Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/1996 z dne 7. 6. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/1996 z dne 7. 6. 1996

Kazalo

1959. Odlok o odškodnini za onesnaževanje okolja v Mestni občini Celje, stran 2483.

Na podlagi tretjega odstavka 112. člena poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Celje – redakcijsko prečiščeno besedilo – (Uradni list RS, št. 66/95 in 1/96) izdajam
S K L E P
o objavi odloka o odškodnini za onesnaževanje okolja v Mestni občini Celje
Objavljam odlok o odškodnini za onesnaževanje okolja v Mestni občini Celje, ki ga je Občinski svet mestne občine Celje sprejel na seji dne 21. maja 1996.
Celje, dne 21. maja 1996.
Župan
Mestne občine Celje
Jože Zimšek, dipl. inž. l. r.
Na podlagi 22. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 21. in 22. in 65. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba Ustavnega sodišča, 45/94 – odločba Ustavnega sodišča, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba Ustavnega sodišča, 63/95) in 17. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95) je Občinski svet mestne občine Celje dne 21. 5. 1996 sprejel
O D L O K
o odškodnini za onesnaževanje okolja v Mestni občini Celje
1. člen
Odlok določa višino in način obračunavanja in plačevanja odškodnine za onesnaževanje okolja v Mestni občini Celje.
2. člen
Zavezanci za plačilo odškodnine za onesnaževanje okolja so fizične osebe, pravne osebe in civilno pravne osebe:
– ki organizirajo prireditve na prostem,
– ki organizirajo različne prodajne sejme,
– ki imajo podaljšan obratovalni čas,
– ki so lastniki psov,
– ki izvajajo gradbena dela na javnih površinah.
3. člen
Odškodnina se določa v točkah, če ni s tem odlokom drugače določeno. Vrednost točke znaša od 1. 4. 1996 dalje 4 SIT, ter se s sklepom Občinskega sveta mestne občine Celje letno revalorizira.
4. člen
Zavezanci plačujejo odškodnino v gotovini vnaprej, če ni v tem odloku drugače določeno.
5. člen
Zbrana sredstva na podlagi tega odloka so prihodek občinskega proračuna.
6. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka izvaja pooblaščen upravni organ Mestne občine Celje.
7. člen
Ta odlok začne veljati 8. dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
TARIFA ODŠKODNIN
Tarifna številka 1
Zavezancem, ki organizirajo javno prireditev na prostem, za katero je potrebno pridobiti upravno dovoljenje, se pri vsaki prireditvi odmeri odškodnina za onesnaževanje okolja v višini 20.000 točk.
Plačila odškodnine zaradi javne prireditve na prostem so oproščene politične organizacije v zvezi s politično dejavnostjo, dobrodelna društva, humanitarne organizacije, šole in vrtci, v zvezi z opravljanjem njihovih dejavnosti in akcij, organizatorji športno-rekreativnih prireditev, ki niso komercialnega značaja ter kulturne ustanove, ki so ustanovljene v skladu z zakonom.
Odškodnino za onesnaževanje okolja se ne plača tudi v primerih javnih prireditev, ki jih organizira občina.
Odškodnino za onesnaževanje okolja plača zavezanec v občinski proračun pred izdajo dovoljenja za javno prireditev v obliki enkratnega zneska.
Tarifna številka 2
Zavezancem, ki organizirajo prodajne sejme na javnih površinah in funkcionalnih površinah poslovnih prostorov, se ob vsakem prodajnem sejmu zaračunava odškodnina v višini:
5.000 točk      – za enodnevne prodajne sejme,
10.000 točk     – za sejme, ki trajajo do 4 dni,
50.000 točk     – za sejme, ki trajajo nad 4 dni,
250.000 točk     – za Mednarodni obrtni sejem.
Odškodnina se ne odmeri zavezancem, ki organizirajo prodajne sejme v humanitarne namene.
Odškodnina se lahko v posameznem primeru zniža za 50%, če je sejem v širšem interesu mesta.
Odškodnino plača zavezanec v občinski proračun pred izdajo soglasja občinskega upravnega organa in pred začetkom prodajnega sejma.
Tarifna številka 3
Zavezancem, ki imajo dovoljenje za podaljšan čas obratovanja po 22. uri se zaračunava letna odškodnina za onesnaževanje okolja v višini 100.000 točk.
Odškodnino plačajo zavezanci v občinski proračun pred izdajo dovoljenja za podaljšanje obratovalnega časa.
Tarifna številka 4
Lastniki psov, ki imajo stalno bivališče v območju, ki jo določa odredba o mejah območja na katerem ni dovoljeno rediti živine, drobnice, kuncev in perutnine (Uradni list SRS, št. 36/81, 48/86), morajo za vsakega psa plačati odškodnino za onesnaževanje v višini 500 točk.
Plačila odškodnine na posest psov so oproščeni slepi in slabo vidni, katerim pes služi kot vodič, lastniki psov za reševanje in lastniki službenih psov.
Lastniki navedenih psov, uveljavljajo oprostitev plačil po tem odloku z ustreznim dokazilom.
Odškodnino plača zavezanec 1x letno pri vsakoletnem obveznem cepljenju psov proti steklini oziroma ob izstavitvi računa Mestne občine Celje.
Pri nakazilu odškodnine je potrebno navesti “javna snaga”.
Tarifna številka 5
Zavezancem, ki izvajajo gradbena dela na javnih površinah, se odmeri odškodnina v višini:
5.000 točk      – za gradbena dela, ki trajajo do 7 dni,
10.000 točk     – za dela, ki trajajo od 8–30 dni,
50.000 točk     – za dela, ki trajajo nad 30 dni.
Odškodnino plača zavezanec pri vsakem gradbenem posegu pred izdajo gradbenega dovoljenja.
Št. 01200-2/96
Celje, dne 21. maja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
mestne občine Celje
Lojze Oset l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti