Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/1996 z dne 7. 6. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/1996 z dne 7. 6. 1996

Kazalo

1957. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Celje, stran 2480.

Na podlagi tretjega odstavka 112. člena poslovnika Občinskega sveta mestne občine Celje – redakcijsko prečiščeno besedilo – (Uradni list RS, št. 66/95 in 1/96) izdajam
S K L E P
o objavi odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave mestne občine Celje
Objavljam odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Mestne občine Celje, ki ga je Občinski svet mestne občine Celje sprejel na seji dne 21. maja 1996.
Celje, dne 21. maja 1996.
Župan
Mestne občine Celje
Jože Zimšek, dipl. inž. l. r.
Na podlagi 49. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 72/93, 6/94 – odločba Ustavnega sodišča RS, št. U-I-13/94-65 – odločba Ustavnega sodišča RS, U-I-144/94-18 in Uradni list RS, št. 57/94 in odločba Ustavnega sodišča RS, št. U-I 285/94-105) in 40. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95) je Občinski svet mestne občine Celje na svoji seji dne 21. maja 1996 sprejel
O D L O K
o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Celje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa organizacijo in delovno področje občinske uprave Mestne občine Celje (v nadaljevanju: občinska uprava) ter odločanje o upravnih stvareh.
V okviru občinske uprave se ustanovijo upravni organi, upravne organizacije in strokovne službe (v nadaljnjem besedilu: upravne službe) ter se določi njihovo delovno področje.
2. člen
Upravne službe opravljajo naloge mestne občine v skladu z zakoni, statutom in drugimi predpisi Mestne občine Celje (v nadaljnjem besedilu: MOC).
Naloge iz prvega odstavka tega člena, ki jih morajo opraviti upravne službe, se določijo s programi dela.
3. člen
Naloge, položaj, obveznosti in pravice upravnih služb ter razmerja do župana, občinskega sveta, občanov, pokrajine in države, določajo zakon, statut MOC in drugi predpisi.
II. ORGANIZACIJA IN DELOVNO PODROČJE OBČINSKE UPRAVE IN SEKRETARIATA OBČINSKEGA SVETA
4. člen
Občinsko upravo sestavljajo strokovne službe, upravni organi in upravne organizacije
1. Strokovne službe, v katerih se opravljajo strokovna in druga opravila za potrebe župana, občinskega sveta ter upravnih organov so:
– kabinet župana,
– sekretariat občinskega sveta,
– tajništvo občinske uprave.
2. Upravni organi, v katerih se opravljajo upravne in druge naloge na posameznih področjih iz izvirne pristojnosti mestne občine ali prenesene državne pristojnosti, ki jih določa zakon so:
– oddelek za finance in proračun,
– oddelek za družbene dejavnosti,
– oddelek za pravna in premoženjska vprašanja ter gospodarstvo in kmetijstvo,
– oddelek za okolje in prostor ter promet in zavod za varstvo okolja v njegovi sestavi.
3. V upravnih organizacijah se opravljajo specializirane strokovne naloge in z njimi povezane upravne zadeve iz pristojnosti mestne občine ali prenesene državne pristojnosti, ki praviloma zahtevajo uporabo strokovno tehničnih metod dela, ali za opravljanje drugih strokovnih zadev, ki so pomembne za uresničevanje nalog mestne občine.
Upravne organizacije so:
– zavod za planiranje in izgradnjo,
– komunalna direkcija,
– zavod za informatiko.
1. Strokovne službe
5. člen
Strokovne službe so:
– kabinet župana,
– sekretariat občinskega sveta,
– tajništvo občinske uprave.
Kabinet župana
6. člen
Kabinet župana opravlja svetovalne, strokovne in organizacijske naloge za župana, naloge, ki se nanašajo na protokol mestne občine, na načrtovanje in koordiniranje promocijske politike mesta Celja, na medobčinsko, medmestno in mednarodno sodelovanje, na stike z javnostjo ter tehnično administrativne naloge ter druge zadeve s svojega delovnega področja.
Kabinet vodi vodja kabineta, ki je za svoje delo odgovoren županu.
Sekretariat občinskega sveta
7. člen
Sekretariat občinskega sveta opravlja naloge, ki se nanašajo na pripravo sej občinskega sveta in njegovih teles, nadzornega odbora in volilne komisije, na obveščanje članov občinskega sveta, političnih strank, četrtnih in krajevnih skupnosti, na pripravo programov dela občinskega sveta in njegovih delovnih teles, na vprašanja in pobude članov občinskega sveta na področje reševanja vlog in pritožb ter opravlja strokovna organizacijska, administrativna in tehnična opravila za potrebe občinskega sveta in njegovih teles ter druge naloge iz svojega delovnega področja.
Sekretariat vodi sekretar občinskega sveta.
Sekretariat se pri svojem delu ravna po usmeritvah, sklepih in stališčih občinskega sveta, kateremu je odgovoren za svoje delo.
Tajništvo občinske uprave
8. člen
Tajništvo občinske uprave opravlja naloge, ki se nanašajo na nadzor nad uporabo predpisov v upravnem postopku, na skladnost predpisov in drugih aktov MOC z ustavo in zakoni, na nadzor zakonitosti splošnih aktov javnih zavodov, javnih podjetij in drugih organizacij, ki jih potrjuje ali ki jim daje soglasje občinski svet, na vsklajevanje in nadzor nad delom četrtnih, krajevnih in vaških skupnosti, na kadrovska vprašanja in organizacijo dela v občinski upravi, na administrativno poslovanje, na organizacijske naloge za tajnika občinske uprave ter opravlja druge naloge s svojega delovnega področja.
V tajništvu občinske uprave se opravljajo tudi naloge, ki se nanašajo na tehnično in investicijsko vzdrževanje upravnih zgradb, opreme in naprav, na nabavo osnovnih sredstev in drobnega inventarja in vzdrževanje počitniških objektov.
9. člen
Po posebnem pooblastilu župana se v tajništvu občinske uprave opravljajo naloge s področja zaščite in reševanja – varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, požarne varnosti in druge naloge, ki zadevajo zaščito in reševanje.
10. člen
Tajništvo občinske uprave vodi tajnik, ki ga na predlog župana imenuje občinski svet.
11. člen
Tajnik občinske uprave:
– vodi in usklajuje delo občinske uprave v okviru županovega pooblastila,
– izdaja odločbe na prvi stopnji v upravnih zadevah iz izvirne pristojnosti MOC in prenesene državne pristojnosti,
– koordinira delo med občinsko upravo, skladi Mestne občine, javnimi zavodi, javnimi gospodarskimi službami, itd.
– daje pooblastila uradni osebi za odločanje ali vodenje upravnega postopka pred izdajo odločbe na prvi stopnji,
– zagotavlja opravljanje strokovnih in drugih nalog, ki so skupne upravnim službam občinske uprave,
– skrbi za sodelovanje občinske uprave z drugimi lokalnimi skupnostmi in državno upravo,
– izdaja odločbe, ki se nanašajo na uresničevanje pravic, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja delavcev občinske uprave, če zakon ali drug predpis ne določa drugače,
– opravlja druge naloge, določene s predpisi MOC ter po nalogu organov MOC.
Mandatna doba tajnika je vezana na mandat župana, vendar je naloge tajnika dolžan opravljati do imenovanja novega tajnika.
2. Upravni organi
12. člen
Upravni organi v sestavi mestne uprave za opravljanje nalog iz 2. člena odloka so:
– oddelek za finance in proračun,
– oddelek za družbene dejavnosti,
– oddelek za pravna in premoženjska vprašanja ter gospodarstvo in kmetijstvo,
– oddelek za okolje in prostor ter promet in zavod za varstvo okolja v njegovi sestavi.
13. člen
Oddelek za finance in proračun
Oddelek za finance in proračun opravlja naloge, ki se nanašajo na spremljanje predpisov s področja javnih in drugih financ, na zagotavljanje finančnih virov za realizacijo programov MOC, na pripravo predlogov odlokov o proračunu MOC, na rebalanse proračuna in zaključne račune ter drugih splošnih aktov s področja financ, na izvrševanje proračuna, na koordiniranje skupne finančne politike MOC, na usklajevanje programov na področju gospodarjenja s premoženjem, investicij ter finančne politike MOC, na računovodstvo in knjigovodstvo MOC, na premoženjsko bilanco MOC ter opravlja druge naloge s svojega delovnega področja.
14. člen
Oddelek za družbene dejavnosti
Oddelek za družbene dejavnosti opravlja upravne, strokovne in razvojne naloge, ki se nanašajo na področje predšolske vzgoje, izobraževanja, športa, kulture, zdravstva, socialnega varstva, socialnega skrbstva, varstva naravne in kulturne dediščine ter mladinske raziskovalne dejavnosti, na podeljevanje koncesij s svojega področja do izbire koncesionarjev, na vodenje nadzora nad izvajanjem nalog in poslovanjem družbenih dejavnosti, na koordinacijo javnih del, na področje investicij ter upravljanja in gospodarjenja z občinskimi objekti družbenih dejavnosti ter opravlja druge upravne in strokovne naloge s svojega delovnega področja.
15. člen
Oddelek za pravna in premoženjska vprašanja ter gospodarstvo in kmetijstvo
Oddelek za pravna in premoženjska vprašanja in gospodarstvo opravlja naloge, ki se nanašajo na razvoj podjetništva, obrti in na zaposlovanje, na razvoj kmetijstva in gozdarstva, trgovine in gostinstva, razvoj turizma in promocijske dejavnosti, privatizacijo, oblikovanje blagovnih rezerv in druge upravne in strokovne naloge s svojega delovnega področja.
Oddelek za pravna in premoženjska vprašanja in gospodarstvo zastopa Mestno občino Celje pred sodišči in drugimi organi glede njenih pravic in obveznosti ter izvršuje druge pravice in dolžnosti, določene z zakonom, opravlja strokovna opravila, ki se nanašajo na gospodarjenje s premoženjem mestne občine in druge strokovne naloge s tega delovnega področja.
16. člen
Oddelek za okolje in prostor ter promet
Oddelek za okolje in prostor ter promet opravlja strokovne in upravne naloge, ki se nanašajo na urejanje prostora in naselij ter posegov v prostor, spremljanje in izvajanje v planih določene razvojne politike, na programske in projektne rešitve prometa in komunalne infrastrukture, na upravne postopke s področja prometa in na vzdrževanje prometnih naprav v MOC.
V okviru opravljanja nalog komunalne inšpekcije, opravlja nadzor nad izvajanjem odlokov in drugih predpisov MOC, nadzor nad mirujočim prometom ter druge naloge s svojega delovnega področja.
Zavod za varstvo okolja, ki je v sestavi oddelka za okolje in prostor ter promet opravlja strokovne in druge naloge, ki se nanašajo na pripravo strokovnih gradiv in predlogov raziskovalnih ter razvojnih projektov, na izvajanje kontrole virov onesnaževanja, na predloge ukrepov za izboljšanje stanja na posameznih področjih varstva okolja, na pripravo odlokov in drugih spošnih aktov s področja varstva okolja ter opravlja druge naloge s svojega delovnega področja.
3. Upravne organizacije
17. člen
Upravne organizacije v Mestni občini Celje so:
– Zavod za planiranje in izgradnjo,
– Komunalna direkcija,
– Zavod za informatiko.
18. člen
Zavod za planiranje in izgradnjo
Zavod za planiranje in izgradnjo opravlja naloge, ki se nanašajo na pripravo gradiva za program priprave prostorskih izvedbenih aktov, organiziranje priprave prostorskih izvedbenih aktov, organizira pripravo oziroma izdelavo lokacijske dokumentacije in pridobivanje soglasij ustreznih organov, zbiranje in analiziranje podatkov o predvideni rabi prostora ter vodenje evidence ter dokumentacije predpisov in drugih aktov, s katerimi se ureja prostor ter opravlja druge naloge s svojega delovnega področja.
19. člen
Komunalna direkcija
Komunalna direkcija opravlja naloge, ki se nanašajo na razvoj, načrtovanje in pospeševanje delovanja gospodarskih javnih služb (GJS) na koordinacijo priprave planskih dokumentov, na vodenje postopkov podeljevanja koncesij s svojega področja do izbire koncesionarjev, na nadzor nad izvajalci GJS, na določanje pogojev za dajanje soglasij in dovoljenje za posege v prostor in za priključitve na infrastrukturne objekte, na financiranje GJS, na koordinacijo, oblikovanje in vodenje razvojnih projektov ter investicij na področju GJS in opravlja druge zadeve s svojega delovnega področja.
20. člen
Zavod za informatiko
Zavod za informatiko opravlja strokovne naloge, ki se nanašajo na zagotavljanje računalniške podpore pri delu občinske uprave, skladov mestne občine, javnih zavodov, javnih podjetij ter drugih uporabnikov, vključno z zagotavljanjem računalniške povezave z osrednjimi podatkovnimi bazami. Izpopolnjevanje in vzdrževanje informacijskega sistema, vodenje programske in organizacijske dokumentacije, zavarovanje podatkov. Zavod opravlja tudi druge naloge s svojega delovnega področja.
III. NOTRANJE ORGANIZACIJSKE ENOTE
21. člen
V upravnih službah se v skladu z obsegom in načinom dela lahko oblikujejo notranje organizacijske enote kot so: odsek, referat, služba, urad, arhiv.
V posamezni upravni službi, upravni organizaciji in strokovni službi se lahko oblikujejo notranje organizacijske enote tudi z drugačnimi nazivi, če to bolj ustreza naravi njihovih nalog.
22. člen
Oddelek vodi načelnik, upravno organizacijo direktor (v nadaljevanju: predstojnik), notranje organizacijske enote pa vodje.
Predstojnik iz prvega odstavka tega člena je za opravljanje svojega dela in dela upravnega organa oziroma upravne organizacije, ki ga vodi, odgovoren županu oziroma tajniku občinske uprave.
Delavci upravne službe so za svoje delo odgovorni predstojniku.
23. člen
Občinska uprava lahko opravlja upravne in strokovne naloge tudi za druge občine ali lokalne skupnosti. Obseg in vrsto naloge ter druge pogoje se določi s pogodbo, ki jo sklene župan.
24. člen
O pritožbah zoper posamične akte iz izvirne pristojnosti odloča župan.
O pritožbah zoper posamične akte, ki jih v zadevah iz prenesene državne pristojnosti na prvi stopnji izdaja tajnik občinske uprave, odloča ministrstvo, pristojno za ustrezno področje.
25. člen
Župan oziroma tajnik občinske uprave lahko pooblasti delavce mestne uprave, ki izpolnjujejo zakonske pogoje za odločanje v upravnih stvareh, za opravljanje posameznih dejanj ali za vodenje celotnega postopka in za odločanje v upravnih stvareh.
26. člen
O izločitvi tajnika občinske uprave, kadar je le-ta nujna iz razlogov upravnega postopka, odloča župan.
O izločitvi uradne osebe na prvi stopnji odloča tajnik občinske uprave, na drugi stopnji pa župan.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
27. člen
V enem mesecu po uveljavitvi tega odloka mora župan v skladu z zakonom določiti sistemizacijo delovnih mest.
28. člen
Do uveljavitve odloka o skladu stavbnih zemljišč, v skladu s statutom Mestne občine Celje, opravlja Zavod za planiranje in izgradnjo strokovne in druge naloge za Sklad stavbnih zemljišč MOC, ki se nanašajo na pridobivanje, urejanje, vrednotenje in prodajo ter oddajo stavbnih zemljišč za gradnjo, na vodenje evidence stavbnih zemljišč, na obračun in nadzor prispevkov s področja urejanja in oddajanja stavbnih zemljišč, na finančno poslovanje sklada stavbnih zemljišč ter opravlja druge naloge po naročilu sklada stavbnih zemljišč.
29. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok o organizaciji in delovnem področju upravnih organov in organizacij Občine Celje (Uradni list SRS, št. 37/83, 36/88, 77/90, Uradni list RS št. 16/91-I, 23/91-I).
30. člen
Ta odlok prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01400-5/95-21
Celje, dne 21. maja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Celje
Lojze Oset l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti