Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/1995 z dne 25. 8. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/1995 z dne 25. 8. 1995

Kazalo

2326. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave, stran 3796.

Na podlagi 29. in 50. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) in 68. člena statuta Občine Cankova–Tišina, je Občinski svet občine Cankova–Tišina, na seji dne 5. 6. 1995 sprejel
O D L O K
o organizaciji in delovnem področju občinske uprave
1. člen
S tem odlokom se določa organiziranost občinske uprave, njene pristojnosti in delovna področja.
2. člen
Občinska uprava opravlja upravne, strokovne in druge naloge, ki so v skladu z zakoni in statutom občine ter drugimi predpisi.
3. člen
Občinska uprava je organizirana kot enoten organ in je individualno vodena.
4. člen
Občinsko upravo vodi župan.
Občinska uprava ima tajnika, ki ga na predlog župana imenuje občinski svet. Tajnik odgovarja za neposredno izvajanje nalog občinske uprave. Za svoje delo je odgovoren županu.
5. člen
Za potrebe nemotenega funkcioniranja občine in njenih organov ter izvajanje nekaterih strokovnih nalog iz pristojnosti občine se lahko izvedba teh nalog poveri strokovnim zunanjim sodelavcem ali organizacijam in o tem sklene pogodbo, ki jo podpiše župan, oziroma sprejme ustrezen akt o sklenitvi koncesije, ki ga sprejme občinski svet.
6. člen
Občinska uprava opravlja naloge na področjih:
– financ,
– pravnih, kadrovskih in splošnih zadev,
– predšolske vzgoje, izobraževanja ter kulture,
– športa in rekreacije,
– zdravstvenega in socialnega varstva,
– gospodarske dejavnosti in turizma,
– gospodarskih javnih služb in prometa,
– prostora in okolja,
– gospodarjenja z nepremičninami,
– stanovanjskega gospodarstva,
– kmetijstva in gozdarstva,
– varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– informacijske dejavnosti,
– inšpekcijskih služb.
7. člen
Občinska uprava opravlja tudi druge naloge strokovnega in organizacijskega značaja, pomembne za delo občinske uprave zlasti pa na naslednjih področjih:
– priprava splošnih aktov, proračuna in zaključnega računa ter drugih aktov, gradiv in poročil za občinski svet in njegova delovna telesa,
– izvajanje občinskih predpisov,
– izvajanje posamičnih upravnih aktov,
– lokalne volitve, referendumi in ljudska iniciativa,
– strokovne in organizacijske naloge ter administrativno tehnična opravila za župana, občinski svet in njegova delovna telesa,
– druge naloge iz občinske pristojnosti, ki so določene z zakoni, občinskimi akti in odločitvami občinskega sveta.
8. člen
Sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi določi župan. O sklenitvi delovnega razmerja v občinski upravi odloča župan.
9. člen
Za zaposlene v občinski upravi se uporabljajo predpisi o delovnih razmerjih in plačah, ki veljajo za delavce v državni upravi.
O pravicah iz delovnega razmerja (količnik za določitev plače, napredovanje v višji plačilni razred) delavcev občinske uprave odloča župan.
10. člen
Za župana in tajnika občinske uprave se uporabljajo določbe zakona o funkcionarjih v državnih organih in določbe zakona o razmerjih plač v javnih zavodih in organih lokalnih skupnosti.
11. člen
O disciplinski odgovornosti delavcev v občinski upravi odloča na prvi stopnji župan, na drugi stopnji pa občinski svet.
12. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, smiselno pa se uporablja od 5. 6. 1995 naprej.
Št. 100/95-OS
Tišina, dne 11. avgusta 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Cankova–Tišina
Viktor Vrečič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti