Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/1996 z dne 7. 6. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/1996 z dne 7. 6. 1996

Kazalo

1991. Odlok o dejavnostih in pogojih za opravljanje gospodarskih javnih služb s koncesijo, stran 2532.

Na podlagi 32. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 8., 12. in 17. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 18/96) ter 19. člena statuta Občine Sv. Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 37/95) je Občinski svet občine Sv. Jurij ob Ščavnici na seji dne 21. maja 1996 sprejel
O D L O K
o dejavnostih in pogojih za opravljanje gospodarskih javnih služb s koncesijo
1. člen
Ta odlok ima status splošnega koncesijskega akta in velja za vse gospodarske javne službe, katerih izvajanje zagotavlja Občina Sv. Jurij ob Ščavnici z dajanjem koncesij. Na njegovi osnovi se lahko opravi poizvedovanje interesa potencialnih koncesionarjev in izvedejo javni razpisi za posamezno koncesijsko dejavnost ali skupino dejavnosti.
2. člen
Na podlagi izdane koncesije se v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici kot gospodarske javne službe lahko opravljajo naslednje dejavnosti:
– oskrba s pitno vodo,
– odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
– ravnanje s komunalnimi odpadki,
– odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
– javna snaga in čiščenje javnih površin,
– urejanje javnih poti, površin za pešce, zelenih površin in objektov javne komunalne rabe,
– pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka,
– gasilska služba,
– pokopališka in pogrebna dejavnost (pogrebne storitve, vzdrževanje, urejanje pokopališč in oddajanje prostorov za grobove v najem),
– vzdrževanje, gradnja in rekonstrukcija ulic, trgovin, cest ter pripadajočih objektov, ki niso razvrščene med magistralne in regionalne,
– javna razsvetljava v naseljih, ki obsega razsvetljavo prometnih in drugih javnih površin,
– nameščanje in ravnanje z reklamami, plakati in transparenti ter postavljanje reklamnih objektov,
– urejanje in vzdrževanje javne tržnice javnih parkirišč, zelenic, drevoredov, nasadov in drugih javnih površin s pripadajočimi napravami in opremo,
– oskrba naselij s požarno vodo v javni rabi,
– postavitev prometnih in neprometnih znakov,
– oskrba naselij s plinom,
– deratizacija in dezinfekcija,
– informiranje – interni kanal.
– javna stanovanja.
3. člen
Vsaka od koncesijskih dejavnosti iz 2. člena tega odloka se izvaja na celotnem območju ali delu območja Občine Sv. jurij ob Ščavnici.
Za vsako konkretno koncesijsko razmerje je potrebno predhodno oblikovati javni razpis, izpeljati postopek podelitve koncesije, izbrati koncesionarja in skleniti koncesijsko pogodbo z vsebino in obliko, kot ju določa 39. člen zakona o gospodarskih javnih službah.
Župan Občine Sv. Jurij ob Ščavnici, kot zastopnik koncedenta, za vsako posamezno ali skupino dejavnosti z javnim razpisom opredeli območje izvajanja gospodarske javne službe (komplekse ipd.), uporabnike, razmerja do uporabnikov in razmerja med koncesionarjem in koncedentom.
Javni razpis, ki se pripravi za konkretno koncesijsko dejavnost, mora vsebovati določila iz 33. člena zakona o gospodarskih javnih službah.
4. člen
V javnem razpisu določi koncedent pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar, zlasti pa:
– obveznosti prevzema osnovnih sredstev in opreme v najem, odkup ali na leasing,
– prevzem zaposlenih delavcev s področja posamezne dejavnosti, ki je predmet prevzema,
– najnižjo ceno koncesije, ki jo mora plačati koncesionar (mesečno ali letno),
– splošne pogoje za gospodarske javne službe in za uporabo javnih dobrin, ki se z njo zagotavljajo,
– nadzor nad izvajanjem gospodarske javne službe,
– začetek in čas trajanja koncesije,
– možnost predčasne prekinitve koncesijske pogodbe.
Na javni razpis se lahko prijavijo vse pravne ali fizične osebe, ki imajo registrirano razpisano dejavnost in ustrezne reference.
5. člen
Javni razpis na zahtevo župana pripravi ustrezna strokovna služba občinske uprave Občine Sv. Jurij ob Ščavnici. Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Rok za dostavo ponudb ne more biti krajši od 30 dni.
6. člen
Zaradi zaščite občanov koncedent že pri razpisu upošteva delitev dejavnosti po območjih, določa mehanizme cen oziroma tarif, nadzor, limitiranje časa izdane koncesije, možnost predčasne prekinitve koncesijske pogodbe ipd.
7. člen
O morebitnih javnih pooblastilih koncesionarju, način plačila koncesionarja in začetku oziroma dobi trajanja koncesije se dogovorita koncedent in izbrani koncesionar s koncesijsko pogodbo.
8. člen
Koncesija se izda za dobo najmanj tri leta.
9. člen
Nadzor nad izvajanjem gospodarske javne službe koncedent poverja strokovni službi občinske uprave, ki najmanj enkrat letno poroča občinskemu svetu o uspešnosti koncesijskega razmerja.
10. člen
Koncesijsko razmerje preneha:
– s potekom časa izdane koncesije,
– če koncesionar preneha izpolnjevati pogoje za izvajanje dejavnosti po koncesijski pogodbi,
– zaradi stečaja ali drugega načina prenehanja,
– z odvzemom koncesije še pred potekom roka, če koncesionar krši bistvena določila iz koncesijske pogodbe (glede izvajanja dejavnosti, cene ipd.), in sicer z razdrtjem pogodbe,
– z odpovedjo pogodbe s strani koncesionarja, z rokom pol leta od pisne odpovedi.
11. člen
Izbor koncesionarja opravi na predlog župana Občinski svet občine Sv. Jurij ob Ščavnici.
Koncesijsko pogodbo pripravi odvisno od dejavnosti pristojna strokovna služba Občine Sv. Jurij ob Ščavnici, sklene pa jo v imenu občine župan Občine Sv. Jurij ob Ščavnici.
12. člen
Posamezno gospodarsko javno službo po tem odloku lahko župan po predhodnem sklepu Občinskega sveta občine Sv. Jurij ob Ščavnici izjemoma brez javnega razpisa neposredno prenese v opravljanje javnim, zasebnim, zadružnim ali drugim organizacijskim oblikam uporabnikov javnih dobrin, kadar to narekujejo lokacijska pogojenost ali potrebe lokalnega prebivalstva.
13. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 30100/0002/96
Sv. Jurij ob Ščavnici, dne 22. maja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Sv. Jurij ob Ščavnici
Franc Lančič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti