Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/1995 z dne 25. 8. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/1995 z dne 25. 8. 1995

Kazalo

2363. Sklep o uvedbi samoprispevka za del KS Zminec, naselje Breznica in Gabrovo, stran 3844.

Na podlagi 3. in 65. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94), 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list RS, št. 35/85) in 34. člena statuta KS Zminec je sprejet
S K L E P
o uvedbi samoprispevka za del KS Zminec, naselje Breznica in Gabrovo
1. člen
Na območju KS Zminec, v naseljih Breznica in Gabrovo se po odločitvi volivcev na referendumu dne 18. 6. 1995 uvede krajevni samoprispevek.
2. člen
Sredstva krajevnega samoprispevka bodo namenjena za obnovo lokalne ceste L7312 Podpurfelca–Breznica–Prdole, odsek Francon–lovska koča in za obnovo krajevne ceste Blegoška cesta–Gabrovo, in sicer rekonstrukcija in asfaltiranje vozišča v dolžini 4.539 m.
3. člen
Krajevni samoprispevek je uveden za obdobje petih let, to je od 1. 1. 1995 do 31. 12. 1999.
4. člen
Za realizacijo referendumskega programa je potrebno zbrati 36,500.000 SIT, od tega zneska bo iz samoprispevka zagotovljeno 7,425.000 SIT, preostali del pa bo KS zbrala s sredstvi širše družbene skupnosti.
5. člen
Zbiranje in uporabo zbranih sredstev bo nadziral svet KS Zminec in gradbeni odbor. Gradbeni odbor, ki je odgovren tudi za izvajanje del, ki se financirajo iz sredstev, zbranih s samoprispevkom, je dolžan po končanem zbiranju sredstev samoprispevka, dati poročilo zboru krajanov tega območja, o višini in uporabi teh sredstev.
6. člen
Samoprispevek bodo plačevala gospodinjstva, ki imajo stalno bivališče v delu KS, za katerega je bil razpisan referendum in lastniki nepremičnin na tem območju, ki tu nimajo stalnega bivališča. Seznam zavezancev je potrdil zbor krajanov 20. 5. 1995. Zavezanci bodo plačevali samoprispevek po naslednjih merilih:
1. skupina
– Marko Dolenc, Gabrovo 5
– Ciril Krajnik, Breznica 5
– Janez Debeljak, Breznica 8
– Planinsko društvo Škofja Loka, Mestni trg 38
plačujejo samoprispevek v 20 zaporednih kvartalnih obrokih, s tem, da prvi obrok znaša 33.750 SIT.
2. skupina
– Aci Volčič, Gabrovo 3
– Andrej Jamnik, Gabrovo 4
– Jože Primožič, Gabrovo 6
– Andrej Habjan, Breznica 11a
– Rezka Košir, Breznica 9
– Franc Pintar, Breznica 7
plačujejo samoprispevek v 20 zaporednih kvartalnih obrokih, s tem, da prvi obrok znaša 21.205 SIT.
3. skupina
– Andrej Dolenc, Gabrovo 2
– Marjan Stanonik, Breznica 12
– Lojze Eržen, Bukovica 19, Selca
plačujejo samoprispevek v 20 zaporednih kvartalnih obrokih, s tem, da prvi obrok znaša 13.750 SIT.
4. skupina
– Franc Vizjak, Podlubnik 141, Škofja Loka
plačuje samoprispevek v 20 zaporednih kvartalnih obrokih, s tem, da prvi obrok znaša 10.000 SIT.
5. skupina
– Jože Jurčič, Sopotnica 8
– Pavla Stanonik, Breznica 13
– Lado Stanonik, Kidričeva c. 74, Škofja Loka
– Blaž Kožuh, Jegorovo predm. 3, Škofja Loka
– Ana in Tone Omejc, Podlubnik 30, Škofja Loka
plačujejo samoprispevek v 20 zaporednih kvartalnih obrokih, s tem, da prvi obrok znaša 6.250 SIT.
6. skupina
– Andrej Pipp, Partizanska c. 37, Škofja Loka
– Marjan Senegačnik, Vrhovnikova 9, Ljubljana
– Aleksandra Plaper, Gabrščkova 55, Ljubljana
– Tomaž Kavčič, Sorška c. 14, Škofja Loka
– Matjaž Cvek, Teslova 8, Ljubljana
– Justina Rajgl, Šutna 1, Žabnica
– Julijana Hafner, Zgornje Bitnje 91, Žabnica
plačujejo samoprispevek v 20 zaporednih kvartalnih obrokih, s tem, da prvi obrok znaša 3.750 SIT.
Znesek vsakega naslednjega obroka se pri vseh zavezancih popravlja v skladu z rastjo cen na drobno (R) v preteklem kvartalu.
Posamezni obroki zapadejo v plačilo do konca tekočega kvartala, razen prvi trije obroki, ki zapadejo v plačilo do 20. 9. 1995.
7. člen
Vsem zavezancem iz 6. člena tega sklepa obračunava in odteguje samoprispevek na osnovi izstavljenih položnic, računovodska služba KS Zminec.
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na posebnem žiro računu KS Zminec, številka računa 51510-842-122-0082196.
8. člen
Zavezanci so dolžni poravnati zapadlo obveznost v roku, ki je določen s tem sklepom, sicer se jih bremeni z zamudnimi obrestmi po veljavnih predpisih. Morebitna izterjava bo opravljena v skladu z zakonom o davkih občanov, preko davkoizterjevalca.
9. člen
Zavezanci se obvezujejo, da bodo opravili ustrezno število prostovoljnih ur, pri izvedbi odvodnjavanja, rednem vzdrževanju ceste in finih zaključnih delih na celotni dolžini vozišča. V primeru, da dogovorjenega števila ur posamezni zavezanec ne opravi, je zavezanec dolžan ure plačati, po ceni 8 DEM/uro, na posebni žiro račun.
Zavezanci 5. in 6. skupine opravijo polovico manj delovnih ur kot ostali zavezanci.
Poleg gornjega zavezanci dajejo brezplačno potrebno zemljišče za gradnjo in obnovo ceste po programu in izjavljajo, da ne bodo uveljavljali odškodnin zaradi širitve ceste.
10. člen
Samoprispevka v denarju so oproščeni zavezanci v skladu z 12. členom zakona o samoprispevku.
11. člen
Zavezancem se zneski plačanega samoprispevka odštevajo od osnove za dohodnino (7. člen zakona o dohodnini, Uradni list RS, št. 48/90 in 34/92).
12. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Predsednik
KS Zminec
Stane Primožič ml. l. r.

AAA Zlata odličnost