Številka 157
Uradni list RS, št. 157/2022 z dne 16. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 157/2022 z dne 16. 12. 2022, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

3930. Sklep o ugotovitvi prenehanja funkcije ministrice

DRŽAVNI SVET

3931. Sklep o potrditvi mandata izvoljenim predstavnikom za člane Državnega sveta
3932. Sklep o potrditvi mandata izvoljenemu predstavniku za člana Državnega sveta
3933. Sklep o potrditvi mandata izvoljenemu predstavniku za člana Državnega sveta
3934. Sklep o potrditvi mandata izvoljenemu predstavniku za člana Državnega sveta
3935. Sklep o potrditvi mandata izvoljeni predstavnici za članico Državnega sveta
3936. Sklep o izvolitvi Mandatno-imunitetne komisije Državnega sveta Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3995. Uredba o podelitvi koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe na področjih čeljustne in zobne ortopedije v zobozdravstveni dejavnosti ter oralne kirurgije in maksilofacialne kirurgije v zobozdravstveni dejavnosti
3996. Uredba o postopku odpustitve in znižanja administrativne sankcije podjetjem, ki so udeležena v kartelih
3997. Uredba o spremembah Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju
3998. Uredba o spremembah Uredbe o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v plačne razrede
3999. Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča ob vodotokih Savinja in Ložnica v Mestni občini Celje
4000. Uredba o spremembah Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo
4001. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
4002. Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o načinu ugotavljanja pogojev in meril za dodelitev investicijskih spodbud za investicije v raziskave in razvoj ter inovacije
4003. Uredba o spremembah Uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva

Odloki

4004. Odlok o ustanovitvi Strokovnega sveta Republike Slovenije za šport

Sklepi

4005. Sklep o določitvi deležev odpadne embalaže za januar, februar in marec 2023
4006. Sklep o določitvi višine plačila za koncesijo za stekleničenje podzemne vode za leto 2023
4007. Sklep o določitvi faktorja izhodiščne vrednosti enote posebne rabe vode (D) za ogrevanje, če se rabi mineralna, termalna ali termomineralna voda, za leto 2023
4008. Sklep o določitvi cene za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2023
4009. Sklep o določitvi povprečne letne cene toplote za 1 MJ toplote (C) za leto 2023
4010. Sklep o določitvi faktorja izhodiščne vrednosti enote posebne rabe vode (D) za potrebe kopališč in ogrevanje, če se rabi mineralna, termalna ali termomineralna voda, za leto 2023
4011. Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Prirodoslovni muzej Slovenije
4012. Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Moderna galerija
4013. Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Narodni muzej Slovenije

MINISTRSTVA

3937. Pravilnik o predložitvi zaključnih računov občinskih proračunov
3938. Pravilnik o obratovalnem monitoringu stanja tal
3939. Pravilnik o šolninah in drugih prispevkih v visokem šolstvu
3940. Odredba o sprejetju srednješolskih programov izpopolnjevanja
3941. Odredba o izvajanju sistematičnega spremljanja zdravstvenega stanja živali, programov izkoreninjenja bolezni živali ter cepljenj živali v letu 2023
4014. Naznanilo o prejetju odločitve Evropske komisije o združljivosti sheme pomoči čebelarskemu sektorju zaradi visokih cen reprodukcijskega materiala z notranjim trgom

USTAVNO SODIŠČE

3942. Odločba o razveljavitvi Zakona o omejitvi in porazdelitvi valutnega tveganja med kreditodajalci in kreditojemalci kreditov v švicarskih frankih
3943. Odločba o ugotovitvi, da prvi odstavek 100. člena Zakona o socialnem varstvu, kolikor se nanaša na plačilo oskrbe osebe, sprejete brez privolitve v obravnavo v varovani oddelek socialnovarstvenega zavoda na podlagi 75. člena Zakona o duševnem zdravju, ni v neskladju z Ustavo
3944. Odločba o ugotovitvi, da druga alineja 2. točke drugega odstavka 399. člena v zvezi z 2. točko prvega odstavka 401. člena in drugim odstavkom 401. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, kolikor se nanaša na 2. točko prvega odstavka 401. člena tega zakona je v neskladju z Ustavo
3945. Odločba o ugotovitvi, da sta bila 12. člen Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju ter 10. člen Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16) v neskladju z Ustavo in o razveljavitvi sodb Višjega delovnega in socialnega sodišča ter Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani

BANKA SLOVENIJE

3946. Sklep o določitvi stopnje proticikličnega blažilnika za Republiko Slovenijo
3947. Navodilo o poročanju plačilnega prometa s tujino
3948. Navodilo o poročanju storitvene in dela blagovne menjave, transferov, poslovnih in finančnih terjatev in obveznosti ter kapitalskih naložb z nerezidenti

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

3949. Poročilo o končnem izidu glasovanja na zakonodajnem referendumu o Zakonu o spremembah Zakona o Vladi Republike Slovenije (ZVRS-J)
3950. Poročilo o končnem izidu glasovanja na zakonodajnem referendumu o Zakonu o spremembah Zakona o dolgotrajni oskrbi (ZDOsk-A)
3951. Poročilo o končnem izidu glasovanja na zakonodajnem referendumu o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-1B)

OBČINE

Ajdovščina

3952. Ugotovitveni sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Ajdovščina za leto 2023

Bistrica ob Sotli

3953. Ugotovitveni sklep o valorizaciji točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Bistrica ob Sotli za leto 2023

Cerkno

3954. Sklep o razpisu naknadnih volitev v Svet Krajevne skupnosti Orehek - Jesenica (volilne enote 1, 2 in 3) in Krajevne skupnosti Novaki (volilna enota 4, voli se 2 člana) v Občini Cerkno

Dobje

3955. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Dobje – prvi krog, izvedenih dne 20. novembra 2022
3956. Poročilo o izidu volitev za člane Občinskega sveta Občine Dobje, izvedenih dne 20. 11. 2022

Dravograd

3957. Poročilo o izidu drugega kroga rednih volitev za župana Občine Dravograd

Hodoš

3958. Poročilo o ugotavljanju volilnega izida za župana Občine Hodoš na rednih lokalnih volitvah 2022 z dne 20. novembra 2022
3959. Poročilo o ugotavljanju volilnega izida za člane Občinskega sveta Občine Hodoš na rednih lokalnih volitvah 2022 z dne 20. novembra 2022

Horjul

3960. Poročilo o izidu glasovanja za župana Občine Horjul

Ilirska Bistrica

3961. Ugotovitveni sklep o vrednosti točke za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Kočevje

3962. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2023

Koper

3963. Poročilo o izidu naknadnih in ponovnih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Mestne občine Koper, z dne 4. december 2022

Kranj

3964. Poročilo o izidu rednih volitev župana Mestne občine Kranj
3965. Poročilo o izidu glasovanja na svetovalnem referendumu za ugotavljanje interesa občanov krajevne skupnosti Planina in Huje za združitev Krajevne skupnosti Planina in Krajevne skupnosti Huje v krajevno skupnosti z imenom Krajevna skupnost Planina - Huje
3966. Poročilo o izidu glasovanja na svetovalnem referendumu za ugotavljanje interesa občanov krajevne skupnosti Bratov Smuk in Primskovo o spremembi območja krajevnih skupnosti Bratov Smuk in Primskovo

Kranjska Gora

3967. Odlok o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2023
3968. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2023
3969. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode za leto 2023
3970. Poročilo o izidu drugega kroga volitev župana dne 4. 12. 2022 v Občini Kranjska Gora

Laško

3971. Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja na volitvah župana Občine Laško dne 20. novembra 2022 (1. krog) in 4. decembra 2022 (2. krog)

Litija

3972. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta v EUP LI-20 (del)

Loški Potok

3973. Ugotovitveni sklep o revalorizaciji vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Loški Potok za leto 2023

Medvode

3974. Sklep o začasnem financiranju Občine Medvode v letu 2023

Mežica

3975. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Mežica
3976. Poročilo o izidu volitev za Občinski svet Občine Mežica

Murska Sobota

3977. Poročilo o izidu drugega kroga rednih volitev župana Mestne občine Murska Sobota

Odranci

3978. Sklep o začasnem financiranju Občine Odranci v obdobju januar–marec 2023

Piran

3979. Sklep o začasnem financiranju Občine Piran v obdobju januar–marec 2023

Postojna

3980. Poročilo o izidu volitev župana Občine Postojna 20. novembra 2022
3981. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Postojna 20. novembra 2022
3982. Poročilo o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Postojna 20. novembra 2022

Ribnica

3983. Sklep o ugotovitvi revalorizirane vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ribnica za leto 2023

Sežana

3984. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega akta Južna obvoznica mesta Sežana – 1. faza

Slovenj Gradec

3985. Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Slovenj Gradec v obdobju januar–marec 2023

Sodražica

3986. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Sodražica za leto 2023

Sveti Jurij ob Ščavnici

3987. Poročilo o izidu glasovanja za župana Občinskega sveta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici, izvedenih 4. 12. 2022

Šmartno pri Litiji

3988. Poročilo o izidu volitev v Občini Šmartno pri Litiji na lokalnih volitvah, dne 20. 11. 2022 in v drugem krogu volitev za župana, dne 4. 12. 2022

Trebnje

3989. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Trebnje
3990. Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja na lokalnih volitvah občinskega sveta in svetov krajevnih skupnosti v Občini Trebnje, dne 20. novembra 2022
3991. Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja na lokalnih volitvah župana – drugi krog v Občini Trebnje, dne 4. 12. 2022

Tržič

3992. Sklep o ugotovitvi izvolitve župana Občine Tržič
3993. Sklep o potrditvi mandatov izvoljenih članov Občinskega sveta Občine Tržič

Turnišče

3994. Ugotovitveni sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Turnišče za leto 2023

POPRAVKI

4015. Popravek Poročila o izidu rednih volitev župana Mestne občine Ljubljana

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti