Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/1996 z dne 7. 6. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/1996 z dne 7. 6. 1996

Kazalo

1967. Odlok o komunalnih taksah v Občini Grosuplje, stran 2491.

Na podlagi 1., 2. in 4. člena zakona o komunalnih taksah (Uradni list SRS, št. 29/65, 12/96, 7/70, 7/72 in 18/91), 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93), 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) ter 11. in 18. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 26/95) je Občinski svet občine Grosuplje na 16. seji dne 24. 4. 1996 sprejel
O D L O K
o komunalnih taksah v Občini Grosuplje
1. člen
V Občini Grosuplje se s tem odlokom predpisujejo komunalne takse za naslednje predmete in storitve:
– za uporabo glasbenih in igralnih avtomatov v javnih lokalih,
– za uporabo javnega pločnika ali druge javne površine pred poslovnimi prostori za opravljanje gostinsko turistične dejavnosti na teh površinah,
– za uporabo trgov in drugih javnih površin, razen pločnikov, za razstavljanje predmetov, prirejanje razstav in drugih zabavnih prireditev za gospodarske namene,
– za uporabo javnih površin za začasne namene (za stojnice, točilnice, cirkuse in podobne druge namene),
– za uporabo plakatnih mest, ki jih določi pristojni organ Občine Grosuplje ter za druge reklamne napise, objave in oglase, ki so postavljeni, pritrjeni ali kako drugače označeni na javnih mestih in
– za uporabo vitrin, v katerih se razstavlja blago zunaj poslovne stavbe.
2. člen
Višina komunalne takse je opredeljena s številom točk v tarifi komunalnih taks, ki je sestavni del tega odloka. V tarifi komunalnih taks so določene tudi oprostitve. Župan lahko, iz posebno utemeljenih razlogov, na predlog zavezanca s sklepom določi olajšavo tudi v primeru vlaganj v ureditev taksnih predmetov.
Vrednost točke po tem odloku znaša 6 SIT.
Vrednost točke določi občinski svet do konca meseca decembra za naslednje leto.
3. člen
Če se taksni predmet ali storitev uporablja nad obsegom, za katerega je bila komunalna taksa odmerjena ali plačana, se za prekoračitev zaračuna taksa v 10-kratni višini komunalne takse, obračunane po taksni tarifi.
4. člen
Taksni zavezanec je pravna ali fizična oseba, ki uporablja taksne predmete ali storitve, za katere so določene komunalne takse.
Taksni zavezanec je lahko tudi lastnik ali najemnik nepremičnine, na kateri se nahaja predmet ali izvaja storitev.
V taksni tarifi je določeno, v katerih primerih je obračun, pobiranje in odvod pobrane takse dolžna zagotoviti pravna ali fizična oseba, ki ni taksni zavezanec.
Komunalna taksa za določeni taksni predmet se lahko odmeri le enemu taksnemu zavezancu.
5. člen
Takso odmerja, pobira in izterjuje za pravne in fizične osebe pristojni organ Občine Grosuplje.
Župan sme skleniti pogodbo za opravljanje teh storitev z zato registrirano pravno osebo.
6. člen
Taksna obveznost nastane z dnem namestitve taksnega predmeta oziroma s pričetkom uporabe prostora (dan, ura) in preneha z odstranitvijo taksnega predmeta oziroma prenehanjem uporabe prostora.
V primerih, ko je po tarifi taksa določena v letnem znesku preneha taksna obveznost s potekom meseca, v katerem je zavezanec obvestil pristojni organ Občine Grosuplje oziroma pooblaščenega izvajalca, o odstranitvi taksnega predmeta oziroma prenehanju njegove uporabe.
Okoliščina, da takšnega predmeta zavezanec začasno ni mogel uporabljati, ne vpliva na taksno obveznost.
7. člen
V primerih, ko je taksa določena v dnevnem znesku, je taksni zavezanec dolžan pred namestitvijo oziroma uporabo taksnega predmeta o tem obvestiti pristojni organ Občine Grosuplje oziroma pooblaščenega izvajalca ter plačati predpisano takso, razen, če je v tarifi drugače določeno.
8. člen
Zavezanec je dolžan pristojnemu organu Občine Grosuplje v 15 dneh prijaviti nastanek taksne obveznosti, če ni v taksni tarifi drugače določeno.
Prijava mora vsebovati podatke o taksnem zavezancu ter podatke in dejstva, ki so potrebna za določitev višine komunalne takse (npr. površina taksnega predmeta, dolžina časa namestitve taksnega predmeta ipd.).
Taksni zavezanec je dolžan pristojnemu organu Občine Grosuplje oziroma pooblaščenemu izvajalcu prijaviti vsako spremembo, ki bi lahko vplivala na obračun komunalne takse.
9. člen
Komunalne takse plačujejo zavezanci vnaprej, če ni v tem odloku drugače določeno.
Če taksni zavezanec ne plača takse vnaprej, se mu plačilo takse predpiše z odločbo. Takso je dolžan plačati v 30 dneh od vročitve odločbe.
Če je za postavitev ali uporabo določenega taksnega predmeta potrebno soglasje ali dovoljenje pristojnega organa, je treba takso plačati pred izdajo soglasja oziroma dovoljenja. Izvajanje te določbe zagotavlja organ, ki soglasje oziroma dovoljenje izdaja. Pred izdajo dovoljenja, pristojni organ pridobi mnenje upravljalca javnih površin (javne službe).
10. člen
V primeru, da zavezanec za plačilo komunalne takse, le-te ne plača oziroma ne prijavi taksnega predmeta, komunalni redar odredi odstranitev taksnega predmeta, na stroške taksnega zavezanca.
11. člen
Prisilna izterjava komunalnih taks za fizične osebe se opravlja po zakonu o davkih občanov, za pravne osebe pa po splošnih predpisih o opravljanju izvršbe denarnih obveznosti.
Pravica do izterjave in pravica do povrnitve preveč plačane komunalne takse zastara v dveh letih po preteku leta, v katerem bi morala biti taksa plačana, oziroma v katerem je bila plačana.
12. člen
Komunalne takse so prihodek občinskega proračuna in se namensko uporabljajo za ureditev komunalnih objektov in naprav.
13. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja komunalni redar, ki na terenu ugotavlja ali je uporaba oziroma namestitev taksnega predmeta prijavljena ter preverja resničnost podatkov na prijavah taksne obveznosti.
14. člen
Z denarno kaznijo od 30.000 do 150.000 SIT se kaznujejo za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik:
– če ne prijavi nastanka taksne obveznosti po tem odloku in
– če v prijavi taksne obveznosti navaja neresnične podatke, ki vplivajo na odmero taksne obveznosti.
Z denarno kaznijo od 10.000 do 30.000 SIT se kaznuje fizična oseba ali odgovorna oseba pravne osebe, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
15. člen
Zavezanci, ki na dan uveljavitve tega odloka, že uporabljajo oziroma že imajo nameščene taksne predmete, so dolžni taksno obveznost prijaviti pristojnemu organu občine v 30 dneh po uveljavitvi tega odloka. Taksna obveznost v tem primeru nastane z dnem začetka veljavnosti tega odloka.
16. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 414-2/96
Grosuplje, dne 24. aprila 1996.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Grosuplje
Angelca Likovič, dipl. org. l. r.
     T A R I F A  K O M U N A L N I H  T A K S


            Tarifna številka 1

Za uporabo vsakega glasbenega avtomata v javnih lokalih se plača
letna taksa: 1.000 točk.

Opomba:

1. Taksni zavezanec je pravna ali fizična oseba, ki ima v svojem
lokalu glasbeni avtomat ne glede na to, ali je lastnik avtomata
ali ne.

2. Javni lokali so poslovni prostori (gostilne, restavracije,
kavarne, nočni lokali, obrati družbene prehrane, bifeji ipd.),
kot tudi k tem lokalom pripadajoči vrtovi, terase in drugi
prostori, v katerih se zadržujejo gostje. Javni prostori so tudi
društveni prostori, ki so narejeni za shajanje članov društva
zaradi zabave in razvedrila.

3. Za uporabo glasbenih avtomatov v društvenih prostorih se taksa
ne plača, razen v tistih prostorih, ki služijo pridobitveni
dejavnosti.

4. Taksa se plačuje le za uporabo glasbenih avtomatov, ne pa za
uporabo drugih naprav, ki s pomočjo električne energije ali na
kak drug mehanični način reproducirajo glasbo (gramofoni,
magnetofoni ipd.). Med glasbene avtomate se po tej tarifi ne
štejejo radijski in televizijski sprejemniki, nameščeni v javnih
lokalih.


            Tarifna številka 2

Za uporabo igralnih sredstev v javnih lokalih se plača letna
taksa:

                              Točke

a) za vsako stezo avtomatskega kegljišča          3.000

b) za vsak elektronski igralni avtomat           25.000

c) za biljard (navadni ali avtomatski)           15.000

d) za druga igralna sredstva                3.000
razen če ni z zakonom drugače določeno.

Opomba:

1. Za elektronske igralne avtomate se štejejo vsi elektronski
igralni avtomati in video igre, razen tistih, od katerih se
plačuje posebna republiška taksa po zakonu o igrah na srečo.

2. Za druga igralna sredstva se štejejo naprave, kot so namizni
nogomet, košarka, minigolf in podobne naprave, ne glede na vrsto
pogona in način plačevanja uporabe sredstev.

3. Za uporabo igralnih sredstev v društvenih prostorih se taksa
ne plača, razen v tistih prostorih, ki služijo pridobitveni
dejavnosti.

4. Za opredelitev taksnega zavezanca in javnega lokala se
uporabljajo določbe, ki veljajo za tarifno številko 1.


            Tarifna številka 3

Za uporabo javnega pločnika ali druge javne površine pred
poslovnimi prostori za opravljanje gostinsko turistične
dejavnosti ter za razstavljanje, reklamiranje ali prodajo blaga
oziroma opravljanje storitev pred poslovnim prostorom, znaša
komunalna taksa dnevno za vsak zasedeni m2 15 točk.

Taksni zavezanec plača takso pred pridobitvijo dovoljenja za
uporabo javne površine po tej tarifni številki.

Opombe:

1. Za zasedeno površino se šteje vsa površina, na kateri je,
zaradi uporabe za namene, navedene v tarifni št. 3, začasno njena
javna raba omejena ali izključena.

2. Taksni zavezanec je tisti, ki uporablja površine iz 1. točke.

3. Kdor uporablja javni prostor brez dovoljenja občine oziroma v
nasprotju z določbami v izdanem dovoljenju, plača komunalno takso
od 1. 1. do 31. 12. v 10-kratnem znesku.


            Tarifna številka 4

Za uporabo trgov in drugih javnih površin, razen pločnikov, za
razstavljanje predmetov, prirejanje razstav in drugih zabavnih
prireditev za gospodarske namene, znaša komunalna taksa dnevno za
vsak m2 15 točk.

Taksni zavezanec plača takso pred pridobitvijo dovoljenja za
uporabo javne površine po tej tarifni številki.

Opomba:

Taksni zavezanec je uporabnik javnih površin.


            Tarifna številka 5

Za uporabo javnih površin za začasne namene se plača komunalna
taksa:

- za kioske:                30 točk za vsak m2/dan

- za stojnice:               20 točk za vsak m2/dan

- za premične gostinske prikolice:    50 točk za prikolico/dan

- za cirkus in zabavni park:        4 točke za vsak m2/dan

- za priložnostna parkirišča: 50 točk m2/dan za vsako osebno
vozilo, 80 točk m2/dan za prikolico, 150 točk m2/dan za kombi ali
osebno vozilo s prikolico in 300 točk m2/dan za tovornjake,
zaokroženo na 10 SIT.

Taksni zavezanec plača takso pred pridobitvijo dovoljenja za
uporabo javne površine po tej tarifni številki.

Opomba:

Taksni zavezanec je vsakokratni uporabnik javne površine.

Pri kioskih in stojnicah se šteje za zasedeno površino, vsa
površina pod kioskom oziroma stojnico ter pod razmeščeno robo in
opremo, povečana za 1m na vse strani od zaokroženega roba tako
zasedene javne površine.

Javni zavodi s področja kulture, ki so financirani iz proračuna
Občine Grosuplje so oproščeni plačila takse, če so prostori
uporabljeni za dejavnost, ki jo financira proračun.


            Tarifna številka 6

Za uporabo plakatnih mest namenjenim občanom, znaša dnevna
komunalna taksa:

- za plakate velikosti A3 in manj             3 točke

- za plakate velikosti večje od A3            4 točke

- za "jumbo plakate"                   50 točk

Za druge reklamne napise, objave in oglase na panojih, tablah in
podobno, ki so postavljeni ali drugače označeni na javnih mestih,
znaša letna komunalna taksa:

- do 1 m2                        2000 točk

- od 1 m2 do 5 m2                    4000 točk

- od 5 m2 do 15 m2                   6500 točk

- nad 15 m2                       9000 točk

Taksni zavezanec plača takso pred pridobitvijo dovoljenja za
plakatiranje, reklamiranje oziroma oglaševanje po tej tarifni
številki.

Opomba:

1. Zavezanci za plačilo komunalne takse te tarife so uporabniki
plakatnih mest ter lastniki tabel, elektronskih in drugih naprav,
namenjenih za reklamiranje, objavo oziroma oglase.

2. Plačilo komunalne takse po tej tarifni številki so oproščene
organizacije, če opravljajo dejavnosti nekomercialnega namena,
vendar morajo plakatiranje oziroma oglaševanje predhodno
prijaviti pristojnemu občinskemu organu.

3. Takse po tej tarifni številki se ne plačujejo za napise firm
na lastnih zgradbah, ki so po zakonu ali odloku občine obvezni.

4. Kdor uporablja plakatno mesto oziroma plakatira, reklamira in
oglašuje brez dovoljenja oziroma v nasprotju z določbami v
izdanem dovoljenju, plača komunalno takso od 1. 1. do 31. 12. v
10-kratnem znesku.


            Tarifna številka 7

Za vsako vitrino, v kateri se razstavlja blago zunaj poslovne
stavbe, znaša letna komunalna taksa:

- do 2 m2               1500 točk in

- nad 2 m2              3000 točk.

Taksni zavezanec plača takso pred pridobitvijo dovoljenja za
postavitev in uporabo vitrin.

Opomba:

Taksni zavezanec je lastnik vitrine.

Javni zavodi s področja kulture, ki so financirani iz proračuna
Občine Grosuplje, so oproščeni plačila takse po tej tarifni
številki, če se vitrina uporablja za namene, ki jih financira
proračun.


AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti