Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/1995 z dne 25. 8. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/1995 z dne 25. 8. 1995

Kazalo

2347. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Galerija-Muzej Lendava, stran 3813.

Na podlagi 37. člena zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94) ter drugega odstavka 51. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), je Občinski svet občine Lendava na 8. seji dne 26. 7. 1995 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda Galerija-Muzej Lendava
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Občina Lendava s tem odlokom ustanovi javni zavod za opravljanje likovno-galerijske in muzejske dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: zavod) v Občini Lendava.
2. člen
Ta odlok določa:
– ime in sedež ustanovitelja,
– ime in sedež zavoda,
– dejavnost zavoda,
– organe zavoda,
– sredstva za ustanovitev in začetek dela zavoda,
– vire, način in pogoje pridobivanja sredstev za delo zavoda,
– način razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki in način kritja primanjkljaja sredstev za delo zavoda,
– pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v pravnem prometu, medsebojne pravice in obveznosti ustanovitelja in zavoda,
– druge določbe v skladu z zakonom.
II. IME IN SEDEŽ USTANOVITELJA
3. člen
Ustanovitelj zavoda je Občina Lendava, s sedežem v Lendavi, Trg Ljudske pravice 5.
Soustanovitelj zavoda je Madžarska narodna samoupravna skupnost Občine Lendava, s sedežem v Lendavi, Partizanska 120.
III. IME IN SEDEŽ ZAVODA
4. člen
Ime zavoda: Galerija-Muzej Galéria-Múzeum
Sedež zavoda: Lendava, Kovačeva ulica.
IV. DEJAVNOST ZAVODA
5. člen
Zavod opravlja likovno-galerijsko ter muzejsko dejavnost tako, da:
– organizira razstave del slovenske in madžarske mednarodne likovne umetnosti,
– proučuje in zbira likovna dela za stalno zbirko,
– sodeluje z drugimi sorodnimi ustanovami doma in v tujini,
– organizira in vodi mednarodno likovno kolonijo,
– skrbi za izdajo strokovnih in drugih publikacij s svojega področja,
– zbira in hrani dokumentacijo domačih likovnih ustvarjalcev (fotografije del, časopisni izrezki kritik, vabila, katalogi, monografije ...),
– evidentira in dokumentira premične spomenike in znamenitosti, jih zbira, ureja in hrani,
– pripravlja razstave in druge oblike predstavljanja kulturne dediščine, zlasti še tistega gradiva, s katerim upravlja in spomenikov ali znamenitosti, ki so registrirani pri njem,
– sodeluje z drugimi organizacijami, ki v okviru svoje dejavnosti pripravljajo zbirke, razstave in druge oblike predstavljanja kulturne dediščine in jim strokovno pomaga,
– pripravlja strokovne in znanstvene razgovore, srečanja in podobno,
– vodi register premičnih spomenikov in znamenitosti,
– vzpostavlja stike s šolami in drugimi vzgojnimi in kulturnimi ustanovami.
V. ORGANI ZAVODA
6. člen
Organi zavoda so:
– uprava,
– svet zavoda,
– strokovni svet.
1. Uprava
7. člen
Javni zavod vodi uprava. Upravo sestavlja direktor, ki je hkrati tudi strokovni direktor zavoda.
Direktor organizira in vodi poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod z omejitvijo, da sklepa pogodbe o nakupu in prodaji nepremičnin v soglasju z ustanoviteljem, vodi strokovno delo in odgovarja za zakonitost dela in strokovnost dela zavoda.
8. člen
Direktorja imenuje na podlagi javnega razpisa ustanovitelj s soglasjem soustanovitelja, po predhodnem mnenju sveta zavoda in strokovnega sveta.
9. člen
Mandat direktorja traja pet let.
Za direktorja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje z zakonom določene pogoje. Naloge, pooblastila in odgovornosti direktorja natančneje določi statut zavoda.
2. Svet zavoda
10. člen
Svet zavoda ima 6 članov. Svet sestavljajo:
– dva predstavnika ustanovitelja od tega imenuje enega svet Madžarske narodne samoupravne skupnosti,
– dva predstavnika delavcev zavoda,
– dva predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti, ki ju imenuje župan, od tega je eden predstavnik madžarske narodne skupnosti.
11. člen
Svet zavoda sprejema statut zavoda, program dela, finančni načrt in zaključni račun ter splošne akte, za katere je tako določeno v statutu in opravlja nadzor nad upravljanjem in poslovanjem zavoda.
Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta.
3. Strokovni svet
12. člen
Strokovni svet zavoda sestavljajo člani, ki jih imenuje svet zavoda izmed strokovnih delavcev zavoda in zunanjih strokovnjakov s področja dela zavoda.
Predsednika in polovico članov strokovnega sveta imenuje svet zavoda po svoji izbiri, ostale člane pa na predlog Kulturniške zbornice Slovenije.
13. člen
Strokovni svet obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda, ter daje direktorju in svetu mnenja, pobude in predloge za reševanje teh vprašanj.
Mandat članov strokovnega sveta traja štiri leta.
14. člen
Način imenovanja, trajanje mandata članov ter naloge sveta in strokovnega sveta natančneje določi statut zavoda.
VI. SREDSTVA ZA USTANOVITEV IN ZAČETEK DELA ZAVODA
15. člen
Za ustanovitev in začetek dela zavoda se zavodu zagotavljajo sredstva in premoženje, s katerim je razpolagal kot organizacijska enota dosedanjega Zavoda za kulturo občine Lendava, kot se ugotavlja z delitveno bilanco. Od zavoda za kulturo prevzame novoustanovljeni zavod delavce, ki so bili v njem zaposleni na področju galerijske in muzejske dejavnosti.
16. člen
Premoženje zavoda je last ustanovitelja, upravljalec premoženja pa je zavod. Z nepremičnim premoženjem lahko zavod razpolaga le s soglasjem ustanovitelja.
Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanovitelju.
VII. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA IN ODGOVORNOST ZA OBVEZNOST ZAVODA
17. člen
Zavod pridobiva sredstva za delo od ustanovitelja in soustanovitelja, iz republiškega proračuna ustrezne deleže za nacionalno pomembne akcije, s plačili za storitve in iz drugih virov v skladu z zakonom.
18. člen
Presežek prihodkov nad odhodki, sme uporabiti zavod za opravljanje in razvoj svoje dejavnosti v soglasju z ustanovitelji.
Primanjkljaj, ki nastane pri izvajanju dogovorjene dejavnosti med zavodom in ustanoviteljem, krije ustanovitelj.
19. člen
Zavod odgovarja za svoje obveznosti v pravnem prometu z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga.
Ustanovitelja odgovarjata za obveznosti zavoda subsidiarno do višine sredstev, ki so v občinskem proračunu namenjena za izvajanje dejavnosti.
20. člen
Zavod nastopa v pravnem prometu neomejeno, razen da mora za pravne posle v zvezi z nepremičnim premoženjem pridobiti soglasje ustanovitelja.
VIII. NADZOR
21. člen
Ustanovitelj nadzira zakonitost dela zavoda.
Nadzor nad strokovnostjo dela zavoda opravlja organ, ki ga določa zakon.
IX. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
22. člen
Vsa dejanja, potrebna za začetek dela zavoda in za njegov vpis v sodni register, opravi v.d. direktorja, ki ga imenuje ustanovitelj na predlog župana.
23. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 01200-0003/95
Lendava, dne 26. julija 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Lendava
Anton Balažek l. r.

AAA Zlata odličnost