Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/1996 z dne 7. 6. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/1996 z dne 7. 6. 1996

Kazalo

1962. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda CELJSKE LEKARNE, stran 2486.

Na podlagi 3., 8 in 9. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 9. člena zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92) in 100.a člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95), so sveti občin
Mestne občine Celje, dne 21. 5. 1996,
Kozje, dne 25. 4. 1996,
Laško, dne 24. 4. 1996,
Radeče, dne 9. 3. 1996,
Rogaška Slatina, dne 24. 4. 1996,
Rogatec, dne 23. 4. 1996,
Slovenske Konjice, dne 16. 5. 1996,
Šentjur pri Celju, dne 22. 4. 1996,
Šmarje pri Jelšah, dne 25. 4. 1996,
Štore, dne 2. 4. 1996,
Vitanje, dne 4. 4. 1996,
Vojnik, dne 17. 4. 1996 in
Zreče, dne 25. 4. 1996
v enakem besedilu sprejeli
O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda CELJSKE LEKARNE
I. USTANOVITELJ
1. člen
Ta odlok določa ustanovitev javnega zavoda za opravljanje lekarniške dejavnosti na območju ustanoviteljev in to Mestne občine Celje ter občin Kozje, Laško, Radeče, Rogaška Slatina, Rogatec, Slovenske Konjice, Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah, Štore, Vitanje, Vojnik in Zreče.
Medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti bodo soustanoviteljice uredile s pogodbo.
Do podpisa pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena izvršuje ustanoviteljske pravice iz 32. in 46. člena zakona o zavodih Mestna občina Celje.
II. IME IN SEDEŽ ZAVODA
2. člen
Ime zavoda je: CELJSKE LEKARNE, Javni zavod.
Sedež zavoda je: Vodnikova 1, Celje.
Zavod lahko spremeni ime in sedež le v soglasju z ustanoviteljicami.
III. ORGANIZACIJSKE ENOTE
3. člen
Zavod CELJSKE LEKARNE ima kot svoje organizacijske enote naslednje lekarne, ki delujejo kot poslovne enote:
– Lekarna CENTER Celje, Stanetova 13/a,
– Lekarna OTOK Celje, Ulica V. prekomorske brigade 2,
– Lekarna HUDINJA Celje, Ulica frankolovskih žrtev 17/a,
– Lekarna NOVA VAS, Celje, Ul. bratov Vošnjakov 12,
– Lekarna GREGORČIČEVA, Celje, Gregorčičeva 5,
– Lekarna ŠTORE, Cesta kozjanskega odreda 2,
– Lekarna VOJNIK, Kerševa 1,
– Lekarna LAŠKO, Trubarjeva ulica 1,
– Lekarna RADEČE, Titova 8,
– Lekarna SLOVENSKE KONJICE, Usnjarska 6 s podružnico ZREČE,
– Lekarna ŠENTJUR, Cesta Leona Dobrotinška 3,
– Lekarna ŠMARJE, Šmarje 178,
– Lekarna ROGAŠKA SLATINA, Celjska cesta 10 s podružnicama KOZJE in ROGATEC.
Posamezna lekarna opravlja dejavnost za območje, katero opredeli mreža javne lekarniške službe, v skladu z zakonom o lekarniški dejavnosti.
Javni zavod organizira izvajanje lekarniške dejavnosti v skladu z mrežo javne lekarniške službe in v soglasju z ustanoviteljico, na območju katere izvaja lekarniško dejavnost.
V skladu s prejšnjim odstavkom se ustanovitev ali ukinitev lekarniške podružnice v okviru obstoječe organizacijske enote ne šteje za spremembo tega odloka.
IV. DEJAVNOST ZAVODA
4. člen
Javni zavod opravlja:
– lekarniško dejavnost kot javno službo, ki obsega preskrbo prebivalstva ter zdravstvenih zavodov in drugih organizacij z zdravili, izdajo zdravil na recept in brez recepta ter magistralno pripravo zdravil,
– preskrbo s pomožnimi zdravilnimi sredstvi, ortopedskimi pripomočki, sredstvi za nego in drugimi sredstvi za varstvo zdravja,
– izdajanje veterinarskih zdravil,
– izdelovanje zdravil in pomožnih zdravilnih sredstev ter njihovo preverjanje,
– svetovanje pri predpisovanju in uporabi zdravil.
Javni zavod lahko opravlja tudi druge dejavnosti, ki dopolnjujejo dejavnosti iz prvega odstavka tega člena ali tiste, ki prispevajo k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti.
5. člen
Za prevzete obveznosti odgovarja javni zavod z vsemi svojimi sredstvi s polno odgovornostjo.
Ustanoviteljice odgovarjajo za obveznosti javnega zavoda le iz naslova temeljne dejavnosti zavoda, ki jih določa prvi odstavek 4. člena tega odloka.
Zavod zastopa in predstavlja direktor.
V. ORGANI ZAVODA
6. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– direktor,
– strokovni svet.
Svet zavoda lahko ustanovi tudi svoja delovna telesa, katerih naloge in sestavo podrobneje določi s statutom.
7. člen
Svet zavoda šteje 21 članov in ga sestavlja:
– 13 predstavnikov ustanoviteljic,
– 7 predstavnikov delavcev CELJSKIH LEKARN,
– 1 predstavnik uporabnikov, ki ga določi Zavod za zdravstveno zavarovanje.
Mandat članov sveta je štiri leta.
Člani sveta zavoda se izvolijo po postopku in na način, kot ga določajo splošni akti ustanoviteljic, javnega zavoda in Zavoda za zdravstveno zavarovanje.
8. člen
Poslovodni organ zavoda je direktor. Direktor zastopa in predstavlja javni zavod.
Direktor organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, vodi strokovno delo in je odgovoren za strokovnost in za zakonitost dela zavoda.
Direktor ima pooblastila in odgovornosti, ki jih določata zakon in statut zavoda.
9. člen
Direktorja imenuje svet zavoda s soglasjem ustanoviteljic.
Za direktorja zavoda je lahko imenovan diplomirani inženir farmacije, ki izpolnjuje še druge pogoje, določene s statutom zavoda.
Mandat direktorja traja štiri leta. Po izteku mandata je ista oseba lahko ponovno imenovana za direktorja.
Direktor je lahko po enakem postopku razrešen pred potekom mandata.
10. člen
Zavod ima strokovni svet, ki ga na predlog direktorja imenuje svet zavoda.
Sestavo in pristojnosti strokovnega sveta določa statut zavoda.
VI. SREDSTVA ZA USTANOVITEV IN ZAČETEK DELA ZAVODA
11. člen
Za opravljanje dejavnosti, navedene v 4. členu tega odloka, dajejo ustanoviteljice zavodu v upravljanje premoženje, s katerim že upravlja, po stanju na dan 30. 4. 1995.
Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanoviteljicam.
Za pravne posle v zvezi z nepremičnim premoženjem mora zavod pridobiti soglasje ustanoviteljice na področju katere se premoženje nahaja.
Ustanoviteljice s pogodbo določijo – na predlog zavoda – lastninske deleže na premoženju iz prvega odstavka in druga pravna razmerja, ki izhajajo iz vsebine tega odloka.
VII. NAČIN IN POGOJI PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
12. člen
Sredstva, potrebna za izvajanje dejavnosti pridobiva zavod:
– na osnovi pogodb za opravljanje storitev,
– s prodajo blaga in storitev kupcem,
– iz proračuna ustanoviteljev,
– iz dotacij in drugih virov.
Organi zavoda zagotavljajo poslovanje v skladu z veljavnimi predpisi in odgovarjajo za zakonitost poslovanja.
VIII. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
13. člen
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod doseže pri opravljanju svoje dejavnosti, uporablja za razvoj svoje dejavnosti.
14. člen
O načinu pokrivanja primanjkljaja, ki ga ni moč pokriti iz drugih razpoložljivih sredstev zavoda, odločajo ustanovitelji na predlog sveta zavoda.
IX. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
15. člen
Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno z vsemi pravicami in obveznostmi brez omejitev.
X. ODGOVORNOSTI USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
16. člen
Ustanoviteljice prevzamejo subsidiarno odgovornost za obveznosti zavoda do višine vrednosti premoženja, s katerim zavod razpolaga.
XI. DRUGE MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED USTANOVITELJEM IN ZAVODOM
17. člen
Zavod:
– sprejema program storitev zdravstvenega varstva na področju lekarniških storitev in poroča o njegovem izvajanju,
– poroča o poslovanju in predlaga sanacijo izgub,
– sodeluje pri oblikovanju razvojnih načrtov,
– sodeluje pri ukrepih ustanoviteljic za napredek zdravstvenega varstva prebivalstva,
– zagotavlja obrambne priprave,
– zagotavlja ustanoviteljicam potrebne podatke v skladu z zakonom.
Ustanoviteljice:
– usklajujejo program zdravstvenega varstva, spremljajo njegovo izvajanje ter sprejemajo ukrepe za zagotavljanje zdravstvenega varstva prebivalstva,
– zagotavljajo sredstva za investicije v razširitev lekarniške mreže,
– sprejemajo ukrepe za sanacijo in kritje izgub,
– pri oblikovanju in izvajanju politike zdravstvenega varstva vključujejo zavod in zdravstveno stroko.
XII. NADZOR
18. člen
Nadzor nad zakonitostjo in strokovnostjo dela ter finančnim poslovanjem zavoda izvajajo organi, določeni z zakonom.
XIII. STATUSNE SPREMEMBE
19. člen
Medsebojne pravice in obveznosti pri statusnih spremembah na podlagi 51. člena zakona o zavodih, uredijo ustanoviteljice zavoda s pogodbo iz 1. člena tega odloka.
XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
Do imenovanja novega sveta zavoda opravlja njegove naloge dosedanji svet zavoda.
Do imenovanja direktorja po postopku in na način kot ga določa zakon, ta odlok in statut v soglasju ustanoviteljic svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti direktorja.
Delavci s posebnimi pooblastili imenovani pred sprejemom tega odloka nadaljujejo z delom na dosedanjih delovnih mestih do sprejema statuta, nakar se izvede imenovanje po postopku kot ga določa zakon, ta odlok in statut zavoda.
21. člen
Zavod mora uskladiti svojo organiziranost, sprejeti statut in konstituirati svet zavoda in druge organe ter priglasiti spremembe vpisa v sodni register v treh mesecih po uveljavitvi tega odloka.
22. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o ustanovitvi javnega zavoda Celjske lekarne, sprejet na skupščinah občin Celje (28. 10. 1993), Laško (24. 12. 1992), Slovenske Konjice (5. 8. 1993), Šentjur pri Celju (14. 7. 1993) in Šmarje pri Jelšah (15. 12. 1993).
23. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Za skupno objavo odloka poskrbi Mestna občina Celje.
Št. 013-3/92-4
Celje, dne 21. maja 1996.
Predsednik Občinskega sveta
Mestne občine Celje o
Lojze Oset l. r.
Predsednik Občinskega sveta
občine Kozje
Miha Zakošek l. r.
Predsednik Občinskega sveta
občine Laško
Matevž Kolar l. r.
Predsednik Občinskega sveta
občine Radeče
Matjaž Han l. r.
Predsednik Občinskega sveta
občine Rogaška Slatina
Anton Krivec l. r.
Predsednik Občinskega sveta
občine Rogatec
Anton Roškar l. r.
Predsednik Občinskega sveta
bčine Slovenske Konjice
Stanislav Frim l. r.
Predsednica Občinskega sveta
občine Šentjur pri Celju
Tatjana Oset l. r.
Predsednik Občinskega sveta
občine Šmarje pri Jelšah
Stanko Javornik l. r.
Predsednik Občinskega sveta
občine Štore
Albin Valand l. r.
Predsednik Občinskega sveta
občine Vitanje
Zdenko Plankl l.r.
Predsednik Občinskega sveta
občine Vojnik
Peter Vrisk l. r.
Predsednik Občinskega sveta
občine Zreče
Gorazd Korošec l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti