Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/1996 z dne 7. 6. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/1996 z dne 7. 6. 1996

Kazalo

1954. Odlok o zazidalnem načrtu za severo-zahodni del naselja Lipovci, stran 2476.

Na podlagi 39. in 43. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 29/90, 18/93, 47/93 in 71/93), 22. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94 in 14/95) ter 23. člena statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 28/95) je Občinski svet občine Beltinci na svoji 22. seji dne 14. maja 1996 sprejel
O D L O K
o zazidalnem načrtu za severo-zahodni del naselja Lipovci
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme zazidalni načrt za severo-zahodni del naselja Lipovci – Občina Beltinci. Zazidalni načrt je izdelala ZEU – Družba za načrtovanje in inženiring d.o.o. Murska Sobota pod zaporedno številko 9/95-ZN/MS v marcu 1996.
II. VSEBINA ZAZIDALNEGA NAČRTA
2. člen
Zazidalni načrt vsebuje sestavine, ki določajo pogoje za urbanistično oblikovanje, funkcionalne in arhitekturne rešitve objektov ter rešitve prometnega, energetskega, telefonskega, vodovodnega, hidrantnega in kanalizacijskega omrežja.
Zazidalni načrt vsebuje:
1. Pisni del
1.1. Odlok
1.2. Obrazložitev
1.3. Pogoji pristojnih organov in organizacij
1.4. Soglasja in mnenja pristojnih organov in organizacij
5. Grafični del
2.1. Prikaze iz prostorskih sestavin planskih aktov
2.2. Prikaze prostorskih ureditev po posameznih področjih
III. OPIS MEJE OBMOČJA UREJANJA
3. člen
Območje urejanja obsega parcele: k.o. Lipovci
10/5, 28/1, 28/2 ,23/2, 22/1, 22/3, 20/1, 37/3, 5/3, 6/3, 34, 35, 10/1, 10/3, 36/3, 27/1, 13/1, 30, 25/3, 17/1, 17/2, 24/2, 21/1, 5/1, 6/6, 6/4, 12/1, 12/2, 5/2, 5/4, 6/1, 32, 31/1, 29/1, 29/2, 31/3, 24/1, 21/3, 19/1, 19/2, 16/1, 21/4, 9/2, 9/3, 9/1, 9/5, 18/2, 18/3, 18/4, 18/5, 37/1, 37/2, 31/2, 6/7, 6/8, 33/1, 32/2, 6/2, 7, 8, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 6/9, 10/2, 25/1, 36/4, 37/4, 25/2, 14/3, 14/1, 18/1, 23/3, 23/1, 20/2, 24/3, 13/2, 13/3, 16/2, 15, 36/2, 24/4, 27/2, 25/4, 25/5, 26/1, 14/2, 26/2, 10/4, 36/1.
Območje urejanja meri: 1,208 ha.
IV. FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO IN KVALITETO GRADITVE
4. člen
Območje je namenjeno stanovanjski gradnji s prostostoječimi hišami in pripadajočimi pritiklinami. Urbanistična zasnova je prilagojena obstoječi ureditvi širšega območja.
5. člen
Ob igrišču za hokej na travi je predvidena gradnja slačilnic ter ureditev igrišča za odbojko na pesku.
6. člen
Program pozidave in ureditev zajema:
1. gradnjo stanovanjskih hiš s pritiklinami
2. ureditev parkirišč ob igrišču
3. izgradnjo dovozov in ulic, komunalne, energetske infrastrukture
7. člen
Prvotno namembnost obstoječih in predvidenih stanovanjskih objektov je možno spremeniti v dejavnost pod naslednjimi pogoji:
– hrup ki ga povzroča dejavnost ne sme presegati predpisane ravni za 3. stopnjo varstva pred prekomernim hrupom;
– emisije, ki se spuščajo v zrak preko filtrirnih naprav ne smejo presegati vrednosti, ki jo predpiše uredba o emisiji v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 74/94);
– dejavnost ne sme proizvajati posebnih odpadkov, ki vsebujejo nevarne snovi (Uradni list SRS, št. 20/86 in 4/89);
– parkirišče z minimalnim številom enot mora biti urejeno na parceli investitorja, ki upravlja dejavnost.
8. člen
Ob upoštevanju značaja mešane strukture prebivalstva (kmetje in zaposleni v drugih sektorjih gospodarstva), reja domačih živali je še dopuščena v območju zazidalnega načrta v omejenem obsegu (2 svinji, oziroma drobnici in 10 komadov perutnine) za potrebe družine. Reja teh živali v tržne namene ni dovoljena.
V. POGOJI ZA URBANISTIČNO OBLIKOVANJE OBMOČJA IN ZA ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE OBJEKTOV IN NAPRAV
9. člen
Urbanistično oblikovanje območja
Lege objektov, zunanja in komunalna ureditev so skupaj z dimenzijami podane v grafičnih prilogah zazidalnega načrta. Stanovanjske hiše so locirane vzporedno s parcelnimi mejami oziroma z robovi dovozov, minimalno 2 m od parcelne meje in 4 m od roba dovoza.
10. člen
Arhitektonsko oblikovanje objektov
a) arhitektura
– Bivalni prostori in gospodarske pritikline so oblikovani na ključ in ločeni med seboj s požarnim zidom. Možni so tudi stanovanjski objekti z garažami na ključ brez gospodarskih pritiklin, v tem primeru požarni zidovi niso potrebni.
– Tlorisni gabariti so odvisni od velikosti parcel in od odmikov objektov od objektov na sosednji parceli, ki znašajo min. 7 m. Osnovni tloris bivalnih prostorov pravokotne oblike znaša 10 m (+ – 2 m) dolžine in 8 m (+ – 2 m) širine. Tloris pomožnih prostorov ali gospodarskih pritiklin: 6 m x 8 m (+ – 1 m).
– Višinski gabarit: K + P + 1 ali 1/2 K + P + M nad terenom. Višina do kapne lege 6 m + – 30 cm nad koto nivelete predvidenih dovozov in obstoječih cest.
– Kota pritličja:
+ 15 cm nad koto nivelete predvidenih dovoznih ali obstoječih cest
+ 1,20 m nad koto nivelete predvidenih dovoznih ali obstoječih cest za visoko pritlične objekte;
strehe so dvokapne z naklonom 30 do 45° z opečno ali drugo kritino razen azbestnih plošč, v rjavi ali temnejši barvi.
Mansardni prostori se osvetlijo s trikotnimi frčadami enakega naklona kot je naklon strehe. Uporaba sončnih kolektorjev na strehi je dovoljena.
b) obdelava objektov
Stanovanjske enote in gospodarska poslopja so klasično zidana in ometana. Stanovanjske enote imajo ojačano prvo ploščo, ki ščiti pred ruševinami. Fasade so zaščitene z izolacijskim materialom in poljubno pobarvane. Okna so pokončni pravokotniki.
VI. POGOJI GLEDE PROMETNEGA IN KOMUNALNEGA UREJANJA
11. člen
1. Promet
Dovozne ceste se uredijo po trasah, kot je prikazano v grafičnih prilogah z minimalno širino asfaltne prevleke 4 m do 5 m s končnim obračališčem in brez pločnikov. Nivelete dovozov morajo biti nižje 10 do 20 cm od nivoja betonskega zidu na koncu vrtov.
Parkirišče pri hokejskem igrišču in druga morebitna zasebna parkirišča morajo biti opremljena z lovilci olj.
2. Hortikulturna in zunanja ureditev
Proste površine okrog hokejskega igrišča se zatravijo in zasadijo z visokim avtohtonim drevjem in grmovnicami, tako da so zaščiteni sosednji stanovanjski objekti proti prekomernim hrupom in izpušnimi plini.
Meja med parcelami je zasajena z živo mejo.
3. Kanalizacija
Za vsako stanovanjsko enoto se zgradi začasna nepretočna greznica na praznjenje, dokler se ne gradi kanalizacijskega omrežja za celotno naselje. Po izgradnji kanalizacijskega omrežja, se greznice opustijo, in vsi obstoječi in predvideni objekti se obvezno priključijo na omrežje.
Kanalizacija je predvidena le za fekalne odplake, tako da garažne rampe in kletni prostori se ne odvodnjavajo. Meteorne vode s strešin in asfaltnih površin se ponikajo v gramozna tla.
4. Vodovod in hidrantno omrežje
Obstoječi vodovod se mora v naselju sanirati in priključiti na tranzitni vodovod Murska Sobota – Beltinci.
Na ureditvenem območju se gradi nov krožni vodovod PEHD Ř 100 s hidrantnim omrežjem.
Za požarno zaščito območja se zgradijo še požarni vodnjaki na dogovorjenih lokacijah z prizadetimi lastniki zemljišč.
5. Elektrika
Objekti se bodo priključili na predvideno razširjeno območje. Predhodno mora krajevna skupnost naročiti načrt izvedbe omrežja pri ustrezni organizaciji pred ureditvijo cestne infrastrukture.
Javna razsvetljava se rešuje skupno z nizkonapetostnim električnim omrežjem.
6. Telefon
Telefonsko omrežje se naveže na obstoječe TK omrežje. Pred ureditvijo cestne infrastrukture, mora investitor naročiti načrt izvedbe omrežja.
7. Javna higiena
Gospodinjski odpadki se zbirajo v mobilnih posameznih zabojnikih za ločene odpadke.
Način odvoza in odlaganja se določi v skladu z odlokom o ravnavnju z odpadki v Občini Beltinci.
12. člen
Ogrevanje je individualno s centralno kurjavo na kurilno olje ali zemeljski plin.
Rezervoarji kurilnega olja (2000 l do 3000 l) so dvoplaščni in vkopani v zemljo. Rezervoarji plina so locirani in zaščiteni v skladu z pravilnikom o utekočinjenem plinu (Uradni list RS, št. 22/91).
VII. DRUGI POGOJI
13. člen
Pred izdajo gradbenega dovoljenja je potrebno pridobiti vodnogospodarsko soglasje. Zaradi možne povišane gladine podtalnice je kletne prostore vseh podkletnih zgradb načrtovati v bazenski izvedbi.
V vseh fazah projektiranja, izvedbe in uporabe objektov ureditvenega območja morajo biti vselej zagotovljeni vsi potrebni ukrepi za preprečitev onesnaževanja površinskih in podzemnih voda ter okolja.
VIII. PREDLOG PARCELACIJE
14. člen
Predlog parcelacije z vsemi numeričnimi podatki je razviden iz grafične priloge – parcelacijski načrt.
IX. ODSTOPANJA
15. člen
Gradnja stanovanjskega objekta s pritiklinami ali objekta z drugo namembnostjo je možna na parceli št. 26/2 k.o. Lipovci pod pogoji, ki so navedeni v členih 7, 8, 9, 10 tega odloka.
16. člen
Odstopanja so možna pri lociranju pritiklin in gospodarskih poslopij, ki so lahko ločeni od osnovnega stanovanjskega objekta pod naslednjimi pogoji:
– minimalni odmik pomožnih objektov od sosednje meje ne sme biti manjši od odmika: osnovni objekt – sosednja meja;
– odmiki: pomožni objekt – osnovni objekt znaša min. 3 m;
– višina pomožnega objekta ali gospodarskega objekta do kapne lege ne sme presegati 4,5 m nad terenom;
– objekt ne sme škodljivo vplivati na sosednja zemljišča (osončenje, hrup, smrad in druge škodljive emisije v zrak).
X. ETAPNOST IZVAJANJA
17. člen
Zazidalni načrt se bo izvajal prostorsko v skladu z interesi krajevne skupnosti in posameznikov, s tem da energetska, komunalna in cestna infrastruktura predstavlja vedno prvo fazo, gradnja objektov drugo fazo.
XI. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
18. člen
Pri izdelavi tehnične dokumentacije in izvedbi morata investitor in izvajalec natančno upoštevati določila zazidalnega načrta. Če se pogoji v naslednjih etapah spremenijo vendar so še v skladu z osnovnimi določili zazidalnega načrta, si mora investitor pridobiti novo lokacijsko odločbo.
Če spremenjeni pogoji niso več v skladu z osnovnimi določili zazidalnega načrta, je potrebno le-tega novelirati.
Investitor in izvajalci morajo vse predvidene posege tehnično neoporečno, ekološko sprejemljivo, varno in ekonomsko opravičiti ter pri tem ne smejo poslabšati razmer na sosednjih območjih.
Investitor in izvajalci predvidenih objektov in naprav mora pri izdelavi izvedbene dokumentacije in pri gradnji, upoštevati soglasja pristojnih organov in organizacij, ki so sestavni del zazidalnega načrta.
XII. KONČNA DOLOČILA
19. člen
Zazidalni načrt je stalno na vpogled pri občinski upravi Občine Beltinci in na sedežu Krajevne skupnosti Lipovci.
20. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
21. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-05/96
Beltinci, dne 14. maja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Beltinci
Marjan Maučec l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti