Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/1996 z dne 7. 6. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/1996 z dne 7. 6. 1996

Kazalo

1974. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planskih celot J1, J2, J3 in J5 za Občino Kranjska Gora, stran 2502.

Na podlagi drugega odstavka 39. člena in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93) ter 17. člena statuta Občine Kranjska Gora (Uradni vestnik Gorenjske, št. 4/95) je Občinski svet občine Kranjska Gora na 21. seji dne 29. 5. 1996 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planskih celot J1, J2, J3 in J5 za Občino Kranjska Gora
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Kranjska Gora, ki jih je izdelal Urbanistični inštitut Republike Slovenije. Z njimi se spremenijo in dopolnijo prostorski ureditveni pogoji za območje planskih celot J1, J2, J3 in J5 (Uradni list RS, št. 15/91). Spremembe in dopolnitve veljajo le za območje Občine Kranjska Gora.
Spremembe prostorskih ureditvenih pogojev vsebujejo:
– odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih,
– grafični prikaz posebnih pogojev za Dovje-vzhod 1 (KG3/S12),
– soglasja pristojnih organov in organizacij.
Kot grafični del prostorskih ureditvenih pogojev se uporablja grafični del sprememb in dopolnitev dolgoročnega in družbenega plana Občine Kranjska Gora v merilu 1:5000.
2. člen
Spremeni se 4. člen tako, da se glasi:
Prostorski ureditveni pogoji veljajo za območje Občine Kranjska Gora. S prostorskimi ureditvenimi pogoji se ne urejajo območja veljavnih prostorskih izvedbenih načrtov:
Kranjska Gora – Pišnica     KG2   S3/1    Zazidalni načrt Pišnica UVG 12/87
Kranjska Gora – pokopališče   KG2   Z1     Zazidalni načrt pokopališča v Kranjski Gori, 
                           UVG 26/78
Kranjska Gora – Log       KG2   S8/2    Zazidalni načrt Log, Uradni list RS, št. 30/96
Gozd Martuljek – vikendi 1    KG2   V3     Zazidalni načrt za weekend naselje V1 in V2, 
                           UVG 22/73
Gozd Martuljek – vikendi 2    KG2   V4     Zazidalni načrt za weekend naselje V1 in V2, 
                           UVG 22/73
3. člen
Spremeni se tabela v 5. členu, tako da se glasi:
-----------------------------------------------------------------------------------------
Naziv območja urejanja        Planska   Oznaka območja   Predviden prostorski
                   celota    urejanja      izvedbeni načrt
-----------------------------------------------------------------------------------------
Rateče - zahod            KG1     S1
Rateče - center           KG1     S2         UN
Rateče - vzhod 1           KG1     S3
Rateče - vzhod 2           KG1     S4         ZN
Rateče - Kamne            KG1     S5         UN
Rateče - Kamne            KG1     R2         UN
Planica               KG1     R1         UN
Zelenci               KG2     B         UN
Podkoren - center          KG2     S1         UN
Podkoren - vzhod           KG2     S2
Podkoren - hotel           KG2     H1         ZN
Podkoren - vikendi          KG2     V1
Poligon Podkoren           KG2     R2         UN
Smučišča Podkoren          KG2     R3
Kranjska Gora - cona CTC       KG2     H2         ZN
Kranjska Gora - cona H-13 sever   KG2     H3/1        UN
Kranjska Gora - cona H-13 jug    KG2     H3/2        UN
Kranjska Gora - cona CO       KG2     H4         UN
Kranjska Gora - opušč. proga     KG2     H5         ZN
Kranjska Gora - vas         KG2     S3/2        UN
Kranjska Gora - S. Černeta 1     KG2     S4
