Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/1995 z dne 25. 8. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/1995 z dne 25. 8. 1995

Kazalo

2355. Odlok o pogojih in merilih za dodeljevanje socialnih stanovanj v najem, stran 3827.

Na podlagi 11. in 82. člena v zvezi z 99. členom stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91 in 21/94), zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92), pravilnika o normativih in standardih ter postopku za uveljavljanje pravice do socialnega stanovanja v najem (Uradni list RS, št. 17/92), statuta Občine Piran (Uradne objave št. 8/95) je Občinski svet občine Piran na seji dne 13. 7. 1995 sprejel
O D L O K
o pogojih in merilih za dodeljevanje socialnih stanovanj v najem
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določajo:
– pogoji in merila za dodelitev socialnih stanovanj v najem;
– točkovnik za oceno stanovanjskih razmer;
– normativi in standardi za socialna stanovanja;
– postopek za uveljavljanje pravice do pridobitve socialnega stanovanja v najem.
II. POGOJI IN MERILA ZA DODELITEV SOCIALNEGA STANOVANJA V NAJEM
2. člen
Do dodelitve socialnega stanovanja v najem je upravičen prosilec, katerega skupni prihodek na člana družine ne presega višine, ki jih določa zakon o socialnem varstvu.
3. člen
Splošni pogoji, ki jih mora izpolnjevati prosilec, da je upravičen do dodelitve socialnega stanovanja v najem, so:
– da so prosilec in njegovi ožji družinski državljani Republike Slovenije;
– da ima stalno bivališče v Občini Piran in dejansko živi na naslovu stalnega bivališča;
– da prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih članov, ki z njim stalno prebiva, ni najemnik oziroma lastnik stanovanja oziroma je najemnik neprimernega stanovanja;
– da prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih članov, za katere se rešuje stanovanjsko vprašanje, niso bili imetniki stanovanjske pravice oziroma najemniki stanovanja, ki jim je bil omogočen odkup po pogojih stanovanjskega zakona in so le-tega odtujili;
– da prosilec ni prejšnji imetnik stanovanjske pravice, ki je odkupil stanovanje skladno z določbami stanovanjskega zakona oziroma je pravico do odkupa stanovanja prenesel na ožje družinske člane;
– da prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih članov, ki z njim stalno prebiva, ni lastnik počitniške hiše ali počitniškega stanovanja oziroma druge nepremičnine, ki presega 25% vrednosti primernega stanovanja. Za normative in standarde se upoštevajo kriteriji iz 9. člena tega odloka in cene m˛ stanovanjske površine iz zadnjega razpisa Stanovanjskega sklada RS,
– da prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih članov, ki z njim stalno prebiva, ni lastnik premičnine, ki presega 25% primernega stanovanja. Vrednost premičnine se ugotovi na podlagi vrednosti sodnega cenilca ustrezne stroke.
4. člen
Merila, ki vplivajo na obseg in časovno prednost pri pridobitvi socialnega stanovanja v najem se točkujejo in se nanašajo na:
– stanovanjske razmere;
– število ožjih družinskih članov, ki z njim stalno prebivajo;
– socialne razmere;
– zdravstveno stanje.
5. člen
Stanovanjske razmere, v katerih živijo prosilec in njegovi ožji družinski člani, se ocenjujejo glede na:
.  1. stanovanjski status:                 točk
a) prosilec je brez stanovanja                180
b) prosilec stanuje z družino pri starših           80
c) prosilec stanuje z družino pri starših
ali sorodnikih v skupnem gospodinjstvu            120
d) prosilec stanuje v samskem domu službenih
prostorih ali kot podnajemnik.                150
Točkovanja se med seboj izključujejo;
  2. kakovost bivanja:
a) bivanje v kletnem vlažnem, mračnem stanovanju       80
b) bivanje v neurejenem, vlažnem in mračnem stanovanju    80
(kletno ali podstrešno stanovanje se točkuje
samo v primeru, če stanovanje ne izpolnjuje
tehničnih standardov: 1,20 pod nivojem terena,
50% površin ima poševen strop – ni stojna višina);
  3. stanovanjsko površino:
a) do 4 m˛ na družinskega člana               120
b) od 5 m˛ do 8 m˛ na družinskega člana            80
c) od 9 m˛ do 12 m˛ na družinskega člana           60
d) od 13 m˛ do 16 m˛ na družinskega člana;          20
  4. neprimernost stanovanja: – stanovanje brez
posameznih delov oziroma souporaba
posameznih delov stanovanja
a) stanovanje brez kuhinje                  40
b) stanovanje brez sanitarnih prostorov            40
c) stanovanje s souporabo kuhinje               20
d) stanovanje s souporabo sanitarnih prostorov
ali s sanitarnimi prostori izven stavbe            20
Souporaba posameznih delov stanovanja
se točkuje le v primeru, ko uporabniki
stanovanja niso med seboj v sorodu;
  5. funkcionalnost stanovanja:
a) stanovanje z arhitektonskimi ovirami
(če gre za invalida, ki je gibalno oviran)          50
b) stanovanje z vhodom neposredno
z dvorišča v istem nivoju in je brez vetrolova        20
c) stanovanje z nestandarno visokimi in
nizkimi stropovi pod 2,3 m in nad 3,30 m;           10
  6. upravičenec je že bil uvrščen na prednostno listo
po prejšnjem natečaju, pa mu stanovanje ni bilo dodeljeno   50
Prosilcem pod točko 1 se točkujejo dejanske razmere, v katerih živijo, po kriterijih iz tega odloka.
6. člen
Število ožjih družinskih članov, ki živijo s prosilcem, se kot merilo za dodelitev socialnega stanovanja v najem upošteva tako, da se vrednoti:
.                                      točk
– družina, v kateri roditelja nista starejša od 30 let             50
– družina z enim ali dvema mladoletnima otokoma                40
za vsakega naslednjega mladoletnega otroka                   10
 – družina z ožjim družinskim članom starim nad 65 let             30
Med ožje družinske člane se štejejo zakonec prosilca ali oseba, s katero živi prosilec v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti, (najmanj dve leti do dneva objave razpisa), njuni otroci oziroma posvojenci, starši in posvojitelji ter osebe, ki sta jih po zakonu dolžna preživljati.
7. člen
Pri ocenjevanju socialnih razmer prosilca za dodelitev socialnega stanovanja v najem, se vrednoti:
.                                        točk
– doba stalnega bivanja v Občini Piran (upošteva
se čas stalnega bivanja v občini do dneva objave razpisa):
prvih 18 let                                   150
za vsako nadaljnje leto bivanja                          2
– ločeno življenje roditeljev in mladoletnih
otrok zaradi neprimernih stanovanjskih razmer
(rejništvo, oskrba v tuji družini, zavodu)                    60
– status roditelja, ki živi sam z mladoletnim
otrokom in tudi skrbi za njegovo vzgojo in varstvo                40
– status prosilca z družinskim članom, za
katerega je po predpisih o zaposlovanju ocenjeno,
da je nezaposljiv kar dokazuje z izvedeniškim mnenjem pristojne komisije     30
8. člen
Pri dodelitvi socialnih stanovanj v najem se upoštevajo še naslednja merila za:
.                              točk
družino, ki živi z ožjim družinskim članom
– z zmerno duševno motnjo                   20
– s težjo duševno motnjo                   40
– s težko duševno motnjo                   60
družino, ki živi z ožjim družinskim članom, ki je
– invalid III. kategorije                   20
– invalid II. kategorije                   40
– invalid I. kategorije                    60
kadar gre za kombinirano telesno in duševno motnjo še     20
Duševna in telesna motnja je ugotovljena z izvidom in mnenjem pristojne komisije.
III. NORMATIVI IN STANDARDI ZA SOCIALNA STANOVANJA
9. člen
Pri dodeljevanju socialnih stanovanj se upošteva standarde, ki ne presegajo naslednjih površinskih normativov:
-----------------------------------------------------------------------------
Št. družinskih    Stanovanjska    Struktura stanovanj
članov        površina do
-----------------------------------------------------------------------------
1          22 m˛       soba ali garsonjera
2          35 m˛       garsonjera ali enosobno stanovanje
3          48 m˛       enoinpolsobno ali dvosobno stanovanje
                    dvosobno stanovanje
4          56 m˛       dvosobno ali dvosobno s kabinetom
5          65 m˛       trisobno ali dvosobno in dva kabineta
-----------------------------------------------------------------------------
Za vsakega naslednjega ožjega družinskega člana se stanovanjska površina lahko poveča največ za 10 m˛.
10. člen
Če se upravičencu dodeli nefunkcionalno starejše stanovanje, zgrajeno in adaptirano pred letom 1960, je možen tudi odstop navzgor od površinskih normativov.
11. člen
Če je stanovanje namenjeno invalidu oziroma družini z invalidnim članom, ki mu je otežkočeno oziroma preprečeno normalno gibanje, je potrebno ob dodelitvi socialnega stanovanja v najem v okviru možnosti upoštevati potrebo po odpravi arhitektonskih ovir v stanovanju oziroma pri dostopu ali izhodu iz stavbe, kakor tudi zadostne površine za gibanje z invalidskim vozičkom.
IV. OBLIKOVANJE LISTE ZA DODELITEV SOCIALNIH STANOVANJ V NAJEM
12. člen
Župan na podlagi letnega občinskega stanovanjskega programa sprejme sklep o objavi razpisa za dodelitev socialnih stanovanj v najem. Razpis se objavi v sredstvih javnega obveščanja.
13. člen
Razpis, mora določati:
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci do dodelitve socialnega stanovanja v najem;
– podatke, ki jih morajo udeleženci navesti v vlogi
– dokumentacijo, ki jo morajo udeleženci razpisa priložiti k vlogi;
– predvideno število socialnih stanovanj v občini in predvideni datum razpoložljivosti le-teh;
– rok prijave.
14. člen
Vlogi za pridobitev socialnega stanovanja v najem morajo udeleženci razpisa priložiti naslednje listine:
– potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije;
– potrdilo o stalnem bivališču in številu družinskih članov;
– podatke o denarnih prejemkih, kakor tudi izjavo o premoženjskem stanju, skladno s predpisi s področja socialnega varstva;
– najemno oziroma podnajemno pogodbo, če je najemnik neprimernega stanovanja;
– drugo, z razpisom zahtevano dokumentacijo, s katero se izkazuje gmotne in socialno zdravstvene razmere (potrdilo RUJP o nepremičninah, za nosilce samostojne pridobitne dejavnosti pa potrdilo o dobičku).
V dohodek se štejejo dediščine, darila in vsi dohodki ter prejemki prosilca in njegovih ožjih družinskih članov za katere se rešuje stanovanjski problem, ki so vir dohodnine, kakor tudi osebni prejemki, ki niso obdavčljivi, razen: dodatka za pomoč in posrežbo, prejemkov za oskrbo v tuji rejniški družini, otroškega dodatka in družbenih pomoči otrokom, štipendije, dohodkov od občasnega dela invalidov, ki so vključeni v institucionalno varstvo po prvem odstavku 16. člena zakona o socialnem varstvu in jih pridobijo zunaj kriterijev redne zaposlitve.
V dohodek se štejejo vsi dohodki, pridobljeni v zadnjih treh mesecih pred datumom vložitve vloge za dodelitev socialnega stanovanja v najem.
Dediščine in darila ter drugi enkratni prejemki (odškodnine, odpravnine, nagrade ipd.) se v primeru, da so izplačane v času razpisa, se štejejo v dohodek tako, da se za vsak prejemek upošteva sorazmerni delež.
Pri ugotavljanju dohodka se odštejejo izplačane preživnine v višini izvršljivega pravnega naslova.
Pri ugotavljanju dohodka na družinskega člana se ne upoštevajo družinski člani, ki so v institucionalnem varstvu in so v celoti oproščeni plačila storitev.
15. člen
Po preteku razpisnega roka občinska uprava prouči utemeljenost vlog ter razvrsti vloge po kategorijah upravičencev. Pri tem sodeluje s pristojnim Centrom za socialno delo, invalidskimi organizacijami in društvi, zdravstvenimi zavodi, zavodom za zaposlovanje, po svoji presoji pa opravi vse druge pomembne poizvedbe pri pristojnih organih in organizacijah.
Občinska uprava obenem tudi obvesti udeležence razpisa o morebitni potrebi za dopolnitev nepopolnih vlog. Udeleženci razpisa so dolžni nepopolne vloge dopolniti v 8 dneh po prejemu obvestila, sicer se te vloge zavržejo.
16. člen
Župan imenuje tričlansko komisijo za ogled stanovanjskih razmer in proučitev drugih okoliščin, pomembnih za razvrstitev udeleženca razpisa na listo za dodelitev socialnih stanovanj v najem.
Komisijo sestavljajo:
– član, ki ga imenuje župan in je obenem predsednik komisije;
– dva člana, ki ju imenuje župan na predlog Centra za socialno delo Občine Piran.
17. člen
Komisija po ogledu stanovanjskih razmer in ostalih okoliščin izpolni točkovalni zapisnik na podlagi tega odloka.
Zapisnik podpišejo vsi člani komisije, en izvod zapisnika pa se po opravljenem ogledu vroči udeležencu razpisa.
V. OBJAVA LISTE ZA DODELITEV SOCIALNIH STANOVANJ
18. člen
Tajnik občinske uprave na podlagi točkovalnih zapisnikov v roku 90 dni po poteku roka prijave na razpis, določi listo za dodelitev socialnih stanovanj v najem in jo objavi v sredstvu javnega obveščanja in oglasni deski občine.
19. člen
Zoper svojo uvrstitev na prednostno listo ima udeleženec razpisa možnost ugovora na župana Občine Piran najkasneje v petnajstih dneh po objavi liste za dodelitev socialnih stanovanj v najem.
20. člen
Vloge udeležencev, ki niso izpolnjevali razpisnih pogojev in ki vloge kljub pozivu upravnega organa niso dopolnili ali pa so vloge oddali po končanem razpisu, se zavrnejo.
21. člen
Pravnomočna lista velja najmanj eno leto oziroma do novega razpisa. V času njene veljavnosti se lista ne more spreminjati.
Na vsak nov razpis morajo prosilci, ki pri prejšnjem razpisu niso dobili stanovanja, vložiti novo vlogo z vso zahtevano dokumentacijo.
VI. DODELJEVANJE SOCIALNEGA STANOVANJA V NAJEM
22. člen
Sklep o dodelitvi socialnega stanovanja v najem, izda župan.
Pred izdajo sklepa o dodelitvi socialnega stanovanja v najem, upravni organ preveri, če upravičenec razpisa še izpolnjuje merila in pogoje za upravičenost do dodelitve socialnega stanovanja v najem.
23. člen
Pravica do uporabe socialnega stanovanja v najem je časovno vezana na izpolnjevanje meril za upravičenost do oddelitve socialnega stanovanja v najem, ki zadevajo premoženjsko stanje upravičenca, kar se posebej opredeli tudi v najemni pogodbi.
Rok za izselitev, opredeljen v najemni pogodbi, ne sme biti krajši od 90 dni.
Upravni organ preverja upravičenost do najema socialnega stanovanja enkrat letno na enak način, kot je to določeno za dodelitev socialnega stanovanja v najem.
Občina lahko odpove najemno pogodbo, če najemnik socialnega stanovanja izgubi status socialnega upravičenca in če mu občina na svojem območju zagotovi najem primernega stanovanja.
Če najemnik socialnega stanovanja izgubi status socialnega upravičenca, do odpovedi najemne pogodbe plačuje najemnino kot za neprofitno stanovanje.
24. člen
Socialna stanovanja se smejo tudi po izpraznitvi dodeliti v najem le upravičencem do pridobitve socialnega stanovanja, razen v primeru, da v občini začasno ni potreb po socialnih stanovanjih.
VII. IZJEMNA DODELITEV SOCIALNEGA STANOVANJA
25. člen
V primeru izredno nujnega reševanja stanovanjskega problema lahko župan občine dodeli socialno stanovanje mimo veljavne socialne liste.
Za izredno nujno reševanje stanovanjskega problema se šteje:
– elementarne in druge nesreče, ki imajo za posledico neuporabnost dosedanjega bivanja;
– postpenalna pomoč;
– brezdomstvo, ko je občan ostal brez stanovanja ne po svoji krivdi.
26. člen
Upravičenost za izjemno dodelitev socialnega stanovanja v najem dokazuje prosilec s potrdili in mnenji pristojnih organov občine in Centra za socialno delo.
27. člen
V primeru, da udeleženec razpisa, ki je uvrščen na veljavno listo ali se rešuje z izjemno dodelitvijo socialnega stanovanja, odkloni ponujeno socialno stanovanje, ki ustreza normativom iz 9. člena v najem, izda župan sklep, s katerim se ga izključi iz veljavne liste ali iz nadaljnjega reševanja izredno nujnega stanovanjskega problema.
VIII. ZAMENJAVA STANOVANJ
28. člen
Zamenjava stanovanj je praviloma vezana na zamenjavo socialnih stanovanj, lahko pa se odobri tudi zamenjava z drugimi najemnimi stanovanji, katerih lastnik je podjetje, ustanova ali druga pravna oseba, če je to v interesu občine zaradi ustreznega reševanja prosilcev – upravičencev iz prednostne liste ali drugih občanov, ki v stanovanjih že stanujejo.
Soglasje k zamenjavi stanovanj izdaja upravni organ na podlagi predhodnega sporazuma najemnikov o zamenjavi stanovanja in soglasja lastnika.
Dejanska zamenjava in podpis najemnih pogodb mora biti opravljena najkasneje v 60 dneh po izdaji soglasja lastnikov.
IX. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
29. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu.
30. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati pravilnik o pogojih in merilih za dodeljevanje socialnih stanovanj v najem Občine Piran, ki ga je sprejel IS SO Piran dne 22.12.1992 (Uradne objave št. 30/92).
Za stanovanja, dodeljena v skladu z omenjenim pravilnikom, veljajo pogoji iz najemne pogodbe.
Št. 36200/064/95
Piran, dne 13. julija 1995.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Piran
dr. Milena Oblak-Juh l. r.
Visti gli articoli 11 e 82 e in riferimento all’articolo. 99 della Legge sugli alloggi (Gazzetta ufficiale della RS, n. 18/91 e 21/94), la Legge sull’assistenza sociale (Gazzetta ufficiale della RS, n. 54/92), il Regolamento concernente le normative e gli standard nonché la procedura per l’assegnazione in affitto dell’alloggio popolare (Gazzetta ufficiale della RS, N. 17/92), lo Statuto del Comune di Priamo (Foglio annunzi ufficiali, n. 8/95) il Consiglio comunale di Pirano, alla seduta del 13 luglio 1995 ha approvato il
D E C R E T O
concernente i requisiti ed i criteri per l’assegnazione in affitto degli alloggi popolari
I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Il presente decreto definisce:
– i requisiti ed i criteri per l’assegnazione degli alloggi popolari in affitto;
– la valutazione delle condizioni di vita nell’alloggio espressa con il punteggio;
– le norme e gli standard per gli alloggi popolari;
– la procedura per l’assegnazione in affitto dell’alloggio popolare.
II REQUISITI E CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DELL’ALLOGGIO POPOLARE
Art. 2
All’assegnazione dell’alloggio popolare ha diritto il richiedente, il cui reddito complessivo per membro familiare non supera l’ammontare, stabilito dalla Legge sull’assistenza sociale.
Art. 3
I requisiti generali a cui deve adempiere il richiedente per l’assegnazione di un alloggio popolare sono i seguenti:
– il richiedente e i membri del suo nucleo familiare devono essere cittadini della Repubblica di Slovenia;
– il richiedente deve avere residenza nel Comune di Pirano, e risiedere effettivamente a tale indirizzo;
– il richiedente o un suo membro familiare, che risiede con lui non devono essere affittuari o proprietari dell’alloggio, possono pero, essere affittuari di un alloggio non idoneo;
– il richiedente ossia un membro del suo nucleo familiare, per il quale si sta risolvendo il problema abitativo, non sia stato titolare del diritto di alloggio né affittuario di un alloggio che in base alla legge sugli alloggi si poteva acquistare e che invece aveva alienato;
– il richiedente non deve risultare titolare del diritto di alloggio che in precedenza aveva acquistato l’alloggio in conformità delle norme della legge sugli alloggi, oppure aveva trasferito tale diritto ai membri del nucleo familiare;
– il richiedente ossia un membro del nucleo familiare con lui residente non devono risultare proprietari di una casa o appartamento di villeggiatura oppure di un altro immobile il cui valore supera il 25 per cento del valore di un’abitazione idonea.
Le norme e gli standard si adeguano ai criteri di cui all’articolo. 9 del presente decreto e al costo di un metro quadrato della superficie abitativa, come dall’ultimo bando del Fondo abitazioni della Repubblica di Slovenia;
– il richiedente oppure un membro del nucleo familiare con lui residente non devono risultare proprietari di un bene mobile il cui valore supera il 25 per cento del valore di un’abitazione idonea. Il valore del bene mobile viene accertato sulla base di quanto stabilito dal perito giudiziario dell’apposito settore.
Art. 4
I criteri che influenzano la grandezza dell’alloggio e il tempo di precedenza per l’assegnazione dell’alloggio popolare, si esprimono con un punteggio che si riferisce:
– alle condizioni abitative;
– al numero dei membri del nucleo familiare, residenti con il richiedente;
– alle condizioni sociali;
– allo stato di salute.
Art. 5
Le condizioni abitative, in cui vivono il richiedente ed i suoi membri familiari, si esprimono con il seguente punteggio e riguardano:
1. Lo status abitativo del richiedente                     punti
a) il richiedente non dispone di un alloggio                   180
b) il richiedente vive con la famiglia presso
i genitori o parenti, in comunità domestiche separate               80
c) il richiedente vive con la famiglia presso
i genitori o parenti in un’unica comunità’ domestica               120
d) il richiedente vive in una casa per singoli,
nei locali assegnatigli d’ufficio oppure come subaffittuario           150
I singoli punteggi si escludono a vicenda.
2. La qualità dell’alloggio:
a) l’alloggio è un seminterrato umido e buio                   80
b) alloggio è dissestato, umido e buio                      80
(gli alloggi che si trovano nel seminterrato oppure sottotetto
ricevono il punteggio, solo se non adempiono a requisiti tecnici
standard, e cioè’ se si trovano a 1,20 sotto terra, o il 50 per 
cento di soffitto inclinato che non consente di stare in piedi).
3. La superficie di abitazione:
a) fino a 4 mq per membro di famiglia                      120
b) da 5 a 8 mq per membro di famiglia                       80
c) da 9 a 12 mq per membro di famiglia                      60
d) da 13 a 16 mq per membro di famiglia                      20
4) e’ ritenuto non idoneo l’alloggio che
e’sprovvisto di determinati servizi oppure
e’ previsto il loro uso comune
a) appartamento senza cucina                           40
b) appartamento senza servizi igienici                      40
c) appartamento con uso comune di cucina                     20
d) appartamento con uso comune di servizi
igienici oppure con gli stessi situati fuori dell’edificio            20
Il punteggio per l’uso comune di alcune parti dell’alloggio e’
previsto solo nel caso in cui gli inquilini non sono legati
tra di loro da gradi di parentela.
5. Funzionalità’ dell’alloggio:
a) alloggio con barriere architettoniche
(se si tratta di un invalido con difficoltà motorie)               50
b) alloggio con l’ingresso direttamente dal
cortile, al piano terra, sprovvisto di vestibolo
c) appartamento con soffitti non standardizzati,
o troppo alti, oltre i metri 3,30 o troppo bassi, sotto i metri 2,30       10
6. Il richiedente che è stato già inserito nella
graduatoria in occasione di un concorso
precedente, ma l’alloggio non gli è stato assegnato riceve punti.         50
Ai richiedenti di cui al pt. 1 verrà assegnato il punteggio, in base ai criteri di questo decreto, tenendo conto dei dati che corrispondono alla situazione reale.
Art. 6
Il numero dei membri del nucleo familiare ossia i membri che vivono con il richiedente, nell’assegnazione dell’alloggio popolare vengono valutati in base ai seguenti criteri:
– il nucleo familiare in cui l’età dei genitori non sia superioreai 30 anni    50
– il nucleo familiare con uno o due figli minorenni,               40
per ogni successivo figlio minorenne                       10
– il nucleo familiare, in cui un membro ha più di 65 anni             30
Fanno parte del nucleo familiare il coniuge del richiedente oppure la persona con cui lo stesso convive per diverso tempo (almeno due anni dal giorno della pubblicazione del concorso), i loro figli naturali o adottati, i genitori naturali o adottivi nonché le persone che per legge devono essere da questi mantenute.
Art. 7
Nella valutazione delle condizioni sociali del richiedente, il punteggio viene assegnato per
– il periodo di residenza stabile nel Comune di Pirano (si tiene conto il periodo di residenza fino al giorno della pubblicazione del concorso) come segue:
per i primi 18 anni                     150
per ogni anno successivo                    2
– vita separata di genitori e di figli minorenni a
causadi inadeguate condizioni di
abitazione (affidamento, vivono inaltre famiglie,
oppure sono in un istituto)                  60
– lo status di genitore unico, con un figlio
minorenne a carico, che deve provvedere alla
sua educazione e mantenimento                 40
– lo status di richiedente con un membro familiare
a carico, dichiarato inabile al lavoro secondo le
rispettive norme, e comprovato dal parere della
commissione competente                    30
Art. 8
Nell’assegnazione degli alloggi popolari vengono osservati anche i seguenti criteri, e il punteggio viene assegnato, come segue:
– alle famiglie con un membro familiare a carico
con turbe psichiche lievi                   20
con turbe psichiche gravi                   40
con turbe psichiche molto gravi                60
– alle famiglie con un membro familiare a
carico che risulta invalido di III categoria         20
invalido di II categoria 40 invalido di I categoria      60
Quando si tratta di turbe fisiche accompagnate
da turbe psichiche vengono aggiunti punti           20
Le turbe fisiche e psichiche vengono accertate con analisi da competenti commissioni e certificate con un parere.
III NORME E CRITERI PER GLI ALLOGGI POPOLARI
Art. 9
All’assegnazione degli alloggi popolari si tiene conto degli standard di superficie che non siano superiori a quanto segue:
----------------------------------------------------------------------------------
N.ro di     superficie     struttura degli alloggi
membri     di abitazione
familiari
----------------------------------------------------------------------------------
1        22 mq        camera ogarçonniere
2        35 mq        garçonniere oappartamento monolocale
3        48 mq        appartamento di una stanza e mezzo o di due
                  stanze
4        56 mq        appartamento di due stanze oppure appartamento
                  di due stanze con uno studio
25       65 mq        appartamento di tre stanze oppure appartamento
                  di duestanze con due studi
----------------------------------------------------------------------------------
Per ogni ulteriore membro familiare la superficie abitativa può aumentare al massimo di 10 mq.
Art. 10
Se al richiedente viene assegnato un alloggio vecchio e non funzionale, costruito e adattato prima del 1960, sono ammesse anche superfici maggiori ai criteri sopra stabiliti.
Art. 11
Se l’alloggio viene destinato all’invalido ossia alla famiglia con un membro invalido con difficoltà motorie ossia del tutto impossibilitato a muoversi, all’assegnazione dell’alloggio occorre tenere conto dell’esigenza che siano rimosse le barriere architettoniche nell’alloggio e anche nell’ingresso dell’edificio o all’uscita dello stesso, come anche che siano a disposizione superfici sufficienti per le manovre con la sedia a rotelle.
IV FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L’ASSEGNAZIONE DEGLIALLOGGI POPOLARI
Art. 12
Il Sindaco, sulla base del programma annuale del Comune concernente l’assegnazione degli alloggi, rilascia un’ordinanza riguardante la pubblicazione del bando di concorso per l’assegnazione degli alloggi popolari.
Il bando di concorso viene pubblicato nei mezzi di pubblica informazione.
Art. 13
Il bando di concorso deve specificare:
– i requisiti ai quali devono adempiere i richiedenti per poter ottenere l’alloggio popolare;
– i dati che i richiedenti devono indicare nella domanda;
– la documentazione da allegare alla stessa;
– il numero previsto degli alloggi pubblici nel Comune, oggetto del concorso, e la data in cui saranno a disposizione;
– il termine di presentazione della domanda.
Art. 14
La domanda per l’acquisizione dell’alloggio popolare deve essere corredata dai seguenti documenti:
– il certificato di cittadinanza della Repubblica di Slovenia;
– il certificato di residenza e il numero dei membri familiari;
– i dati concernenti le entrate finanziarie e la dichiarazione sullo stato patrimoniale, conforme alle prescrizioni del settore di assistenza sociale;
– il contratto d’affitto o di subaffitto se è affittuario di un alloggio non idoneo;
– altra documentazione come richiesta dal bando di concorso, a certificare le condizioni patrimoniali e sociali nonché di salute (il certificato dell’Amministrazione repubblicana delle entrate pubbliche sugli immobili, per gli imprenditori autonomi invece il certificato sull’utile conseguito).
Fanno parte delle entrate i beni ricevuti in eredità, le donazioni e tutti i redditi nonché le entrate del richiedente e dei suoi membri familiari per i quali si sta risolvendo il problema abitativo, che sono oggetto dell’imposta sul reddito come anche le entrate personali, non tassabili, ad eccezione di: sussidi per gli aiuti e il servizio a domicilio, gli assegni per il mantenimento in una famiglia di affido, l’assegno familiare ed altri aiuti sociali per i bambini, le borse di studio, le entrate dai lavori saltuari degli invalidi inclusi nella tutela istituzionale, ai sensi del primo comma dell’articolo 16 della Legge sull’assistenza sociale, e che non sono introiti da lavoro ordinario.
Fanno parte delle entrate tutti i redditi acquisiti negli ultimi tre mesi antecedenti la data di presentazione della domanda di assegnazione di un alloggio pubblico.
Fanno parte del reddito, e cioè con una quota proporzionale, i beni ricevuti in eredità e le donazioni nonché altri emolumenti una tantum (risarcimenti, trattamento di fine rapporto, premi) versati nel periodo del bando di concorso.
Alla constatazione dell’ammontare delle entrate si escludono gli alimenti corrisposti, e cioè per un ammontare come stabilito dal decreto.
Nel constatare il reddito per membro familiare non vengono compresi i membri che usufruiscono di un’assistenza istituzionalizzata e che sono esentati pienamente dal pagamento delle prestazioni.
Art. 15
Scaduto il termine del bando di concorso l’amministrazione comunale esamina la fondatezza delle domande e le dispone per categorie. Collaborano a questo esame il competente centro di assistenza sociale, le organizzazioni e società degli invalidi, gli istituti sanitari e l’istituto di collocamento. Se si ritiene opportuno vengono svolte anche altre verifiche presso organi e organizzazioni competenti.
Nel contempo l’amministrazione comunale avvisa i partecipanti al concorso sugli eventuali completamenti delle domande. Se i partecipanti non completano le loro domande entro il termine di 8 giorni dalla ricevuta dell’avviso, queste vengono rigettate.
Art. 16
Il Sindaco nomina una commissione di tre membri che ha il compito di esaminare sul posto le condizioni in cui vivono i richiedenti e valutare altre circostanze importanti per poter classificare gli stessi nelle graduatorie di assegnazione degli alloggi.
La commissione è composta da:
– un membro nominato dal Sindaco che è al contempo presidente della commissione;
– due membri, anch’essi nominati dal Sindaco, su proposta del Centro di assistenza sociale del Comune di Pirano.
Art. 17
Dopo aver esaminato sul posto le condizioni in cui vivono i richiedenti ed altre circostanze importanti la commissione compila il verbale di punteggio, in osservanza del presente decreto.
Il verbale viene sottoscritto da tutti i membri della commissione. A sopralluogo compiuto, una copia del verbale viene consegnata al partecipante del concorso.
V PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI POPOLARI
Art. 18
Il segretario dell’amministrazione comunale, considerati i punteggi dei verbali, nel termine di 90 giorni dalla scadenza del concorso formula la graduatoria per l’assegnazione degli alloggi popolari in affitto, la pubblica nei mezzi d’informazione e sull’albo degli avvisi comunali.
Art. 19
I partecipanti al concorso possono presentare ricorso al Sindaco del Comune di Pirano contro la graduatoria per l’assegnazione in affitto degli alloggi popolari entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione della stessa.
Art. 20
Le domande dei richiedenti che non hanno adempiuto ai requisiti di concorso e che non hanno aderito all’invito dell’organo amministrativo di completare la domanda oppure che hanno inoltrato la stessa a termine scaduto, si respingono.
Art. 21
La graduatoria legalmente valida ha effetto almeno per un anno ossia fino all’indizione di un nuovo concorso. Nel periodo di validità della graduatoria, la stessa non può subire cambiamenti.
A ogni nuovo concorso i richiedenti, ai quali al concorso precedente non è stato assegnato l’alloggio, sono tenuti ad inoltrare una nuova domanda corredata da tutta la documentazione richiesta.
VI ASSEGNAZIONE IN AFFITTO DELL’ALLOGGIO POPOLARE
Art. 22
La deliberazione sull’assegnazione in affitto dell’alloggio popolare viene adottata dal Sindaco.
Prima del rilascio della relativa deliberazione l’organo amministrativo compie una verifica per accertare se il richiedente, il partecipante al concorso, adempie ancora ai requisiti e ai criteri necessari per l’assegnazione in affitto dell’alloggio popolare.
Art. 23
Il diritto all’uso dell’alloggio popolare decade qualora non vengano più adempiuti i criteri che danno diritto all’assegnazione di tale alloggio, riferiti allo stato patrimoniale del richiedente. Questa condizione viene stabilita a parte nel contratto d’affitto.
Il termine di sgombero, stabilito dal contratto d’affitto, non deve essere inferiore ai 90 giorni.
L’organo amministrativo svolge il controllo di diritto all’alloggio popolare una volta all’anno, seguendo la stessa procedura, prescritta per l’assegnazione di tale alloggio.
Il Comune può disdire il contratto d’affitto se l’affittuario dell’alloggio popolare perde lo status dell’avente diritto oppure se il Comune gli da in affitto un appartamento idoneo sul territorio comunale.
Se l’affittuario dell’alloggio popolare perde lo status dell’avente diritto, fino alla disdetta del contratto egli paga il cosiddetto affitto non lucrativo e cioè che corrisponde solo alle spese di manutenzione.
Art. 24
Anche dopo lo sgombero gli alloggi popolari si devono assegnare ai richiedenti che ne hanno diritto, tranne nei casi in cui nel Comune temporaneamente non ci sono richieste in tale senso.
VII DEROGHE ALL’ASSEGNAZIONE DELL’ALLOGGIO POPOLARE
Art. 25
Per risolvere un problema di alloggio estremamente urgente il Sindaco puđ2 assegnare un alloggio popolare anche a prescindere dalla graduatoria vigente.
Si considerano problemi abitativi di urgente soluzione:
– i casi di calamità naturali che provocano la inagibilità dell’alloggio attuale;
– i casi di aiuti in seguito alla detenzione carceraria;
– i casi dei senzatetto, cioè dei cittadini rimasti senza alloggio non per causa loro.
Art. 26
Il diritto ad un’assegnazione straordinaria dell’alloggio popolare viene comprovato dal richiedente con certificati e pareri degli organi comunali competenti e del centro di assistenza sociale.
Art. 27
Se ad un partecipante al concorso, collocato in graduatoria, viene assegnato in via straordinaria un alloggio popolare corrispondente secondo i normativi dell’articolo 9, ma questi lo rifiuta, il Sindaco emana una deliberazione con la quale il richiedente viene escluso dalla graduatoria in vigore, nonché da ogni ulteriore soluzione d’urgenza del suo problema abitativo.
VIII SCAMBIO DEGLI ALLOGGI
Art. 28
Lo scambio di alloggi è di regola vincolato allo scambio tra alloggi popolari. Può venir approvato però anche lo scambio con altri alloggi, in affitto e di proprietà di aziende, enti o altre persone giuridiche, se ciò interessa il Comune per la soluzione adeguata dei problemi abitativi dei richiedenti aventi diritto collocati nella graduatoria; oppure per trovare una soluzione abitativa più idonea per i cittadini che già li occupano.
Il benestare alla permuta di alloggi viene rilasciato dall’organo amministrativo previo accordo tra i due affittuari e consenso del proprietario.
Lo scambio effettivo e la firma dei contratti di affitto devono essere effettuati entro il termine massimo di 60 giorni dal rilascio dei consensi dei proprietari.
IX DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 29
Il presente decreto entra in vigore l’ottavo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Art. 30
Con il giorno dell’entrata in vigore del presente decreto cessa ad avere effetto il Regolamento sui requisiti e criteri per l’assegnazione in affitto degli alloggi popolari del Comune di Pirano, adottato dal Consiglio esecutivo dell’Assemblea comunale di Pirano dd. 22. 12. 1992 (Foglio annunzi ufficiali, n. 30/92).
Per gli alloggi assegnati in osservanza di tale regolamento valgono i requisiti come nel contratto di locazione.
Numero: 36200/064/95
Pirano, 13 luglio 1995
Il Presidente
del Consiglio comunale di Pirano
Dott. Milena Oblak-Juh

AAA Zlata odličnost