Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/1996 z dne 7. 6. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/1996 z dne 7. 6. 1996

Kazalo

1975. Odlok o zazidalnem načrtu stanovanjskega območja Log v Kranjski Gori (KG2 - S8/2), stran 2505.

Na podlagi drugega odstavka 39. člena in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93 in 47/93) ter 17. člena statuta Občine Kranjska Gora (Uradni vestnik Gorenjske, št. 4/95) je Občinski svet občine Kranjska Gora na 21. seji dne 29. 5. 996 sprejel
O D L O K
o zazidalnem načrtu stanovanjskega območja Log v Kranjski Gori (KG2 – S8/2)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju usmeritev iz sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Jesenice za Občino Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 30/96) sprejme zazidalni načrt stanovanjskega območja Log v Kranjski Gori, ki ga je izdelal Urbanistični inštitut Republike Slovenije februarja 1996.
2. člen
Zazidalni načrt vsebuje:
– besedilo odloka o zazidalnem načrtu,
– grafične prikaze:
– območje urejanja v M 1:500,
– zazidalna situacija v M 1:500,
– prometna ureditev v M 1:500,
– zbirnik infrastrukturnega omrežja M 1:500,
– regulacija in parcelacija v M 1:500,
– povzetek usmeritev in opredelitev iz planskih dokumentov,
– obrazložitev zazidalnega načrta,
– stroške za izvedbo načrta,
– zaporednost urejanja,
– obrazložitev in utemeljitev pogojev iz odloka o zazidalnem načrtu,
– soglasja pristojnih organov in organizacij.
3. člen
Ureditveni načrt določa:
– mejo območja urejanja z zazidalnim načrtom,
– funkcijo območja s pogoji za izrabo prostora in kvaliteto graditve ali drugega posega v prostor,
– pogoje glede vrste posegov,
– pogoje za oblikovanje posegov v prostor,
– gradbene parcele in funkcionalna zemljišča,
– pogoje za infrastrukturno opremljanje,
– zaporednost urejanja.
II. MEJA OBMOČJA UREJANJA Z UREDITVENIM NAČRTOM
4. člen
Območje, ki se ureja s tem zazidalnim načrtom, obsega parcele 262/1, 262/5, 262/7, 262/8, 262/9, 262/10, 262/12, 262/13, 264/1, 264/6, 264/7, 264/8, 265/1, 268/5, 268/6 k. o. Kranjska Gora.
III. FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO PROSTORA IN KVALITETO GRADITVE ALI DRUGEGA POSEGA V PROSTOR
5. člen
Območje S 8/2 je namenjeno pretežno za stanovanja, dopolnilne dejavnosti v območju pa so lahko še: penzion, poslovne dejavnosti.
IV. DOPUSTNE VRSTE POSEGOV
6. člen
V območju so dopustne:
– novogradnje stanovanjskih objektov in penziona,
– ureditve poslovnih dejavnosti (delo na domu) v objektih, velikosti do 80 m2 neto tlorisne površine, ki s svojo dejavnostjo ne motijo okolice,
– postavitve lahkih garaž pred objekti,
– ureditve infrastrukture (prometno omrežje in naprave, komunalno in energetsko omrežje in naprave, omrežja in naprave za zveze),
– ureditve skupnih površin.
V. POGOJI ZA OBLIKOVANJE POSEGOV V PROSTOR
7. člen
Gradbena črta:
Gradbena črta je določena na severni strani objektov 1 do 16, na vzhodni strani objektov 7 in 8, na zahodni strani objektov 9 in 10, ter na južni stani objekta 17 in 18. Dopustna so odstopanja od predpisane gradbene črte: objektov 1 do 6 in 11 do 12 do 1 m proti severu, objektov 7 in 9 do 1 m proti severu oziroma do 2 m proti jugu, objektov 13 do 16 do 2 m proti severu, objektov 17 in 18 do 2 m proti severu.
8. člen
Minimalni odmiki:
Minimalni odmik objekta 1 od vozišča na zahodni strani mora biti 3 m, objekta 16 od pločnika na vzhodni strani pa mora biti 3 m. Minimalni odmik objektov 1 in 2 od parcelne meje na jugozahodni strani mora biti 5 m. Minimalni odmik objektov 7 in 8 ter 9 in 10 od prečne dovozne ceste mora biti 6 m. Minimalni odmiki med objektoma 4 in 5 ter 12 in 13 morajo biti 4 m. Minimalni odmiki objektov 8, 17 in 18 od parcelne meje morajo biti 4 m. Minimalni odmik novih objektov od obstoječe kanalizacijske cevi, ki poteka preko parcel št. 262/7, 262/12, 262/1, 262/10 k. o. Kranjska Gora mora biti 2 m razen za lahke garaže pred stanovanjskimi objekti 7, 8, 9 in 10.
9. člen
Stavbna masa:
Tloris: stanovanjski objekti 1 do 16 so sestavljeni v štiri nize, ki tvorijo prevladujočo podolgovato stavbno maso. Objekta 17 in 18 naj imata prav tako podolgovato stavbno maso.
Višina objektov: max P+1+M, pri čemer kapna lega ne sme imeti kolenčnega zidu.
Naklon strehe: 38° do 45°
Kota pritličja pri vhodu: do 50 cm nad urejenim terenom.
Sleme mora potekati v vzdolžni smeri daljše stranice nizov objektov, prečni slemeni sta določeni za objekte 7 in ter 9 in 10.
Arhitekturni elementi naj bodo podrejeni osnovni stavbni masi. Dopustna so strešna okna, vendar naj velikost in njihovo število ne prevlada osnovne strešne ploskve (max. skupna širina strešnih odprtin naj bo manjša od polovice dolžine posamezne strešine).
Garaže pred objekti naj bodo lahke lesene skeletne konstrukcije na točkovnih temeljih, lahko so odprte ali zaprte, obloga na zunanji strani naj bo lesena.
10. člen
Gradbeni materiali:
Uporaba fasadne opeke in steklakov na fasadah, vidnih iz javnih površin, ni dovoljena.
Kritina mora biti sive do temno sive barve, z drobno teksturo in enotna na celotnem območju urejanja.
11. člen
Ograje in ureditve zemlišč na meji:
Ograje proti javnim površinam: max višina 100 cm, živa meja in/ali lesene oblice.
Zemljišče na vhodni strani objektov naj bo do ceste izravnano brez višinskih razlik in parapetnih zidov. Višinske razlike med parcelami naj bodo izvedene z blagimi brežinami, izjemoma so dopustni nizki parapetni zidovi do 50 cm.
12. člen
Pri urejanju okolice objektov in javnih površin mora izvajalec gradbenih del med gradnjo objekta zavarovati vegetacijo pred poškodbami ter po končani gradnji odstraniti provizorije in odvečni gradbeni material ter urediti okolico.
VI. GRADBENE PARCELE IN FUNKCIONALNA ZEMLJIŠČA
13. člen
Gradbeni parcele so določene v grafični prilogi št. 5. Funkcionalno zemljišče objektov v območju S 8/2 je enako velikosti pripadajoče parcele k posameznemu objektu. Površine za parkiranje so za objekte 1 do 16 določene na skupnih – poljavnih površinah na severni strani območja urejanja. Parkirišča za objekta 17 in 18 morajo biti zagotovljena na zemljišču, ki pripada tema objektoma (parceli 264/6 in 262/7 k. o. Kranjska Gora).
14. člen
Razmejitev med poljavnimi in privatnimi zemljišči v območju urejanja določa regulacijska črta. Poljavne površine obsegajo vozišče, pločnike, parkirišča za objekte 1 do 16, in zelenice ob prometnih površinah.
Privatna zemljišča so razdeljena na posamezne parcele. Delitev med posameznimi parcelami je na severni strani objektov do ceste in med objekti obvezna. Na južni strani objektov so med objekti 2, 3 in 4 ter 13, 14, 15 in 16 dopustna tudi odstopanja od določene parcelacije.
VII. POGOJI ZA INFRASTRUKTURNO OPREMLJANJE
15. člen
Vse objekte je potrebno priključiti na javno kanalizacijo za odvod odpadne vode in na čistilno napravo za njeno čiščenje. Do izgradnje omrežja in naprav za odvod in čiščenje odpadnih voda je treba fekalne vode iz objektov odvajati v triprekatno nepretočno greznico, ki jo prazni in vsebino odvaža pooblaščena organizacija na deponijo komunalnih odpadkov.
Meteorne vode s strešin in pešaških površin se lahko odvajajo v ponikovalnice. Meteorne vode iz garaž in s prometnih površin se morajo odvajati preko usedalnika, lovilca olj in maščob v ponikovalnico.
16. člen
V območju je predvideno ogrevanje na plin. Potrebna sta dva rezervoarja po 2000 kg, postavljena pa morata biti na severovzhodnem vogalu območja v bližini parkirišča.
17. člen
Komunalno ter energetsko omrežje in naprave ter omrežje zvez morajo biti vkopane v teren. Zemljišča tras podzemnih napeljav oziroma vodov je potrebno po izvedbi napeljave sanirati tako, da se odstrani odvečni material, teren pa zatravi.
18. člen
Odjemno mesto s kontejnerji ali zabojniki mora biti urejeno na vzhodnem delu območja ob parkiriščih. Imeti mora utrjeno površino in vodovodni priključek, tako da je omogočeno enostavno čiščenje. Dopustna je ureditev nadstrešnice.
VIII. ZAPOREDNOST UREJANJA
19. člen
Ureditve v območju se lahko urejajo v več zaključenih etapah. Minimalne etape naj obsegajo niz objektov 1 do 8, 9 do 16 in 17 do 18. Infrastrukturne ureditve je treba izvesti v celoti in takoj na začetku izvajanja ureditev v območju.
IX. KONČNE DOLOČBE
20. člen
Zazidalni načrt je občanom, organizacijam in skupnostim stalno na vpogled na Občini Kranjska Gora in na Upravni enoti Jesenice.
21. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
22. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 353/39-110/95
Kranjska Gora, dne 29. maja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kranjska Gora
Jože Zupančič l. r.
Župan
Občine Kranjska Gora
Jože Kotnik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti