Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/1995 z dne 25. 8. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/1995 z dne 25. 8. 1995

Kazalo

2349. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Ljutomer, stran 3817.

Na podlagi 58. in 61. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84) in 8. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 33/89), zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 21/86, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93 in 66/93) in 29. in 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS in Uradni list RS, št. 57/94) je Občinski svet občine Ljutomer na seji dne 27. 7. 1995 sprejel
O D L O K
o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Ljutomer
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureja plačevanje nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč (v nadaljnjem besedilu: nadomestilo).
2. člen
Nadomestilo za uporabo zazidanega in nezazidanega, komunalno opremljenega stavbnega zemljišča se plačuje na ureditvenih območjih celotne občine Ljutomer.
Sredstva nadomestila so namenska in se bodo uporabila za urejanje stavbnih zemljišč v posamezni krajevni skupnosti, ki je ta sredstva zbrala.
KS - i, ki že plačujejo samoprispevek ali druge dajatve za potrebe gradnje infrastruktrnih objektov, se lahko oprostijo plačila nadomestila. Odločitev o oprostitvi plačila nadomestila sprejme občinski svet za tekoče proračunsko obdobje.
3. člen
Kot zazidano stavbno zemljišče se po tem odloku šteje zemljišče, na katerem stoji objekt in je funkcionalno zemljišče, ki pripada k temu objektu za normalno rabo.
Kot nezazidano stavbno zemljišče se po tem odloku šteje zemljišče, ki je s srednjeročnim družbenim planom namenjeno za gradnjo stanovanjskih, poslovnih ali drugih objektov, in sicer vse dokler objekt ni v uporabi.
4. člen
Nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča se plačuje od celotne površine zemljišča, ki je s prostorskim aktom ali lokacijskim dovoljenjem določeno kot funkcionalno zemljišče.
Nadomestilo za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča se plačuje od čiste tlorisne površine stanovanjskih, poslovnih in drugih prostorov v objektu.
5. člen
Stanovanjska površina je tlorisna površina sob, predsob, hodnikov, kuhinje, kopalnice, shrambe in drugih zaprtih prostorov stanovanja, garaže v objektu ali kot samostojni objekt.
Poslovna površina je čista tlorisna površina vseh poslovnih prostorov in vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani s poslovnim prostorom. Prav tako se nadomestilo plačuje od površine pokritih in nepokritih skladišč, parkirnih prostorov ter delavnic na prostem.
6. člen
Nadomestilo mora plačati neposredni uporabnik stavbnega zemljišča, oziroma stavbe ali dela stavbe (imetnik pravice uporabe, oziroma lastnik, najemnik oziroma imetnik stanovanjske pravice).
7. člen
Nadomestilo določi zavezancu RUJP – izpostava Ljutomer.
RUJP – izpostava Ljutomer prične postopek za odmero na podlagi prijave neposrednega uporabnika stavbnega zemljišča ali stavbe. Če RUJP – izpostava Ljutomer zve za obstoj stavbnega zemljišča ali stavbe, za katero se ne plačuje nadomestilo prične postopek po uradni dolžnosti.
8. člen
Stavbna zemljišča se glede na ugodnosti, ki jih imajo uporabniki po opremljenosti, legi in namembnosti ter izjemnimi ugodnostmi v zvezi s pridobivanjem dohodka razvrstijo v:
– območje I. kategorije
V katero spada ožje mestno jedro (Glavni trg, Miklošičev trg, Ormoška cesta od Glavnega do vključno št. 12, Prešernova cesta do vključno št. 16, Postružnikova ul., ul. J. Berdena, ul. J. Cirila in Kerenčičeva ul.);
– v območje II. kategorije
V katero spada ostali del mesta Ljutomer;
– v območje III. kategorije
V katero spadajo vsa ostala naselja.
9. člen
Uporabnik stavbnega zemljišča, ki je zavezanec plačevanja nadomestila mora prijaviti RUJP – izpostava Ljutomer vsako zazidano in nezazidano stavbno zemljišče in vse spremembe v 30 dneh po tem, ko postane neposredni uporabnik oziroma po nastali spremembi.
Če nastane sprememba med letom, se ta upošteva od 1. dne v naslednjem mesecu po poteku meseca, v katerem je nastala sprememba.
II. OPROSTITEV PLAČILA NADOMESTILA
10. člen
Poleg oprostitev, ki so določene z zakonom o stavbnih zemljiščih je lahko začasno oproščen plačevanja zavezanec:
– dokler izpolnjuje pogoje do delne nadomestitve stanarine
– dokler je na osnovi enotne evidence upravičen do socialnih dodatkov.
Postopek za oprostitev plačila nadomestila prične RUJP – izpostava Ljutomer na podlagi vloge neposrednega zavezanca.
11. člen
RUJP – izpostava Ljutomer mora vsako leto opraviti preizkuse vseh oprostitev ter izdati odločbe o prenehanju oprostitve za uporabnike, ki več ne izpolnjujejo pogojev za oprostitev.
III. MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTIL
12. člen
Višina nadomestila se določi z metodo točkovanja, pri kateri se upoštevajo naslednja merila:
a) lega zemljišča,
b) stopnja komunalne opremljenosti,
c) smotrnost izkoriščanja zemljišča.
13. člen
Točke za m2 zazidanega stavbnega zemljišča se določijo glede na:
1. Lego stavbnega zemljišča                Točke
a) poslovni prostori
– I. kategorija                       225
– II. kategorija                       135
– III. kategorija                       85
b) stanovanjske stavbe
– I. kategorija                        20
– II. kategorija                       15
– III. kategorija                       5
2. Stopnjo komunalne opremljenosti
– pristop po sodobno urejeni cesti              15
– pristop po makadamski cesti                 5
– možna priključitev na javno kanalizacijo          15
– možna priključitev na električno omrežje           5
– možna priključitev na vodovodno omrežje           10
– javna razsvetljava dostopne ceste              15
– možen priklop na PTT omrežje                 5
3. Smotrnost izkoriščanja zemljišča
(glede na smotrnost izkoriščanja se točke pod
1 in 2 tega člena znižajo)
– pri stavbah z enim stanovanjem                0
– pri stavbah z dvema ali petimi stanovanji          5
– pri stavbah s šestimi in desetimi stanovanji         8
– pri stavbah z enajstimi do tridesetimi stanovanji      10
– pri stavbah z več kot tridesetimi stanovanji        12
14. člen
Točke za m˛ nezazidanega, komunalno urejenega stavbnega zemljišča se točkujejo po 13. členu tega odloka, in sicer tako, da se ugotovljeno število točk zmanjša v mestu za 30%, v ostalih naseljih pa za 50%, kar predstavlja osnovo za odmero prispevka.
15. člen
Osnova za določitev vrednosti točke se določi na podlagi 12. in 13. člena s posebnim sklepom o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Ljutomer.
Vrednost točke se tekoče leto valorizira s koeficientom rasti cen na drobno, ki ga ugotovi Zavod RS za statistiko Ljubljana.
Spremembo vrednosti točke predlaga Upravni odbor Sklada stavbnih zemljišč svetu Občine Ljutomer vsako leto do konca decembra v potrditev in sprejem.
IV. KAZENSKE DOLOČBE
16. člen
Z denarno kaznijo do 1,200.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba, če v določenem roku ne prijavi stavbnega zemljišča, katerega neposredni uporabnik je ali če ne prijavi pravilne površine.
Z denarno kaznijo do 1,200.000 SIT se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z denarno kaznijo do 1,200.000 SIT se kaznuje posameznik za prekršek iz prvega odstavka tega člena.
V. KONČNE DOLOČBE
17. člen
RUJP – izpostava Ljutomer določi dosedanjim zavezancem plačevanje nadomestila, obvezno plačevanje nadomestila po določbah tega odloka najpozneje v treh mesecih od uveljavitve tega odloka.
Do izdaje odločb plačujejo zavezanci nadomestilo kot akontacijo, ki se po prejemu odločbe poračuna z odmerjenim nadomestilom po določilih tega odloka.
18. člen
Vsi dosedanji in novi zavezanci plačila nadomestila po tem odloku so dolžni v roku 60 dni po uveljavitvi tega odloka prijaviti površine zazidanih in nezazidanih stavbnih zemljišč, ki jih predpiše RUJP – izpostava Ljutomer na posebnih obrazcih, razen uporabnikov stanovanj, poslovnih prostorov ter garaž, s katerimi upravlja Stanovanjski sklad občine Ljutomer, kateri je po tem odloku dolžan prijaviti te površine.
19. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Ljutomer (Uradni list SRS, št. 17/87) in odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Ljutomer (Uradni list SRS, št. 38/88).
20. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-1/95
Ljutomer, dne 27. julija 1995.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Ljutomer
Darja Odar, dipl. psih. l. r.

AAA Zlata odličnost