Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/1995 z dne 25. 8. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/1995 z dne 25. 8. 1995

Kazalo

2376. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o napredovanju zaposlenih v vrtcih v nazive, stran 3872.

Na podlagi drugega in tretjega odstavka 29. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/91-I) ter šestega odstavka 14. člena zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94) izdaja minister za šolstvo in šport v soglasju z ministrom za finance in ministrom za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o napredovanju zaposlenih v vrtcih v nazive
1. člen
3. člen pravilnika o napredovanju zaposlenih v vrtcih v nazive (Uradni list RS, št. 41/94) se spremeni tako, da se glasi:
“Pridobljeni naziv mentor, svetovalec in svetnik so trajni.
Pridobljeni naziv se lahko odvzame po postopku, ki je predpisan s tem pravilnikom”.
2. člen
Prvi odstavek 4. člena pravilnika se spremeni tako, da se glasi:
“Ravnatelj oziroma drug poslovodni organ vrtca (v nadaljevanju: ravnatelj vrtca) napreduje v skladu s tem pravilnikom”.
3. člen
Za točko “II. POSTOPEK” se doda nova točka, ki se glasi: “a) POSTOPEK PODELITVE NAZIVA”.
4. člen
Na koncu 5. člena se doda nov, tretji odstavek, ki se glasi:
“Delavec vrtca izgubi naziv in pravice iz naziva s pravnomočnostjo odločbe o odvzemu naziva”.
5. člen
V 6. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“Napredovanje ravnatelja vrtca v naziv predlaga svet vrtca v soglasju z ravnateljem”.
6. člen
V 8. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
“Mnenje k oceni delovne uspešnosti ravnatelja vrtca oblikuje pristojna organizacijska enota Zavoda RS za šolstvo, ki si pred tem predhodno pridobi mnenje pristojnega strokovnega organa vrtca. Če pristojni strokovni organ vrtca ne predloži mnenja v 15 dneh od prejema zaprosila, oblikuje Zavod RS za šolstvo mnenje brez tega mnenja”.
7. člen
V 9. členu se na koncu drugega odstavka doda besedilo, ki se glasi:
“Mnenje k oceni o delovni uspešnosti delavca oziroma ravnatelja vrtca sprejme pristojni strokovni organ vrtca s tajnim glasovanjem”.
8. člen
Za 9. členom se doda nova točka: “II. a) POSTOPEK ODVZEMA NAZIVA” in nov 9.a člen, ki se glasi:
“9.a člen
Odvzem naziva predlaga za delavca vrtca predlagatelj, za ravnatelja pa svet vrtca, če so izpolnjeni pogoji za odvzem naziva po 20.a členu pravilnika.
V predlogu za odvzem naziva predlagatelj utemelji odvzem naziva in izpolnjevanje pogojev, določenih v 20.a členu pravilnika.
Kadar predlaga odvzem naziva po tretji ali četrti alinei prvega odstavka 20. člena tega pravilnika, k predlogu priloži tudi pravnomočno odločbo.
V postopku o odvzemu naziva odloči minister, pristojen za šolstvo, v roku 30 dni od vložitve predloga iz prejšnjega odstavka”.
9. člen
V tretji alinei prvega odstavka 10. člena se številka “8” in številka “7” v četrti alinei nadomestita s številko “4”.
Črta se tretji odstavek tega člena.
10. člen
V 16. členu se za besedilom: “razen zaradi”, doda besedilo: “odsotnosti zaradi poklicne bolezni in poškodb pri delu, porodniškega dopusta, dopusta za nego in varstvo otroka ter “
11. člen
V b) razdelku 20. člena se za 10. točko doda nova 10.a točka, ki se glasi:
“10.a izvedba enega programa s skupino staršev, ki obsega najmanj 10 srečanj”.
12. člen
Za 20. členom se doda nova točka, ki se glasi: “III a) POGOJI ZA ODVZEM NAZIVA” in nov 20.a člen, ki se glasi:
“20.a člen
Delavcu vrtca se naziv odvzame v naslednjih primerih:
– če mu je bil izrečen ukrep začasne odstranitve z dela (suspenz) zaradi utemeljenega suma, da je zasvojen z mamili oziroma alkoholom, da pridobiva otroke za uživanje mamil ali jim mamila prodaja, da izvaja fizično nasilje nad otrokom, da žali njegovo dostojanstvo, da izrablja vzgojo za spodbujanje nestrpnosti do drugih in drugačnih ter da napeljuje k spolni zlorabi ali spolno zlorablja otroka, in mu je zaradi tega prenehalo delovno razmerje;
– če mu je bil izrečen ukrep prenehanja delovnega razmerja zaradi ponavljajočih se kršitev uresničevanja pravic in dolžnosti otrok;
– če mu je bil izrečen suspenz zaradi utemeljenega suma, da je storil dejanja, navedena v prejšnjih dveh alineah, in je bil zaradi takih dejanj obsojen za prekršek ali kaznivo dejanje;
– če mu je bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica po prvem odstavku 67. člena kazenskega zakonika Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 63/94).
Postopek odvzema naziva na podlagi prve in četrte alinee prejšnjega odstavka se lahko uvede tudi po uradni dolžnosti. Zaposleni, ki mu je bil odvzet naziv na podlagi tretje in četrte alinee prejšnjega odstavka, ne more napredovati, dokler ni navedena kazen izbrisana iz ustrezne evidence.”.
13. člen
Druga in tretja alinea drugega odstavka 21. člena se spremenita tako, da se glasita:
“– v času od 1. 9. 1996 do 31. 8. 1997 z najmanj 5 točkami za naziv svetovalec in svetnik ter najmanj 4 točkami za naziv mentor,
– v času od 1. 9. 1997 do 31. 8. 1998 z najmanj 7 točkami za naziv svetovalec in svetnik ter najmanj 4 točkami za naziv mentor”.
14. člen
Za 25. členom se doda nov 25.a člen, ki se glasi:
“Delavec vrtca, ki nima z zakonom oziroma z vzgojnoizobraževalnim programom predpisane ustrezne izobrazbe, lahko napreduje, če z delodajalcem sklene pogodbo o izobraževanju, s katero se zaveže, da bo v času, določenem v vzgojnoizobraževalnim programom, pridobil ustrezno izobrazbo”.
15. člen
Za delavca vrtca, ki bi z upoštevanjem sprememb in dopolnitev iz 10. člena tega pravilnika izpolnjeval pogoje za vložitev predloga za napredovanje že v letu 1994, smiselno velja določba drugega odstavka 23. člena in 24. člena pravilnika, če se predlog za napredovanje vloži pri ministrstvu do 31. 12. 1995.
16. člen
V 26. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Ne glede na določbe pravilnika o napredovanju v nazive v osnovnem in srednjem šolstvu (Uradni list, RS št. 41/94), na katere se nanaša prejšnji odstavek, lahko minister poleg programskega sveta za strokovno izobraževanje in usposabljanje imenuje za izbiro in ovrednotenje programov strokovnega izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja, tudi druge programske svete”.
17. člen
Določbe tega pravilnika glede trajnosti in odvzema naziva veljajo tudi za nazive, pridobljene pred uveljavitvijo tega pravilnika.
18. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se prične s 1. septembrom 1995.
Št. 602-4/95
Ljubljana, dne 31. julija 1995.
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
za šolstvo in šport
Soglašam
Rina Klinar l. r.
Ministrica
za delo, družino in socialne zadeve
Mitja Gaspari l. r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost