Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/1995 z dne 25. 8. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/1995 z dne 25. 8. 1995

Kazalo

2375. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o napredovanju zaposlenih v vrtcih ter osnovnem in srednjem šolstvu v plačilne razrede, stran 3871.

Na podlagi petega odstavka 14. člena zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94) izdaja minister za šolstvo in šport v soglasju z ministrico za delo, družino in socialne zadeve in ministrom za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o napredovanju zaposlenih v vrtcih ter osnovnem in srednjem šolstvu v plačilne razrede
1. člen
V četrtem odstavku 5. člena pravilnika o napredovanju zaposlenih v vrtcih ter osnovnem in srednjem šolstvu v plačilne razrede (Uradni list RS, št. 41/94) se za besedilom: “razen zaradi” doda besedilo: “odsotnosti zaradi poklicne bolezni in poškodb pri delu, porodniškega dopusta, dopusta za nego in varstvo otroka ter”.
2. člen
V tretjem odstavku 21. člena se beseda: “ravnatelju” nadomesti z besedama: “svetu zavoda”.
V petem odstavku se beseda: “ravnatelj” nadomesti z besedama: “svet zavoda”.
3. člen
Za 32. členom pravilnika se doda nov, 32.a člen, ki se glasi:
“32.a člen
Zaposleni, ki je razporejen na drugo delovno mesto v isti ali nižji tarifni skupini, obdrži število plačilnih razredov, ki jih je dosegel na prejšnjem delovnem mestu, če tudi na novem delovnem mestu napreduje v skladu s tem pravilnikom.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko zaposlenemu, ki je razporejen na drugo delovno mesto zniža število plačilnih razredov za napredovanje, če pristojni organ ugotovi, da mu število plačilnih razredov na prejšnjem delovnem mestu ni bilo določeno v skladu z zakonom in tem pravilnikom.
V primerih, ko je zaposleni razporejen na drugo delovno mesto v skladu s 23. členom zakona o delovnih razmerjih (Uradni list št. 14/90, 5/91) in ne more obdržati števila plačilnih razredov za napredovanje v skladu s prvim odstavkom tega člena.”.
4. člen
Za delavce, ki bi bili z upoštevanjem sprememb in dopolnitev iz 1. člena tega pravilnika, pri prvi razporeditvi v skladu z določili zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94), uvrščeni v višji plačilni razred, se opravi nova razporeditev v roku 30 dni po uveljavitvi tega pravilnika.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se prične s 1. septembrom 1995.
Št. 143-5/95
Ljubljana, dne 31. julija 1995.
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
za šolstvo in šport
Soglašam
Rina Klinar l. r.
Ministrica
za delo, družino in socialne zadeve
Mitja Gaspari l. r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost