Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/1995 z dne 25. 8. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/1995 z dne 25. 8. 1995

Kazalo

2374. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o napredovanju zaposlenih v osnovnem in srednjem izobraževanju v nazive, stran 3869.

Na podlagi drugega in tretjega odstavka 29. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/91-I) ter šestega odstavka 14. člena zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94) izdaja minister za šolstvo in šport v soglasju z ministrom za finance in ministrico za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o napredovanju zaposlenih v osnovnem in srednjem izobraževnaju v nazive
1. člen
Drugi in tretji odstavek 2. člena pravilnika o napredovanju zaposlenih v osnovnem in srednjem izobraževanju v nazive (Uradni list RS, št. 41/94) se spremenita tako, da se glasita:
“Pridobljeni nazivi mentor, svetovalec in svetnik so trajni.
Pridobljeni naziv se lahko odvzame po postopku, ki je predpisan s tem pravilnikom”.
2. člen
Za točko: “II. POSTOPEK” se doda nova točka, ki se glasi: “a) POSTOPEK PODELITVE NAZIVA”.
3. člen
Na koncu 4. člena se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
“Zaposleni izgubi naziv in pravice iz naziva s pravnomočnostjo odločbe o odvzemu naziva.”.
4. člen
V 5. členu se drugi odstavek v celoti spremeni tako, da se glasi:
“Napredovanje ravnatelja oziroma drugega poslovodnega organa vzgojnoizobraževalnega zavoda v naziv predlaga svet vzgojnoizobraževalnega zavoda.”.
5. člen
V 7. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
“Mnenje k oceni delovne uspešnosti ravnatelja oziroma drugega poslovodnega organa oblikuje pristojna organizacijska enota Zavoda RS za šolstvo, ki si pred tem predhodno pridobi mnenje pristojnega strokovnega organa vzgojnoizobraževalnega zavoda. Če pristojni strokovni organ šole ne predloži mnenja v 15 dneh od prejema zaprosila, oblikuje Zavod RS za šolstvo mnenje brez tega mnenja.”
6. člen
Na koncu drugega odstavka 8. člena se doda besedilo, ki se glasi:
“Mnenje k oceni o delovni uspešnosti zaposlenega oziroma ravnatelja ali drugega poslovodnega organa zavoda sprejme pristojni strokovni organ vzgojnoizobraževalnega zavoda s tajnim glasovanjem.”.
7. člen
Za 8. členom se doda nova točka, ki se glasi: “a) POSTOPEK ODVZEMA NAZIVA” in nov 8.a člen, ki se glasi:
“8.a člen
Odvzem naziva predlaga za zaposlenega predlagatelj, za ravnatelja pa svet vzgojnoizobraževalnega zavoda, če so izpolnjeni pogoji za odvzem naziva po 18.a členu pravilnika.
V predlogu za odvzem naziva predlagatelj utemelji odvzem naziva in izpolnjevanje pogojev, določenih v 18.a členu pravilnika. Kadar predlaga odvzem naziva po tretji ali četrti alinei prvega odstavka 18.a člena tega pravilnika, k predlogu priloži tudi ustrezno pravnomočno odločbo.
V postopku o odvzemu naziva odloči minister, pristojen za šolstvo, v roku 30 dni od vložitve predloga iz prejšnjega odstavka.”.
8. člen
V prvem odstavku 9. člena se številka “8” v tretji alinei in številka “7” v četrti alinei nadomestita s številko “4”.
Črta se zadnji stavek drugega odstavka 9. člena.
9. člen
V 15. členu se za besedilom: “razen zaradi”, doda besedilo: “odsotnosti zaradi poklicne bolezni in poškodb pri delu, porodniškega dopusta, dopusta za nego in varstvo otroka ter“.
10. člen
V razdelku a) 18. člena se na koncu zadnje alinee podpičje spremeni v vejico in se dodata novi alinei z besedilom, ki se glasi:
“– obdobje enega mandata strokovnega dela v Republiški predmetni komisiji,
– dveletno strokovno delo zunanjega ocenjevalca pri maturi, v obsegu najmanj 100 opravljenih ur”.
V sedmi alinei razdelka b) tega člena se črta besedilo: “oziroma v Republiški predmetni komisiji”.
Peta alinea razdelka c) tega člena se spremeni tako, da se glasi:
“– enoletno razvojnoraziskovalno in drugo strokovno delo v povezavi z ministrstvom, pristojnim za šolstvo, višjo ali visoko šolo, ki izobražuje kadre za področje šolstva, Pedagoškim inštitutom in drugimi javnimi zavodi, ki opravljajo razvojno in svetovalno delo v vzgoji in izobraževanju;”.
11. člen
Za 18. členom se doda nova točka, ki se glasi: “III a) POGOJI ZA ODVZEM NAZIVA” in nov 18.a člen, ki se glasi:
“18. a člen
Zaposlenemu se naziv odvzame v naslednjih primerih:
– če mu je bil izrečen ukrep začasne odstranitve z dela (suspenz) zaradi utemeljenega suma, da je zasvojen z mamili oziroma alkoholom, da pridobiva učence za uživanje mamil ali jim mamila prodaja, da izvaja fizično nasilje nad učencem, da žali njegovo dostojanstvo, da izrablja vzgojo in izobraževanje za spodbujanje nestrpnosti do drugih in drugačnih ter da napeljuje k spolni zlorabi ali spolno zlorablja učenca, in mu je zato prenehalo delovno razmerje;
– če mu je bil izrečen ukrep prenehanja delovnega razmerja zaradi ponavljajočih se kršitev uresničevanja pravic in dolžnosti učencev;
– če mu je bil izrečen suspenz zaradi utemeljenega suma, da je storil dejanja, navedena v prejšnjih dveh alineah, in je bil zaradi takih dejanj obsojen za prekršek ali kaznivo dejanje;
– če mu je bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica po prvem odstavku 67. člena kazenskega zakonika Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 63/94).
Postopek odvzema naziva na podlagi tretje in četrte alinee prejšnjega odstavka se lahko uvede tudi po uradni dolžnosti. Zaposleni, ki mu je bil odvzet naziv na podlagi tretje in četrte alinee prejšnjega odstavka, ne more napredovati, dokler ni navedena kazen izbrisana iz ustrezne evidence.”
12. člen
Za 20. členom se doda nov 20.a člen pravilnika, ki se glasi:
“Zaposleni, ki nima z zakonom oziroma z vzgojnoizobraževalnim programom predpisane ustrezne izobrazbe, lahko napreduje pogojno, če z delodajalcem sklene pogodbo o izobraževanju, s katero se zaveže, da bo v času, določenem z vzgojnoizobraževalnim programom, pridobil ustrezno izobrazbo”.
13. člen
Druga in tretja alinea drugega odstavka 22. člena se spremenita tako, da se glasita:
“– v času od 1. 9. 1995 do 31. 8. 1996 z najmanj 5 točkami za naziv svetovalec in svetnik ter najmanj 4 točkami za naziv mentor,
– v času od 1. 9. 1996 do 31. 8. 1997 z najmanj 7 točkami za naziv svetovalec in svetnik ter najmanj 4 točkami za naziv mentor.”.
14. člen
Za zaposlene, ki bi z upoštevanjem sprememb in dopolnitev iz 9. člena tega pravilnika izpolnjevali pogoje za vložitev predloga za napredovanje že v letu 1994, smiselno velja določba drugega odstavka 19. člena in prvega odstavka 21. člena pravilnika, če se predlog za napredovanje vloži pri ministrstvu do 31. 12. 1995.
15. člen
V 23. členu se doda novi, drugi odstavek, ki se glasi:
“Ne glede na določbe pravilnika o napredovanju v nazive v osnovnem in srednjem šolstvu (Uradni list RS, št. 41/94), na katere se nanaša prejšnji odstavek, lahko minister poleg programskega sveta za strokovno izobraževanje in usposabljanje imenuje za izbiro in ovrednotenje programov strokovnega izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja, tudi druge programske svete”.
16. člen
Določbe tega pravilnika glede trajnosti in odvzema naziva veljajo tudi za nazive, pridobljene pred uveljavitvijo tega pravilnika.
17. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se prične s 1. septembrom 1995.
Št. 131-2/95
Ljubljana, dne 31. julija 1995.
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
za šolstvo in šport
Soglašam
Rina Klinar l. r.
Ministrica
za delo, družino in socialne zadeve
Mitja Gaspari l. r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost