Številka 49
Uradni list RS, št. 49/1995 z dne 25. 8. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/1995 z dne 25. 8. 1995, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Drugi akti

2308. Zneski drugih osebnih prejemkov in povračil poslancev Državnega zbora Republike Slovenije in delavcev služb Državnega zbora Republike Slovenije

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2309. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije

Odloki

2310. Odlok o predčasnem odpustu s služenja vojaškega roka

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

2311. Odredba o dopolnitvi seznama reprodukcijskega materiala iz 3. člena uredbe o določitvi carinske stopnje "prosto" pri uvozu blaga za izgradnjo avtocest v Republiki Sloveniji
2312. Poročilo o gibanju plač za junij 1995
2374. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o napredovanju zaposlenih v osnovnem in srednjem izobraževanju v nazive
2375. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o napredovanju zaposlenih v vrtcih ter osnovnem in srednjem šolstvu v plačilne razrede
2376. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o napredovanju zaposlenih v vrtcih v nazive

ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE REPUBLIKE SLOVENIJE

2314. Sklep o uskladitvi pokojnin od 1. avgusta 1995
2315. Sklep o najnižji pokojninski osnovi in najnižji pokojnini za polno pokojninsko dobo
2316. Sklep o najvišji pokojninski osnovi
2317. Sklep o zneskih dodatka za pomoč in postrežbo
2318. Sklep o zneskih invalidnin za telesno okvaro
2319. Sklep o uskladitvi preživnin po zakonu o preživninskem varstvu kmetov
2320. Sklep o znesku starostne pokojnine kmetov

DRUGI REPUBLIŠKI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2313. Spremembe in dopolnitve kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji

OBČINE

Cankova-Tišina

2326. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave

Celje

2327. Odlok o proračunu Mestne občine Celje za leto 1995
2328. Odlok o ustanovitvi javnih podjetij
2329. Odlok o načinu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe na področju opravljanja pokopališke dejavnosti
2330. Odlok o spremembah odloka o zazidalnem načrtu Glazija
2331. Odlok o spremembah odloka o zazidalnem načrtu Lava
2332. Odlok o spremembah odloka o zazidalnem načrtu Šmarjeta
2333. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za del ureditvenega območja naselja Ljubečna
2334. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o organiziranju javnega podjetja Komunala Celje
2335. Sklep o javni razgrnitvi sprememb zazidalnega načrta industrija-sever za območje LIK ter regijsko-preskrbovalnega centra Merx
2336. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb zazidalnega načrta stanovanjska cona XII in XIII - Spodnja Hudinja-del
2337. Sklep o javni razgrnitvi spremembe zazidalnega načrta Dečkovo naselje
2338. Sklep o javni razgrnitvi sprememb zazidalnega načrta za kompleks Aero - Lanovž
2339. Sklep o javni razgrnitvi sprememb zazidalnega načrta Dolgo polje I in CRC Golovec

Cerkno

2340. Odlok o proračunu Občine Cerkno za leto 1995

Kobarid

2341. Odlok o pristojbinah na urejenih parkiriščih ob vodotokih v Občini Kobarid v letu 1995

Komen

2342. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Komen
2343. Ugotovitev, da je mandat člana Občinskega sveta občine Komen prešel na naslednjega kandidata
2344. Sklep o uvedbi samoprispevka za vaško skupnost Gornja Branica, ki zajema naselja Koboli, Čehovini, Večkoti, Trebižani, Kodreti in Dolanci
2345. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu dne 6. 8. 1995 o uvedbi samoprispevka v denarju za območje vaške skupnosti Gornja Branica

Kuzma

2346. Ugotovitev, da je mandat člana Občinskega sveta občine Kuzma prešel na naslednjega kandidata

Lendava

2347. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Galerija-Muzej Lendava

Ljubljana

2321. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B4 Stožice-Tomačevo
2322. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja v delu prostorske celote C 2 - Ožje mestno središče
2323. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja MP 1/2 Javna skladišča
2324. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja MS 5/2 Nove Fužine - del
2325. Sklep o prenehanju veljavnosti pravilnika o vzdrževanju jeklenk

Ljutomer

2348. Odlok o proračunu Občine Ljutomer za leto 1995
2349. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Ljutomer
2350. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ljutomer za leto 1995

Osilnica

2351. Sklep o opravljanju dimnikarskih storitev na območju Občine Osilnica

Piran

2352. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Športni center Piran
2353. Odlok o spremembi meje naselja Lucija in Seča ter preimenovanju in preoštevilčbi Luciji priključenih objektov na ulico Obala
2354. Odlok o ceni osnovnih elementov za izračun prometne vrednosti nepremičnin
2355. Odlok o pogojih in merilih za dodeljevanje socialnih stanovanj v najem
2356. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Piran, dopolnjenega v letu 1995
2357. Odlok o lokacijskem načrtu za sanitarno deponijo komunalnih odpadkov Dragonja
2358. Sklep Občinskega sveta občine Piran o razrešitvi Občinske volilne komisije občine Piran

Podčetrtek

2359. Odlok o ustanovitvi delovnih teles Občinskega sveta občine Podčetrtek, njihovi sestavi, nalogah in načinu dela
2360. Odlok o spremembi območij naselij Sopote, Slake, Virštanj in Podčetrtek, ter o združitvi in preimenovanju naselij Sopote in Slake
2361. Sklep o povišanju takse za povračilo stroškov izgradnje vodovoda

Radovljica

2362. Uredba o spremembi uredbe o taksah za obremenjevanje okolja

Škofja Loka

2363. Sklep o uvedbi samoprispevka za del KS Zminec, naselje Breznica in Gabrovo
2364. Poročilo o izidu referenduma za uvedbo samoprispevka v delu KS Zminec, naselje Breznica in Gabrovo, ki je bil dne 18. 6. 1995

Štore

2365. Statut Občine Štore
2366. Odlok o začasni organizaciji in delovnem področju občinske uprave ter o delavcih v občinski upravi Občine Štore

Vodice

2367. Statut občine Vodice

Žalec

2368. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave
2369. Odredba o taksah za obremenjevanje okolja
2370. Odlok o spremembi šolskega okoliša za javni zavod OŠ "Peter Šprajc - Jur" Žalec
2371. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o izločitvi lekarn na območju Občine Žalec iz javnega zavoda Celjske lekarne in o ustanovitvi javnega zavoda Žalske lekarne
2372. Sklep občinskega sveta o razveljavitvi sklepa o ukinitvi zemljišč v splošni rabi

Železniki

2373. Referendum za ustanovitev Krajevne skupnosti Dolenja vas
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti