Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/1996 z dne 7. 6. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/1996 z dne 7. 6. 1996

Kazalo

2001. Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole, stran 2545.

Na podlagi 36. člena v povezavi s 111. členom zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 12/96) in 4. člena zakona o glasbenih šolah (Uradni list SRS, št. 17/71) minister, pristojen za šolstvo izdaja
P R A V I L N I K
o šolskem koledarju za osnovne šole
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik ureja razporeditev pouka, pouka proste dneve in trajanje ter razporeditev šolskih počitnic v šolskem letu za učence, ter razporeditev letnega dopusta in izobraževanje ter izpopolnjevanje strokovnih delavcev šole.
II. VPIS
2. člen
Osnovna šola vpisuje otroke v prvi razred v mesecu septembru za naslednje šolsko leto.
3. člen
Glasbena šola vpisuje otroke na podlagi razpisa za vpis, ki ga objavi v času od 3. do 15. maja za naslednje šolsko leto.
Sprejemni preizkus se opravlja na glasbeni šoli v rednem roku od 20. do 30. maja in v naknadnem roku od 20. do 25. avgusta.
Glasbena šola vpisuje otroke od 1. do 10. junija za naslednje šolsko leto, učence, ki so že vključeni v glasbeno šolo, pa od 20. do 24. junija.
Glasbena šola vpisuje učence iz prejšnjega odstavka tega člena tudi naknadno od 26. do 31. avgusta.
III. ŠOLSKO LETO
4. člen
Šolsko leto se začne 1. septembra in se konča 31. avgusta.
Če je 1. september petek, se pouk začne naslednji ponedeljek; če je dan določen za konec pouka ponedeljek, se pouk konča predhodni petek.
IV. POUK
5. člen
Vzgojno-izobraževalno delo po obveznem predmetniku (v nadaljnjem besedilu: pouk) osnovna šola izvaja v treh ocenjevalnih obdobjih. Prvo ocenjevalno obdobje traja od 1. septembra do 24. decembra, drugo ocenjevalno obdobje od 25. decembra do 31. marca, tretje ocenjevalno obdobje pa za učence od prvega do sedmega razreda od 1. aprila do 24. junija, za učence osmega razreda pa do 15. junija.
Ne glede na določilo prejšnjega odstavka tega člena lahko osnovna šola s soglasjem ministra izvaja pouk tudi v dveh ocenjevalnih obdobjih. Trajanje obdobij določi minister na predlog osnovne šole.
6. člen
Pouk v šolskem letu traja največ 38 tednov po 5 dni v tednu. Izjemoma lahko pouk v posameznem tednu traja 6 dni, če je tako določeno v letnem delovnem načrtu šole.
7. člen
Tedenski razpored ur pouka po predmetniku in tedenski razpored drugega vzgojno-izobraževalnega dela se določi z urnikom.
Ura pouka traja praviloma 45 minut.
Med urami pouka imajo učenci najmanj 5 minut odmora, najmanj enkrat dnevno pa praviloma 20 do 30 minut odmora.
V. POUKA PROSTI DNEVI
8. člen
Pouka prosti dnevi so:
– z zakonom določeni državni prazniki in drugi dela prosti dnevi,
– šolske počitnice in nedelje,
– en dan, določen z letnim delovnim načrtom šole – dan šole,
– sobote, razen če ni z letnim delovnim načrtom šole drugače določeno.
9. člen
Prazniki v Republiki Sloveniji so:
– 1. in 2. januar, novo leto,
– 8. februar, Prešernov dan, slovenski kulturni praznik,
– 27. april, dan upora proti okupatorju,
– 1. in 2. maj, praznik dela,
– 25. junij, dan državnosti,
– 1. november, dan spomina na mrtve,
– 26. december, dan samostojnosti.
Prazniki Republike Slovenije iz prejšnjega odstavka so dela prosti dnevi.
Dela prosti dnevi v Republiki Sloveniji so tudi:
– velikonočna nedelja in ponedeljek, velika noč,
– binkoštna nedelja, binkošti,
– 15. avgust, Marijino vnebovzetje,
– 31. oktober, dan reformacije,
– 25. december, božič.
Če je praznik Republike Slovenije oziroma dela prost dan v Republiki Sloveniji nedelja, se ne prenaša na naslednji delovni dan.
10. člen
Učenci osnovnih šol v Republiki Sloveniji imajo: jesenske, novoletne, zimske, prvomajske in poletne počitnice.
Jesenske počitnice trajajo od 31. oktobra do 5. novembra.
Novoletne počitnice trajajo od 25. decembra do 2. januarja.
Zimske počitnice trajajo en teden in so razporejene v dve časovni obdobji izmenično po območjih.
Prvo obdobje se začne tretji ponedeljek v februarju, drugo obdobje pa naslednji ponedeljek.
Učenci osnovnih šol z območja mestne občine Ljubljana in mestne občine Maribor ter občin Pesnica, Kungota, Ruše, Šentilj, Brezovica, Dobrova–Horjul–Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Ig, Medvode, Škofljica, Velike Lašče, Vodice, Duplek, Rače–Fram, Starše, Cerknica, Loška dolina, Domžale, Lukovica, Mengeš, Moravče, Grosuplje, Dobrepolje, Ivančna Gorica, Hrastnik, Idrija, Cerkno, Kamnik, Kočevje, Loški potok, Osilnica, Litija, Logatec, Ribnica, Trbovlje, Vrhnika, Borovnica, Zagorje ob Savi, Lenart, Ormož, Ptuj, Destrnik–Trnovska vas, Dornava, Gorišnica, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Videm, Zavrč in Slovenska Bistrica imajo zimske počitnice v prvem obdobju v tistem šolskem letu, ki se začne z liho letnico, kadar se šolsko leto začne s sodo letnico, pa v drugem obdobju.
Učenci osnovnih šol z območja vseh drugih občin v Republiki Sloveniji imajo zimske počitnice v prvem obdobju v tistem šolskem letu, ki se začne s sodo letnico, kadar se šolsko leto začne z liho letnico, pa v drugem obdobju.
Prvomajske počitnice se začnejo 27. aprila in trajajo do 2. maja.
Letne počitnice trajajo od konca pouka do 31. avgusta.
VI. DOPUSTI, IZOBRAŽEVANJE IN IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH DELAVCEV
11. člen
Med počitnicami strokovni delavci šole izrabijo letni dopust ali se vključujejo v programe strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja.
12. člen
Strokovni delavci izrabijo letni dopust med jesenskimi, novoletnimi, zimskimi in prvomajskimi počitnicami, večino pa med poletnimi počitnicami.
13. člen
Strokovni delavci v šoli se med počitnicami strokovno izobražujejo in izpopolnjujejo v skladu s programom strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja, določenim z letnim delovnim načrtom.
14. člen
Za vsakega strokovnega delavca je treba med jesenskimi ali zimskimi počitnicami načrtovati najmanj 2 dni, med poletnimi počitnicami pa najmanj 3 dni strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja.
Strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje se lahko načrtuje namesto med jesenskimi ali zimskimi počitnicami tudi na proste sobote.
VII. ROKI ZA PREVERJANJE ZNANJA IN IZPITNI ROKI
15. člen
Učenci osmega razreda opravljajo skupinsko preverjanje znanja v rednem roku od 25. do 31. maja in v naknadnem roku od 10. do 15. junija.
16. člen
Učenci osnovne šole opravljajo popravne izpite in razredne izpite od 20. do 30. junija ter od 20. do 31. avgusta tistega šolskega leta, v katerem so obiskovali pouk oziroma v katerem so bili vpisani.
Izjemoma lahko ravnatelj osnovne šole določi tudi drugačne izpitne roke.
Učenci glasbenih šol opravljajo popravne izpite od 20. do 30. junija ali od 20. do 31. avgusta.
Popravni izpit lahko opravlja učenec glasbene šole le enkrat v posameznem šolskem letu in le enkrat v istem vzgojno-izobraževalnem obdobju.
Učenci glasbenih šol opravljajo letne izpite v junijskem roku od 11. do 20. junija; v jesenskem roku od 20. do 31. avgusta in od 10. do 15. septembra ter v zimskem roku od 20. do 30. januarja. Učenci osmega razreda opravljajo letni izpit v majskem roku od 15. do 20. maja. V teh rokih lahko opravljajo izpite tudi učenci, ki niso vključeni v glasbene šole.
VIII. RAZDELITEV OBVESTIL, IZKAZOV, SPRIČEVAL IN POTRDIL
17. člen
Obvestila o učnem uspehu učencev ob koncu posameznih ocenjevalnih obdobij se učencem razdelijo zadnji dan pouka v posameznem ocenjevalnem obdobju.
Izkazi o šolskem uspehu, potrdila o izpolnjeni osnovnošolski obveznosti, spričevala o končanem razredu in spričevala o končani osnovni šoli se razdelijo učencem zadnji dan pouka oziroma najkasneje tri dni po končanem pouku.
Obvestila o doseženem uspehu učencev 8. razreda pri skupinskem preverjanju znanja se učencem razdelijo najkasneje v 10 dneh po opravljenem preverjanju.
V obvestila, izkaze, spričevala in potrdila se vpiše datum zadnjega dne pouka v ocenjevalnem obdobju oziroma šolskem letu oziroma dan, ko je učenec opravil popravni ali razredni izpit.
V spričevala, ki jih prejmejo odrasli, se kot datum izdaje vpiše dan, ko so opravili zadnji izpit.
IX. IZVAJANJE PRAVILNIKA
18. člen
Minister, pristojen za šolstvo, za vsako tekoče šolsko leto do konca meseca junija izda podrobnejša navodila o razporeditvi pouka, počitnic in pouka prostih dni.
19. člen
Osnovna šola lahko v soglasju s pristojno šolsko upravo odstopi od posameznih določb tega pravilnika, kadar je to potrebno zaradi izrednih okoliščin ali drugih utemeljenih razlogov, ne more pa začeti pouka pred 1. septembrom.
20. člen
Če osnovna šola zaradi ukrepov iz prejšnjega člena v času, ki je določen za pouk, ne more izpolniti programa osnovnošolskega izobraževanja, ga mora izpolniti na način in v roku, ki ga določi pristojna šolska uprava.
21. člen
Ta pravilnik se uporablja tudi v osnovnih šolah za odrasle v skladu s programom osnovne šole za odrasle, ter v glasbenih šolah.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
Do ustanovitve šolskih uprav opravlja naloge iz 19. in 20. člena tega pravilnika ministrstvo, pristojno za šolstvo.
23. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole (Uradni list SRS, št. 20/80, 24/83, 36/85, 36/86 in Uradni list RS, št. 22/90, 24/91 in 36/93).
24. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. septembra 1996.
Št. 152-02/96
Ljubljana, dne 5. junija 1996.
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti