Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/1995 z dne 25. 8. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/1995 z dne 25. 8. 1995

Kazalo

2359. Odlok o ustanovitvi delovnih teles Občinskega sveta občine Podčetrtek, njihovi sestavi, nalogah in načinu dela, stran 3841.

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS in Uradni list RS, št. 57/94) in 32. člena statuta Občine Podčetrtek, je Občinski svet občine Podčetrtek na 6. redni seji dne 26. 5. 1995 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi delovnih teles Občinskega sveta občine Podčetrtek, njihovi sestavi, nalogah in načinu dela
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Občinski svet lahko ustanovi oziroma ima svoja delovna telesa. Delovna telesa so odbori in komisije. Delovna telesa so stalna in občasna. Stalna delovna telesa se ustanovijo za pomembnejša področja, ki so v pristojnosti občine.
Občasna delovna telesa se lahko ustanovijo za proučevanje sistemskih vprašanj, določenih skupnih vprašanj ali za proučevanje posameznih zadev.
Ustanovijo se s tem odlokom ali s posebnim sklepom. Sklep o ustanovitvi delovnih teles določa njihove naloge, pooblastila in sestavo.
Za obravnavo zadev širšega pomena se ustanovijo odbori, za obravnavo konkretnejših zadev pa komisije.
2. člen
Delovna telesa se ustanovijo z nalogo, da obravnavajo pobude, predloge, mnenja in pripombe občanov, pripravljajo, proučujejo in obravnavajo osnutke in predloge aktov, obravnavajo stališča in pobude članov sveta glede posameznih zadev, spremljajo izvrševanje predpisov in drugih splošnih aktov občinskega sveta, ter dajejo občinskemu svetu pobude, predloge in mnenja.
3. člen
Delovno telo šteje najmanj tri in največ deset članov in ima predsednika in določeno število članov.
Predsednik delovnega telesa organizira in vodi njegovo delo, daje pobude za obravnavanje zadev, za katere je pristojno delovno telo. Sodeluje s predsednikom sveta in predsedniki drugih delovnih teles, s funkcionarji in delavci občinske uprave zaradi pripravljanja vprašanj, ki jih bo delovno telo obravnavalo ter skrbi za izvajanje sprejetih dogovorov in sklepov delovnega telesa.
4. člen
Predsednik in člani delovnega telesa se volijo izmed članov sveta in drugih občanov, če ni s tem odlokom, statutom ali zakonom drugače določeno.
Predlog kandidatov za predsednika in člane delovnih teles pripravi komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, imenuje pa jih občinski svet.
Imenovanje članov delovnih teles traja 4 leta. Mandatna doba občasnih delovnih teles je določena s sklepom o ustanovitvi. Občasna delovna telesa prenehajo delati, ko opravijo nalogo, zaradi katere so bila ustanovljena.
Predsednik in člani stalnih delovnih teles so lahko razrešeni pred potekom časa, za katerega so bili izvoljeni, na njihovo zahtevo ali v primeru, da svojih nalog ne izvršujejo, na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
5. člen
Delovno telo dela na sejah. Seje sklicuje predsednik na lastno pobudo in na pobudo članov delovnega telesa. Predsednik je dolžan sklicati sejo tudi na zahtevo predsednika občinskega sveta, če to predlaga tretjina članov delovnega telesa ali na predlog župana.
Delovno telo lahko dela, če je na seji navzoča večina njegovih članov, odločitve pa sprejema z večino glasov vseh članov.
6. člen
Delovno telo lahko povabi na sejo druge člane občinskega sveta, funkcionarje in delavce občinske uprave ter znanstvene, strokovne in javne delavce, da bi dali svoje mnenje o zadevah, ki se obravnavajo na seji.
Delovno telo ima pravico zahtevati od občinske uprave podatke in pojasnila, ki jih potrebuje za delo.
Delovna telesa sodelujejo med seboj v zadevah skupnega pomena in imajo lahko skupne seje.
7. člen
Strokovna opravila za delovna telesa opravlja tajnik občine ali določen delavec občinske uprave, ki dela na področju, za katerega je delovno telo ustanovljeno. O tem kdo bo opravljal strokovna opravila za določeno delovno telo, sprejme sklep delovno telo na prvi seji.
II. STALNA DELOVNA TELESA OBČINSKEGA SVETA
8. člen
Občinski svet občine Podčetrtek ima naslednja stalna delovna telesa:
– odbor za razvoj gospodarstva in podjetništva,
– odbor za družbene dejavnosti,
– odbor za kmetijstvo,
– odbor za turizem,
– odbor za urejanje prostora, komunalno dejavnost in varstvo okolja,
– odbor za gospodarjenje z občinskim premoženjem, finance in proračun,
– odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada,
– komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, nagrade in odlikovanja,
– komisijo za pripravo statuta in poslovnika občinskega sveta – pravno statutarna komisija,
– komisijo za vloge in pritožbe.
9. člen
Odbor za razvoj gospodarstva in podjetništva šteje 5 članov in opravlja zlasti naslednje naloge:
– spremlja gospodarski razvoj občine,
– pripravlja predloge za spodbujanje razvoja podjetništva in obrti,
– predlaga razdelitev sredstev namenjenih za spodbujanje razvoja gospodarstva,
– opravlja druge naloge, ki se nanašajo na področje podjetništva in obrti.
10. člen
Odbor za družbene dejavnosti šteje 7 članov in opravlja zlasti naslednje naloge:
– spremlja delovanje občinskih javnih služb s področja družbenih dejavnosti in v zvezi s tem posreduje občinskemu svetu ustrezne predloge in pobude;
– daje mnenja in predloge občinskemu svetu k aktom, ki zagotavljajo izvajanje in pospeševanje razvoja na področju družbenih dejavnosti, predšolskega varstva, osnovnega varstva otrok in družine, za socialno ogrožene, invalide in ostale, razvoja športa in rekreacije ter izobraževalne, raziskovalne, informacijsko-dokumentacijske, društvene in kulturne dejavnosti;
– daje mnenja in predloge občinskemu svetu k aktom, ki zagotavljajo izvajanje nacionalnih programov javnih služb na področju družbenih dejavnosti;
– skrbi za pripravo programov in finančnih načrtov investicijskega in rednega vzdrževanja objektov in obravnava predloge investicijskih programov za investicije v objekte s področja družbenih dejavnosti;
– daje mnenja in predloge na področju:
– vzgoje in izobraževanja,
– otroškega in socialnega varstva,
– zdravstva in lekarništva,
– kulture, informiranja in raziskovanja,
– varstva naravne in kulturne dediščine,
– športa in rekreacije,
– opravlja druge naloge, ki so povezane z delom odbora.
11. člen
Odbor za kmetijstvo šteje 5 članov in opravlja zlasti naslednje naloge:
– spremlja in spodbuja razvoj kmetijstva in gozdarstva,
– daje pobude in mnenja občinskemu svetu na področju kmetijstva in veterinarske službe,
– daje pobude in mnenja občinskemu svetu o problematiki ribištva in lovstva,
– na predlog župana odloča o razporeditvi sredstev namenjenih za kmetijstvo,
– opravlja druge naloge, ki so povezane z delom odbora.
12. člen
Odbor za turizem šteje 7 članov in opravlja zlasti naslednje naloge:
– spremlja in spodbuja razvoj turizma,
– daje pobude in mnenja občinskemu svetu za področje turizma,
– spremlja in usmerja delovanje turističnih društev,
– na predlog župana odloča, na osnovi planov turističnih društev, krajevnih skupnosti in turističnih organizacij o porabi krajevne takse,
– daje mnenje k aktom, ki obravnavajo problematiko turizma,
– opravlja druge naloge, ki so povezane z delom odbora.
13. člen
Odbor za urejanje prostora, komunalno dejavnost in varstvo okolja šteje 7 članov in opravlja naslednje naloge:
– razpravlja o komunalni problematiki in predlaga ustrezne ukrepe,
– sodeluje pri pripravi kriterijev delitve sredstev, ki so namenjena za investicije v KS na področju stanovanjsko komunalne dejavnosti,
– sodeluje pri pripravi in sprejemanju letnega programa dela na področju prostorskega urejanja,
– sodeluje pri pripravi razpisov za pridobitev najugodnejših ponudnikov za izvedbo investicij ter za izdelavo prostorske in urbanistične dokumentacije,
– oblikuje komisijo in predlog izbire najugodnejšega ponudnika za oddajo del na osnovi javnih razpisov,
– sodeluje pri javnih razgrnitvah in obravnavah strokovnih podlag za pripravo planskih in urbanističnih dokumentov,
– sodeluje pri pripravi, izdelavi in obravnavi osnutkov prostorsko izvedbenih aktov, vključno z osnutki odlokov,
– daje pripombe in predloge v teku javne obravnave osnutkov in sodeluje pri pripravi predlogov odlokov,
– oblikuje predloge ukrepov na področju varstva okolja in ravnanja z odpadki,
– opravlja druge naloge, ki so povezane z delom odbora za to področje.
14. člen
Odbor za gospodarjenje z občinskim premoženjem, finance in proračun šteje 5 članov in ima naslednje naloge:
– spremlja stanje prihodkov in odhodkov proračuna občine ter o svojih ugotovitvah obvešča občinski svet in župana,
– daje mnenje o osnutku in predlogu proračuna in zakjučnega računa občine,
– daje mnenje glede gospodarjenja z občinskim premoženjem,
– daje mnenje oziroma zavzema stališča glede razpolaganja z nepremičnim premoženjem,
– daje mnenja oziroma zavzema stališča glede zadolževanja občine,
– opravlja druge naloge, ki so povezane z delom odbora za to področje.
15. člen
Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada občine šteje 7 članov.
Njegova pristojnost je, da razpolaga s sredstvi požarnega sklada Občine Podčetrtek ter daje mnenje občinskemu svetu in županu o delovanju gasilskih društev v občini.
16. člen
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ima 5 članov.
Pristojnosti komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja so:
– izbira kandidature za predsednika in podpredsednika občinskega sveta, jih predlaga občinskemu svetu ter izvede volitve v skladu s poslovnikom občinskega sveta,
– izbira kandidate za člane delovnih teles občinskega sveta in določa liste kandidatov za člane delovnih teles ter jih predlaga v sprejem svetu,
– določa količnike za določitev osnovne plače funkcionarjev in določa višino funkcijskega dodatka,
– daje predloge za imenovanje vodstvenih delavcev v skladih, javnih zavodih in javnih podjetjih, če jih v skladu z akti o ustanovitvi imenuje občinski svet oziroma daje mnenja o predlogih za njihovo imenovanje,
– daje mnenja o vseh drugih imenovanjih, če je tako določeno s statutom, poslovnikom in zakonom,
– določa nagrade in sejnine članom sveta in članom komisij,
– določa število priznanj in višino denarnih nagrad,
– pripravlja in objavlja razpise za podelitev nagrad in priznanj,
– izvaja izbiro med predlaganimi kandidati in pripravlja predloge sklepov za občinski svet,
– opravlja druge naloge, ki se nanašajo na delo komisije.
17. člen
Komisija za pripravo statuta in poslovnika šteje 5 članov in opravlja naslednje naloge:
– pripravlja statut, ki ga posreduje v obravnavo svetu,
– pripravlja spremembe in dopolnitve statuta,
– pripravlja poslovnik občinskega sveta in poslovnike delovnih teles občinskega sveta,
– pripravlja spremembe in dopolnitve poslovnika občinskega sveta in delovnih teles občinskega sveta,
– pripravlja spremembe in dopolnitve poslovnika občinskega sveta in delovnih teles občinskega sveta,
– pripravlja celovito besedilo odlokov, na katere je svet sprejel amandmaje, če svet tako določi,
– daje razlago statuta in odlokov občinskega sveta, izven seje sveta pa tudi poslovnika občinskega sveta,
– opravlja druge naloge, ki so povezane s pripravo statuta in poslovnika občinskega sveta in poslovnikov delovnih teles.
18. člen
Komisija za vloge in pritožbe šteje 5 članov, njene naloge pa so:
– obravnava vloge in pritožbe občanov,
– na podlagi vlog in pritožb daje pobude in predlaga rešitve občinskemu svetu, županu in občinski upravi,
– sprejema druge ukrepe v zvezi z vlogami in pritožbami.
19. člen
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 061-44/95
Podčetrtek, dne 14. julija 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Podčetrtek
Marko Stadler l. r.

AAA Zlata odličnost