Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/1995 z dne 25. 8. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/1995 z dne 25. 8. 1995

Kazalo

2329. Odlok o načinu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe na področju opravljanja pokopališke dejavnosti, stran 3802.

Na podlagi 4. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Celje (Uradni list RS, št. 30/94) ter v skladu s 3. in 7. členom zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 3. člena zakona o komunalnih dejavnostih (Uradni list SRS, št. 8/82) in 1. člena zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84), je občinski svet Mestne občine Celje dne 31. 7. 1995 sprejel
O D L O K
o načinu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe na področju opravljanja pokopališke dejavnosti
1. člen
S tem odlokom se določa vsebina ter organizacijska in prostorska zasnova izvajanja obvezne lokalne gospodarske javne službe na področju urejanja pokopališč ter pokopališke in pogrebne dejavnosti. Določajo se okvirni pogoji in temelji postopka za predajo javne službe v izvajanje, pravice in obveznosti uporabnikov storitev, viri financiranja, nadzor nad izvajanjem ter drugo, kar je za normalno izvajanje te javne službe potrebno.
2. člen
Urejanje pokopališč ter pokopališka in pogrebna dejavnost je organizirana, načrtovana in nadzorovana lokalna gospodarska javna služba. Izvaja se v skladu z zakoni, tem odlokom, tehničnimi pravili pristojnih organov države in kodeksi strokovnih združenj izvajalcev. Opravljanje pokopališke dejavnosti po tem odloku je:
– opravljanje pokopaliških storitev,
– opravljanje pogrebnih dejavnosti,
– urejanje pokopališč.
3. člen
Urejanje pokopališč je dejavnost, ki obsega vzdrževanje pokopališč, razdelitev na posamezne zvrsti grobov, prekope grobov in opustitev pokopališč, zajema pa predvsem naslednja dela:
– čiščenje in odstranjevanje odpadkov in snega,
– odvoz odpadkov na odlagališče,
– košnja zelenic,
– urejanje in obrezovanje žive meje,
– vzdrževanje poti,
– manjša vzdrževalna dela na objektih in napravah,
– vodenje katastra pokopališč in
– določanje posameznih zvrsti grobov.
4. člen
Pokopališke storitve se izvajajo na pokopališču in so predvsem naslednje:
– zagotovitev uporabe mrliške vežice,
– izvajanje pogrebnih svečanosti,
– izkop in zasip jame ter zaščita sosednjih grobov,
– prva ureditev groba in
– izvajanje pokopališke dežurne službe.
Občina lahko podrobneje uredi postopke izvajanja pokopaliških storitev z izdajo tehničnega pravilnika.
5. člen
Pogrebna dejavnost se praviloma izvaja izven pokopališč in zajema predvsem naslednje dejavnosti:
– urejanje dokumentacije,
– ureditev pokojnika,
– prevoz pokojnika in
– izvajanje pogrebne dežurne službe.
Postopke izvajanja pogrebnih dejavnosti lahko uredijo strokovna združenja izvajalcev s posebnim kodeksom.
6. člen
Urejanje pokopališče in pokopališka dejavnost se v skladu s tem odlokom izvaja na naslednjih pokopališčih:
– Mestno pokopališče Celje,
– pokopališče Šmartno v Rožni dolini in
– pokopališče Teharje.
7. člen
Gospodarska javna služba urejanja pokopališč ter pokopališka in pogrebna dejavnost se zagotavlja s podeljevanjem koncesij na podlagi tega odloka, koncesijskega akta ter koncesijske pogodbe.
Za posamezno pokopališče iz prejšnjega člena tega odloka se lahko podeli le ena koncesija. Na teritoriju mestne občine se podeli le ena koncesija za izvajanje pogrebne dejavnosti.
8. člen
Temeljni elementi koncesijskega akta so naslednji:
– koncesionarji imajo javna pooblastila za izdajo soglasij za pokop, za postavitev spomenika in odstranjevanje dreves,
– za izvajanje urejanja pokopališč in pokopališke dejavnosti se podeljuje monopol,
– za izvajanje pogrebne dejavnosti se ne zagotavlja monopola,
– za vsako pokopališče se lahko podeli le ena koncesija,
– koncesija se podeli največ za sedem let,
– koncedent za izvajanje koncesije ne plačuje, prav tako koncesionar koncedentu ne plačuje koncesije.
9. člen
Občina bo predala koncesionarju, ko gre za izvajanje urejanja pokopališč in pokopaliških storitev, vse objekte in naprave v celoti in z vsemi pritiklinami ter morebitnimi bremeni.
Koncesionar prevzema obveznosti izvajanja javne gospodarske službe ter gospodarjenja s temi objekti in napravami v skladu s koncesijsko pogodbo.
Za izvajanje pogrebnih storitev občina ne zagotavlja posebnih objektov in naprav.
Koncedent mora zagotavljati normalno rabo objektov in naprav ter izvajanje storitev v skladu z verificiranim letnim gospodarskim načrtom.
V primeru višje sile bo Mestna občina Celje zagotavljala odpravljanje morebitnih posledic v okviru svojih obveznosti in pristojnosti.
10. člen
Interesenti za pridobitev koncesije za izvajanje dejavnosti urejanja pokopališč in pokopaliških storitev na Mestnem pokopališču Celje, morajo izpolnjevati naslednje minimalne tehnične, kadrovske in druge pogoje:
– da so registrirani za izvajanje razpisane dejavnosti in da imajo za to potrebna soglasja in dovoljenja pristojnih organov,
– da predložijo dokazila, reference ipd., ki potrjujejo, da imajo potrebna znanja in izkušnje za izvajanje razpisane javne službe,
– da imajo v lasti ali posesti ustrezna tehnična sredstva, potrebna za izvajanje razpisne dejavnosti oziroma, da predložijo ustrezna jamstva, da bodo ta sredstva na voljo pred sklenitvijo koncesijske pogodbe, če bodo izbrani,
– da imajo zaposlene ali da jamčijo, da bodo najkasneje bo sklenitvi koncesijske pogodbe, imeli za nedoločen čas zaposlenih vsaj osem delavcev, ustrezno usposobljenih za upravljanje z lažjimi stroji, vzdrževanje zelenic, manjša vzdrževalna dela ter za ureditev in prevoze pokojnikov,
– da predložijo ustrezne oblike zavarovanja (varščino) za kvalitetno izvajanje gospodarske javne službe in
– da predložijo razvojni program in poslovni načrt.
11. člen
Interesenti za pridobitev koncesije za izvajanje dejavnosti urejanja pokopališč in pokopaliških storitev na ostalih dveh pokopališčih, morajo izpolnjevati naslednje minimalne tehnične, kadrovske in druge pogoje:
– da so registrirani za izvajanje razpisane dejavnosti in da imajo za to potrebna soglasja in dovoljenja pristojnih organov,
– da predložijo dokazila, reference ipd., ki potrjujejo, da imajo potrebna znanja in izkušnje za izvajanje razpisane javne službe,
– da podajo zagotovila, da bodo zagotovili ustrezno število delavcev, usposobljenih za izvajanje prevzetih del,
– da predložijo ustrezne oblike zavarovanja (varščino) za kvalitetno izvajanje gospodarske javne službe in
– da predložijo poslovni načrt.
12. člen
Za izvajanje pogrebne dejavnosti morajo interesenti izpolnjevati naslednje minimalne kadrovske in tehnične pogoje:
– da so registrirani za izvajanje razpisane dejavnosti in da imajo za to potrebna soglasja in dovoljenja pristojnih organov,
– da predložijo dokazila, reference ipd., ki potrjujejo, da imajo potrebna znanja in izkušnje za izvajanje razpisane javne službe,
– da podajo zagotovila, da bodo zagotovili ustrezno število delavcev, usposobljenih za izvajanje prevzetih del in
– da predložijo poslovni načrt.
13. člen
Mestna občina Celje ima kot koncedent, ne glede na določbe koncesijskega akta in koncesijske pogodbe, naslednje posebne pravice:
– pravico verifikacije letnega gospodarskega načrta za področje izvajanja gospodarske javne službe in
– pravico soglasja in veta na odločitve koncesionarja, ki se nanašajo na sklenitev najemnih in zakupnih pogodb za dele objektov, ki niso v neposredni zvezi z osnovno dejavnostjo.
Posebne pravice občine, ki so določene s tem členom ni mogoče omejiti ali omiliti s koncesijsko pogodbo ali drugim pravnim dejanjem. Vsaka taka določba je nična.
14. člen
Uporabniki storitev gospodarske javne službe iz 2. člena tega odloka imajo poleg drugih še naslednje pravice in obveznosti:
– pravico uporabe storitev gospodarske javne službe pod pogoji, določenimi z zakonom in tem odlokom ter drugimi predpisi,
– pravico do pritožbe na pristojne organe, če so kršene pravice uporabnikov (inšpekcijske službe, svet uporabnikov gospodarskih javnih služb itd.),
– obveznost uporabe storitev koncesiorja, ko gre za urejanje pokopališč in pokopališko dejavnost,
– obveznost plačila uporabe objektov oziroma storitev, če je tako določeno in
– obveznost spoštovanja navodil koncesionarja in druge prisilne predpise, ki urejajo področje varnosti, reda in miru, zdravstvenega in sanitarnega varstva in druge predpise.
V primeru, da gre za grobnico, grobni prostor ali žarni prostor, za katerega vsaj tri leta ni bila plačana najemnina, preide lastninska pravica ali pravica uporabe na mestno občino.
15. člen
Urejanje pokopališč ter pokopališka dejavnost in izvajanje pogrebnih storitev se financira iz naslednjih virov:
– najemnine za grobove,
– prihodki od plačanih storitev koncesionarja,
– dotacije in donacije in
– drugi viri.
Vse druge vire, ki niso našteti v tem členu, mora verificirati pristojni organ mestne občine še preden se uporabijo za financiranje javne službe.
16. člen
Višino najemnin za grobove ter ceno storitev koncesionarjev, določenih s tem odlokom, določa občinski svet mestne občine na podlagi utemeljenega predloga koncesionarjev.
Najemnine morajo pokriti stroške rednega vzdrževanja pokopališča in objektov ter potrebne investicijske posege.
Cene pokopaliških storitev sestavljajo postavke, ki zagotavljajo pokritje stroškov pokopa ter enostavno reprodukcijo na objektih in napravah vezanih na to dejavnost.
Cene pogrebnih storitev morajo biti tržno primerljive ter morajo pokrivati potrebne stroške izvajanja dejavnosti.
Cene storitev, ki ne sodijo v gospodarsko javno službo določa koncesionar prosto.
17. člen
Mestna občina Celje pokriva morebitno razliko med priznano in določeno najemnino za grobove.
Mestna občina iz lastnih virov zagotavlja osnovno usposobitev pokopališč za funkcijo (razširitev pokopališč, zgraditev infrastrukture in drugi posegi, če so potrebni za izvajanje dejavnosti), če se to ne more zagotavljati iz najemnin in drugih virov.
18. člen
Izvajalec (koncesionar) je dolžan voditi računovodstvo za gospodarsko javno službo ločeno od računovodstva za svojo ostalo dejavnost, vse v skladu z določili zakona o gospodarskih javnih službah in zakona o gospodarskih družbah.
Za dejavnost gospodarske javne službe mora izvajalec obvezno zagotoviti letno revizijo poslovanja.
Pristojni organ mestne občine ima ob vsakem času pravico vpogleda v poslovne knjige koncesionarja, oziroma zahtevati pisno poročilo o porabi iz te dejavnosti pridobljenih sredstev.
19. člen
Mestna občina Celje daje v uporabo koncesionarjem vse objekte in vse naprave (nepremičnine in vse premičnine) s pripadajočo infrastrukturo, ki sodijo v posamezni funkcionalni kompleks pokopališč ter pripadajoče ureditvene načrte in druge prostorske akte. O tem se izdela poseben seznam in prevzemni zapisnik.
20. člen
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem odloka in vseh drugih zakonskih in podzakonskih predpisov, ki neposredno ali posredno urejajo področje gospodarjenja in uporabe javnih objektov, izvaja pristojna državna inšpekcija.
Strokovni nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojni organ Mestne občine Celje.
21. člen
Z denarno kaznijo 120.000 SIT se za prekršek kaznuje izvajalec, če:
– ne ureja in vzdržuje pokopališča skladno s 3. členom tega odloka,
– ne izvaja pokopališke storitve skladno s 4. členom tega odloka,
– ne izvaja pogrebne dejavnosti skladno s 5. členom tega odloka in
– ne obračunava najemnine za grobove, cene pokopaliških in pogrebnih storitev, skladno s 16. členom tega odloka.
Z denarno kaznijo 5.000 SIT se za prekršek kaznuje uporabnik, če:
– ne uporablja objekte in storitve ter ne plačuje uporabe objektov in storitev, ki so obvezne po tem odloku in
– ne spoštuje navodil koncesionarja in druge prisilne predpise, ki urejajo področje varnostim, reda in miru, zdravstvenega in sanitarnega varstva in druge predpise.
22. člen
Ta odlok začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
23. člen
V devetdesetih dneh po uveljavitvi tega odloka mora Mestna občina Celja z njim uskladiti vse dosedanje akte, ki so bili sprejeti na področju urejanja pokopališč ter pokopališke in pogrebne dejavnosti.
Celje, dne 31. julija 1995.
Predsednik
občinskega sveta
Mestne občine Celje
Lojze Oset l. r.

AAA Zlata odličnost