Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/1995 z dne 25. 8. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/1995 z dne 25. 8. 1995

Kazalo

2327. Odlok o proračunu Mestne občine Celje za leto 1995, stran 3796.

Na podlagi 3. in 45. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) je občinski svet Mestne občine Celje na seji dne 31. 7. 1995 sprejel
O D L O K
o proračunu Mestne občine Celje za leto 1995
1. člen
V proračunu Mestne občine Celje za leto 1995 zagotavljamo sredstva za financiranje nujnih in drugih nalog na osnovi prihodkov iz 21. in 22. člena zakona o financiranju občin.
Pregled prihodkov in njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del odloka o proračunu Mestne občine Celje.
2. člen
Skupni prihodki proračuna Mestne občine Celje znašajo 2.453,926.000 SIT in se razporejajo na:
– razporejeni prihodki 2.435,656.400 SIT
– rezerve Mestne občine Celje 12,269.600 SIT
– tekoča proračunska rezerva 6,000.000 SIT
Sestavni del tega odloka je bilanca prihodkov in odhodkov, ki se objavi sočasno s tem odlokom.
3. člen
Mestna občina zagotavlja odplačevanje obveznosti iz naslova dolgoročne zadolžitve s celotnimi sredstvi javne porabe, zmanjšane za sredstva finančne izravnave, skladno z določili 28. člena zakona o financiranju občin za novo nastale obveznosti v letu 1995. Obveznosti iz naslova dolgoročne zadolžitve iz preteklih let so stvar delitvene bilance med novo nastalimi občinami: Celje, Vojnik, Štore.
4. člen
Od prihodkov občinskega proračuna izločamo 0,5% zagotovljene porabe v sredstva rezerv občine, za namene, določene v 12. členu zakona o financiranju občin.
O razporejanju sredstev rezerv odločata župan in občinski svet skladno s 47. členom statuta Mestne občine Celje.
5. člen
Proračun obsega kot nerazporejeni del prihodkov tudi tekočo proračunsko rezervo, za financiranje javne porabe, katere namen ob sprejemanju proračuna ni bilo možno predvideti ali zanje ni bilo možno predvideti zadostnih sredstev.
O vsakokratni porabi sredstev odloča do višine 100.000 SIT župan.
6. člen
Sredstva občinskega proračuna razporejamo med letom praviloma enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od zapadlih obveznosti, če s posebnim aktom ni določeno drugače.
7. člen
Uporabniki občinskega proračuna ne smejo prevzemati obveznosti, ki bi presegale s proračunom določena sredstva, oziroma morajo prilagoditi obseg dejavnosti razpoložljivim sredstvom.
Uporabniki občinskega proračuna smejo sredstva, ki so jim zagotovljena s proračunom, uporabiti za namene, za katere so jim bila dana in v skladu s predpisi.
Za zakonito in smotrno uporabo sredstev je odgovoren župan.
8. člen
Župan mora začasno zmanjšati znesek sredstev, ki so v proračunu razporejena za posamezne namene, ali začasno zadržati uporabo teh sredstev, če prihodki med letom ne pritekajo v predvideni višini, financiranja pa ni mogoče zagotoviti po 13. členu.
O ukrepih iz prejšnjega odstavka mora župan obvestiti svet in predlagati ustrezne ukrepe oziroma spremembo proračuna na prvi seji.
9. člen
Župan sme v okviru skupnega obsega proračunskih sredstev spreminjati namen in višino sredstev, ki so v proračunu razporejena za posamezne dejavnosti, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila sredstva zagotovljena.
O odločitvah iz prejšnjega odstavka mora župan obvestiti svet Mestne občine Celje na prvi seji sveta.
10. člen
Uporabniki proračuna morajo nakup opreme, investicijska, vzdrževalna dela in storitve oddajati v skladu z zakonom, s pogodbo oziroma na podlagi javnega razpisa.
11. člen
O začasni uporabi likvidnih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna, odloča župan, ki mora ob tem ravnati kot dober gospodar in upoštevati pogoj najugodnejšega ponudnika.
12. člen
Vsi uporabniki proračunskih sredstev so dolžni svetu Mestne občine Celje predložiti finančne načrte za leto 1995, ne glede na to, ali so v celoti ali delno financirani iz proračuna, polletna poročila o porabi sredstev ter zaključne račune skladno z zakonodajo in statutom Mestne občine Celje.
13. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko za začasno kritje odhodkov:
– uporabijo sredstva rezerv Mestne občine Celje,
– najame posojilo največ do 5% sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta, o čemer odloča svet Mestne občine Celje na predlog župana,
– najame posojilo največ do 2% sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano v roku 30 dni, o čemer odloča župan.
14. člen
Župan in nadzorni odbor Mestne občine Celje opravljata nadzor nad finančnim, materialnim in računovodskim poslovanjem uporabnikov, glede na namen, obseg in dinamiko uporabe sredstev, uporabniki proračunskih sredstev pa so dolžni predložiti vse zahtevane potrebne podatke.
15. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi, uporablja pa se od 1. 1. 1995 dalje.
Št. 012004/95-23
Celje, dne 31. julija 1995.
Predsednik
občinskega sveta
Mestne občine Celje
Alojz Oset l. r.
             Bilanca prihodkov in odhodkov

                  PRIHODKI

--------------------------------------------------------------------------------
Zap.                                    Plan
št.   Vrsta prihodkov                           1995
--------------------------------------------------------------------------------
1    2                                   3
--------------------------------------------------------------------------------
I.  PRIHODKI ZA ZAGOTOVLJENO
   PORABO (A+B+C)                        1.645,517.000
   A. PRIHODKI,KI SE RAZPOR.
   MED REP. IN OBČINO
   1.Dohodnina (30%)                       1.187,054.000
   B. PRIHODKI, KI PRIPADAJO OBČINI                197,052.000
   2. Davek na dediščine in darila
   3. Davek na dobitke od iger na srečo
   4. Davek na promet nepremičnin
   5. Upravne takse
   6. Pos. taksa za uporabo igr. avt. zunaj igralnic
C/  7. FINANČNA IZRAVNAVA                      261,411.000
   Prenesena iz leta 1994                      30,660.000
   Nakazana v letu 1995                      230,751.000
II. PRIHODKI ZA DRUGE NALOGE
   (D+E+F+G)                            808,409.000
   D. DAVKI IN DRUGE DAJATVE                    661,818.000
   8. Davek od premoženja                      8,000.000
   9. Nadomestilo za uporabo stavbnega
   zemljišča                            225,000.000
   10. Krajevne takse - turistična taksa               2,000.000
   11. Komunalne takse                       26,600.000
   12. Ekološke takse                        3,000.000
   13. Priključne takse                       54,100.000
   14. Pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest             300.000
   15. Odškodnina zaradi sprem. namemb.
   kmet. zemlj.                           4,160.000
   16. Odškodnine in nadomest. za degr.
   in onesn. okolja
   17. Prihodki uprave                       85,758.000
   18. Prihodki določeni z drugimi akti
   18.1. Prihodki od obresti                     6,000.000
   18.2. Požarna taksa                       22,000.000
   18.3. Vračilo prisp. za gozdne ceste                300.000
   18.4. Prisp.za vlaganje v invest.
   objekte IKR                           184,600.000
   18.5. Prihodekod stanov. sklada MOC               20,000.000
   18.6. Komunalni prisp.-dotacija-odprti
   prostor                             10,000.000
   18.7. Mandatne kazni                       10,000.000
   E. PRIHODKI OD PREMOŽENJA                    75,291.000
   19. Najemnine za poslovne prostore                15,500.000
   20. Prodaja premoženja (PTT)                   40,391.000
   21. Prihodek od koncesij                     19,400.000
   F. PRIHODKI IZ NASLOVA
   SOFINANCIRANJ
   22. Prisp.ministr.za var.okolja in prostor            56,300.000
   G. PRENOS PRIHODKOV IZ
   PRETEKLEGA LETA - ORGAN UPRAVE
   23. Pokritje neplačanih terjate                 15,000.000
   VSI PRIHODKI SKUPAJ (I+II+III)                2.453,926.000
             Bilanca prihodkov in odhodkov

                  ODHODKI
--------------------------------------------------------------------------------
Zap.                                    Plan
št.   Namen                                1995
--------------------------------------------------------------------------------
1    2                                   3
--------------------------------------------------------------------------------
A.  TEKOČI ODHODKI
1.  PLAČE, PRISPEVKI IN DRUGI
   OSEBNI PREJEMKI                         206.000.000
   1.1. Plače, prisp. in dr. oseb. prej. v organih
   in upravi                            178,000.000
   1.2. Plače, prisp. in dr. oseb. prej. v KS            28,000.000
2.  MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI                   66,557.000
   2.1. V organih in upravi lokalne skupnosti            54,355.000
   2.2. V KS                            12,202.000
3.  DRUŽBENE DEJAVNOSTI                      1.016,630.900
   3.1. Osnovno izobraževanje                   210,823.100
   - plače in dr. os.prejemki                    27,233.000
   - ogrevanje                           21,694.700
   - materialni stroški                       14,993.200
   - prevozi učencev                        17,921.300
   - materialni stroški na oddelek                 97,880.900
   - invest. vzdržev. in amortiz.                  31,100.000
   3.2. Otroško varstvo                      415,960.000
   - plače in dr.oseb.prejemki                   415,960.000
   - materialni stroški
   - invest. vzdržev. in amortiz.
   3.3. Socialno varstvo                      106,779.800
   - plače in dr. oseb. prejemki                  13,357.000
   - amortizac.+invest. vzdržev.
   - socialne pomoči                        75,443.200
   - financ. humanit. org.                      8,984.100
   - najemnine                            7,607.000
   - občinski programi                        1,388.500
   3.4. Zdravstveno varstvo                     19,483.000
   - zdr.zavarov.občanov                      18,883.000
   - lokalne akcijske skupine                     600.000
   3.5. Kultura                          120,794.000
   - plače in dr. oseb. prejemki                  102,067.000
   - amortizacija
   - invest. vzdrževanje                       3,842.000
   - materialni stroški                       3,375.000
   - var. nar. in kult. dediš.                    1,603.000
   - dejavnost društev                        1,952.000
   - ostali programi                         3,955.000
   - mlad. pev. festival                       4,000.000
3.6. Telesna kultura                         62,345.000
   - športna vzgoja mladih                      9,496.000
   - tekomov. in vrhun. šport                    13,503.000
   - športna rekreacija                        479.000
   - skupne naloge                         14,583.000
   - funkcionalni stroški                      1,344.000
   - plače in dr. os. prejemki                   17,340.000
   - amortizacija
   - invest. vzdržev.                        4,500.000
   - medn. športne igre šol. otrok                  1,100.000
   3.7. Raziskovalna dejavnost                   10,446.000
   - mladinsko raziskov. delo
   *nagrade mentorjem                        7,312.000
   *materialni stroški                        3,134.000
   3.8. Investicije                         70,000.000
   - osnovne šole                          70,000.000
   - kultura
   Zgodovinski arhiv, ZKO
4.  DRUGA PLAČILA STORITEV                     605,270.000
   4.1. Sredstva za gospodarjenje
   z napravami komunalne rabe                   597,438.000
   - individualna komun. raba                   295,000.000
   - skupna komunalna raba, cestni promet             294,900.000
   - elementar                            7,538.000
   4.2. Sredstva za varstvo okolja                  7,832.000
5.  PLAČILA ANUITET 122.696.300 (5%)                138,168.000
6.  SUBVENCIJE IN TRANSFERI
   V GOSPODAR.                           23,840.000
   6.1. Kmetijstvo, veterina                    11,680.000
   6.2. Turistična dejavnost                     8,000.000
   - propag. promoc. dejavnost                    6,701.358
   - organizacija prireditev                     1,298.642
   6.3. Urejanje kmet.zemljišč                    4,160.000
7.  DRUGI ODHODKI
   7.1. Zaščita in reševanje, požarna varnost            82,273.000
8.  GOSPODARSKI RAZVOJ                       180,100.000
   8.1. Sklad stavbnih zemljišč                  161,100.000
   8.2. Javna dela                         19,000.000
9.  DRUGE JAVNE POTREBE                       81,668.470
   - nadomestila svet                        14,000.000
   - politične stranke                       11,000.000
   - premož.pravna služba                      4,400.000
   - prireditve,sprejemi                       1,115.000
   - reprezentanca                          2,031.000
   - objave                             1,058.000
   - sodelovanje s tujino                      2,193.000
   - teden Singen                          1,500.000
   - občinska priznanja                       2,570.000
   - poslovanje župana (SO,IS)                    5,054.000
   - vzdrževalna dela                        6,164.000
   - domicili                             236.000
   - ZZB                               1,215.000
   - policijska postaja                       1,631.000
   - TTN                               1,500.000
   - TECOS                              1,550.000
   - amortizacija                          6,000.000
   - mrliški ogledi                         2,481.000
   - denacionalizacija (stanov.zakon)                5,670.000
   - ostalo                             10,300.470
B.  REZERVE
10. TEKOČA PRORAČUNSKA REZERVA                    6,000.000
11. REZERVE                             12,269.630
C.  IZGUBA                             140,597.017
   ODHODKI SKUPAJ:                        2.559,374.017
   PRIMANJKLJAJ                          105,448.017

AAA Zlata odličnost