Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/1995 z dne 25. 8. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/1995 z dne 25. 8. 1995

Kazalo

2352. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Športni center Piran, stran 3819.

Na podlagi 3. in 18. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 7. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Piran (Uradne objave, št. 6/95), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS 45/94 – odločba US RS in Uradni list RS, št. 57/94 in 14/95) ter 19. člena statuta Občine Piran (Uradne objave, št. 8/95), je Občinski svet občine Piran na seji dne 13. julija 1995 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda Športni center Piran
1. člen
S tem odlokom Občina Piran, s sedežem v Piranu, Tartinijev trg 2, ustanovi javni zavod Športni center Piran. Zavod upravlja, ureja in vzdržuje športne objekte v Občini Piran ter organizira, usklajuje in izvaja športne dejavnosti v občini, ki so v javnem interesu.
2. člen
Ustanovitelj s tem odlokom določa:
– ime in sedež zavoda,
– dejavnost zavoda,
– organe zavoda,
– sredstva za ustanovitev in začetek dela,
– vire, način in pogoje pridobivanja sredstev za delo zavoda,
– način razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki in način pokrivanja primanjkljaja za delo zavoda,
– pravice, obveznosti in odgovornosti ustanovitelja,
– medsebojne pravice in obveznosti ustanovitelja in zavoda,
– razmerja zavoda do uporabnikov oziroma izvajalcev letnega programa športa,
– druge določbe.
IME IN SEDEŽ ZAVODA
3. člen
Ime zavoda je: Športni center Piran.
Skrajšano ime je: ŠC Piran.
Sedež zavoda je: Liminjanska 78, Lucija, Portorož.
Ime, skrajšano ime in sedež zavoda v italijanskem jeziku se glasi:
– Centro sportivo Pirano
– C.S. Pirano
– Strada Limignano 78, Lucia, Portorose.
DEJAVNOST ZAVODA
4. člen
Osnovne dejavnosti zavoda so:
– spremljanje in analiza nalog v športu ter izvajanje letnega programa športa v občini, ki se sofinancira iz javnih sredstev,
– dajanje pobud in predlogov ustanovitelju, skrb za celovit razvoj občinskega športa,
– priprava strokovnih gradiv in izvajanje nalog za ustanovitelja s področja dejavnosti zavoda, sodelovanje z upravnimi organi, strokovnimi institucijami in teami,
– dajanje strokovne in organizacijske pomoči izvajalcem letnega programa športa,
– sodelovanje pri organiziranju in izvajanju športne vzgoje in raznih športnih dejavnosti za otroke, mladino, invalide, pri kulturno športnih prireditvah neprofitnega značaja in raznih rekreativnih prireditvah za mladino,
– sodelovanje pri organiziranju in izvajanju drugih športnih, kulturno športnih dejavnosti, tudi organiziranje komercialnih programov, v skladu z zakonom, v skladu z namembnostjo posameznih prostorov in naprav ter glede na proste časovne in prostorske kapacitete,
– usklajevanje programov interesnih dejavnosti s programi obveznih pedagoških ur športa, kadar je to potrebno,
– načrtovanje izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev za delo v športu,
– zbiranje in dajanje podatkov za potrebe informatike v športu,
– upravljanje s športnimi objekti,
– priprava objektov za vadbo in tekmovanje,
– redno in investicijsko vzdrževanje in organiziranje vzdrževanja objektov, delov objektov in naprav, igrišč, opreme in tehnične opreme, ki je v upravljanju zavoda,
– zagotavljanje ogrevanja objektov, tudi pripadajočih ostalih občinskih objektov v kompleksu (npr. v Luciji),
– oddajanje prostorov v športnih objektih in usklajevanje med posameznimi uporabniki,
– skrb za zavarovanje objektov in opreme ter skrb za varnost delovanja objektov in naprav,
– svetovanje pri načrtovanju, obnovi, izgradnji in upravljanju javnih športnih objektov v občini.
Zavod s soglasjem ustanovitelja izvaja tudi druge dejavnosti:
– upravljanje z drugimi športnimi objekti na območju občine, katerih zainteresirani lastniki nimajo urejenega celoletnega upravljanja ter rednega vzdrževalca,
– izvajanje lastne marketinške dejavnosti,
– druge dejavnosti, ki dopolnjujejo osnovne dejavnosti zavoda.
5. člen
Javni zavod upravlja z naslednjimi športnimi objekti, last Občine Piran: večnamensko športno dvorano v Luciji (po delilnem načrtu št. 93-18), skupaj z zunanjimi urejenimi igrišči in ostalimi površinami, telovadnico v Piranu s stadionom, igrišči in pripadajočimi objekti in ostalo javno infrastrukturo na področju športa, dodeljeno zavodu v upravljanje s sklepom pristojnega organa občine. Javni zavod upravlja tudi z drugimi objekti, ki jih s sklepom prenese v upravljanje zavodu pristojni organ občine.
ORGANI ZAVODA
6. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– direktor,
– strokovni svet.
7. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ima 7 članov:
– 3 predstavnike ustanovitelja,
– 1 predstavnika delavcev zavoda Športni center Piran,
– 3 predstavnike uporabnikov oziroma izvajalcev letnega programa športa.
Člane sveta zavoda imenuje ustanovitelj.
Mandat članov sveta traja 4 leta. Predsednika sveta zavoda izvolijo člani sveta na svoji prvi seji.
8. člen
Svet zavoda ima naslednje pristojnosti:
– sprejema analize in razvojne usmeritve športa,
– ob soglasju ustanovitelja sprejema letni program dela, s katerim določa tudi uporabo objektov in uporabnike in razmerja zavoda do uporabnikov oziroma izvajalcev letnega programa športa,
– spremlja izvrševanje sprejetih programov in letno poroča ustanovitelju o delu zavoda,
– sprejema polletna poročila, zaključni račun,
– predlaga ustanovitelju spremembe ali razširitev dejavnosti,
– sprejema statut zavoda v soglasju z ustanoviteljem,
– skrbi za izvajanje sklepov pristojnega občinskega organa, ki se nanašajo na področje športa in prostočasnih dejavnosti mladih,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in statutom.
9. člen
Poslovodni organ zavoda je direktor, ki vodi delo in poslovanje zavoda, strokovno delo, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.
10. člen
Direktorja imenuje in razrešuje ustanovitelj na podlagi javnega razpisa, če ni z zakonom drugače določeno.
Mandat direktorja traja 4 leta.
11. člen
Podrobnejša sestava in način oblikovanja, mandat, naloge in pristojnosti strokovnega sveta se določijo s statutom zavoda in v skladu z zakonom.
12. člen
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih sestavo, postopek, izvolitev oziroma imenovanje, pristojnosti ter način dela določa statut zavoda.
SREDSTVA ZAVODA
13. člen
Zavod pridobiva sredstva na osnovi letnega programa dela, z opravljanjem lastne dejavnosti, iz sredstev ustanovitelja in drugih virov.
14. člen
Zavod pridobiva proračunska sredstva na podlagi dogovorjenega programa športa, ki je občinskega in nacionalnega pomena. Druge vire za izvajanje letnega programa pridobiva z najemninami, z
javnimi natečaji, s prodajo storitev in drugimi tržnimi viri, na način in pod pogoji, določenimi z zakonom in statutom zavoda (npr. sponzorstvo).
15. člen
Sredstva za ustanovitev in začetek dela zavoda zagotovi ustanovitelj.
16. člen
Presežek prihodkov nad odhodki zavod uporablja izključno za obnovo in razvoj objektov, s katerimi upravlja in za razvoj dejavnosti, v skladu z letnim planom in soglasjem ustanovitelja.
V primeru izgube, ki je ni moč pokriti iz razpoložljivih sredstev dejavnosti zavoda, o načinu kritja odloča ustanovitelj na predlog sveta zavoda.
PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
17. člen
Zavod je pravna oseba in odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga.
Zavod nastopa v pravnem prometu neomejeno. Za pravne posle v zvezi z nepremičninami mora pridobiti soglasje ustanovitelja.
Ustanovitelj je odgovoren za obveznosti zavoda do višine sredstev, ki jih z letnim programom športa namenja za dejavnost zavoda.
MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED USTANOVITELJEM IN ZAVODOM
18. člen
Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
– ugotavlja skladnost planov in programov dela zavoda z občinskimi plani in sprejetimi smernicami ter daje nanje soglasje,
– daje soglasje k zaključnemu računu zavoda in k poročilu o delu zavoda, iz osnovne in druge dejavnosti zavoda,
– daje soglasje k statutu, k statusnim spremembam, spremembam dejavnosti,
– daje soglasje k notranji organizaciji in aktu o sistemizaciji, če ni z zakonom drugače določeno,
– sprejema ukrepe, s katerimi zagotavlja zavodu opravljanje osnovne dejavnosti,
– druge zadeve v skladu s predpisi.
19. člen
Zavod ima statut, s katerim se podrobneje določijo zlasti:
– organizacija in način poslovanja zavoda,
– pristojnosti organov zavoda,
– pooblastila za zastopanje in podpisovanje,
– mandat članov organov zavoda,
– zadeve v zvezi z nadzorom ustanovitelja nad poslovanjem zavoda.
20. člen
Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda in finančnega poslovanja opravlja pristojni organ v skladu z zakonom.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
Za čas do imenovanja direktorja zavoda na podlagi razpisa, vendar največ za dobo enega leta, ustanovitelj s sklepom imenuje vršilca dolžnosti direktorja zavoda, ki je pooblaščen, da opravi vse potrebno za začetek dela zavoda in vpis zavoda v sodni register.
22. člen
Pristojnosti, ki jih ima po kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti ter po zakonu o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti organ, ki je pristojen za imenovanje direktorja, izvršuje v imenu ustanovitelja župan občine.
23. člen
Sredstva, ki so v proračunu namenjena za izvajanje dogovorjenega letnega programa občinskega športa in za upravljanje s športnimi objekti ter za njihovo redno in investicijsko vzdrževanje, prevzame zavod v skladu s sprejetim programom dela zavoda.
24. člen
Ustanovitelj lahko zagotavlja opravljanje finančno-računovodskih opravil za potrebe zavoda v občinski upravi.
25. člen
Svet zavoda se imenuje v roku 60 dni, statut zavoda pa sprejme svet v 90 dneh od uveljavitve tega odloka.
26. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se ga prične uporabljati najpozneje 1. 9. 1995.
27. člen
Z dnem, ko se začne uporabljati ta odlok, prenehata veljati pogodbi v zvezi z upravljanjem s športnimi objekti last Občine Piran št. 403-199/93 z dne 5. 10. 1993 ter št. 281/UP-94 z dne 12. 12. 1994, sklenjeni med Občino Piran in KSP OKOLJE Piran.
Z istim dnem zavod prevzame dejavnosti, ki sta jih do tedaj opravljali na področju organiziranja in izvajanja občinskega športa ter upravljanja s športnimi objekti strokovni službi Športne zveze Piran ter KSP OKOLJE Piran oziroma “OKOLJE” Piran, d.o.o.
Št. 026-15/95
Piran, dne 13. julija 1995.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Piran
dr. Milena Oblak-Juh l. r.
Visti gli articoli 3 e 18 della Legge sugli enti (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 12/91), visto l’articolo 7 del Decreto sui servizi pubblici a carattere economico nel Comune di Pirano (Foglio annunzi ufficiali, n. 6/95), visto l’articolo 29 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta ufficiale della R.S., n. 72/93, 57/94 e 14/95, nonché 6/94 e 45/94 – decreti della Corte costituzionale), nonché la delibera statutaria, adottata dal Consiglio comunale di Pirano (Foglio annunzi ufficiali, n. 27/94), il Consiglio comunale di Pirano alla seduta del 13 luglio ha approvato il
D E C R E T O
concernente la costituzione dell’ente pubblico Centro sportivo Pirano
Art. 1
Il Comune di Pirano, con sede a Pirano, piazza Tartini, 2, costituisce con il presente decreto l’ente pubblico Centro sportivo Pirano. L’ente gestisce e provvede all’assetto e alla manutenzione degli impianti sportivi nel Comune di Pirano nonché organizza, armonizza ed espleta le attività sportive d’interesse pubblico nel Comune.
Art. 2
Con il presente decreto il fondatore stabilisce:
– la denominazione e la sede dell’ente,
– l’attività dello stesso,
– i suoi organi,
– i mezzi necessari per la costituzione e l’avvio dell’attività,
– le fonti, le modalità e le condizioni di acquisizione dei mezzi necessari per l’attività dell’ente,
– il modo di disporre delle eccedenze delle entrate sulle uscite e le modalità per coprire il disavanzo
– i diritti, gli obblighi e le responsabilità del fondatore,
– i diritti e gli obblighi reciproci del fondatore e dell’ente,
– i rapporti dell’ente verso i fruitori ovvero gli esecutori del programma annuale dello sport,
– altre disposizioni.
DENOMINAZIONE E SEDE DELL’ENTE
Art. 3
La denominazione dell’ente č: Športni center Piran.
Per abbreviazione: ŠC Piran.
L’ente ha sede a: Liminjanska 78, Lucija, Portorož.
La denominazione, l’abbreviazione e la sede dell’ente in lingua italiana recitano:
– Centro sportivo Pirano
– C.S. Pirano
– Strada Limignano 78, Lucia, Portorose.
ATTIVITA DELL’ENTE
Art. 4
L’ente esplica le seguenti attività principali:
– segue ed analizza le attività sportive nonché attua il programma annuale dello sport nel Comune di Pirano, cofinanziato dalle risorse pubbliche,
– presenta iniziative e proposte al fondatore, avendo cura dello sviluppo dello sport nel comune, nel suo insieme,
– predispone documentazioni tecniche ed esegue attività per conto del fondatore nel settore dell’attività dell’ente, collabora con gli organi amministrativi, stituzioni professionali e gruppi di lavoro,
– presta aiuto tecnico-professionale e organizzativo agli esecutori del programma annuale dello sport,
– collabora all’organizzazione e allo svolgimento dell’educazione allo sport e di varie attività sportive per i bambini, per i giovani, per gli invalidi, nell’ambito delle manifestazioni culturali e sportive. organizzate non a scopo di lucro e alle varie manifestazioni ricreative per I giovani,
– collabora all’organizzazione e allo svolgimento di altre attività sportive, sportivo – culturali, organizzando anche programmi a scopo di lucro, in conformità della legge tenendo conto della destinazione dei singoli locali e attrezzature nonché vista la loro disponibilità,
– adegua i programmi delle attività d’interesse ai programmi dell’educazione sportiva dell’obbligo, quando e se necessario,
– pianifica l’istruzione e l’abilitazione degli operatori professionali al lavoro nello sport,
– raccoglie e fornisce i dati necessari al sistema di informazioni sportive,
– gestisce gli impianti sportivi,
– allestisce tali strutture, come necessario, per esercitazioni e per competizioni,
– cura la regolare manutenzione e i relativi investimenti nonché provvede a organizzare la manutenzione delle strutture, parti di esse, nonché delle attrezzature dei campi di gioco, dell’equipaggiamento e degli attrezzi tecnici, da esso gestiti,
– assicura il riscaldamento alle strutture ed agli edifici comunali annessi (ad esempio a Lucia),
– affitta i locali negli edifici sportivi ed č coordinatore tra i singoli utenti,
– provvede alla copertura assicurativa degli impianti e dell’equipaggiamento, nonché al funzionamento sicuro di tali strutture ed attrezzature,
– fornisce consigli nella pianificazione, nel restauro, nella costruzione e nella gestione degli impianti sportivi pubblici del Comune.
Con il consenso del fondatore, l’ente esplica anche altre attività:
– gestisce sul territorio comunale altre strutture sportive i cui proprietari ne sono interessati e non possiedono una regolare gestione annuale ne una regolare manutenzione
– svolge una propria attività di marketing,
– svolge altre attività che integrano l’attività’ fondamentale dell’ente.
Art. 5
L’ente pubblico gestisce i seguenti impianti sportivi, di proprietà del Comune di Pirano: il palazzetto sportivo polifunzionale a Lucia (secondo il progetto di divisione, n. 93-18), con i campi di gioco ed altre superfici esterne, la palestra a Pirano, con lo stadio, i campi di gioco e gli impianti annessi e le infrastrutture sportive pubbliche, la cui gestione e’ stata affidata all’ente, con deliberazione del competente organo comunale. L’ente gestisce anche altri impianti la cui gestione gli viene trasferita con deliberazione del competente organo comunale.
ORGANI DELL’ENTE
Art. 6
Gli organi dell’ente sono:
– il consiglio dell’ente,
– il direttore,
– il consiglio tecnico-professionale.
Art. 7
L’ente è amministrato dal consiglio dell’ente, che è formato da 7 membri:
– 3 rappresentanti del fondatore,
– 1 rappresentante dei lavoratori dell’ente Centro sportivo Pirano,
– 3 rappresentanti degli utenti, ossia degli esecutori del programma sportivo annuale.
I membri dell’ente vengono nominati dal fondatore.
La durata in carica dei membri del consiglio è di 4 anni. Il presidente del consiglio dell’ente viene eletto dai membri alla prima seduta dello stesso.
Art. 8
Il Consiglio dell’ente ha le seguenti competenze:
– approva le analisi e gli indirizzi di sviluppo dello sport,
– in base al consenso del fondatore approva il programma annuale di lavoro, con il quale stabilisce gli utenti e l’uso degli impianti nonché i rapporti dell’ente nei confronti degli utenti ossia esecutori del programma sportivo annuale,
– segue l’attuazione dei programmi approvati e relaziona annualmente al fondatore sull’operato dell’ente,
– approva le relazioni semestrali e il bilancio consuntivo,
– propone al fondatore cambiamenti o ampliamenti dell’attività,
– approva lo statuto dell’ente, con il consenso del fondatore,
– provvede alla messa in atto delle deliberazioni del competente organo comunale, concernenti il settore dello sport e delle attività di tempo libero dei giovani,
– esplica altre funzioni, in conformità della legge e dello statuto.
Art. 9
Organo direttivo dell’ente è il direttore. Questi esercita la direzione dell’ente e dirige il lavoro tecnico-professionale. Il direttore rappresenta l’ente ed è responsabile della legalità del lavoro dell’ente.
Art. 10
Il direttore viene nominato e revocato dal fondatore, in base al bando di concorso pubblico, salvo diversa disposizione di legge.
La durata in carica del direttore è di 4 anni.
Art. 11
La composizione particolareggiata del consiglio tecnicoprofessionale, le modalità di formazione, la durata in carica, le funzioni e le competenze dello stesso vengono stabilite dallo statuto dell’ente, in conformità della legge.
Art. 12
L’ente può avere anche altri organi, la cui composizione, procedura di elezione ossia di nomina e le competenze nonché le modalità di lavoro vengono stabilite dallo statuto.
LE RISORSE DELL’ENTE
Art. 13
L’ente acquisisce le risorse in base al programma annuale di lavoro, con l’esercizio della propria attività, dai mezzi del fondatore e da altre fonti.
Art. 14
L’ente acquisisce i mezzi di bilancio in base al programma dello sport accordato, il quale è d’importanza comunale e nazionale. Altre fonti per la realizzazione del programma annuale vengono acquisite tramite affitti, concorsi pubblici, con la vendita di servizi e da altri introiti di mercato, con le modalità e a condizioni stabilite dalla legge e dallo statuto dell’ente (ad esempio la sponsorizzazione).
Art. 15
Le risorse per la fondazione e per l’avvio dell’attività dell’ente vengono garantite dal fondatore.
Art. 16
L’eccedenza delle entrate sulle uscite viene utilizzata dall’ente esclusivamente per il restauro e miglioramento degli impianti che gestisce e per lo sviluppo dell’attività, in armonia al programma annuale e con il consenso del fondatore.
Nel caso che si verifichi un disavanzo che non può essere coperto dai mezzi a disposizione per l’esercizio dell’ente, il fondatore ne decide in merito, sentita la proposta del consiglio dell’ente.
DIRITTI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA DELL’ENTE NEL TRAFFICO GIURIDICO
Art. 17
L’ente ha personalità giuridica e risponde dei propri obblighi con i mezzi di cui dispone.
Nel traffico giuridico l’ente non ha limitazioni. Nei negozi giuridici che si riferiscono agli immobili deve acquisire il consenso del fondatore.
Il fondatore risponde per gli obblighi dell’ente fino all’ammontare dei mezzi destinati per l’attività dell’ente dal programma annuale dello sport.
DIRITTI E OBBLIGHI RECIPROCI TRA IL FONDATORE E L’ENTE
Art. 18
Il fondatore ha nei confronti dell’ente i seguenti diritti e obblighi:
– accerta la congruità dei piani e dei programmi di lavoro dell’ente con i piani comunali e le direttrici adottate, e formula in merito il proprio consenso,
– formula il consenso al bilancio consuntivo dell’ente e alla relazione sull’operato dell’ente concernente le attività fondamentali ed altre attività,
– formula il consenso allo statuto dell’ente, alle modifiche dello status giuridico e alle modifiche dell’attività,
– formula il consenso all’organizzazione interna e all’atto di inquadramento, salvo diversa disposizione di legge,
– adotta misure atte a garantire all’ente l’esercizio dell’attività di base,
– esplica altre funzioni in armonia alle norme legislative.
Art. 19
L’ente ha uno statuto che definisce nei particolari:
– l’organizzazione e le modalità di gestione dell’ente,
– le competenze degli organi dell’ente,
– i mandati di rappresentanza e di firma,
– la durata in carica degli organi dell’ente,
– le questioni in merito al controllo della gestione dell’ente da parte del fondatore.
Art. 20
Il controllo della legalità del lavoro e della gestione finanziaria dell’ente viene svolto dal competente organo, in conformità delle disposizioni di legge.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 21
Fino alla nomina del direttore dell’ente, eseguita sulla base del concorso, tuttavia per la durata massima di un anno, il fondatore nomina con delibera il facente funzioni del direttore dell’ente con l’incarico di eseguire tutto il necessario per l’avvio dell’ente e per l’iscrizione dello stesso nel registro giudiziario.
Art. 22
Le attribuzioni che, secondo il contratto collettivo per le attività extra-economiche e secondo la legge concernente i gradi di retribuzione negli enti pubblici, negli organi statali, e negli organi delle autonomie locali, spettano all’organo competente per la nomina del direttore, vengono esplicate, a nome del fondatore, dal Sindaco del Comune.
Art. 23
I mezzi che dal bilancio comunale sono destinati: per l’attuazione dell’ accordato programma annuale dello sport nel Comune, per la gestione degli impianti sportivi nonché per la loro manutenzione ordinaria con i relativi investimenti, vengono assunti dall’ente in conformità dell’approvato programma di lavoro dello stesso.
Art. 24
Il fondatore può assicurare che nell’ambito dell’amministrazione comunale vengono espletate mansioni finanziarie e di contabilità per le necessità dell’ente.
Art. 25
Il consiglio dell’ente viene nominato entro il termine di 60 giorni, e lo statuto dello stesso viene adottato entro il termine di 90 giorni dal giorno dell’entrata in vigore del presente decreto.
Art. 26
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia e si inizia ad applicarlo al più tardi entro il 1.9.1995.
Art. 27
Con il giorno dell’inizio dell’applicazione del presente decreto cessa l’efficacia dei contratti concernenti la gestione degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Pirano, n. 403-199/93 d.d. 5.10.1993 e n. 281/UP-94 d.d. 12. 12. 1994, stipulati tra il Comune di Pirano e l’Azienda comunale per i servizi pubblici e alloggi OKOLJE Pirano. Lo stesso giorno l’ente assume le attività concernenti l’organizzazione e l’esercizio delle attività sportive comunali nonché la gestione degli impianti sportivi esplicate finora da parte dei servizi tecnico-profesisonali dell’Unione sportiva Pirano e dell’Azienda comunale per i servizi pubblici e alloggi OKOLJE Pirano, ossia “OKOLJE” Pirano, S.r.l.
N.: 026-15/95
Pirano, 13 luglio 1995
Il Presidente
del Consiglio comunale di Pirano
Dott. Milena Oblak-Juh

AAA Zlata odličnost