Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/1995 z dne 25. 8. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/1995 z dne 25. 8. 1995

Kazalo

2333. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za del ureditvenega območja naselja Ljubečna, stran 3806.

Občinski svet Mestne občine Celje je na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 56/93, 71/93) in 7. člena statutarnega sklepa Mestne občine Celje dne 31. 7. 1995 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za del ureditvenega območja naselja Ljubečna
1. člen
Prostorski ureditveni pogoji za del ureditvenega območja naselja Ljubečna (Uradni list RS, št. 20/91) se spremenijo in dopolnijo po projektu, ki ga je izdelal Razvojni center–Planiranje pod št. 484/95 in je v skladu z določili sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana občine Celje za obdobje od leta 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 4/88 in RS, št. 18/91 ter 54/94).
2. člen
2. člen osnovnega odloka (Uradni list RS, št. 20/91) se dopolni z novim odstavkom, ki glasi:
– območje, kjer so mogoči gradbeni posegi se dopolni s parcelami številka 1345/2/4/8/9 k. o. Trnovlje in je označeno z OŠ.
3. člen
3. člen odloka se dopolni z novim odstavkom, ki glasi:
– v coni z oznako OŠ je mogoča gradnja osnovne šole s pripadajočimi igrišči in dovoznimi površinami. Predviden je pritlični objekt z eno etažo in simetrična dvokapna streha. V okviru toleranc so dopustni tudi drugačni gabariti objekta in zunanje ureditve, vendar le v okviru funkcionalnega zemljišča. Obvezno bo ogrevanje na plin in priključitev na kanalizacijsko omrežje skladno z 8. členom osnovnega odloka PUP.
4. člen
Projekt iz 1. člena tega odloka je stalno na vpogled vsem zainteresiranim pri pristojni službi Mestne občine Celje.
5. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352/A-354/94
Celje dne 31. julija 1995.
Predsednik
občinskega sveta
Mestne občine Celje
Lojze Oset l. r.

AAA Zlata odličnost