Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/1996 z dne 7. 6. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/1996 z dne 7. 6. 1996

Kazalo

30. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške republike na področju karantene in varstva rastlin (BSKKVR), stran 131.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO SLOVAŠKE REPUBLIKE NA PODROČJU KARANTENE IN VARSTVA RASTLIN (BSKKVR)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške republike na področju karantene in varstva rastlin (BSKKVR), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 16. maja 1996.
Št. 001-22-47/96
Ljubljana, dne 24. maja 1996
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO SLOVAŠKE REPUBLIKE NA PODROČJU KARANTENE IN VARSTVA RASTLIN (BSKKVR)
1. člen
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške republike na področju karantene in varstva rastlin, podpisan 25. avgusta 1995 v Radencih.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi:*
S P O R A Z U M
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO SLOVAŠKE REPUBLIKE O SODELOVANJU NA PODROČJU KARANTENE IN VARSTVA RASTLIN
Vlada Republike Slovenije in Vlada Slovaške republike (v nadaljevanju pogodbenici) sta se,
v želji, da bi poglobili medsebojno sodelovanje na področju karantene in varstva rastlin,
ob prizadevanju za zboljšanje zaščite ozemlja svojih držav pred vdorom karantenskih škodljivih organizmov in omejitev izgub zaradi delovanja teh škodljivih organizmov in prav tako za lažje medsebojno trgovanje in izmenjavo blaga rastlinskega izvora,
dogovorili o naslednjem:
1. člen
Izrazi, uporabljeni v tem sporazumu, pomenijo:
a) rastline – žive rastline in njihovi deli, vključno s semeni;
b) rastlinski proizvod – nepredelano blago rastlinskega izvora (vključno z zrni) in tisti predelani proizvodi, ki glede na svojo naravo ali način predelave utegnejo pomeniti nevarnost za razširitevškodljivih organizmov;
c) semena – semena za sajenje in ne za porabo ali predelavo;
d) blago rastlinskega izvora – postavke navedene v 1. členu a), b), c);
e) škodljivi organizmi – rastlinski škodljivi organizmi – vse vrste rastlinskih ali živalskih zajedavcev ali bolezenskih dejavnikov, ki so škodljivi ali potencialno škodljivi za rastline ali rastlinske proizvode;
f) karantenski škodljivi organizmi – škodljivi organizmi potencialnega narodnega gospodarskega pomena za državo, ki jo ogrožajo in v njej še niso prisotni ali pa so prisotni, vendar ne razširjeni, in so pod aktivnim nadzorom;
g) gospodarsko škodljivi organizmi – škodljivi organizmi, razširjeni na ozemlju države ene ali druge pogodbenice, ki ob čezmerni reprodukciji povzročajo večjo škodo in se smejo uničevati v skladu z izdanim predpisom.
2. člen
Seznama karantenskih škodljivih organizmov in gospodarsko škodljivih organizmov si pogodbenici izmenjata po diplomatski poti in začnejo veljati 60. dan od prejema zadnje note.
Pristojni organi pogodbenic lahko v prihodnosti spremenijo ali dopolnijo seznama karantenskih škodljivih organizmov in seznama gospodarsko škodljivih organizmov.
Spremembe ali dopolnitve se sporočajo na način, predviden v prvem odstavku tega člena, in začnejo veljati v tam predvidenem roku.
3. člen
Pristojni organi pogodbenic bodo drugi druge nemudoma obvestili o pojavu karantenskih škodljivih organizmov s seznamov vsake od pogodbenic kot tudi o ukrepih proti njihovi razširitvi in o ukrepih za njihovo zatiranje.
4. člen
Izvoz in tranzit blaga rastlinskega izvora z državnega ozemlja ene od pogodbenic na ali prek državnega ozemlja druge pogodbenice bosta izvedena v skladu z zakonodajo o karanteni in varstvu rastlin druge pogodbenice.
5. člen
Pogodbenici sta se dogovorili, da bosta za izvoz blaga rastlinskega izvora na državno ozemlje druge pogodbenice uporabljali tele vrste ovojnih materialov: ostružke, žagovino, papir, plastični material in druge materiale, s katerimi se karantenski škodljivi organizmi ne morejo prenašati; takšno blago mora biti očiščeno prsti. Semena in sadike, ki se izvažajo, morajo biti zavite v ovojni material, ki pred tem še ni bil uporabljen.
Transportna sredstva, namenjena za prevoz blaga rastlinskega izvora na ozemlje države druge pogodbenice, morajo biti temeljito očiščena in, če je potrebno, dezinficirana ali dezinsekticirana.
6. člen
Vsaka izvozna pošiljka blaga rastlinskega izvora, za katero se zahteva fitosanitarni pregled, mora biti opremljena s fitosanitarnim spričevalom, ki ga izda organ službe za karanteno in varstvo rastlin, in potrjuje, da to blago ne vsebuje škodljivih organizmov, ki so karantenski škodljivi organizmi v državi uvoznici.
Predložitev fitosanitarnega spričevala ne izključuje pravice države uvoznice do fitosanitarnega pregleda dobavljenega blaga rastlinskega izvora in do ustreznega ukrepanja.
Pristojni organi pogodbenic lahko določijo dodatne fitosanitarne zahteve pri uvozu posameznih vrst blaga rastlinskega izvora.
7. člen
Pogodbenici bosta druga drugo obveščali o mejnih prehodih na svojih ozemljih, na katerih potekajo izvoz, uvoz in tranzit blaga rastlinskega izvora.
8. člen
Če so pri fitosanitarnem pregledu odkriti karantenski škodljivi organizmi ali so ugotovljene kake druge kršitve predpisov o karanteni rastlin države uvoznice, imajo pristojni organi pogodbenic pravico zavrniti uvoz ali uničiti blago rastlinskega izvora ali pravico izvršiti kak drug nujen fitosanitarni ukrep.
9. člen
Pogodbenici se obvežeta spoštovati določila tega sporazuma pri izmenjavi različnega blaga rastlinskega izvora, vključno z darili, znanstvenimi izmenjavami in tudi kadar je to blago namenjeno diplomatskim ali drugim predstavništvom.
10. člen
Pristojni organi pogodbenic bodo, če bo to potrebno, drug drugemu nudili strokovno, tehnično in drugo pomoč na področju karantene in varstva rastlin v skladu s tem sporazumom.
11. člen
Pristojni organi pogodbenic
a) si bodo medsebojno izmenjavali zakone in druge predpise s področja karantene in varstva rastlin najkasneje v dveh mesecih od datuma, ko začnejo veljati,
b) se morajo medsebojno obveščati o pomembnih in posebnih revijah, monografijah in izdajah s področja karantene in varstva rastlin, ki izhajajo v njunih državah.
12. člen
Da bi pospešili prevoz in zmanjšali tveganje za vdor karantenskih škodljivih organizmov, smejo fitosanitarni pregled ob strinjanju obeh strani opraviti pristojni organi ene pogodbenice na državnem ozemlju druge pogodbenice.
Postopek in druge pogoje fitosanitarnega pregleda bodo določili pristojni organi pogodbenic v posebnem dogovoru za vsak posamezen primer.
13. člen
Pristojni organi pogodbenic bodo po potrebi organizirali skupna posvetovanja, na katerih bodo obravnavali praktična vprašanja, povezana z uresničevanjem tega sporazuma. Posvetovanja bodo izmenično v Republiki Sloveniji in v Slovaški republiki. Datum in kraj posvetovanj se določi z vzajemnim dogovorom.
Pristojni organ vsake pogodbenice bo kril potne, oskrbne in nastanitvene stroške svojih predstavnikov.
14. člen
Pristojna organa pogodbenic, odgovorna za usklajevanje izvajanja tega sporazuma, sta:
– za Republiko Slovenijo – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije
– za Slovaško republiko – Ministrstvo za kmetijstvo Slovaške republike.
Pristojna organa pogodbenic, ki sta odgovorna za izvajanje tega sporazuma in lahko dajeta pobude za dopolnitve in spremembe tega sporazuma na podlagi obojestranskega dogovora, sta:
– za Republiko Slovenijo – Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo
– za Slovaško republiko – Centralni kmetijski inštitut za nadzor in preizkušanje.
15. člen
Določila tega sporazuma se ne nanašajo na pravice in obveznosti pogodbenic, ki izhajajo iz sporazumov, sklenjenih z drugimi državami, ali iz članstva v mednarodnih organizacijah za karanteno in varstvo rastlin.
16. člen
Za reševanje sporov med pogodbenicama, izhajajočih iz razlik v razlagi ali izvajanju tega sporazuma, bo na podlagi obojestranskega soglasja imenovana skupna komisija za reševanje navedene problematike. Če skupna komisija ne doseže soglasja, se bodo nesporazumi reševali po diplomatski poti.
17. člen
Sporazum med Vlado Socialistične federativne republike Jugoslavije in Vlado Češkoslovaške socialistične republike o sodelovanju na področju varstva rastlin, podpisan 16. junija 1965 v Beogradu, preneha veljati v vzajemnih odnosih med Republiko Slovenijo in Slovaško republiko z datumom, ko začne veljati ta sporazum.
18. člen
Ta sporazum mora biti odobren v skladu z notranjimi predpisi pogodbenic in začne veljati 30. dan po datumu izmenjave diplomatskih not o odobritvi sporazuma.
Sporazum se sklene za pet let in se samodejno podaljša za naslednje petletno obdobje, razen če katera od pogodbenic najkasneje šest mesecev pred iztekom tega obdobja pisno obvesti drugo pogodbenico, da ga namerava odpovedati.
Sestavljeno v Radencih dne 25. avgusta 1995 v dveh izvirnikih v slovenskem, slovaškem in angleškem jeziku, pri čemer je vsako besedilo verodostojno. Ob morebitnem sporu se angleško besedilo šteje za odločilno.
Za Vlado
Repuplike Slovenije
Dr. Jože Osterc l. r.
Za Vlado
Slovaške republike
Peter Baco l. r.
A G R E E M E N T
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND THE GOVERNMENT OF THE SLOVAK REPUBLIC ON COOPERATION IN THE FIELD OF PLANT QUARANTINE AND PLANT PROTECTION
The Government of the Republic of Slovenia and the Government of the Slovak Republic (hereinafter referred to as the Contracting Parties),
wishing to deepen mutual cooperation in the field of plant quarantine and plant protection,
endeavouring to improve protection of the territories of their States against introduction of quarantine pests and to limit losses occurring due to their action, and also to simplify the mutual trade and exchange of commodities of plant origin,
have agreed on the following items:
Article 1
The expressions cited in this Agreement have the following significance:
a) plants – living plants and parts thereof, including seeds;
b) plant product – unmanufactured material of plant origin (including grain) and those manufactured products that by their nature or that of their processing, may create a risk for the spread of pests;
c) seeds – seeds for planting not for consumption or processing;
d) commodity of plant origin – items stated in Article 1 a), b), and c);
e) pest – plant pest – any form of plant or animal life, or any pathogenic agent, injurious or potentially injurious to plants or plant products;
f) quarantine pest – a pest of potential national economic importance to the country endangered thereby and not yet present there, or present but not widely distributed and being actively controlled;
g) pests of economic importance – pests spread on the territory of the State of one or other Contracting Party which in the case of overreproduction cause major damages and their destruction may be ordered by regulation.
Article 2
The lists of quarantine pests and pests of economic importance will be exchanged between the Contracting Parties through diplomatic channels and will enter into force on the 60th day after receipt of the last note.
Competent bodies of the Contracting Parties may, in the future, change or complete the lists of quarantine pests and the lists of pests of economic importance.
The changes or amendments will be notified in the manner stipulated in paragraph 1 of this Article and will enter into force in the term stipulated therein.
Article 3
Competent bodies of the Contracting Parties will immediately inform each other of the occurrence of quarantine pests cited in the lists of each Contracting Party, as well as on the measures taken against their spreading and the measures realized to eradicate them.
Article 4
The export and transit of commodities of plant origin from the territory of the state of one Contracting Party onto or through the territory of the state of the other Contracting Party will be performed according to the legislation of the other Contracting Party related to plant quarantine and plant protection.
Article 5
The Contracting Parties have agreed, that the following wrapping material will be used in the case of export of commodities of plant origin onto the territory of the state of the other Contracting Party: shavings, sawdust, paper, plastic material, and other material which cannot transfer quarantine pests, and such commodities must be cleaned of soil. Exported seeds and plants shall be wrapped in a wrapping which has not been used prior to the export.
Transport means being used to transport commodities of plant origin on the territory of the state of the other Contracting Party must be thoroughly cleaned and, if necessary, also disinfected or disinsectized.
Article 6
Each exported consignment of a commodity of plant origin which is subject to phytosanitary inspection must be accompanied by a phytosanitary certificate, issued by a body of the plant quarantine and protection service, confirming that the commodity does not contain pests which are quarantine pests in the importing state.
The submission of the phytosanitary certificate does not exclude the right of the importing state to perform the phytosanitary inspection of supplied commodities of plant origin and to take the appropriate measures.
Competent bodies of the Contracting Parties may determine additional phytosanitary requirements in the case of import of different commodities of plant origin.
Article 7
The Contracting Parties shall inform each other about border passages on their territories through which they perform export, import and transit of plants and plant products.
Article 8
If during a phytosanitary inspection a quarantine pest is found, or some violations of the plant quarantine regulations of the importing country is ascertained, then competent bodies of the Contracting Parties are entitled to refuse the import of such commodity of plant origin, or to destroy it or to perform other urgent phytosanitary measure.
Article 9
The Contracting Parties undertake to observe the stipulations of this Agreement during the exchange of various commodities of plant origin, including cases of donation, scientific exchanges, and also when such commodities are destined for diplomatic and other representative purposes.
Article 10
Competent bodies of the Contracting Parties, if necessary, will provide each other expert, technical, and other assistance in the field of plant quarantine and plant protection in compliance with the Agreement.
Article 11
Competent bodies of the Contracting Parties
a) shall exchange the laws and other regulations related to plant quarantine and plant protection within two months following the date of their coming into force at the latest,
b) shall inform each other on important and special periodicals, monographs, and publications in the field of plant quarantine and plant protection, issued in their states.
Article 12
In order to speed up transportation and to reduce the risk of introduction of quarantine pests, a phytosanitary inspection may be performed, subject to mutual consent, by competent bodies of the state of one Contracting Party on the territory of the state of the other Contracting Party.
The procedure and other conditions of the phytosanitary inspection will be determined by the competent bodies of the Contracting Parties in a special agreement for each individual case.
Article 13
Competent bodies of the Contracting Parties, if necessary,will convene joint consultations to deal with practical questions related to the implementation of this Agreement. The consultations will take place alternately in the Republic of Slovenia and in the Slovak Republic. The date and the place of the consultations will be determined by mutual consent.
Competent body of each of the Contracting Parties shall cover the travelling, board and accommodation expenses of its representatives.
Article 14
The competent bodies of the Contracting Parties responsible for coordination of the implementation of this Agreement are:
– for the Republic of Slovenia – the Ministry of Agriculture, Forestry and Food of the Republic of Slovenia
– for the Slovak Republic – the Ministry of Agriculture of the Slovak Republic.
The competent bodies of the Contracting Parties responsible for the implementation of this Agreement and authorised to initiate amendments or modifications to this Agreement on the basis of mutual consent of the Contracting Parties, are:
– for the Republic of Slovenia – Inspectorate of the Republic of Slovenia for Agriculture, Forestry, Hunting and Fisheries
– for the Slovak Republic – Central Control and Testing Institute for Agriculture.
Article 15
Provisions of this Agreement are not related to rights and obligations of the Contracting Parties, resulting from concluded agreements with other states or from membership in international organizations for plant quarantine and plant protection.
Article 16
Any disputes between the Contracting Parties arising from differences in the interpretation or implementation of this Agreement, shall be solved by a Joint Commission nominated by mutual consent in order to solve such problems. If the Joint Commission cannot find a solution, the dispute shall be solved through diplomatic channels.
Article 17
The Agreement between the Government of the Socialist Federative Republic of Yugoslavia and the Government of the Czechoslovak Socialist Republic on Cooperation in the Field of Plant Protection signed on 16 June 1965 in Belgrade, shall become null and void in mutual relations between the Republic of Slovenia and the Slovak Republic on the date of this Agreement coming into force.
Article 18
This Agreement is subject to approval in accordance with the national legislation of the Contracting Parties and will enter into force on the 30th day after the date of exchange of diplomatic notes on its approval.
The Agreement is concluded for five years and it will be automatically prolonged for the following five-year period, unless either of the Contracting Parties notifies in writing to the other Contracting Party its intention to terminate it,within six months prior to the expiration of the forthcoming period, at the latest.
Done at Radenci on 25 August 1995 in two original copies in the Slovene, Slovak and English languages, each text being authentic. In the case of controversy, the English text is considered to be decisive.
For the Government of
Republic of Slovenia
Dr. Jože Osterc, (s)
For the Government of
the Slovak Republic
Peter Baco, (s)
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.
Št. 510-04/95-1/1
Ljubljana, dne 16. maja 1996
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.
*Besedilo sporazuma v slovaškem jeziku je na vpogled v Službi za mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti