Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/1995 z dne 25. 8. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/1995 z dne 25. 8. 1995

Kazalo

2356. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Piran, dopolnjenega v letu 1995, stran 3834.

Na podlagi 25. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS in Uradni list RS, št. 57/94 in 14/95), 31., 33., 49. in 50. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84, 15/89) in 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list SRS, št. 48/90) ter 19. člena statuta Občine Piran (Uradne objave, št. 8/95) je Občinski svet občine Piran na seji dne 17. 8. 1995 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Piran, dopolnjenega v letu 1995
1. člen
Dolgoročni plan Občine Piran za obdobje 1986-2000 (Uradne objave, št. 25/86, 10/89 in 24/91 ) in družbeni plan občine Piran za obdobje 1986-1990 (Uradne objave, št. 15/87 in 24/91) se dopolnijo in spremenijo s sestavinami navedenimi v členih tega odloka ter veljajo kot dolgoročni in družbeni plan občine Piran.
2. člen
V prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana Občine Piran se:
– del I. območja kmetijskih površin spremeni v VIII. kategorijo – stavbno zemljišče, zaradi razširitve sanitarne deponije (ureditev novega dostopa, ureditev manipulativnih površin s prostori za upravljanje in nadzor, s površinami za sortiranje odpadkov in tehtnico, z ureditvijo pralnice tovornjakov, z ureditvijo kompostarne in ureditvijo sanitarne lagune za čiščenje izcednih vod) ter poveča ureditveno območje sedanje sanitarne deponije v Dragonji, ki se nahaja v območju planske celote Z 12/4;
– del I. območja kmetijskih zemljišč spremeni v VIII. kategorijo zaradi opredelitve lokacij za postavitev dveh čistilnih naprav s pripadajočima sanitarnima lagunama za čiščenje odpadnih vod iz sečoveljske doline v Sečovljah in Dragonji.
DOLGOROČNI PLAN
3. člen
V poglavju dolgoročnega plana “6.2.1. Kanalizacija” se drugi in tretji odstavek poglavja zamenjata z novim besedilom, ki se glasi:
“Območji Sečovelj in Dragonje nimata urejene kanalizacije. Za ti območji je predviden samostojen kanalizacijski sistem z dvema čistilnima napravama in sanitarnima lagunama v Sečovljah in Dragonji.
Na ruralnem območju Občine Piran ni urejene kanalizacije. Za vasi Sv. Peter (Raven), Padna in Nova vas so predvidene tri samostojne čistilne naprave z obveznim mehansko-biološkim čiščenjem.”
4. člen
Ustrezno se dopolnijo prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Piran za obdobje 1986 – 2000 v kartografskem delu s tematskimi kartami v M 1:25.000,
– tematska karta št. 8 “Zasnova poselitvenih območij” se dopolni s prikazom območja sanitarne deponije v Dragonji,
– tematska karta št. 15 “Zasnova kanalizacijskega omrežja” se dopolni s prikazom lokacij ČN in sanitarnih močvirij v Dragonji in Sečovljah,
– tematska karta št. 16 “Zasnova načinov urejanja prostora” se dopolni s prikazom lokacijskih načrtov za razširitev sanitarne deponije v Dragonji in z lokacijskim načrtom za odvajanje odpadnih vod iz sečoveljske doline z čistilnima napravama,
– karta št. 18d “Urbanistične in krajinske zasnove “ M 1:5000 se dopolni s prikazom sanitarne deponije in čistilnih naprav ter sanitarnih močvirij.
DRUŽBENI PLAN
5. člen
Ustrezno se spremeni in dopolni grafično gradivo:
– kartografska dokumentacija s prikazom izjemnih posegov na I. območju kmetijskih površin,
– karta PKN M 1:5000.
6. člen
Družbeni plan Občine Piran se dopolni s programskimi zasnovami za sanitarno deponijo v Dragonji (projekt št. 38/91) in za odvajanje odpadnih vod iz sečoveljske doline (projekt št. 20/93), ki ju je izdelalo podjetje Projektiva inženiring Piran.
Območja na katerih so predvideni posegi v prostor, so namenjena komunalni infrastrukturi.
Usmeritve za urbanistično, arhitektonsko, krajinsko oblikovanje in komunalno urejanje:
– Kmetijske površine je potrebno po izvedbi razširitve sanitarne deponije in po izvedbi kanalizacije sanirati in zagotoviti dostope do kmetijskih parcel.
– Med kompostarno in deponijo se mora ohraniti gozd v širini 5 m, kot zaščitni pas.
– Projektirane nasipe in vkope je potrebno skrbno oblikovati.
– Izcedne vode iz sanitarne deponije je potrebno skrbno voditi v sanitarno močvirje.
– Ob izvedbi čistilnih naprav se mora takoj izvesti še obe sanitarni močvirji za dodatno čiščenje.
Usmeritve za varovanje kulturne dediščine
Arheološki spomenik Štruce – Pejžane se na podlagi opravljenih raziskav z arheološko metodo prevrednoti, oziroma zmanjša za območje komunalne deponije Dragonja.
Pri izvajanju II faze širitve deponije je potrebno v skladu z zakonom o naravni in kulturni dediščini (Uradni list SRS, št. 1/81) območje raziskati z arheološko metodo. Pri izvajanju zemeljskih del je potrebno zagotoviti arheološki nadzor.
Usmeritve za varovanje naravnega in bivalnega okolja
– sanirati je potrebno kmetijske površine,
– izkopano zemljo na kmetijskih zemljiščih je potrebno splanirati in zemljišča usposobiti za kmetijsko obdelavo,
– z ukrepi za varstvo pred hrupom, varstvo pred požarom in varstvo zraka je v okviru lokacijskih načrtov zagotoviti ustrezne pogoje za bivanje in delo v neposrednem okolju.
7. člen
Če se v postopku priprave prostorskega izvedbenega akta ugotovi, da je potrebno posamezni odsek kanalizacije ali določene elemente pri sanitarni deponiji zaradi funkcionalnega, okoljevarstvenega, premoženjsko-pravnega oziroma finančnega vzroka deloma spremeniti, se takšna sprememba šteje kot dopustna toleranca, kadar se z njo ohranijo ali varujejo naravne in kulturne dobrine, ohranja naravni in kulturni značaj zmanjšujejo obremenitve v okolje ter ne spreminjajo vplivi na načrtovan izgled območja.
8. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in prične veljati z dnem objave v Uradnem listu.
Št. 352-169/95
Piran, dne 17. avgusta 1995.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Piran
dr. Milena Oblak-Juh l. r.
In base all’ articolo 25 della Legge sulle autonomie locali (Gazetta ufficiale RS n. 72/93; 6/94 – delibere della CC, Gazzetta ufficiale RS n. 57/94 e 14/95), agli articoli 31, 33, 49 e 50 della Legge sull’ assetto del territorio (Gazzetta ufficiale RSS n. 18/84 e 15/89) ed all’articolo 2 della Legge sulla pianificazione territoriale nel periodo transitorio (Gazzetta ufficiale RS n. 48/90), nonché all’ articolo 19 dello Statuto del Comune di Pirano (Pubblicazioni ufficiali n. 8/95), il Consiglio comunale di Pirano, nella seduta del 17. 8. 1995 ha accolto il presente
D E C R E T O
inerente le modifiche e le aggiunte delle componenti territoriali del piano sociale a lungo termine del Comune di Pirano, modificato nel 1995
articolo 1
Il Piano a lungo termine del Comune di Pirano per il periodo 1986–2000 (Pubblicazioni ufficiali n. 25/86, 10/89 e 24/91) e il Piano sociale del Comune di Pirano per il periodo 1986–1990 (Pubbl. ufficiali n. 15/87 e 24/91) vengono modificati, ad essi vengono aggiunte le componenti citate negli articoli di questo decreto e vigono quale Piano sociale a lungo termine del Comune di Pirano.
articolo 2
Nelle componenti territoriali del Piano sociale a lungo termine del Comune di Pirano:
– parte del I circondario delle superfici agricole viene trasformato in categoria VIII-superficie edilizia, a seguito dell’ ampliamento del deposito sanitariorifiuti (assetto del nuovo accesso, assetto delle superfici di manipolazione mediante gli spazi adibiti all’amministrazione e al controllo, mediante le superfici per la cernita dei rifiuti e la pesa, assetto del servizio lavaggio degli autocarri, del pozzo per la trasformazione dei rifiuti in composto e della laguna sanitaria per la depurazione delle acque di scolo) ed in conseguenza viene aumentato il circondario regolato dell’ attuale deposito sanitario rifiuti a Dragogna, che é ubicato nel circondario dell’ insieme di piano Z 12/4
– parte del I. circondario di superfici agricole viene trasformato in categoria VIII a seguito della determinazione delle ubicazioni per l’ istituzione di due impianti depuratori con le attinenti lagune sanitarie per la depurazione delle acque di scarto della valle di Sicciole a Sicciole e a Dragogna.
PIANO A LUNGO TERMINE
articolo 3
Nel capitolo del piano a lungo termine n. “6.2.1. Fognature” il secondo ed il terzo comma del capitolo vengono sostituiti dal nuovo testo che recita:
“I circondari di Sicciole e di Dragogna non fruiscono di fognature regolate. Per questi due circondari viene previsto un impianto fognario autonomo con due impianti di depurazione ed attinenti lagune sanitarie a Sicciole e a Dragogna.
Nel circondario rurale del Comune di Pirano non esistono fognature regolate. Per i villaggi di Sv. Peter (Raven), Padna e Nova vas sono previsti tre impianti di depurazione autonomi con obbligatoria depurazione meccanico – biologica.
articolo 4
In maniera conforme vengono modificate le componenti territoriali del Piano a lungo termine del Comune di Pirano per il periodo 1986–2000 nella loro parte cartografica con carte tematiche in scala 1:25.000:
– la carta tematica n. 8 “Borzza dei circondari adibiti all’ insedimento” viene completata mediante la raffigurazione dell’ area adibita al deposito sanitario rifiuti di Dragogna
– la carta tematica n. 15 “Bozza della rete fognaria” viene completata mediante la raffigurazione delle ubicazioni degli impianti di depurazione e delle paludi sanitarie a Dragogna e a Sicciole
– la carta tematica n. 16 “Bozza delle modalità di assetto territoriale” viene completata mediante la raffigurazione dei piani di ubicazione per l’ampliamento del deposito sanitario rifiuti a Dragogna e del piano di ubicazione per lo smaltimento delle acque di scarto dalla valle di Sicciole assieme agli impianti di depurazione
– la carta n. 18d “Bozze urbanistiche e paesaggistiche” in scala 1:5000 viene completata mediante la raffigurazione del deposito sanitario, degli impianti di depurazione e delle paludi sanitarie.
PIANO SOCIALE
articolo 5
In maniera conforme viene modificata e completata la documentazione grafica:
– la documentazione cartografica mediante la raffigurazione degli interventi eccezionali nel I. circondario delle superfici agricole
– la carta PTIC in scala 1:5000.
articolo 6
Il Piano sociale del Comune di Pirano viene completato mediante le bozze programmatiche per il deposito sanitario rifiuti a Dragogna (progetto n. 38/91) e per lo smaltimento delle acque di scarto dalla valle di Sicciole (progetto n. 20/93), entrambi stilati dall’ azienda Projektiva inzeniring Piran.
I circondari, nei quali sono previsti gli interventi nello spazio, sono adibiti all’ infrastruttura comunale.
Direttive per la trasformazione urbanistica, architettonica e paesaggistica, nonché per l’assetto comunale:
– dopo gli interventi necessari all’ ampliamento del deposito sanitari rifiuti ed alla posa dell’ impianto fognario é necessario risanare le superfici agricole ed assicurare gli accessi alle particelle agricole
– tra il pozzo per la trasformazione dei rifiuti in composto ed il deposito rifiuti é necessario mantenere un’ area boschiva larga 5 m, quale cintura di sicurezza
– i terrapieni e gli scavi progettati devono essere modallati con cura
– le acque di scolo del deposito sanitario rifiuti devono essere condotte con cura alla palude sanitaria
– accanto all’ edificazione di entrambi gli impianti di depurazione é necessario attuare immediatamente anche le due paludi sanitarie per la depurazione ulteriore.
Direttive per la tutela del patrimonio culturale
Il monumento archeologico Struce – Pejzane, in base alle ricerche effettuate mediante metodo archeologico, viene nuovamente valutato, ovvero viene diminuito per l’ area del deposito comunale di Dragogna.
Durante l’ attuazione della I. fase di ampliamento del deposito é necessario, in conformità alla Legge sul patrimonio naturale e culturale (Gazz. uff. n. 1/81) effettuare le ricerche con metodo archeologico nell’ area in questione. Nell’ eseguire i lavori di sterramento é necessario assicurare il controllo archeologico
– mediante provvedimenti contro il rumore, di tutela antincendio e di tutela dell’ aria é necessario assicurare, nell’ ambito dei piani di ubicazione, le adeguate condizioni per il lavoro e per l’insediamento nelle immediate vicinanze.
articolo 7
Se nel corso del procedimento di preparazione dell’ atto esecutivo territoriale si accerta che č necessario cambiare parzialmente un determinato tratto di condotta fognaria o altri elementi nell’ ambito del deposito sanitario rifiuti, a seguito di cause derivanti dalla tutela ambientale, di natura legale-patrimoniale o finanziaria, detto cambiamento si reputa tollerabile quando con esso si mantengono o si tutelano i beni naturali e culturali, si mantengono le caratteristiche naturali e culturali, si diminuiscono i gravi ambientali e non si mutano gli influssi delle opere pianificate sull’ambiente.
articolo 8
Questo decreto viene pubblicato nella Gazzetta ufficiale della RS ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Numero: 325-169/95
Pirano, 17. 8. 1995
Il Presidente
del Consiglio comunale
di Pirano
Dott. Milena Oblak-Juh

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti