Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/1995 z dne 25. 8. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/1995 z dne 25. 8. 1995

Kazalo

2340. Odlok o proračunu Občine Cerkno za leto 1995, stran 3809.

Na podlagi 14. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 25. člena statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 48/95) je Občinski svet občine Cerkno na seji dne 31. 5. 1995 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Cerkno za leto 1995
1. člen
S proračunom Občine Cerkno za leto 1995 (v nadaljnjem besedilu: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva za financiranje zagotovljene porabe in drugih nalog v občini Cerkno (v nadaljnjem besedilu: občina) v letu 1995.
2. člen
Z občinskim proračunom se ureja upravljanje s prihodki in odhodki ter upravljanje z občinskim premoženjem in obveznostmi.
3. člen
Občinski proračun sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov in račun financiranja.
V računu financiranja se izkazujejo obveznosti občine in zadolževanje občine, ki je povezano s financiranjem salda bilance prihodkov in odhodkov.
Bilanca prihodkov in odhodkov:
prihodki           214,533.000 SIT
odhodki           231,716.000 SIT
primanjkljaj         16,983.000 SIT
Račun financiranja:
– zadolževanje        16,983.000 SIT
– obveznosti                –
– presežek                 –
Pregled prihodkov in odhodkov občinskega proračuna je prikazan v posebni bilanci, ki je sestavni del občinskega proračuna.
4. člen
Vsi prihodki, ki jih uporabniki sredstev občinskega proračuna ustvarjajo s svojo dejavnostjo, so prihodek proračuna, če ni s tem odlokom drugače določeno.
Za prihodke v smislu prejšnjega odstavka se ne štejejo prihodki izvajalskih organizacij, katerim se prihodki iz dejavnosti upoštevajo pri dodeljevanju sredstev iz proračuna.
5. člen
Od vseh prihodkov občinskega proračuna se v proračunsko rezervo občine izloča 0,5% sredstev.
O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz prvega odstavka l2. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) do višine 300.000 SIT odloča župan.
6. člen
Uporabniki sredstev proračuna so dolžni uporabljati dodeljena sredstva le za namene, ki so opredeljeni v bilanci prihodkov in odhodkov.
Župan lahko v primeru, da je ugotovljena neracionalna poraba dodeljenih sredstev pri posameznem proračunskem porabniku, začasno (s soglasjem občinskega sveta pa dokončno) ustavi financiranje posamezne proračunske postavke.
Uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegle z občinskim proračunom določena sredstva za posamezne namene.
Občina lahko daje poroštva za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina.
O dajanju poroštev iz prejšnjega odstavka odloča občinski svet.
7. člen
Če se v teku izvrševanja proračuna ugotovi, da so potrebna dodatna sredstva na posamezni postavki, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti, se lahko dodatna sredstva namenijo iz druge postavke posameznega področja proračuna.
Kolikor zaradi prenosa sredstev med postavkami ni ogroženo izvajanje nalog posameznega področja, v katerem so bila sredstva prerazporejena, odloča o taki prerazporeditvi sredstev župan.
8. člen
Sredstva tekoče rezerve se dodeljujejo:
– za naloge, ki so neodložljive in za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva,
– za naloge, za katere se med letom izkaže, da sredstva v proračunu niso planirana v zadostnem obsegu.
O uporabi sredstev tekoče rezerve do višine 200.000 SIT za posamezni namen odloča župan.
9. člen
Sredstva za plače se uporabnikom dodeljujejo enakomerno v obliki mesečnih dotacij, sredstva za materialne stroške in druge odhodke pa praviloma mesečno, vendar ob hkratnem upoštevanju likvidnostnega položaja proračuna in zapadlosti posameznih obveznosti.
Sredstva za amortizacijo se praviloma nakazujejo trimesečno.
Ob slabi likvidnostni situaciji proračuna župan lahko začasno zmanjša ali ustavi izvajanje posameznih postavk proračuna, ki direktno ne ogrožajo izvajanja nalog na posameznem področju.
10. člen
O začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih presežkov zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna odloča župan ali od njega pooblaščena oseba v občinskem uradu.
11. člen
Predvideno je zadolževanje občinskega proračuna za namene in v višini, ki jo dopušča zakon o financiranju občin.
O zadolževanju proračuna odloča župan, mora pa si predhodno pridobiti soglasje občinskega sveta.
12. člen
Vsa določila in načini poslovanja, ki niso opredeljeni s tem odlokom, se morajo izvajati v skladu z zakonodajo s področja javnih financ.
13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 411-01/95
Cerkno, dne 31. maja 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Cerkno
Jurij Kavčič l. r.
                 B I L A N C A

            prihodkov in odhodkov proračuna

--------------------------------------------------------------------------------
Zap. št.   Namen                           Plan 1995
                                      v 000
--------------------------------------------------------------------------------
I. PRIHODKI

1.  Prihodki, ki se razporejajo

   med republiko in občino                      119.312

2.  Prihodki, ki pripadajo občini                    8.301

3.  Finančna izravnava                         36.950

   Prihodki za zagotovljeno porabo                  164.563

   Prihodki od davkov in dajatev                    27.800

5.  Prihodki od premoženja                       13.563

6.  Prihodki od sofinanciranj                      10.000

   Prihodki za druge naloge                      51.363

   Prenos primanjkljaja                         1.393

   SKUPAJ PRIHODKI                          214.533

II. ODHODKI

1.  Plače, prisp. in drugi oseb. prej.                 40.045

2.  Materialni in drugi stroški                     54.273

3.  Socialni transferji                         11.852

4.  Dotacije javnim zavodom                       13.804

5.  Plačila storitev                           4.130

6.  Subvencije in transferji gosp.                   83.353

7.  Drugi odhodki                            7.059

   Tekoči odhodki                           214.516

8.  Investicijski odhodki - delovanje občine               3.000

9.  Invest. odhodki- družbene dejavnosti                 6.500

10.  Invest. odhodki - gospodarska infrastr.                500

11.  Invest. odhodki - sofinanciranja v KS                5.000

   Investicijski odhodki                        15.000

   Rezerve                               2.000

   SKUPAJ ODHODKI                           231.716

III. PRIMANJKLJAJ                             16.983

                Račun financiranja

--------------------------------------------------------------------------------
Zap. št.   Namen                           Plan 1995
                                      v 000
--------------------------------------------------------------------------------
1.  ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA                       16.983

2.  ODPLAČILA KREDITOV                            -

3.  NETO ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA                     16.983
--------------------------------------------------------------------------------AAA Zlata odličnost