Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/1995 z dne 25. 8. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/1995 z dne 25. 8. 1995

Kazalo

2344. Sklep o uvedbi samoprispevka za vaško skupnost Gornja Branica, ki zajema naselja Koboli, Čehovini, Večkoti, Trebižani, Kodreti in Dolanci, stran 3812.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list RS, št. 35/85 in 48/86), sklepa odbora vaške skupnosti z dne 6. 6. 1995 in na podlagi odločitve občanov na referendumu dne 6. 8. 1995 je svet Krajevne skupnosti Štanjel sprejel
S K L E P
o uvedbi samoprispevka za vaško skupnost Gornja Branica, ki zajema naselja Koboli, Čehovini, Večkoti, Trebižani, Kodreti in Dolanci
1
Za vaško skupnost Gornja Branica se uvede samoprispevek v denarju za naslednja dela:
1. dokončanje komunalne infrastrukture,
2. urejanje vaških, gozdnih in poljskih poti,
3. ureditev večjega skupnega prostora,
4. ureditev igrišča.
Vrednost programa vaške skupnosti Gornja Branica znaša 20,000.000 SIT, s prispevkom se bo zbralo predvidoma 4,500.000 SIT. Vaški odbor lahko navedeni znesek valorizira v skladu z rastjo povprečnih OD v Republiki Sloveniji.
2
Vsa dela, zajeta v 1. členu, bodo potekala po programu, ki ga je sprejel odbor vaške skupnosti Gornja Branica skupaj s sklepom o razpisu referenduma.
3
Samoprispevek se uvede za dobo 4 let, od 1. 9. 1995 do 31. 8. 1995.
4
Zavezanci za samoprispevek so občani, ki imajo stalno prebivališče v vaški skupnosti Gornja Branica ter lastniki nepremičnin v vaški skupnosti Gornja Branica, ki tu nimajo stalnega prebivališča.
Samoprispevek plačujejo:
– zavezanci, ki imajo plačo iz delovnega razmerja oziroma nadomestila ter druge dohodke in prejemke, ki imajo značaj plače po stopnji 2% od neto plače oziroma nadomestila;
– zavezanci, ki imajo dohodek od samostojnega opravljanja gospodarskih in poklicnih dejavnosti ter avtorskih pravic, če se jim ugotavlja dohodek po stopnji 2% od neto plače in če se jim ne ugotavlja dohodek (dopolnilna, gospodarska in poklicna dejavnost, avtorske pravice), po stopnji 2% od dohodka;
– zavezanci, ki prejemajo pokojnino, ki presega znesek najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo po stopnji 2%;
– zavezanci, ki imajo dohodek od kmetijske dejavnosti po stopnji 2% letno od katastrskega dohodka in od dohodka gozdov;
– zavezanci, ki imajo dohodek iz dveh ali več virov, plačujejo samoprispevek za vsak vir posebej;
– lastniki nepremičnin plačujejo 2% od neto povprečne slovenske plače.
5
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin.
Kmetijskim proizvajalcem in obrtnikom bo obračunavala in odtegovala samoprispevek Republiška uprava za javne prihodke – izpostava Sežana.
Lastnikom nepremičnin bo vaška skupnost izstavljala položnice vsake tri mesece.
6
Samoprispevek se plačuje na žiro račun Krajevne skupnosti Štanjel – za vaško skupnost Gornja Branica št. 51420-842-049-82320.
7
Samoprispevek se ne plačuje od prejemkov iz socialno-varstvenih pomoči, od priznavalnin, od invalidnine in od drugih prejemkov po predpisih o vojaških invalidih in civilnih invalidih vojne, od denarnega nadomestila za telesno okvaro, od dodatka za pomoč in postrežbo, od pokojnine, ki ne presega zneska najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo, od starostne pokojnine, priznane po zakonu o starostnem zavarovanju kmetov, od štipendij učencev in študentov ter nagrad, ki jih prejemajo študenti in učenci na proizvodnem delu oziroma praksi.
Samoprispevek se ne plačuje od osebnega dohodka delavcev in drugih občanov, ki ne presega zneska osebnega dohodka, ki zagotavlja materialno in socialno varnost dela določeno z zakonom.
8
Od zavezancev, ki samoprispevka ne plačujejo v roku, se obveznosti izterjajo po predpisih, ki veljajo za izterjavo davkov.
9
Za izvršitev del, določenih v 1. točki tega sklepa, je odgovoren odbor vaške skupnosti Gornja Branica, ki izvaja tudi nadzor nad pobiranjem in porabo sredstev, zbranih s samoprispevkom.
10
O uporabi sredstev samoprispevka se sestavi zaključni račun. Zaključni račun sprejme organ, ki je uvedel samoprispevek.
11
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Gornja Branica, dne 8. avgusta 1995.
Predsednika sveta
Krajevne skupnosti Štanjel
Vido Sorta l. r.

AAA Zlata odličnost