Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/1995 z dne 25. 8. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/1995 z dne 25. 8. 1995

Kazalo

2368. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave, stran 3866.

Na podlagi 49. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS in Uradni list RS, št. 57/94 in 14/95 ter 70. in 20. člena statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Žalec na svoji seji dne 20. julija 1995 sprejel
O D L O K
o organizaciji in delovnem področju občinske uprave
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1.člen
Organizacija in delovno področje uprave je določena s statutom, podrobnejša organizacija občinske uprave pa s tem odlokom.
Občinska uprava je organizirana za območje, ki jo določa statut Občine Žalec.
2.člen
Za izvajanje nalog občinske uprave se ustanovijo oddelki, kot notranje organizacijske enote.
3.člen
Občinsko upravo vodi župan. Občinsko upravo lahko vodi tajnik. Tajnika imenuje občinski svet na predlog župana. Mandat tajnika je štiri leta.
Za neposredno izvajanje nalog občinske uprave skrbijo tajnik in vodje notranjih organizacijskih enot. Naloge občinske uprave opravljajo vsi zaposleni v občinski upravi v skladu z zakonom, statutom občine in odloki.
II. ORGANIZACIJA IN DELOVNO PODROČJE OBČINSKE UPRAVE
4. člen
V okviru občinske uprave se ustanovijo:
a) Oddelek za okolje, prostor in komunalne zadeve
b) Oddelek za gospodarske in negospodarske dejavnosti
c) Oddelek za finance
č) Oddelek skupnih zadev
Notranjo organizacijsko enoto vodi vodja.
5. člen
Oddelek za okolje, prostor in komunalne zadeve opravlja naslednje naloge:
– izvaja naloge na področju urejanja prostora, urbanizma ter varstva okolja
– pripravlja predloge prostorskih planov in druge akte iz svojega delovnega področja
– pripravlja prostorske izvedbene akte iz delovnega področja
– pripravlja normativne akte z delovnega področja oddelka
– spremlja stanje, izdeluje analize ter daje strokovno mnenje in predloge na področju varstva okolja in načrtovane posege v prostor
– vodi evidenco o rabi in posegih v prostor
– izvaja naloge na področju komunalnih dejavnosti in gospodarskih javnih služb
– vodi investicijsko načrtovanje na področju javnih gospodarskih služb
– opravlja naloge na področju stanovanjskega gospodarstva
– vodi upravne postopke v skladu s pristojnostmi, ki jih določa zakon
– izvaja naloge občinske komunalne inšpekcije
– pripravlja program dela in finančne načrte iz svojega delovnega področja
– opravlja naloge, ki jih naloži župan in tajnik občinske uprave.
6. člen
Oddelek za gospodarske in negospodarske dejavnosti opravlja naslednje naloge:
– razvojne naloge na področju gospodarskih dejavnosti
– analizira razvojne možnosti občine ter pripravlja predloge razvojnih usmeritev in ukrepov za spodbujanje obrti, podjetništva, kmetijstva in turizma
– izvaja naloge na področju izobraževanja, otroškega varstva, kulture, zdravstva, socialnega skrbstva, športa in drugih negospodarskih dejavnosti
– pripravlja normativne akte z delovnega področja oddelka
– pripravlja programe dela in finančne načrte iz svojega delovnega področja in predlaga ukrepe
– pripravlja predpise in druge akte iz svojega delovnega področja
– vodi upravne postopke s svojega delovnega področja v skladu z zakonom
– opravlja naloge, ki jih naloži župan in tajnik občinske uprave.
7. člen
Oddelek za finance opravlja naslednje naloge:
– pripravlja proračun in zaključni račun občine in druge normativne akte s področja financ
– zagotavlja finančne vire za proračunske porabnike
– pripravlja in usklajuje finančne načrte
– nadzira finančno poslovanje uporabnikov proračuna glede na namen in dinamiko porabe sredstev
– izvaja strokovna, finančna in knjigovodska opravila za občinsko upravo in sklade
– spremlja, usklajuje ter analizira porabo sredstev proračuna in skladov
– pripravlja strokovne predloge s področja financ
– opravlja druge naloge, ki jih nalaga zakon in občinski predpisi in naloge, ki jih naloži župan in tajnik občinske uprave.
8. člen
Oddelek skupnih zadev opravlja naslednje naloge:
– izvaja strokovne in organizacijske naloge za občinski svet in njegova delovna telesa, župana in občinsko upravo;
– opravlja normativno pravne zadeve
– vodi register občinskih predpisov
– opravlja protokolarne zadeve
– izvaja premoženjsko pravne zadeve in vodi evidenco občinskega premoženja
– opravlja naloge s področja zaščite, reševanja in gasilstva
– skrbi za koordiniranje dela s krajevnimi skupnostmi
– skrbi za organizacijo in strokovno pripravo volitev
– izvaja naloge in opravila, za katere ni pristojna druga notranja organizacijska enota
– opravlja druge naloge, ki jih oddelku naloži občinski svet, župan in tajnik občinske uprave.
9.člen
Upravne naloge občinske uprave opravljajo tajnik, vodje notranjih organizacijskih enot, višji upravni, upravni in strokovno tehnični delavci.
Vodje notranjih organizacijskih enot, oddelkov, imenuje župan na podlagi javnega razpisa in predloga razpisne komisije. Pogoji za opravljanje nalog vodje oddelka glede stopnje strokovne izobrazbe, delovnih izkušenj in drugih funkcionalnih znanj se določijo v pravilniku o notanji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi.
10. člen
Za delavce v občinski upravi se neposredno uporabljajo določbe zakona o delavcih v državnih organih (Uradni list RS, št. 15/90, 5/91, 18/91, 22/91, 2/91-I, 4/93) ter kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti (Uradni list RS 34/93, 12/94, 27/94, 59/94, 80/94). Za določanje notranje organizacije in sistemizacije delovnih mest se uporablja uredba o skupnih temeljih za notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v upravnih organih in upravnih enotah (Uradni list RS, 8/91-I in 82/94); za določanje plač delavcev občinske uprave pa zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94) in podzakonski akti, ki se uporabljajo za delavce državnih organov.
11. člen
Delavce občinske uprave sprejema na delo župan. Višje upravne delavce in upravne delavce imenuje in razrešuje župan na predlog tajnika, ki odloča o disciplinski odgovornosti delavcev, o njihovi pritožbi pa disciplinska komisija.
Župan po predhodnem soglasju z občinskim svetom sprejme pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi.
O disciplinski odgovornosti delavcev v občinski upravi odloča tajnik, na drugi stopnji pa disciplinska komisija.
Župan skladno s pravilnikom o sistemizaciji delovnih mest občinske uprave sklene delovno razmerje za višje upravne delavce, upravne in strokovno tehnične delavce na osnovi javnega razpisa in skladno z zakonom in kolektivno pogodbo za negospodarstvo.
12. člen
Župan na osnovi pravilnika določi koeficiente zaposlenih v občinski upravi. Napredovanje v višji naziv in višji plačilni razred se izvaja na osnovi pravilnika zakona in podzakonskih aktov.
13. člen
Sredstva za delo občinske uprave se na predlog župana določijo v odloku o proračunu občine za posamezno leto.
14. člen
Občinska uprava izvaja naloge iz občinske pristojnosti in naloge iz pristojnosti države, kolikor so te prenesene na občino.
Prenesene naloge iz državne pristojnosti financirajo njena področna ministrstva.
15. člen
Kolikor kadrovskih možnosti opravlja občinska uprava na podlagi pogodbe tudi posamezne strokovne in administrativne naloge za druge lokalne skupnosti, javne zavode in podjetja. Prihodki iz tega naslova so vir proračuna občine.
16. člen
Občinska uprava lahko sklene pogodbo za opravljanje strokovnih in drugih del z upravno enoto, ali drugimi strokovnimi organizacijami.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
Župan občine v roku enega meseca po sprejemu tega odloka sprejme v soglasju z občinskim svetom pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi in sklene delovno razmerje z zaposlenimi, ki opravljajo naloge iz pristojnosti občine, oziroma razpiše prosto delovno mesto.
18. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka, preneha veljati odlok o občinskih upravnih organih (Uradni list RS, št. 22/90, 56/93).
19. člen
Ta odlok prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 031-00/004/95
Žalec, dne 20. julija 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Žalec
Franc Žolnir, dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti