Številka 31
Uradni list RS, št. 31/1996 z dne 14. 6. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/1996 z dne 14. 6. 1996, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2009. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz pogodbe o najetju posojila mednarodne banke za obnovo in razvoj za slovenski ekološki projekt - zmanjšanje onesnaževanja zraka (ZNPZOZ)
2010. Zakon o najetju posojila pri mednarodni banki za obnovo in razvoj za slovenski ekološki projekt - geografski informacijski sistem (ZNPGIS)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2011. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2076. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o finančnih intervencijah za celostno urejanje podeželja in obnovo vasi za leto 1996
2077. Uredba o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Sopet-Strmec, Mlinščica ob Podlipščici, Drtijščica, Bistričica ob Kamniški Bistrici, Mlinščica ob Želimeljščici, Artišnica in Krka za vzrejo...
2078. Uredba o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Gračnica, Mišičev graben, Savinja - Na strugi, Savinja - Kolenčeva struga, Dravinja in Jahodnica za proizvodnjo električne energije

Sklepi

2012. Sklep o postavitvi častnega konzula Republike Slovenije v Bremnu
2013. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Bremnu
2014. Sklep o postavitvi generalnega konzula Republike Slovenije v Strasbourgu
2015. Sklep o odprtju Konzulata Republike Sejšeli v Ljubljani in soglasju za imenovanje častnega konzula Republike Sejšeli

MINISTRSTVA

2016. Odredba o uvedbi agromelioracijskega postopka na kmetijskih zemljiščih na območju Občine Grosuplje
2017. Odredba o določitvi višine nadomestila za kritje stroškov za vzdrževalna dela na skupnih objektih in napravah na melioracijskih območjih na Območju Upravne enote Lenart za leto 1996
2018. Odredba o določitvi višine nadomestila za kritje stroškov za vzdrževalna dela na skupnih objektih in napravah na melioracijskih območjih na območju Upravne enote Krško za leto 1996
2019. Odredba o določitvi višine nadomestila za kritje stroškov za vzdrževalna dela na skupnih objektih in napravah na melioracijskih območjih na območju Upravne enote Pesnica za leto 1996
2020. Pravilnik o kakovosti mesa klavne živine in divjadi
2021. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o normativih in standardih ter postopku za uveljavljanje pravice do socialnega stanovanja v najem
2022. Pravilnik o vsebini prijave za registracijo topografije polprevodniških vezij
2023. Pravilnik o pripravništvu, strokovnih izpitih in pridobivanju nazivov za zaposlene v dejavnostih s področja varstva kulturne dediščine
2024. Seznam fitofarmacevtskih sredstev, za katera je bilo od 22. januarja 1996 do 15. maja 1996 izdano novo dovoljenje za trgovanje v Republiki Sloveniji
2025. Seznam fitofarmacevtskih sredstev, za katera je bilo od 22. januarja 1996 do 15. maja 1996 izdano podaljšanje ali sprememba dovoljenja za trgovanje v Republiki Sloveniji
2026. Sprememba liste eksplozivnih snovi, ki se smejo dajati v promet
2079. Pravilnik o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli
2080. Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja v gimnazijah

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2081. Sklep o dopolnitvi sklepa o določitvi največjega obsega vrednosti sredstev vzajemnih skladov, ki jih lahko upravlja posamezna družba za upravljanje
2082. Spremembe in dopolnitve notarske tarife

OBČINE

Bled

2027. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prometnem režimu in obalnem redu na območju Bleda
2028. Pravilnik o priklenitvi posebnih tehničnih naprav - lisic

Borovnica

2029. Vrednost točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Borovnica

Brezovica

2030. Odlok o grbu in zastavi Občine Brezovica
2031. Odlok o plakatiranju in koncesiji za plakatiranje v Občini Brezovica
2032. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1996
2033. Sklep o vrednosti točke za davek od premoženja na posest stavb in prostorov za počitek oziroma rekreacijo za leto 1996

Brežice

2034. Odlok o krajevni taksi v Občini Brežice
2035. Sklep o določitvi povprečne gradbene cene za m2 stanovanjske površine, povprečnih stroškov komunalnega urejanja zemljišča in vrednost stavbnega zemljišča na območju Občine Brežice za leto 1996

Črna na Koroškem

2036. Sklep o prenehanju biti javnega dobra
2037. Ugotovitev, da je mandat občinskega svetnika prešel na naslednjega kandidata z liste kandidatov Nestrankarska lista - lista občanov

Hodoš-Šalovci

2041. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Hodoš-Šalovci za leto 1995
2042. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Hodoš-Šalovci
2043. Odlok o preskrbi in odjemu pitne vode na območju Občine Hodoš-Šalovci
2044. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Hodoš-Šalovci

Idrija

2038. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Idrija za leto 1996
2039. Odlok o uvedbi takse zaradi onesnaževanja okolja v KS Spodnja Idrija
2040. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Idrija - izjemnih in drugih posegov v letu 1996

Kamnik

2045. Ugotovitev, da je mandat občinskega svetnika prešel na naslednjega kandidata z liste kandidatov Socialdemokratske stranke Slovenije v 5. volilni enoti

Kobarid

2046. Ugotovitev, da je članu občinskega sveta, prenehal mandat zaradi nezdružljivosti funkcij

Kungota

2047. Odlok o taksi za obremenjevanje okolja komunalnih odpadkov
2048. Odlok o davku od premoženja v Občini Kungota
2049. Sklep o enotni višini prispevka za izgradnjo vodovodnega omrežja na območju Občine Kungota
2050. Odlok o pooblastitvi Komunalne inšpekcije Mestne občine Maribor za izvajanje inšpekcijskega nadzora
2051. Sklep o spremembi višine najemnin za poslovne prostore
2052. Sklep o višini najmenine za uporabo nezazidanih stavbnih zemljišč v Občini Kungota
2053. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Ljutomer

2054. Sklep o uvedbi dodatnega krajevnega samoprispevka v denarju za naselji Kokoriči in Berkovski Prelogi v KS Logarovci-Berkovci
2055. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo dodatnega krajevnega samoprispevka za naselji Kokoriči in Berkovski Prelogi
2056. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Križeci pri Ljutomeru za naselja Ključarovci, Boreci, Križevci pri Ljutomeru, Iljaševci, Stara nova vas, Dobrava, Bučečovci, Vučja vas in Zasadi

Medvode

2057. Odlok o spremembah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

Novo mesto

2058. Odlok o plakatiranju in obveščanju na območju Mestne občine Novo mesto

Radovljica

2059. Odlok o uskladitvi akta o ustanovitvi Javnega zavoda knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica z zakonom o zavodih

Ribnica

2060. Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Ribnica

Rogaška Slatina

2061. Odlok o določitvi občinskega praznika Občine Rogaška Slatina
2062. Odlok o podeljevanju priznanj Občine Rogaška Slatina

Rogašovci

2063. Sklep o določitvi višine letnih povračil za uporabo cest za kmetijske traktorje v Občini Rogašovci

Rogatec

2064. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Rogatec
2065. Sklep v okviru sprememb in dopolnitev oziroma novelacij prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Rogatec
2066. Program priprave ureditvenega načrta za območje turistično kulturnega centra v Rogatcu

Sevnica

2067. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Boštanj
2068. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje KS Boštanj

Slovenska Bistrica

2069. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Studenice

Šentjernej

2070. Sklep o javni razgrnitvi osnutkov sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin 1) dolgoročnega plana Občine Šentjernej za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter 2) družbenega plana Občine Šentjernej za obdobje od leta 1986 do leta 1990 -...

Tržič

2071. Odlok o proračunu Občine Tržič za leto 1996

Vodice

2072. Odlok o proračunu Občine Vodice za leto 1996

Zavrč

2073. Sklep, da se poveča vrednost povračil za priključke na vodovodno omrežje na celotnem območju Občine Zavrč

Žalec

2074. Odlok o zazidalnem načrtu za območje oskrbnih dejavnosti, rekreacije in stanovanj v Šempetru
2075. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Terasa-Braslovče

POPRAVKI

1. Popravek sklepa o vzpostavitvi tržnega reda za pšenico in rž 1996/97
2. Popravek odloka o sprejetju spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za del območja ob Mlinski ulici v Lendavi

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

31. Zakon o ratifikaciji Konvencije za varstvo proizvajalcev fonogramov pred nedovoljenim presnemavanjem njihovih fonogramov (MKVNPF)
32. Zakon o ratifikaciji Mednarodne konvencije za varstvo izvajalcev, proizvajalcev fonogramov in radiodifuznih organizacij (MKVIPF)
33. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Češke republike (BCZZTS)
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti