Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/1995 z dne 25. 8. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/1995 z dne 25. 8. 1995

Kazalo

2366. Odlok o začasni organizaciji in delovnem področju občinske uprave ter o delavcih v občinski upravi Občine Štore, stran 3855.

Na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93) in na podlagi 109. člena statuta Občine Štore je Občinski svet občine Štore na 7. redni seji dne 28. junija 1995 sprejel
O D L O K
o začasni organizaciji in delovnem področju občinske uprave ter o delavcih v občinski upravi Občine Štore
1. člen
Občinska uprava je organ občine, ki preko svojih organizacijskih enot opravlja njene upravne, strokovne, organizacijske in druge naloge za katere so ustanovljene.
2. člen
Župan vodi občinsko upravo in opravlja druge naloge iz pristojnosti občine določene v zakonih in statutu občine.
Župan daje tajniku usmeritve in navodila za vodenje občinske uprave za določena področja, za katera ga posebej pooblasti.
Tajnik občine skrbi za neposredno izvajanje nalog uprave ter opravlja druge upravne, strokovne in organizacijske naloge na podlagi zakonov in predpisov, statuta občine ter pooblastil župana.
3. člen
Občinska uprava opravlja na delovnih področjih, določenih s tem odlokom v okviru pristojnosti občine, upravne naloge:
– izdajanje občinskih predpisov za izvrševanje statuta, odlokov ter drugih splošnih aktov in odločitev občinskega sveta ter občinskih odborov,
– izdajanje posamičnih upravnih aktov,
– priprava splošnih aktov, proračuna in zaključnega računa ter drugih aktov, poročil in drugih gradiv za občinske odbore in občinski svet,
– upravljanje z občinskim premoženjem,
– zagotavljanje izvajanja gospodarskih in družbenih javnih služb in nadzor nad njihovim izvajanjem,
– pospeševanje razvoja na področju gospodarstva in družbenih dejavnosti,
– priprava aktov o ustanovitvi javnih zavodov in javnih podjetij,
– priprava koncesijskih aktov, vodenje postopkov za podelitev koncesij in izdajanje odločb o koncesiji,
– zagotavljanje zaščite in reševanja ter požarne varnosti.
4. člen
Občinski urad zagotavlja izvajanje naslednjih nalog občine na področju gospodarstva, družbenih dejavnosti, varstva okolja in urejanje prostora in financ:
– razvoj gospodarskih dejavnosti: turizem, obrt, gostinstvo, kmetijstvo, kmetijska zemljišča, gozdovi,
– lokalni javni zavodi: zdravstvo, šolstvo, otroško varstvo, kultura in kulturna dediščina, šport in rekreacija, informacijska dejavnost, socialno varstvo,
– proračun, finančno in blagajniško poslovanje, knjigovodstvo,
– urejanje prostora in urbanizem, lokacijske in gradbene zadeve, stavbna zemljišča, promet, lokalne javne ceste in javne poti,
– lokalne gospodarske javne službe: komunalne in druge javne službe, javne službe varstva okolja, stanovanjsko gospodarstvo,
– požarna varnost in zaščita pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– druge zadeve upravnega in strokovnega značaja, pomembne za delo občinskega urada in občinske uprave.
5. člen
Urad župana opravlja naloge strokovnega in organizacijskega značaja, pomembne za delo župana in občinske uprave ter delo občinskega sveta, in sicer:
– strokovne in organizacijske naloge za župana,
– protokolarne zadeve za župana,
– kadrovske zadeve,
– informacijsko dejavnost in promocijo občine,
– urejanje pravnih zadev,
– zadeve strokovnega in organizacijskega značaja, pomembne za delo občinske uprave,
– pripravo osnutkov odlokov in drugih občinskih aktov, ki jih sprejema ali predlaga občinska uprava,
– upravni nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov,
– nudenje pravne pomoči občanom, podjetjem in drugim organizacijam in skupnostim pri uveljavljanju njihovih pravic in obveznosti v upravnih postopkih,
– upravljanje z občinskim premoženjem, ki ni v pristojnosti drugih upravnih organov,
– koordinacijo dela članov občinskega sveta, odborov, komisij in drugih stalnih in začasnih delovnih teles sveta,
– pripravo gradiv za seje sveta in druge naloge za občinski svet,
– vodenje zapisnikov sej sveta in komisij,
– vsa dela povezana z volitvami in imenovanji ter izvedbo referenduma,
– opravila v zvezi z lokalnimi volitvami ter
– druge naloge, ki po svoji naravi ne spadajo v delovno področje drugih upravnih organov.
6. člen
Delavce občinske uprave sprejema v delovno razmerje župan. Višje upravne delavce in upravne delavce imenuje v naziv župan. Župan tudi odloča o njihovem napredovanju v višji naziv oziroma višji plačilni razred in o njihovi razrešitvi. Koeficient za določanje plače delavec v občinski upravi določi župan.
O disciplinski odgovornosti delavcev v občinski upravi odloča župan.
7. člen
Za delavce v občinski upravi se primerno uporabljajo določbe zakona o delavcih v državnih organih (Uradni list RS, št. 15/90) zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94), kakor tudi določbe uredbe o skupnih temeljih za notranjo organizacijo in sistemizacijo mest v upravnih organih (Uradni list RS, št. 8/91).
8. člen
Ta začasni odlok začne veljati od sprejema dalje in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Štore, dne 28. junija 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Štore
Albin Valand l. r.

AAA Zlata odličnost