Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/1995 z dne 25. 8. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/1995 z dne 25. 8. 1995

Kazalo

2321. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B4 Stožice-Tomačevo, stran 3780.

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93) in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, št. U-I-13/94-65, 45/94 – odločba US RS, št. U-I-144/94-18 in Uradni list RS, št. 57/94, 14/95 in 20/95 – odločba US RS, št. U-I-285/94-105) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 9. seji dne 22. 5. 1995 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B 4 Stožice–Tomačevo
1. člen
V odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B 4 Stožice–Tomačevo (Uradni list SRS, št. 27/87, 15/89 in Uradni list RS, št. 27/92) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
S tem odlokom se sprejmejo prostorski ureditveni pogoji za plansko celoto B4 Stožice–Tomačevo, ki jih je izdelal Zavod za izgradnjo Ljubljane TOZD Urbanizem LUZ, Ljubljana, Kardeljeva ploščad 23, pod št. 3500 v aprilu 1987, spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto B4, ki jih je izdelal Zavod za prostorsko in urbanistično načrtovanje Ljubljana, pod št. 59/1/1-92 v januarju 1992 in spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto B4 Stožice Tomačevo, ki jih je izdelal Ljubljanski urbanistični zavod, pod števiko 4292 v oktobru 1993.”
2. člen
66. člen se spremeni tako, da se glasi:
V območju urejanja BR 4/3 Tomačevski prod veljajo naslednja merila in pogoji:
A) Glede vrste posegov:
a) na celotnem območju so dovoljeni:
– tekoča vzdrževalna dela
– adaptacije
– urejanje in vzdrževanje odprtih površin kot so zelenice, obrežja, športna igrišča, peš poti, kolesarske steze, ploščadi
– postavitev mikrourbane opreme
– gradnja objektov komunale, prometa in zvez (parkirišča)
– vodnogospodarske ureditve
– sprememba namembnosti in dejavnosti v obstoječih objektih v okviru namembnosti morfološke enote;
b) v območju z oznako 8/1 (območje teniškega centra) je dovoljena izgradnja odprtih športnih igrišč, nadkritje teniških igrišč, izgradnja dvorane za dopolnilni šport, izgradnja pritličnega gostinskega objekta, ureditev sanitarij, peš poti, zelenic in parkirišča. Ograje so zazelenjene. Realizacija je mogoča v fazah;
c) v območju z oznako 8/2 je predvidena ureditev večje travnate površine za razne igre (rugby ali brizball). Poleg igrišča je dovoljena izgradnja manjše brunarice – garderobnega objekta s parkiriščem. Območje ni ograjeno;
d) v območju z označbo 8/3 (območje ob Savi) so možne ureditve plaže z upoštevanjem ohranitve zelenic in proda, ureditev peš poti, postavitev klopi, in košev za odpadke, prostorov za piknike, ureditev javne razsvetljave, vodnogospodarske ureditve in vzdrževanje vodotoka, dostopov za ribiče ter poti za rekreativno jahanje. Možna je ureditev sezonskega kioska – okrepčevalnice;
e) območje z oznako 8/4 predstavlja polivalentno rekreativno površino. Dovoljene so ureditve manjših igralnih objektov (odbojka na mivki, mali nogomet na travi, betonske mize za namizni tenis, balinišče, koši za košarko). Poleg naštetega je dovoljena zasaditev in ureditev poti, postavitev objekta vrtne lope (proti dežju), namestitev košev za odpadke in postavitev sezonskega gostinskega kioska z WC (v severnem delu);
f) v območju z oznako 8/5 je dovoljena ureditev naprav za jahalno rekreacijo. Območje je lahko ograjeno z leseno ograjo (leso) do višine 1 m. Dopustna je ureditev spremljevalnega programa (hlev za konje, gnojišče, silos, maneža in manjša okrepčevalnica). Objekte iz spremljajočega programa je izvesti v skladu s sanitarno-tehničnimi zahtevami in ob stalnem nadzoru v času izvajanja del;
g) v ostalem območju z označbo 9/1, ki je izven obsega zajezitve Save, so možne ureditve brežin in jež, v obliki platojev za sprehode, ureditev sprehajalnih poti, kolesarskih stez, konjskih poti in parkirišč, postavitev klopi in košev za odpadke ter ureditev javne razsvetljave. Dovoljena je ureditev sezonskega gostinskega objekta z WC;
h) v območju BR 4/3 Tomačevski prod je dovoljena ureditev kmetije za vzrejo konj z velikostjo kompleksa do 12 ha.
B) Glede oblikovanja:
a) dovoljene so le pritlične novogradnje z dvokapno streho in v naravnih materialih: les, opeka, kamen. Enako velja za adaptacije in nadomestne gradnje;
b) ohraniti je treba avtohtono vegetacijo, zlasti otoke vegetacije, in značilne vedutne razgledne točke. V območjih 8/3 in 9/1 je nujno potrebno ohranjanje otokov vegatacije, posebno vrbovja in nad vodo segajočih avtohtonih grmovnih in drevesnih vrst;
c) peš poti in kolesarske steze naj bodo ločene z živo mejo tako, da je peš pot vedno bliže vodi;
d) konjska steza je ločena od kolesarske steze;
e) pri ureditvi obrežja je treba ohraniti naravni videz prostora;
f) za posege v obrežje Save je treba pridobiti soglasje upravnega organa, pristojnega za vodno gospodarstvo in LRZVNKD;
g) ograje za pašo konj so lesene in omogočajo prečkanje peš oziroma kolesarskih poti ter konjeniških stez, za obiskovalce in izletnike;
h) elementi regulacijske karte imajo naslednji pomen:
RL – regulacijska linija razmejuje območje cestnega sveta od ostalega območja,
GM – gradbena meja je linija, ki je novogradnje ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali pa so od nje odmaknjene v notranjost.
C) Komunalno urejanje:
– kanalizacija.
Kanalizacijski sistem v območju je ločen. Obvezna je izgradnja nepropustnih javnih in internih kanalizacijskih omrežij, na katera se morajo priključiti vsi objekti. Utrjene prometne in manipulacijske površine morajo biti nepropustno zgrajene in priključene na javno kanalizacijo preko lovilcev maščob.
Padavinske vode z javnih površin se vodijo v Savo preko zadrževalnega bazena in lovilcev olj.
Vsi športni in funkcionalni objekti, ter objekti na kanalizacijskem sistemu (vzdrževalni bazeni, zbiralnik) morajo biti izven 100-letne poplavne vode reke Save.
Pri hlevih je treba upoštevati “Strokovna navodila o urejanju gnojišč in greznic”. Gnojišča in gnojiščne jame morajo biti urejene tako, da ni nevarnosti pronicanja ali prelivanja v podtalnico.
– Vodovodno omrežje
Za napajanje predvidenih potrošnikov vode ter zaščito proti požarom je treba zgraditi nove napajalne in sekundarne vodovode.
– Električno omrežje
Obstoječa nizkonapetostna napeljava odgovarja potrebam dopolnilne gradnje.
D) Prometna ureditev
Vsi objekti in programi morajo imeti zagotovljen dovoz za dostavna in urgentna vozila. Povezave v izteku morajo imeti obračališča. Programi morajo imeti zadostno število parkirnih mest, urejenih v sklopu funkcionalnega zemljišča. Na komunikacijskih površinah je treba omogočiti gibanje in dostopnost za telesno ovirane ljudi. Kolesarske steze je treba povezati z obstoječimi kolesarskimi površinami in določiti lokacije za kolesarnice.
Izgradnja objektov in rekreacijskih površin je pogojena z ureditvijo utrjenih dostopov. Pri izdelavi lokacijske dokumentacije za posamezne posege se upoštevajo pogoji pristojne službe za promet.
E) Varovanje okolja
Za posamezne posege in ureditve se predhodno pridobi mnenje Inštituta za varovanje zdravja RS.
Celotno območje leži v 2. varstveni coni vodnih virov, zato je pri posegih v prostor treba upoštevati določila odloka o varstvu virov pitne vode. Upravljalec kanalizacijskega sistema mora stalno kontrolirati funkcioniranje odvoda odplak.
Komunalni odpadki
Zbirna mesta za komunalne odpadke morajo biti praviloma na funkcionalnem zemljišču povzročitelja (ali na javni površini), prometno dostopna, zaščitena z nadstrešnico ter opremljena z vodo za občasno čiščenje in odtokom z lovilcem olj ter imajo nepropustna tla.
Energetika
Uporaba in skladiščenje naftnih derivatov za ogrevanje in druge namene ni dovoljena. Za ogrevanje se uporablja utekočinjen naftni plin, skladiščen v primernih plinskih kontejnerjih.
Varstvo zraka
Pri lociranju novih programov oziroma dejavnosti, je treba preveriti možne vplive na onesnaženje zraka in določiti potrebne ukrepe.
Varovanje tal
Ohraniti je treba otoke značilne vegetacije in zarasti avtohtonih vrst. Preprečevati je treba onesnaževanje z izstrelki iz bližnjega strelišča. Čiščenje brežin in jež naj bo omejeno le na nujne primere.
Pred posegi je potrebna predhodna analiza in sanacija tal.
Agrotehnična sredstva je uporabljati le kontrolirano.
Varstvo pred hrupom
Pri posameznih virih prekomernega hrupa je treba meriti nivo hrupnosti in izvesti ustrezno aktivno ali pasivno zaščito.
Varstvo pred požarom
Vse dovozne poti so utrjene za promet z intervencijskimi vozili, urejene so tako, da v primeru nesreče, nevarne snovi ne morejo iztekati v podtalnico.
Za evakuacijske površine služijo odprte igralne površine.
Območje teniškega centra mora biti opremljeno z bazenom protipožarne vode.
F) Sestavni del odloka
Sestavni del odloka sta grafični karti:
– regulacijska karta v merilu 1:1000 in
– katastrski načrt v merilu 1:2880.
Prostorski ureditveni pogoji vsebujejo še:
tekstualni del:
– obrazložitev prostorskih ureditvenih pogojev in
– soglasja.
G) Meja območja urejanja
Meja območja urejanja BR 4/3 Tomačevski prod je označena v regulacijski karti v merilu 1:1000, navedeni v točki F tega člena.”
3. člen
69. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Prostorski ureditveni pogoji so stalno na vpogled pri:
– Mestni upravi Mestne občine Ljubljana, Zavodu za prostorsko in urbanistično načrtovanje,
– Upravni enoti Ljubljana, izpostavi Bežigrad,
– Krajevni skupnosti, za katero veljajo določbe tega odloka.”
4. člen
70. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat RS za okolje in prostor pri Ministrstvu za okolje in prostor.”
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 30-9/95
Ljubljana, dne 22. maja 1995.
Predsednik
Mestnega sveta
Mestne občine Ljubljana
Dimitrij Kovačič l. r.

AAA Zlata odličnost