Kranjska Gora - S Černeta 2     KG2     S5
Kranjska Gora - Borovška cesta    KG2     S6
Kranjska Gora - Črtenje       KG2     S7
Kranjska Gora - Log         KG2     S8/1        ZN
Kranjska Gora - Log         KG2     O1         ZN
Kranjska Gora - cona TC       KG2     C2         ZN
Kranjska Gora - drsališče      KG2     R1         ZN
Kranjska Gora - Jasna        KG2     V2
Smučišča Kranjska Gora        KG2     R4
Gozd Martuljek - zahod 1       KG2     S9         UN
Gozd Martuljek - zahod 2       KG2     S10
Gozd Martuljek - vzhod        KG2     S11        ZN
Gozd Martuljek - hot. c. Špik    KG2     H6         UN
Smučišča Trebež           KG2     R5  
Smučišča Gozd Martuljek       KG2     R7
Belca - zahod            KG3     S1   
Belca - ob potoku          KG3     S2   
Belca - vzhod            KG3     S3   
Mojstrana - Pod Kepo         KG3     S4/1   
Mojstrana - Pod Kepo         KG3     S4/2   
Mojstrana - Pod Kepo         KG3     S4/3   
Mojstrana - postaja         KG3     P1
Mojstrana - cona KOOP        KG3     P2   
Mojstrana - ob Savi         KG3     S6
Mojstrana - cona B          KG3     S7   
Mojstrana - Veliki breg       KG3     S8
Mojstrana - cona A          KG3     S9
Mojstrana - center          KG3     C1         UN
Mojstrana - cementarna        KG3     S10        UN
Dovje - vas             KG3     S11        UN
Dovje - vzhod 1           KG3     S12
Dovje - pokopališče         KG3     Z1         UN
Mojstrana - športni center      KG3     R1         UN
Mojstrana - Mlačca          KG3     R2         UN
Smučišča Mojstrana          KG3     R3
Camp Dovje              KG3     R4
Opuščena proga                  T1         LN
Reducirne postaje                 RP         LN
-----------------------------------------------------------------------------------------
4. člen
Spremeni se 6. člen, tako da se glasi:
Funkcije območij in površin
Na vseh zemljiščih so dopustne:
– ureditve infrastrukture (prometno omrežje in naprave, komunalno in energetsko omrežje in naprave,
omrežja in naprave za zveze),
– vodnogospodarske ureditve,
– ureditve javnih površin,
– postavitve spominskih plošč in drugih obeležij.
V območjih za stanovanja (S) so dopustni posegi za naslednje dejavnosti:
– stanovanja in kmetije,
– spremljajoče dejavnosti za potrebe stanovanjskih območij, ki so: trgovine osnovne oskrbe, gostinstvo in storitve, ki ne motijo okolice,
– kvartarne dejavnosti,
– proizvodne dejavnosti, ki ne motijo okolice in po površini ne presegajo 120 m2.
V območjih za centralne dejavnosti (C) so dopustni posegi za naslednje dejavnosti:
– terciarne in kvartarne dejavnosti,
– stanovanja,
– proizvodne dejavnosti, ki ne motijo okolice in po površini ne presegajo 120 m2.
V območjih za turistične objekte (H) so dopustni posegi za naslednje dejavnosti:
– gostinstvo,
– trgovina in storitve,
– kvartarne dejavnosti,
– stanovanja,
– rekreacija.
V območjih za komunalne dejavnosti (O) so dopustni posegi za naslednje dejavnosti:
– komunalne dejavnosti,
– trgovina in storitve.
V območjih za proizvodnjo (P) so dopustni posegi za naslednje dejavnosti:
– proizvodnja,
– kvartarne dejavnosti,
– trgovina,
– gostinstvo,
– storitve,
– šport in rekreacija.
V območjih za počitniške hiše (V) so dopustni posegi za naslednje dejavnosti:
– počitniške hiše,
– stanovanja,
– šport in rekreacija,
– gostinstvo.
V območjih za rekreacijo (R) so dopustni posegi za naslednje dejavnosti:
– šport in rekreacija,
– storitve za šport in rekreacijo,
– gostinstvo.
Na površinah razpršene gradnje (z) so dopustni posegi za naslednje dejavnosti:
– stanovanja in kmetije,
– proizvodnja
– gostinstvo in storitvene dejavnosti,
– trgovina,
– šport in rekreacija,
– lov in ribolov,
– turizem,
– kvartarne dejavnosti.
Na kmetijskih zemljiščih (1), (2) so dopustni posegi za naslednje dejavnosti:
– kmetijstvo,
– rekreacija,
– lov in ribolov.
V gozdnih zemljiščih (G) so dopustni posegi za naslednje dejavnosti:
– gozdarstvo,
– rekreacija,
– lov in ribolov.
Na nerodovitnih zemljiščih (N) so dopustni posegi za naslednje dejavnosti:
– rekreacija.
Na območjih pridobivanja mineralnih surovin (M) so dopustni posegi za naslednje dejavnosti:
– pridobivanje mineralnih surovin,
– sanacije opuščenih območij pridobivanja mineralnih surovin.
5. člen
Spremeni se 7. člen, tako da se glasi:
Dopustne vrste posegov
Na vseh zemljiščih, razen v območjih, za katera bodo izdelani prostorski izvedbeni načrti, so:
– za obstoječe objekte na stavbnih zemljiščih dopustna vzdrževalna dela, adaptacije, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave, odstranitve objektov, dopustne so tudi spremembe namembnosti v dejavnosti, ki so za posamezno območje urejanja določene v 4. členu tega odloka, razen sprememb namembnosti v počitniška stanovanja in počitniške domove,
– na stavbnih zemljiščih dopustne dopolnilne gradnje, razen počitniških stanovanj, počitniških hiš in počitniških domov,
– na stavbnih zemljiščih dopustne postavitve pomožnih objektov,
– izven stavbnih zemljišč dopustne postavitve pomožnih objektov za potrebe kmetijstva, ograje so dopustne le za potrebe varstva narave, gozdarstva, kmetijstva, varstva voda, lova in rekreacije.
Postavitve začasnih objektov za prireditve so dopustne v območju urejanja, v katerem poteka prireditev in v območjih urejanja, ki nanj neposredno mejijo. Postavitve morajo biti skladne s programom prireditve. Skladnost s programom prireditve ugotavlja Občinska uprava Kranjska Gora.
6. člen
Spremeni se 8. člen, tako da se glasi:
Vse objekte, ki imajo ali so priključeni na vodovod, je potrebno priključiti na javno kanalizacijo za odvod odpadne vode in na čistilno napravo za njeno čiščenje.
Do izgradnje omrežja in naprav za odvod in čiščenje odpadnih voda so obvezne dvoprekatne nepretočne greznice, ki jih prazni in vsebino odvaža pooblaščeno komunalno podjetje na ustrezna odlagališča.
7. člen
Doda se 8.a člen, ki se glasi:
V območjih rezervatov in varstvenih pasov infrastrukturnega omrežja in naprav, v območjih varstva naravne in kulturne dediščine, v območjih, ki so trajno namenjena kmetijstvu (1. območje kmetijskih zemljišč), v varovalnih gozdovih (Gv), v gozdovih posebnega namena (Gn) ter v varstvenih območjih vodnih virov in voda, ki so določeni v grafičnih prikazih, je izvajanje posegov omejeno skladno z veljavnimi predpisi.
8. člen
Spremeni se 16. člen, tako da se glasi:
Na območjih, za katera je predvidena izdelava prostorskih izvedbenih načrtov, so do sprejetja le-teh dopustne le naslednje vrste posegov:
– v območjih za stanovanja (S), centralne dejavnosti (C), turistične objekte (H), komunalne dejavnosti (O) in v območjih pokopališč (Z):
– nujna vzdrževalna dela, adaptacije in rekonstrukcije ter dozidave in nadzidave na obstoječih objektih in napravah,
– spremembe namembnosti objektov ali delov objektov v dejavnosti, ki so na podlagi 3. člena tega odloka dopustne v tem območju,
– nadomestne gradnje,
– postavitve pomožnih in začasnih objektov in naprav ter ozelenitve, ki jih morajo lastniki odstraniti na lastne stroške pred pričetkom izvajanja prostorskega izvedbenega načrta, če so v nasprotju s predvidenimi posegi v prostorskem izvedbenem načrtu,
– gradnje in rekonstrukcije infrastrukturnega omrežja in naprav;
– v območjih za rekreacijo (R):
– nujna vzdrževalna dela,
– postavitve pomožnih in začasnih objektov,
– spremembe namembnosti objektov ali delov objektov za šport in rekreacijo, storitve za šport in rekreacijo ter gostinstvo,
– gradnje in rekonstrukcije infrastrukturnega omrežja in naprav.
Ti posegi so dopustni pod pogojem, da ne bodo ovirali kasnejšega načrtovanja in da so skladni s predvidenimi ureditvami. Skladnost s predvidenimi ureditvami ugotavlja Občinska uprava Kranjska Gora na podlagi programske zasnove ali osnutka prostorskega izvedbenega načrta.
9. člen
Ukinejo se 10., 14. in 17. člen odloka.
10. člen
Doda se nov 18.a člen, ki se glasi:
Pri nadomestnih gradnjah je dopustna ohranitev dela obstoječega objekta, tako da se ohranjeni del in nov objekt povežeta v enotno oblikovano stavbno maso; nakloni strešin in kritina morajo biti enaki. Ohranjanje delov prvotnih objektov kot samostojnih objektov, ločenih od novih, ni dopustno.
11. člen
V 22. členu se pri navedbah dopustnih vrst kritin črta beseda “pločevina”.
12. člen
Spremeni se naslov točki 6.5. tako, da se glasi:
Varstvo gozdov in pogoji za posege v gozdni prostor.
V 40. členu odloka se v drugem odstavku besedi pristojno podjetje nadomesti z Zavod za gozdove Slovenije.
13. člen
Dopolni se 56. člen odloka:
Posebni pogoji glede oblikovanja objektov na parcelah 753/1, 753/2, 753/3 in 753/4, k. o. Dovje:
– max. velikost objekta je določena v grafičnem prikazu z gradbeno mejo;
– višina objektov: kota pritličja sme biti največ 30 cm, višina slemena pa največ 8,5 m nad koto urejene dovozne poti, merjeno pri vhodu v stavbo;
– naklon strešin mora biti enak, strešine pa so lahko asimetrične;
– orientacija objekta: daljša stranica objekta in sleme morata biti vzporedna z dovozno potjo ali s slemeni obstoječih višjeležečih objektov.
14. člen
V 63. členu odloka se v prvem odstavku črtajo prva do tretje alinee ter peta do osme, v tretjem odstavku se prva alinea spremeni tako, da se glasi:
– dopustna je ureditev tekaških prog Planica-Gozd Martuljek in na Srednjem vrhu.
15. člen
Spremeni se 64. člen odloka, tako da se glasi:
V območjih za rekreacijo Smučišča Podkoren (KG2 R3), Smučišča Kranjska Gora (KG2 R4), Smučišča Gozd Martuljek (KG2 R7) in Smučišča Mojstrana (KG3 R3) so dopustni le naslednji posegi:
– ureditve smučišč in sankališč, postavitve žičnic ter ureditve za druge športe na snegu,
– postavitve začasnih objektov za potrebe gostinstva in storitev v času prireditev,
– vzdrževanje in adaptacije obstoječih objektov,
– spremembe namembnosti obstoječih objektov ali delov objektov za šport in rekreacijo, storitve za šport in rekreacijo ter gostinstvo.
Postavitve začasnih objektov morajo biti skladne s programom prireditve. Skladnost s programom prireditve ugotavlja Občinska uprava Kranjska Gora.
16. člen
Ta odlok začne veljati dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 353/39-109/95
Kranjska Gora, dne 29. maja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kranjska Gora
Jože Zupančič l. r.
Župan
Občine Kranjska Gora
Jože Kotnik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti