Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/1996 z dne 7. 6. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/1996 z dne 7. 6. 1996

Kazalo

1992. Odlok o pokopališkem redu in pogrebnih svečanostih v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici, stran 2534.

Na podlagi 25. člena zakona o pokopališki in pogodbeni dejavnosti ter urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/48, 33/85 in Uradni list RS, št. 26/90), zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 24/85, 47/87, 5/90, Uradni list RS, št. 10/91) ter 4. in 7. člena odloka o gospodarskih javnih službah v občini Sv. Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 18/96) in na podlagi 19. člena statuta Občine Sv. Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 37/95) je Občinski svet občine Sv. Jurij ob Ščavnici na seji dne 9. aprila 1996 sprejel
O D L O K
o pokopališkem redu in pogrebnih svečanostih v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom občinski svet določa: način in čas pokopa, zvrsti grobov, okvirne tehnične normative za grobove, vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališču, posege na objektih in v prostor na pokopališču, mirovalno dobo za grobove in druga vprašanja na pokopališču v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici.
2. člen
Pokopališko in pogrebno dejavnost ter urejanje pokopališča v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici upravlja, občina, podjetje ali obrtnik (v nadaljnjem besedilu: upravljalec), ki ga pooblasti občinski svet občine z podelitvijo koncesije na podlagi tega odloka, koncesijskega akta ter koncesijske pogodbe.
3. člen
Temeljni elementi koncesijskega akta so naslednji:
– koncesionarji imajo javna pooblastila za izdajo soglasij za pokop, za postavitev spomenika in odstranjevanje dreves,
– za urejanje pokopališča se podeljuje monopol,
– za izvajanje pokopališke in pogrebne dejavnosti se ne zagotavlja monopola,
– koncesaija se podeli za največ deset let,
– koncedent za izvajanje koncesije ne plačuje, prav tako koncesionar koncedentu ne plačuje koncesije,
– za vsako izmed navedenih dejavnosti, urejanje pokopališča in izvajanje pogrebne dejavnosti se lahko podeli koncesija posebej.
4. člen
Občina bo predala koncesionarju, ko gre za urejanje pokopališča, vse objekte in naprave (premičnine in nepremičnine) s pripadajočo infrastrukturo v celoti in z vsemi pritiklinami ter morebitnimi bremeni. O tem se izda poseben seznam in prevzemni zapisnik.
Koncesionar prevzema obveznosti izvajanja javne gospodarske službe ter gospodarjenja z temi objekti in napravami v skladu s koncesijsko pogodbo.
Za izvajanje pogrebnih storitev občina ne zagotavlja posebnih objektov in naprav.
Koncedent mora zagotoviti normalno rabo objektov in naprav ter izvajanje storitev v skladu s 3. členom.
V primeru višje sile bo Občina Sv. Jurij ob Ščavnici zagotavljala odpravljanje posledic v okviru svojih obveznosti, pristojnosti in zmožnosti.
5. člen
Interesenti za pridobitev koncesije za izvajanje dejavnosti urejanja pokopališč ali pokopaliških storitev, morajo ispolnjevati naslednje minimalne tehnične, kadrovske in druge pogoje:
– da so registrirani za izvajanje razpisane dejavnosti, morajo imeti za to potrebna soglasja in dovoljenja pristojnih organov,
– da predložijo dokazila, reference ipd., ki potrjujejo, da imajo potrebna znanja in izkušnje za izvajanje razpisne javne službe,
– da imajo v lasti ali posesti ustrezna tehnična sredstva, potrebna za izvajanje razpisne dejavnosti oziroma, da predložijo ustrezna jamstva, da bodo ta sredstva na voljo pred sklenitvijo koncesijske pogodbe, če bodo izbrani,
– da imajo zaposlene ali da jamčijo, da bodo najkasneje ob sklenitvi koncesijske pogodbe, imeli za nedoločen čas zaposlene ustrezno usposobljene delavce za razpisano dejavnost.
6. člen
Urejanje pokopališč ter pokopališka dejavnost in izvajanje pogrebnih storitev se financira iz naslednjih virov:
– najemnine in vzdrževalnine za grobove,
– prihodki od plačanih storitev koncesionarja,
– dotacije in donacije,
– drugi viri.
Vse druge vire, ki niso našteti v tem členu, mora verificirati pristojni organ občine še preden se uporabi za financiranje.
7. člen
Občina Sv. Jurij ob Ščavnici ima kot koncedent, ne glede na določbe koncesijskega akta in koncesijske pogodbe naslednje posebne pravice:
– pravico verifikacije letnega gospodarskega načrta za področje izvajanja gospodarske javne službe in
– pravico soglasja in veta na odločitve koncesionarja, ki se nanašajo na sklenitev najemnih in zakupnih pogodb za dele objektov, ki niso v neposredni zvezi z osnovno dejavnostjo.
Posebne pravice občine, ki so določene s tem členom ni mogoče omejiti ali omiliti s koncesijsko pogodbo ali drugim pravnim dejanjem. Vsaka taka določba je nična.
8. člen
Višino najemnin za grobove ter ceno storitev koncesionarja, določenega z tem odlokom, določa občinski svet občine na podlagi utemeljenega predloga koncesionarjev.
Najemnine in vzdrževalnine morajo pokriti stroške rednega vzdrževanja pokopališča in objektov ter manjše investicijske posege.
Cene pokopaliških storitev sestavljajo postavke, ki so tržno primerljive ter zagotavljajo pokritje stroškov pokopa ter enostavno reprodukcijo na objektih in napravah vezanih na to dejavnost.
Cene storitev, ki ne sodijo v gospodarsko javno službo določa koncesionar prosto.
9. člen
Občina Sv. Jurij ob Ščavnici iz lastnih virov zagotavlja osnovno usposobitev pokopališč za funkcijo (razširitev pokopališč, zgraditev infrastrukture in drugi posegi, če so potrebni za izvajanje dejavnosti), če se to ne more zagotoviti iz najemnin in drugih virov.
10. člen
Upravljalec (koncesionar) je dolžan voditi računovodstvo za gospodarsko javno službo ločeno od računovodstva za svojo ostalo dejavnost, vse v skladu z določili zakona o gospodarskih javnih službah in zakona o gospodarskih družbah.
Za dejavnost gospodarske javne službe mora izvajalec obvezno zagotoviti letno revizijo poslovanja.
Pristojni organ občine ima ob vsakem času pravico vpogleda v poslovne knjige koncesionarja, oziroma zahtevati pisno poročilo o porabi iz te dejavnosti pridobljenih sredstev.
11. člen
Upravljalec pokopališča ima naslednje pravice in dolžnosti:
– skrbi za urejenost in vzdrževanje pokopališča,
– skrbi za reden odvoz komunalnih odpadkov,
– sprejema in določa pravilnik o pokopališkem redu,
– izdela in vodi pokopališki kataster in načrt pokopališča z razdelitvijo po 16. členu,
– oddaja prostore za grobove v najem in vodi register sklenjenih pogodb,
– določa mesto, datum in uro pokopa v dogovoru z naročnikom,
– organizira in opravlja pogrebe,
– vodi evidenco o grobovih in pokopih.
II. NAČIN POKOPA
12. člen
Pokopališče je namenjeno pokopavanju umrlih, ne glede na njihovo veroizpoved, državljanstvo, narodnost in raso.
Pokop umrlega se opravi na pokopališču. Način pokopa in pogrebne svečanosti je treba opraviti v skladu z voljo umrlega. Če umrli ni izrazil svoje volje, odloči o tem oseba, ki je stalno živela z njim oziroma druga pooblaščena oseba.
13. člen
Pogrebno svečanost, ki se organizira na pokopališču, vodi izvajalec pokopa v dogovoru z upravljalcem in v skladu s krajevnimi običaji, ter po predhodnem sporazumnem naročilu pokojnikovih svojcev ali pooblaščenih organizatorjev pogrebne svečanosti.
14. člen
Pokopi so vsak dan. Uporabo vežice in njeni obratovalni čas določa upravljalec pokopališča s pravilnikom o pokopališkem redu.
15. člen
Na pokopališčih in grobovih je prepovedano:
– nedostojno vedenje, vpitje, kričanje razgrajanje,
– stopanje in hoja po grobovih,
– vodenje psov in drugih živali po pokopališču in v vežico,
– odlaganje odpadkov izven za to določenih mest,
– trganje cvetja in zelenja na grobovih,
– vožnja s kolesi in vozili na motorni pogon ali njihovo shranjevanje na pokopališču,
– onesnažitve ali poškodbe pokopaliških objektov in naprav, nagrobnikov, grobov ali nasadov,
– razmetavanje sveč, svetilk, vencev, cvetja in drugih predmetov,
– oddaja grobov brez soglasja upravljalca pokopališča,
– pokopavanje pokojnika na tujem grobu brez soglasja najemnika groba in upravljalca pokopališča,
– odstranjevanje drevesnih nasadov in okrasnega grmičevja ter sajenje dreves brez soglasja upravljalca in
– postavljanje in odstranjevanje nagrobnikov brez poprejšnjega soglasja upravljalca pokopališča.
III. UREDITEV POKOPALIŠČA
16. člen
Pokopališče je razdeljeno na štiri osnovna in tri obrobna polja. Osnovna so označena z (1, 2, 3, 4) z začetkom pri vhodu na pokopališče, vsako izmed polj pa ima določeno število vrst, ki so označene z (01, 02, ... , 12,...). V posamezni vrsti ima vsaka grobna parcela številko (01, 02, ... , 12,...). Obrobna polja so označena z: 5 (sever), 6 (vzhod) in 7 (zahod) ter vsako posamezno grobno polje z številkami 01, 02, 03,... z začetkom pri vhodu na pokopališče.
Vsa ta števila v enakem zaporedju, sestavljajo petmestno število, ki pomeni številko groba.
Na pokopališču so lahko naslednje zvrsti grobov:
1. klasični
– enojni (označba E)
– družinski (označba D)
2. grobnice (označba G)
3. skupna grobišča (označba S)
V načrtu morajo biti natančno določene površine, kraj in oblika različnih zvrsti grobov.
Gradnja novih grobnic na pokopališču ni dovoljena.
17. člen
Globina klasičnih grobov je najmanj 1,8 m. Širina enojnega groba je 1,1 m, dolžina 2,1 m. Širina družinskega groba je 1,8 m, dolžina 2,1 m.
Poti med vrstami grobov morajo biti široke najmanj 0,5 m. Spomeniki, nagrobne ograje, razne zarasti in druga znamenja ne smejo posegati izven določenega grobnega prostora v višino pa smejo segati največ do 1,5 m.
Globina žarnega groba je najmanj 0,7 m, širina do 1 m, dolžina pa do 1,2 m. Žarni grob se sme poglobiti za 0,3 m.
18. člen
Skupna grobišča so: kostnice, prostori za skupen pokop ob morebitnih naravnih nesrečah, v vojni in izrednih razmerah ter druga skupna grobišča.
V skupna grobišča se prenesejo posmrtni ostanki iz klasičnih in žarnih grobov za katere ni bila podaljšana najemna pogodba.
19. člen
V obstoječe grobnice na pokopališču je dovoljeno pokopavati le v krstah iz trdega lesa s kovinskim vložkom.
20. člen
Ponoven pokop je mogoče po preteku mirovalne dobe, ki ne sme biti krajša od 10 let. Če je ta grobna jama predhodno poglobljena, je ponoven pokop v isto jamo možen tudi pred potekom 10 let. Če je bil grob odprt pred potekom mirovalne dobe, mora nad zadnjo krsto ostati vsaj 1 m zemlje.
IV. ODDAJANJE PROSTOROV ZA GROBOVE V NAJEM
21. člen
Upravljalec pokopališča odda prostor za grobove v najem z najemno pogodbo, ki mora biti sklenjena v pismeni obliki ter v skladu s tem odlokom.
22. člen
Najemna pogodba mora določati:
– osebke najemnega razmerja,
– čas najema,
– številko in zvrst groba,
– način plačevanja,
– obveznosti najemojemalca glede urejanja grobov oziroma prostora za grob,
– ukrepe v primeru neizvrševanja obveznosti iz pogodbe.
23. člen
Prostor za grobove se oddaja v najem najmanj za 10 let. Pogodba se lahko podaljša. Najmanj 60 dni pred potekom najemne pogodbe mora upravljalec pisno s povratnico opozoriti na posledice, ki bi nastale če pogodbe ne bi podaljšal.
Če pogodbenika najemne pogodbe ne podaljšata, je najemnik dolžan odstraniti opremo groba oziroma prostor za grob v 90 dneh po poteku pogodbe.
Če je ne odstrani, to stori upravljalec pokopališča na najemnikove stroške, grob oziroma prostor za grob pa lahko odda drugemu.
24. člen
Če se pravni nasledniki najemniku groba oziroma prostoru za grob odpovejo, ali če pravnih naslednikov ni, lahko najemno razmerje s pogodbo podaljšajo tudi drugi.
25. člen
Pokopališke storitve in pristojbine se zaračunavajo po ceniku, ki ga vsakoletno določi upravljalec pokopališča. Občinski svet občine Sv. Jurij ob Ščavnici pa ta cenik mora potrditi in lahko določi najvišjo raven storitev in pristojbin za pokopališke storitve in pristojbine.
26. člen
Najemniki grobov so dolžni vzdrževati grobove in vmesne prostore med grobovi.
Če je grob tako zanemarjen, da ogroža varnost ljudi ali sosednjih grobov ali da kvari videz sosednjih grobov in pokopališča kot celote, se smatra, da je zapuščen. Upravljalec je v tem primeru dolžan najemnika opozoriti pisno s povratnico ter določiti rok za ureditev groba, kateri ne more biti daljši od 90 dni. Po preteku tega roka postopa upravljalec skladno z določbami tretjega odstavka 23. člena tega odloka.
27. člen
Brez dovoljenja upravljalca na pokopališču ni dovoljeno opravljati prevozov, zidarskih, kamnoseških, kovinostrugarskih in drugih del.
V. KAZENSKE DOLOČBE
28. člen
Z denarno kaznijo od 100.000 SIT do 300.000 SIT se kaznuje pravna oseba (upravljalec), ki opusti predpisana ravnanja iz:
– s četrtim odstavkom 4. člena,
– s prvim in drugim odstavkom 10. člena,
– z 11. členom,
– z drugim odstavkom 12. člena,
– s 13. členom,
– s 16. členom,
– z 21., 22. in 23. členom,
– z drugim odstavkom 26. člena.
29. člen
Z denarno kaznijo od 1.000 SIT do 60.000 SIT se kaznuje posameznik, najemnik groba, če ravna v nasprotju:
– s 15. členom,
– s prvim odstavkom 26. člena,
– s 27. členom.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
30. člen
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem vseh zakonskih in podzakonskih predpisov, ki neposredno ali posredno urejajo področje gospodarjenja in uporabe javnih objektov, izvaja pristojna inšpekcija.
Strokovni nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojni organ Občine Sv. Jurij ob Ščavnici.
31. člen
V enem letu po uveljavitvi tega odloka mora upravljalec pokopališča izdelati ureditveni načrt pokopališča in ga predložiti v potrditev Občinskemu svetu občine Sv. Jurij ob Ščavnici.
32. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o pokopališkem redu za pokopalšča na območju Občine G. Radgona (Ur. objave, št. 22/86, 3/90) ter odlok o pogrebnih svečanostih na območju Občine G. Radgona (Ur. objave, št. 7/87).
33. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 50500/01/96
Sv. Jurij ob Ščavnici, dne 10. aprila 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Sv. Jurij ob Ščavnici
Franc Lančič l. r.

AAA Zlata odličnost