Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/1996 z dne 7. 6. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/1996 z dne 7. 6. 1996

Kazalo

1978. Odlok o plačilu sorazmernega deleža stroškov opremljanja stavbnega zemljišča na območju Občine Ljutomer, stran 2518.

Na podlagi 13. člena statuta občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 41/95), 2. člena navodila za podrobnejši izračun sorazmernega dela stroškov priprave in opremljanja stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in napravami sekundarnega omrežja (Uradni list RS, št. 22/90 in 24/90), 43., 43.a, 44. in 45. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 18/84, 32/85 in 33/89) in 7., 12. in 20. člena pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list RS, št. 8/87), je Občinski svet občine Ljutomer na seji dne 29. 5. 1996 sprejel
O D L O K
o plačilu sorazmernega deleža stroškov opremljanja stavbnega zemljišča na območju Občine Ljutomer
1. člen
S tem odlokom se določa plačilo in podrobnejši izračun sorazmernega dela stroškov priprave in opremljanja stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti sekundarnega omrežja na območju Občine Ljutomer.
2. člen
Investitor, ki namerava graditi nov objekt, prizidati ali nadzidati obstoječi objekt na območju Občine Ljutomer in je za to potrebno gradbeno dovoljenje, je dolžan plačati sorazmerni del stroškov za opremljanje stavbnega zemljišča.
Investitor, ki namerava graditi nadomestni objekt ali spremeniti namembnost objekta, je dolžan plačati sorazmerni del stroškov opremljanja stavbnega zemljišča, če z nadomestnim objektom ali s spremembo namembnosti poveča priključke na komunalne objekte in naprave oziroma se mora povečati zmogljivost teh objektov in naprav, in če za te še ni plačal sorazmernega dela stroškov.
3. člen
Sorazmerni del stroškov za opremljanje stavbnega zemljišča se določi kot povprečje stroškov opremljanja za kvadratni meter stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in napravami sekundarnega omrežja na celotnem območju Občine Ljutomer in se obračuna skladno z naslednjimi kriteriji in merili:
1. Priključitev na objekte in naprave individualne komunalne rabe se obračuna v višini:
povprečnih
                         stroškov indiv.
                           kom. opreme
– vodovod                          20%
– fekalna kanalizacija                    27%
– elektroenergetsko omrežje                 14%
– telefonsko omrežje                     10%
– toplovod ali plinovod                   22%
– KTV                             7%
2. Priključitev na objekte in naprave kolektivne komunalne rabe se obračuna v višini:
povprečnih 
                            stroškov
                           kolektivne
                           kom. opreme
– asfaltna cesta/makadamska
cesta                           55/25%
– pločnik                          10%
– javna razsvetljava                     10%
– igrišča in druge javne površine              10%
– hidrantna mreža                      15%
Priključitev na komunalne objekte in naprave se obračuna v primeru, da je obravnavano stavbno zemljišče oddaljeno od komunalne naprave manj kot 200 m.
3. Tako izračunani stroški se korigirajo s faktorji, ki upoštevajo lokacijo objekta:
K = 1,2 na območju mesta Ljutomer
K = 1,0 za naselja mestnega značaja (Križevci, Veržej)
K = 0,8 za ostala strnjena naselja
K = 0,6 na območju razpršene gradnje
4. Tako izračunani stroški se dodatno korigirajo s faktorji, ki upoštevajo namembnost objekta:
k = 0,4 za stanovanjske objekte
k = 0,4 za poslovne prostore – storitvena dejavnost
k = 0,3 za poslovne prostore – proizvodna dejavnost
k = 0,1 za garaže in športne objekte
k = 0,05 za kmetijske in druge pomožne gospodarske objekte
k = 0,9 za sekundarna bivališča.
4. člen
Izhodiščno ceno za izračun sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča na območju Občine Ljutomer določi občinski svet občine na dan 31. decembra za prihodnje koledarsko leto, sicer se uporabijo določila iz 7. člena tega odloka.
Pri izračunu sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča se za objekt upošteva dejanska koristna površina objekta iz projektno tehnične dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.
5. člen
Sorazmerni del stroškov za opremljanje stavbnega zemljišča ne zajema stroškov izvedbe priključkov in priključnih taks za priključitev objektov na komunalne objekte in naprave.
6. člen
Investitor je dolžan plačati sorazmerni del stroškov opremljanja stavbnega zemljišča za vse tiste zgrajene objekte in naprave individualne in kolektivne rabe, na katere je objekt možno priključiti v naslednjih dveh letih.
7. člen
Izhodiščne cene iz tega odloka se revalorizirajo s povprečnim indeksom podražitve za stanovanjsko gradnjo, ki ga objavlja GZS – Združenje za gradbeništvo in IGM.
8. člen
Sredstva zbrana po tem odloku se evidentirajo na posebnih postavkah občinskega proračuna in se namensko uporabljajo za vzdrževanje, razširitev in posodobitev obstoječih komunalnih naprav. Plan porabe sredstev potrdi občinski svet na predlog pristojnega odbora ob sprejemanju občinskega proračuna za naslednje leto.
Sredstva zbrana po tem odloku se razdelijo v razmerju 7:3 v prid krajevni skupnosti, na območju katere je nastala obveznost plačila.
9. člen
Sorazmerni del stroškov opremljanja stavbnega zemljišča po določbah tega odloka odmeri investitorju pristojni upravni organ za izdajo lokacijskega dovoljenja.
Brez potrdila o plačanem prispevku se ne sme izdati gradbenega dovoljenja.
10. člen
Zavezancu, ki dokaže lastni vložek v komunalne naprave iz 6. člena, se prispevek zmanjša za delež vloženih sredstev.
11. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011 – 7/96
Ljutomer, dne 29. maja 1996.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Ljutomer
Darja Odar, dipl. psih. l. r.

AAA Zlata odličnost