Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/1995 z dne 25. 8. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/1995 z dne 25. 8. 1995

Kazalo

2330. Odlok o spremembah odloka o zazidalnem načrtu Glazija, stran 3805.

Občinski svet Mestne občine Celje je na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 56/93, 71/93) in 7. člena statutarnega sklepa Mestne občine Celje dne 31. 7. 1995 sprejel
O D L O K
o spremembah odloka o zazidalnem načrtu Glazija
1. člen
Zazidalni načrt Glazija (Uradni list SRS, št. 31/84 in Uradni list RS, št. 27/90, 23/91 in 69/93) se spremeni in dopolni po projektu št. 82/95, ki ga je izdelal Razvojni center – Inštitut za urejanje prostora d.o.o. iz Celja.
2. člen
3. člen odloka osnovnega zazidalnega načrta Glazija (Uradni list SRS, št. 31/84) se dopolni z novimi odstavki, ki glasijo:
– spremembe iz prejšnjega člena se nanašajo na gradnjo Srednje šole za gostinstvo in turizem s telovadnico (oznake objektov 1, a, b) v kareju vzhodno od Kosovelove ulice (prej Ul. 29. novembra), ki je bil v osnovnem zazidalnem načrtu predviden za gradnjo Zgodovinskega arhiva, vendar je z odlokom (objavljen v Uradnem listu RS, št. 76/94) predviden na drugi lokaciji ter gradnjo telovadnice (T) ob Gimnaziji Center, na zahodni strani Kosovelove ulice. Predlagana lokacija objektov je v skladu s prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 4/88 in RS št. 18/91, 54/94) in s srednjeročnim družbenim planom občine Celje za obdobje od leta 1986 do 1990 (Uradni list SRS, št. 40/86),
– meja obravnavanega novega šolskega in poslovnega kareja se začenja ob zahodnem robu parcel 403, 405, 404, zavije proti vzhodu tako, da seka parceli 395/1 in 395/2, zavije proti jugu in poteka po robu parcele 404 in 405 do pločnika ob Levstikovi ulici, kjer zavije proti zahodu ob južnem robu stavbišča 407, 408 in se zaključi ob pločniku na vogalu Levstikove in Kosovelove ulice na parceli 409 (vse k. o. Celje). Telovadnica ob Gimnaziji Center je predvidena na že sedanjem kompleksu te šole na parcelah 413, 414, 415 in 416/1 vse k. o. Celje.
3. člen
4. člen osnovnega odloka se dopolni z novimi odstavki, ki glasijo:
– ureditveno območje Srednje šole za gostinstvo in turizem (objekti 1, a, b) zajema parcele 403, 404, 405, 406, del 395/1, del 395/2, 407, 408 in 409 vse k. o. Celje v izmeri ca. 6.900 m˛, ki predstavlja funkcionalno zemljišče šole. Šola je orientirana v smeri V - Z, telovadnica v smeri S - J kot obulični objekt, celoten objekt je v višinskem gabaritu do P + 3 z možnostjo podkletitve. Napajanje objekta je iz vzhodne in zahodne strani, peš dostop pa s severa, po potrebi tudi z juga. Kot I. faza gradnje je predvideno funkcionalno zemljišče v velikosti ca. 6300 m˛. Kolikor bo v okviru funkcionalnega zemljišča 6900 m˛ možno zagotoviti 6300 m˛ brez parc. štev. 408 in 409 se ta izloči iz tega finkcionalnega zemljišča, objekt (a) pa se rešuje po naslednji alinei,
– objekt (a) na parcelah 408 in 409 k. o. Celje je lociran na mestu sedanjega oblikovno manj ustreznega objekta ob vogalu Kosovelove in Levstikove ulice. Višinski gabarit objekta je do P + 3 z možnostjo podkletitve. Objekt bo služil za potrebe in program šole za gostinstvo in turizem oziroma drugačnemu programu glede na pogoj zgornje alinee,
– v podaljšku objekta (a) je na mestu sedanjega dotrajanega objekta na parcelah 405 in 407 k. o. Celje predviden nov objekt (z oznako b) v višinskih gabaritih do P + 3 z možnostjo podkletitve in programom za potrebe šole za gostinstvo in turizem. V primeru da objekt ne bo grajen, je ulično linijo potrebno zapreti z zidanim zidom do višine 2,5 m,
– telovadnica (T) ob Gimnaziji Center je predvidena za potrebe navedene šole ter rekreacijske in ostale športne namene občanov in bo locirana znotraj šolskega kompleksa Gimnazije Center in je predvidena ob Kosovelovi ulici. Oblikovanje telovadnice in višinski gabariti morajo biti podrejeni arhitekturi Gimnazije Center,
– oblikovanje ostalih objektov (1, a, b) mora predstavljati kvalitetno arhitekturo, ki se bo vklapljala v mestni prostor, okolica objektov pa mora biti hortikulturno urejena,
– pri gabaritih objektov in zunanji ureditvi je mogoča smiselna uporaba toleranc, ki pa ne smejo spreminjati vpliva načrtovanega območja na sosednje parcele in objekte. Hkrati je potrebno zagotoviti in upoštevati vse protihrupne in druge ukrepe v skladu z veljavno zakonodajo s tega področja pri gradnji telovadnice ob Gimnaziji Center pa variantna rešitev ob Kersnikovi ulici,
– vsi predvideni objekti se morajo priključiti na obstoječo že zgrajeno komunalno infrastrukturo, oziroma upoštevati pogoje v osnovnem zazidalnem načrtu, ogrevanje pa je obvezno na plin.
4. člen
Gradnja predlaganih objektov Srednje šole za gostinstvo in turizem predstavlja splošni družbeni interese, saj sedanja šola ne zadošča potrebam in ne izpolnjuje prostorskih in tehničnih pogojev izobraževanja.
5. člen
Projekt iz 1. člena tega odloka je stalno na vpogled vsem zainteresiranim pri pristojni službi Mestne občine Celje.
6. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352/A-271/94
Celje, dne 31. julija 1995.
Predsednik
občinskega sveta
Mestne občine Celje
Lojze Oset l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti