Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/1996 z dne 7. 6. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/1996 z dne 7. 6. 1996

Kazalo

1965. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Podlanišče, stran 2490.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85 – prečiščeno besedilo), 3., 23., 30. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94), odločbe US RS (Uradni list RS, št. 13/95) ter skladno s statutom KS Podlanišče, sta zbor krajanov in svet KS dne 20. 2. 1996 sprejela
S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Podlanišče
1. člen
Za območje KS Podlanišče se razpiše referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju za izvajanje sprejetih programov posodobitve krajevnih cest.
2. člen
Referendum bo v nedeljo, 30. junija 1996 na običajnih glasovalnih mestih.
3. člen
Z referendumom se bodo krajani naselij Podlanišče, Cerkljanski vrh in Podpleče izrekli o uvedbi 5% samoprispevka za obdobje petih let, in sicer od 1. 8. 1996 do 31. 7. 2001.
4. člen
Sredstva, zbrana s samoprispevkom, se bodo uporabljala:
– za ureditev odvodnjavanja, zgornjega ustroja ter asfaltacijo krajevnih in lokalnih cest v naseljih Podlanišče, Podpleče in Cerkljanski vrh;
– za razširitve javne razsvetljave na Kladju (avtobusna postaja Kalan);
– adaptacijo NNO Cerkljanski vrh;
– razširitev vodnega rezervoarja na Kladju.
Skupna vrednost programov znaša ca. 25 mio SIT po cenah iz leta 1996. S samoprispevkom bo zbranih ca. 12 mio SIT.
Preostala sredstva pa bodo zagotovljena s konkurzijami na razpisih za demografijo, iz sredstev občinskega proračuna, del sredstev pa bodo krajani prispevali tudi z delom.
5. člen
Zavezanci plačila samoprispevka so krajani, ki stalno prebivajo na območju KS Podlanišče, in sicer:
– vsi zaposleni krajani po stopnji 5% od osebnih dohodkov, zmanjšanih za davke in prispevke iz osebnih dohodkov;
– upokojenci po stopnji 5% od pokojnine meseca, ki je osnova za davek od osebnih prejemkov, zmanjšane za prispevke in davke;
– krajani, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost, po stopnji 5% mesečno od bruto osnove za obračun prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje;
– krajani, katerim se davek odmerja od popoldanske obrti po stopnji 5% od davčne osnove – dobička, zmanjšane za odmerjeni davek;
– krajani, ki dosegajo dohodke za priložnostno opravljanje storitev po stopnji 5% od davčne osnove, zmanjšane za odmerjene davke;
– krajani, ki so zavezanci za davek od kmetijske dejavnosti, po stopnji 9% od letnega KD negozdnih in gozdnih površin.
6. člen
Plačila krajevnega samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih določa zakon o samoprispevku.
7. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin.
Kmetom in obrtnikom bo obračunavala in odtegovala samoprispevek RUJP, izpostava Idrija.
8. člen
S sredstvi samoprispevka, ki se bodo zbirala na posebnem računu KS, bo upravljal svet Krajevne skupnosti Podlanišče, ki je odgovoren za pravilno in namensko uporabo sredstev. Svet KS je dolžan o zbranih in porabljenih sredstvih najmanj enkrat letno poročati na zboru krajanov.
9. člen
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka kontrolira Agencija za plačilni promet, nadziranje in informiranje RS ter Republiška uprava za javne prihodke, izpostava Idrija, v okviru svojih pristojnosti.
10. člen
Referendum vodi volilna komisija KS Podlanišče, le-ta ugotovi rezultate in izdela zaključno poročilo o izidu referenduma ter ga objavi.
Glasovanja na posameznem glasovalnem mestu vodi glasovalni odbor, ki ga imenuje volilna komisija KS Podlanišče.
11. člen
Pravico do glasovanja imajo vsi krajani, ki so vpisani v volilni imenik, s stalnim bivališčem v KS Podlanišče in so starejši od 18 let oziroma starejši od 15 let, če so v delovnem razmerju.
12. člen
Na referendumu glasujejo krajani neposredno in tajno z glasovnicami z naslednjim besedilom:
.                      KRAJEVNA SKUPNOST PODLANIŠČE
                          GLASOVNICA
Na referendumu dne 30. 6. 1996 za uvedbo krajevnega samoprispevka za:
– ureditev odvodnjavanja, zgornjega ustroja ter asfaltacijo krajevnih in lokalnih cest po naseljih Podlanišče, Podpleče in Cerkljanski vrh,
– razširitve javne razsvetljave na Kladju (avtobusna postaja Kalan),
– adaptacijo NNO Cerkljanski vrh in
– razširitev vodnega rezervoarja na Kladju,
.                        glasujem
                    ZA          PROTI
                         pečat
Volilni upravičenci izpolnijo glasovnico tako, da obkrožijo besedo “ZA”, če se strinjajo z uvedbo krajevnega samoprispevka, oziroma besedo “PROTI”, če se z uvedbo krajevnega samoprispevka ne strinjajo.
13. člen
Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi KS Podlanišče.
14. člen
Zavezancem se zneski krajevnega samoprispevka odštevajo od osnove za dohodnino (7. člen zakona o dohodnini, Uradni list RS, št. 71/93, 2/94 in 7/95).
15. člen
Sklep se objavi v Uradnem listu RS ter na krajevno običajen način, veljati pa začne z dnem objave v Uradnem listu RS.
Podlanišče, dne 15. maja 1996.
Predsednik
sveta Krajevne skupnosti
Podlanišče
Janko Primožič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti