Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/1995 z dne 25. 8. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/1995 z dne 25. 8. 1995

Kazalo

2357. Odlok o lokacijskem načrtu za sanitarno deponijo komunalnih odpadkov Dragonja, stran 3836.

Na podlagi 25. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/95 – odločba US RS in Uradni list RS, št. 57/94 in 14/95) in 27., 30, in 32. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 56/93 in 71/93) ter navodila o vsebini posebnih strokovnih podlag in vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85) in 19. člena statuta Občine Piran (Uradne objave, št. 8/95) je Občinski svet občine Piran na seji dne 17. 8. 1995 sprejel
O D L O K
o lokacijskem načrtu za sanitarno deponijo komunalnih odpadkov Dragonja
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme lokacijski načrt za sanitarno deponijo komunalnih odpadkov Dragonja, planska celota Z 12/4, ki ga je izdelalo podjetje Projektiva inženiring Piran pod št. proj. 38/91, v juniju 1993.
2. člen
Lokakcijski načrt vsebuje
I. TEKSTUALNI DEL
II. POGOJI IN SOGLASJA PRISTOJNIH SOGLASODAJALCEV
III. ODLOK
IV. OCENO STROŠKOV ZA POSEG V PROSTOR
V. GRAFIČNI DEL
II. MEJA OBMOČJA
3. člen
Meja območja je točno vrisana v katastrskem načrtu M 1:2000 in poteka po naslednjih parcelah:
Meja poteka od izhodiščne točke na južnem robu parcel 2691 in 2690, nato se pravokotno obrne in poteka po severnem robu parcele 2690/1, jo prečka in se priključi vzhodnemu robu parcele 2690/2, po katerem poteka do južnega roba parcele 2698, jo prečka in se priključi parceli 3109. Nato poteka po severnem robu parcel 2610/2 in 2609/1, se obrne proti jugu in poteka po zahodnem robu parcel 2609/2, 2608/2 in 2604/2. Tukaj se pravokotno obrne proti zahodu, prečka parcelo št. 2607 in del parcele št. 2606, se obrne proti jugu in poteka po severnem robu parcele 2611/1. Tu se obrne proti jugu in poteka po zahodnem robu parcel 2611/1, 2613/1, 2612, 2616, 2617/1 in se po zahodnem robu parcele 2618 priključi cesti Dragonja - Krkavče. Tu se obrne proti vzhodu in se zopet obrne proti severu, kjer prečka parcele 2618, 2617/1, 2616, 2612, 2613/1, 2611/1. Tu se obrne proti vzhodu in teče po parceli 2611/1, kjer se na vzhodu razširi in priključi zahodnemu robu parcele 2614/2 in poteka po zahodnem robu parcele 2617/2 in 2619/2, kjer se priključi cesti Dragonja - Krkavče, poteka po severnem robu te ceste, kjer se priključi izhodiščni točki (vse k.o. Sv. Peter).
III. FUNKCIJA OBMOČJA
4. člen
Ureditveno območje je namenjeno za odlaganje komunalnih odpadkov in kompostiranje na površini 2,4 ha zemljišča in naj bi zadostovalo za potrebe Občine Piran za dobo 15 let.
IV. LEGA
5. člen
Sanitarna deponija Dragonja leži v dolini reke Dragonje v predelu “Nad Valo”, nad cesto Dragonja – Krkavče in se razteza po brežini od nadmorske višine + 20 m do + 48 m n.m.v.
V. POGOJI ZA URBANISTIČNO UREJANJE
6. člen
Lokacijski načrt obsega naslednje posege:
– sanacija obstoječe deponije,
– izvedba sanitarnega močvirja,
– izvedba kompostarne,
– razširitev obstoječe deponije,
– premaknitev dovozne ceste,
– ureditev manipulativnega platoja, z naslednjimi ureditvami: tehtnica, parkirišče, vratarnica, sanitarije, skladišče, (izvedeno v tipskem kontejnerju z dodatno streho in nadstreškom) prostor za pranje in dezinfekcijo vozil ter bazen za pranje gum z lovilcem maščob,
– ureditev prostora za sekundarne surovine (papir, steklo, kovine),
– začasna zaprta, triprekatna greznica,
– hortikulturna ureditev (rekultivacija),
– ureditev komunalnih priključkov.
VI. MERILA IN POGOJI ZA ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE
7. člen
– Dostopna cesta na deponijo
Odcep 170 m zahodno od obstoječe ceste, širine 3,5 m, v asfaltni izvedbi, dvopasovno parkirišče pred platojem za 12 avtomobilov 2 × tlorisnih dimenzij (15 × 5 m), višinska kota + 38 m.
– Dostopna cesta na kompostarno
Odcep predviden zahodno od sanitarnega močvirja širine 3,5 m, v asfaltni izvedbi, dvopasovna.
– Kompostarna je predvidena na asfaltiranem platoju dimenzij 45 × 22 m, višinska kota je + 24,50 m.
– Plato vhoda na deponijo
Razširjen je južno od rampe ob parkirišču. Plato je tlorisnih dimenzij 22 × 30 m v asfaltni izvedbi, višinska kota je + 38 m.
Objekt, predviden za vratarnico, pisarno, sanitarije in prostor za mehanizacijo in tehtnico za vozila je pritličen, tlorisnih dimenzij 5 × 10 m. Streha je dvokapna, krita s korci, sleme je v smeri vzhod-zahod.
VII. MERILA IN POGOJI ZA VARSTVO NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE
8. člen
Deponija komunalnih odpadkov v Dragonji se nahaja znotraj območja kulturne krajine Sv. Peter (Raven)-Padna-Nova vas in na robu območja arheološkega spomenika Štruci-Pajžane.
Pri izvajanju II. faze deponije je potrebno v skladu z zakonom o naravni in kulturni dediščini (Uradni list SRS, št. 1/81) območje raziskati z arheološko metodo.
– Teren bo potrebno v času zemeljskih ozrioma gradbenih del stalno arheološko nadzirati.
– V primeru arheoloških najdb se bo potrebno držati določil zgoraj citiranega zakona.
– Stroške stalnega arheološkega nadzora krije investitor.
– Investitor oziroma izvajalec je dolžan pisno obvestiti MZVNKD o pričetku zemeljskih del.
VIII. KOMUNALNO UREJANJE
9. člen
Obstoječi prostor deponije ni opremljen s komunalno infrastrukturo.
Vodovod
Vodooskrba bo omogočena preko novega priključka na cevovod.
Kanalizacija
Fekalne odpadne vode iz objekta operativne skupine upravljalca deponije se vodijo v začasno triprekatno greznico, ki mora biti izvedena v skladu s tehničnimi predpisi.
Meteorna kanalizacija
Odvod meteorne kanalizacije vode s streh se spelje preko peskolovov v kanalete za odvajanje zalednih vod. Meteorne vode iz ceste, parkirišča in manipulativnega platoja se spelje preko lovilca olj v kanalete za odvajanje zalednih vod.
Izcedne vode iz kompostarne se preko kanalet odvajajo v sanitarno močvirje.
Elektrika
Izvede se priključek na električno omrežje.
PTT
Deponija bo priključena na PTT omrežje.
Prometna povezava
Izvede se nov dostop do deponije, 170 m vzhodno od obstoječega in nov dostop do kompostarne na mestu, kjer je obstoječ vhod v sanitarno močvirje.
Vodno gospodarstvo
Izvire talne vode (stara struga hudournika) je potrebno zajeti in voditi pod izolacijsko plastjo izven območja deponije ali prestaviti.
IX. VAROVANJE IN IZBOLJŠANJE OKOLJA
10. člen
Za preprečitev stika odloženih odpadkov s talno oziroma tekočo vodo, se na teren položi hidroizolacija PEHD trak, nato se izvede zaščitni sloj iz gline.
11. člen
Tretiranje odpadkov in tehnologija odlaganja mora upoštevati vse predpise o ravnanju z odpadki.
12. člen
Sanacija deponije se izvaja po tehnološkem načrtu za II. fazo, ki predvideva vzdrževanje deponije s sprotnim zasipavanjem. Kompostarna bo lahko delovala še po ukinitvi deponije.
Deponijo je potrebno ozeleniti neposredno po nasutju zaradi nevarnosti izpiranja tal. Za dobo dveh let se območje zasadi z rastlinami, ki imajo gost koreninski splet. Končno sajenje je mogoče, ko se zaustavi posedanje tal, ko se zaustavijo procesi trohnenja in segrevanja tal.
13. člen
S pravilnikom, ki je sestavni del dokumentacije za PGD, mora biti predpisano:
– izvajanje rednih vzdrževalnih in varstvenih ukrepov (varstvo pred požarom),
– vzdrževanje deponije s sprotnim zasipavanjem,
– način kontrole izcednih vod,
– način odlaganja in zasipavanja odpadkov,
– način nadzora nad dospelimi odpadki,
– strokovno usposabljanje osebe, ki bo odgovorna za upravljanje deponije.
X. DOVOLJENE TOLERANCE
14. člen
Dovoljene so tolerance pri gradnji oziroma rekonstrukciji cestne in komunalne infrastrukture. Kolikor se pri izdelavi projektne dokumentacije in pri gradnji sami ugotovi, da je z manjšimi spremembami mogoče doseči tehnično in ekonomsko ugodnejšo rešitev, je potrebno skupaj s pristojnimi soglasodajalci sprejeti optimalno rešitev, ki ne prizadene drugih varovanih območij.
XI. FAZNOST GRADNJE
15. člen
Izvajanje lokacijskega načrta je razdeljeno v dve fazi:
I. faza – sanacija deponije in izvedba sanitarnega močvirja
II. faza – razširitev obstoječe deponije in izvedba kompostarne.
Kolikor pride kasneje na območju deponije Dragonja do manjših sprememb, je potrebno predhodno izdelati lokacijski preizkus in pridobiti dopolnilna soglasja in mnenja.
XII. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCA PRI IZVAJANJU POSEGOV V PROSTOR
16. člen
Investitor je dolžan sanirati vse poškodbe pri posegih, ki bodo nastale kot posledica izgradnje deponje, ali zanje izplačati ustrezne odškodnine.
Za gradnjo objektov in naprav na območju LN mora investitor pridobiti lokacijsko in gradbeno dovoljenje.
XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
Lokacijski načrt je na vpogled občanom, organizacijam in podjetjem pri Upravni enoti občine Piran in v Uradu za urejanje prostora občine Piran.
18. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Ministr-stvo RS za okolje in prostor, Enota Koper – Urbanistična inšpekcija.
19. člen
Ta odlok prične veljati z dnem objave v Uradnem listu.
Št. 352-150/93-95
Piran, dne 17. avgusta 1995
Predsednica
Občinskega sveta
občine Piran
dr. Milena Oblak-Juh l. r.
In base all’ articolo 25 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta ufficiale RS n. 72/93, 6/94 – decisioni della CC, Gazzetta ufficiale RS n. 57/94 e 14/95), degli articoli 27, 30 e 32 della Legge sull’ assetto degli abitati e sugli altri interventi nel territorio (Gazzetta ufficiale della RSS n. 18/84, 37/85, 29/86 e Gazzetta ufficiale della RS n. 26/90, 18/93, 47/93, 56/93 e 71/93), delle Istruzioni inerenti il contenuto delle basi esperite particolari ed il contenuto dei piani attuativi territoriali (Gazz. uff. RSS n. 14/85) e dell’ articolo 19 dello Statuto del Comune di Pirano (Pubblicazioni ufficiali n. 8/95) il Consiglio del Comune di Pirano nella sua seduta del 17. 8. 1995 ha accolto il presente
D E C R E T O
inerente il piano di ubicazione per il deposito sanitario dei rifiuti comunali Dragogna
I. DISPOSIZIONI GENERALI
articolo 1
Con questo decreto si accoglie il piano di ubicazione per il deposito sanitario dei rifiuti comunali di Dragogna, insieme di piano Z 12/4, stilato dall’ azienda Projektiva Inženiring Piran al n.ro di progetto 38/91 nel giugno 1991.
articolo 2
Il piano di ubicazione contiene
I. LA PARTE TESTUALE
II. LE CONDIZIONI E LE AUTORIZZAZIONI DEGLI ORGANI COMPETENTI
III. IL DECRETO
IV. LA VALUTAZIONE DELLE SPESE PER L’ INTERVENTO NEL TERRITORIO
V. LA PARTE GRAFICA
II. DELIMITAZIONE DEL CIRCONDARIO
articolo 3
La delimitazione del circondario è esattamente iscritta nel piano catastale in scala 1:2000 e si snoda lungo le seguenti particelle:
La delimitazione si snoda dal punto di partenza sul lato sud delle particelle 2691 e 2690, indi gira perpendicolarmente e continua lungo il lato nord della particella 2690/1, la attraversa e si unisce al lato orientale della particella 2690/2, lungo il quale continua sino al lato sud della particella 2698, la attraversa e si unisce alla particella 3109. Quindi la delimitazione prosegue lungo il lato nord delle parcelle 2610/2 e 2609/1, gira a sud e si snoda lungo il lato ovest delle particelle 2609/2, 2608/2 e 2604/2. In questo punto gira perpendicolarmente verso ovest, attraversa la particella 2607 e parte della particella 2606, gira a sud e si snoda lungo il lato nord della particella 2611/1. In questo punto gira a sud e continua lungo il lato ovest delle particelle 2611/1, 2613/1, 2612 e 2617, quindi lungo il lato ovest della particella 2618 e si congiunge alla strada Dragogna - Krkavče. Qui gira verso est e gira nuovamente verso nord, ove attraversa le particelle 2618, 2617/1, 2616, 2612, 2613/1 e 2611, per poi girare ad est e correre lungo il lato ovest delle particelle 2617/2 e 2619/2, dove si ricongiunge alla strada Dragogna - Krkavče, snodandosi lungo il lato nord della strada e ricongiungendosi al punto di partenza (il tutto c.c. Sv. Peter).
III. FUNZIONE DEL CIRCONDARIO
articolo 4
Il circondario che viene regolato è adibito alla discarica dei rifiuti comunali ed alla produzione di composto su una superficie di 2,4 ha di terreno e dovrebbe soddisfare le necessità del Comune di Pirano per i prossimi 15 anni.
IV. UBICAZIONE
articolo 5
Il deposito sanitario di Dragogna è ubicato nella valle del fiume Dragogna nel settore detto “Nad Valo”, sopra la strada Dragogna - Krkavče e si estende lungo le pendici sino all’ altezza s.l.m. da + 20 m a + 48 m.
V. CONDIZIONI PER L’ ASSETTO URBANISTICO
articolo 6
Il piano di ubicazione comprende i seguenti interventi:
– risanamento del deposito esistente
– attuazione della palude sanitaria
– attuazione dell’ impianto per la produzione del composto
– ampliamento del deposito esistente
– spostamento della strada di accesso
– assetto dello spiazzo per la manipolazione con le seguenti opere:
pesa, parcheggio, ufficio d’ ingresso, servizi igienici, magazzino (attuato in un contenitore tipico con tetto e tettoia aggiuntivi), spazio per il lavaggio e la disinfezione dei veicoli e della vasca per il lavaggio dei pneumatici con trattenitore di grassi
– assetto dell’ area per le materie prime secondarie (carta, vetro, metalli)
– pozzo nero a tre sbarramenti, povvisorio,
– assetto degli esterni (coltivazione rinnovata)
– assetto degli allacciamenti alle infrastrutture comunali.
VI. CONDIZIONI E CRITERI PER LA FORMA ARCHITETTONICA
articolo 7
– strada di accesso al deposito
Bivio a 170 m ad ovest della strada esistente, larghezza di 3,5 m, copertura in asfalto, parcheggio a due fasce davanti allo spiazzo per 12 automobili × 2 delle dimensioni in pianta (15 × 5 m), a + 38 m s.l.m.
– strada di accesso all’ impianto per la produzione di composto
Bivio previsto ad ovest della palude sanitaria della larghezza di 3,5 m, copertura in asfalto, a doppia corsia.
– L’ impianto per la produzione di composto è previsto su uno spiazzo in asfalto delle dimensioni di 45 × 22 m, altezza di + 24,50 m s.l.m.
– spiazzo d’ ingresso al deposito
Viene ampliato a sud dell’ entrata accanto al parcheggio. Lo spiazzo risponde a dimensioni in pianta di 22 × 30 m, copertura in asfalto, altezza di + 38 m s.l.m.
L’ edificio previsto per l’ ingresso, l’ ufficio, i servizi igienici e lo spazio riservato alla meccanizzazione ed alla pesa si sviluppa al piano terreno, risponde a dimensioni in pianta di 5 × 10 m ed il tetto è a doppio spiovente, ricoperto di tegole; la cima del tetto si estende in direzione est - ovest.
VII. CONDIZIONI E CRITERI PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE E CULTURALE
articolo 8
Il deposito di rifiuti comunali di Dragogna è ubicato nell’ ambito dell’ area del paesaggio culturale di Sv. Peter (Raven), Padna-Nova vas e sul margine del monumento archeologico Štruci-Pajžane. Nell’ attuazione della II. fase del deposito è necessario, in conformità con la Legge sulla tutela del patrimonio naturale e culturale, (Gazz. uff. RSS n. 1/81) effettuare ricerche con metodo archeologico nell’ area descritta.
– Sarà necessario, durante l’ effettuazione dei lavori di sterramento ovvero di quelli edili, controllare costantemente in maniera archeologica il terreno
– in caso di ritrovamenti archeologici sarà necessario attenersi alle disposizioni della legge citata sopra
– le spese del controllo archeologico costante sono a carico dell’ investitore
– l’ investitore ovvero l’ esecutore è in dovere di notificare per iscritto all’ EITPNT l’ inizio dei lavori di sterramento.
VIII. ASSETTO COMUNALE
articolo 9
L’ esistente deposito comunale non è dotato di infrastruttura comunale.
Acquedotto
Verrà effettuato un allacciamento nuovo all’ acquedotto
Rete fognaria
Le acque di scarto di tipo fecale derivanti dall’ edificio operativo dell’ amministrazione vengono condotte in un pozzo nero a tre sbarramenti, che è provvisorio e che deve essere attuato in conformità alle disposizioni tecniche.
Rete fognaria per le acque meteoriche
Lo smaltimento delle acque fognarie meteoriche dai tetti viene condotto attraverso gli sbarramenti per la sabbia nelle canalette per lo smaltimento delle acque del retroterra. Le acque meteoriche derivanti dalla strada, dal parcheggio e dallo spiazzo per la manipolazione vengono smaltite attraverso lo sbarramento per gli oli nelle canalette per lo smaltimento delle acque del retroterra.
Le acque di scolo dell’ impianto per la produzione del composto vengono smaltite attraverso canalette nella palude sanitaria.
Elettricità
Viene attuato l’ allacciamento alla rete di distribuzione dell’ elettricità.
PTT
Il deposito verrà collegato alla rete PTT.
Collegamento stradale
Viene attuato un nuovo accesso al deposito, a 170 m ad est di quello esistente, ed un nuovo accesso all’ impianto per la produzione del composto nel punto in cui oggi esiste l’ accesso alla palude sanitaria.
Regime delle acque
Le sorgenti di acqua dal suolo (vecchio corso del torrente) devono essere catturate e il loro corso deve essere isolato sino al di fuori dell’ area del deposito oppure il loro corso deve essere deviato.
IX. TUTELA E MIGLIORAMENTO DELL’ AMBIENTE
articolo 10
Per non permettere il contatto dei rifiuti depositati con le acque sorgive ovvero quelle correnti sul terreno deve essere posato un nastro di isolazione idrica, sul quale deve essere attuato uno strato isolante di argilla.
articolo 11
La trattazione dei rifiuti e la tecnologia di deposito devono tenere conto di tutte le disposizioni inerenti la materia.
articolo 12
Il sanamento del deposito viene attuato seguendo il piano tecnologico per la II. fase, che prevede la manutenzione del deposito con coperture costanti. L’ impianto per la fabbricazione del composto potrà rimanere operativo anche dopo la chiusura del deposito di rifiuti.
Il deposito deve essere rinverdito subito dopo la copertura a causa del pericolo di corrosione acquea del terreno. Per i primi due anni devono venir piantate piante a radici folte. Il rinverdimento finale può avvenire quando sono terminati i processi di sedimentazione, di putrefazione e di riscaldamento del terreno.
articolo 13
Mediante il regolamento che è parte integrante della documentazione per il PAE, deve essere prescritto:
– l’ esecuzione dei provvedimenti regolari di manutenzione e tutela (tutela antincendio)
– la manutenzione del deposito mediante copertura costante
– le modalità di controllo delle acque di scolo
– le modalità di deposito e di copertura dei rifiuti
– le modalità di controllo dei rifiuti presi in consegna
– l’ abilitazione professionale della persona che amministrerà il deposito.
X. TOLLERANZE PERMESSE
articolo 14
Nella costruzione ovvero nella ricostruzione della strada e dell’ infrastruttura comunale sono permesse determinate tolleranze. Nel caso, durante la redazione della documentazione progettuale e durante l’ edificazione stessa, venga accertato che mediante cambiamenti di minore entità è possibile raggiungere soluzioni migliori sia dal punto di vista tecnico che da quello economico, sarà necessario, assieme agli organi competenti, scegliere la soluzione migliore, che non penalizzi le altre aree protette.
XI. COSTRUZIONE PER FASI
articolo 15
L’ attuazione del piano di ubicazione è suddivisa in due fasi:
I. fase - sanamento del deposito ed istituzione della palude sanitaria
II. fase - ampliamento del deposito esistente e costruzione dell’ impianto per la produzione del composto
Nel caso più tardi, nel circondario del deposito di Dragogna, vengano attuati cambiamenti di entità minore, sarà necessario effettuare preventivamente una prova inerente l’ ubicazione ed acquisire i pareri e le autorizzazioni aggiuntive.
XII. OBBLIGHI DELL’ INVESTITORE E DELL’ ESECUTORE NELL’ ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI SUL TERRITORIO
articolo 16
Tutti i danni derivanti dagli interventi effettuati per la costruzione del deposito devono essere sanati o risarciti in maniera adeguata dall’ investitore.
Per la costruzione degli edifici e degli impianti nel circondario del PU l’ investitore deve acquisire sia il permesso d’ ubicazione che il permesso di costruzione.
XIII. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
articolo 17
Il permesso di ubicazione viene posto in visione ai cittadini, alle organizzazioni ed alle aziende presso l’ Unità amministrativa del Comune di Pirano e presso l’ Ufficio per l’ assetto del territorio del comune di Pirano.
articolo 18
Il controllo dell’ esecuzione di questo decreto viene effettuato dal Ministero della RS per l’ ambiente ed il territorio, Unità di Capodistria - Ispezione urbanistica.
articolo 19
Questo decreto viene pubblicato nella Gazzetta ufficiale della RS ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
N.ro: 352-150/93-95
Pirano, 17. 8. 1995
Il Presidente
del Consiglio comunale
di Pirano
Dott. Milena Oblak-Juh

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti