Številka 157
Uradni list RS, št. 157/2022 z dne 16. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 157/2022 z dne 16. 12. 2022, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

3930. Sklep o ugotovitvi prenehanja funkcije ministrice

DRŽAVNI SVET

3931. Sklep o potrditvi mandata izvoljenim predstavnikom za člane Državnega sveta
3932. Sklep o potrditvi mandata izvoljenemu predstavniku za člana Državnega sveta
3933. Sklep o potrditvi mandata izvoljenemu predstavniku za člana Državnega sveta
3934. Sklep o potrditvi mandata izvoljenemu predstavniku za člana Državnega sveta
3935. Sklep o potrditvi mandata izvoljeni predstavnici za članico Državnega sveta
3936. Sklep o izvolitvi Mandatno-imunitetne komisije Državnega sveta Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3995. Uredba o podelitvi koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe na področjih čeljustne in zobne ortopedije v zobozdravstveni dejavnosti ter oralne kirurgije in maksilofacialne kirurgije v zobozdravstveni dejavnosti
3996. Uredba o postopku odpustitve in znižanja administrativne sankcije podjetjem, ki so udeležena v kartelih
3997. Uredba o spremembah Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju
3998. Uredba o spremembah Uredbe o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v plačne razrede
3999. Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča ob vodotokih Savinja in Ložnica v Mestni občini Celje
4000. Uredba o spremembah Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo
4001. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
4002. Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o načinu ugotavljanja pogojev in meril za dodelitev investicijskih spodbud za investicije v raziskave in razvoj ter inovacije
4003. Uredba o spremembah Uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva

Odloki

4004. Odlok o ustanovitvi Strokovnega sveta Republike Slovenije za šport

Sklepi

4005. Sklep o določitvi deležev odpadne embalaže za januar, februar in marec 2023
4006. Sklep o določitvi višine plačila za koncesijo za stekleničenje podzemne vode za leto 2023
4007. Sklep o določitvi faktorja izhodiščne vrednosti enote posebne rabe vode (D) za ogrevanje, če se rabi mineralna, termalna ali termomineralna voda, za leto 2023
4008. Sklep o določitvi cene za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2023
4009. Sklep o določitvi povprečne letne cene toplote za 1 MJ toplote (C) za leto 2023
4010. Sklep o določitvi faktorja izhodiščne vrednosti enote posebne rabe vode (D) za potrebe kopališč in ogrevanje, če se rabi mineralna, termalna ali termomineralna voda, za leto 2023
4011. Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Prirodoslovni muzej Slovenije
4012. Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Moderna galerija
4013. Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Narodni muzej Slovenije

MINISTRSTVA

3937. Pravilnik o predložitvi zaključnih računov občinskih proračunov
3938. Pravilnik o obratovalnem monitoringu stanja tal
3939. Pravilnik o šolninah in drugih prispevkih v visokem šolstvu
3940. Odredba o sprejetju srednješolskih programov izpopolnjevanja
3941. Odredba o izvajanju sistematičnega spremljanja zdravstvenega stanja živali, programov izkoreninjenja bolezni živali ter cepljenj živali v letu 2023
4014. Naznanilo o prejetju odločitve Evropske komisije o združljivosti sheme pomoči čebelarskemu sektorju zaradi visokih cen reprodukcijskega materiala z notranjim trgom

USTAVNO SODIŠČE

3942. Odločba o razveljavitvi Zakona o omejitvi in porazdelitvi valutnega tveganja med kreditodajalci in kreditojemalci kreditov v švicarskih frankih
3943. Odločba o ugotovitvi, da prvi odstavek 100. člena Zakona o socialnem varstvu, kolikor se nanaša na plačilo oskrbe osebe, sprejete brez privolitve v obravnavo v varovani oddelek socialnovarstvenega zavoda na podlagi 75. člena Zakona o duševnem zdravju, ni v neskladju z Ustavo
3944. Odločba o ugotovitvi, da druga alineja 2. točke drugega odstavka 399. člena v zvezi z 2. točko prvega odstavka 401. člena in drugim odstavkom 401. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, kolikor se nanaša na 2. točko prvega odstavka 401. člena tega zakona je v neskladju z Ustavo
3945. Odločba o ugotovitvi, da sta bila 12. člen Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju ter 10. člen Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16) v neskladju z Ustavo in o razveljavitvi sodb Višjega delovnega in socialnega sodišča ter Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani

BANKA SLOVENIJE

3946. Sklep o določitvi stopnje proticikličnega blažilnika za Republiko Slovenijo
3947. Navodilo o poročanju plačilnega prometa s tujino
3948. Navodilo o poročanju storitvene in dela blagovne menjave, transferov, poslovnih in finančnih terjatev in obveznosti ter kapitalskih naložb z nerezidenti

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

3949. Poročilo o končnem izidu glasovanja na zakonodajnem referendumu o Zakonu o spremembah Zakona o Vladi Republike Slovenije (ZVRS-J)
3950. Poročilo o končnem izidu glasovanja na zakonodajnem referendumu o Zakonu o spremembah Zakona o dolgotrajni oskrbi (ZDOsk-A)
3951. Poročilo o končnem izidu glasovanja na zakonodajnem referendumu o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-1B)

OBČINE

Ajdovščina

3952. Ugotovitveni sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Ajdovščina za leto 2023

Bistrica ob Sotli

3953. Ugotovitveni sklep o valorizaciji točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Bistrica ob Sotli za leto 2023

Cerkno

3954. Sklep o razpisu naknadnih volitev v Svet Krajevne skupnosti Orehek - Jesenica (volilne enote 1, 2 in 3) in Krajevne skupnosti Novaki (volilna enota 4, voli se 2 člana) v Občini Cerkno

Dobje

3955. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Dobje – prvi krog, izvedenih dne 20. novembra 2022
3956. Poročilo o izidu volitev za člane Občinskega sveta Občine Dobje, izvedenih dne 20. 11. 2022

Dravograd

3957. Poročilo o izidu drugega kroga rednih volitev za župana Občine Dravograd

Hodoš

3958. Poročilo o ugotavljanju volilnega izida za župana Občine Hodoš na rednih lokalnih volitvah 2022 z dne 20. novembra 2022
3959. Poročilo o ugotavljanju volilnega izida za člane Občinskega sveta Občine Hodoš na rednih lokalnih volitvah 2022 z dne 20. novembra 2022

Horjul

3960. Poročilo o izidu glasovanja za župana Občine Horjul

Ilirska Bistrica

3961. Ugotovitveni sklep o vrednosti točke za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Kočevje

3962. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2023

Koper

3963. Poročilo o izidu naknadnih in ponovnih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Mestne občine Koper, z dne 4. december 2022

Kranj

3964. Poročilo o izidu rednih volitev župana Mestne občine Kranj
3965. Poročilo o izidu glasovanja na svetovalnem referendumu za ugotavljanje interesa občanov krajevne skupnosti Planina in Huje za združitev Krajevne skupnosti Planina in Krajevne skupnosti Huje v krajevno skupnosti z imenom Krajevna skupnost Planina - Huje
3966. Poročilo o izidu glasovanja na svetovalnem referendumu za ugotavljanje interesa občanov krajevne skupnosti Bratov Smuk in Primskovo o spremembi območja krajevnih skupnosti Bratov Smuk in Primskovo

Kranjska Gora

3967. Odlok o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2023
3968. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2023
3969. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode za leto 2023
3970. Poročilo o izidu drugega kroga volitev župana dne 4. 12. 2022 v Občini Kranjska Gora

Laško

3971. Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja na volitvah župana Občine Laško dne 20. novembra 2022 (1. krog) in 4. decembra 2022 (2. krog)

Litija

3972. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta v EUP LI-20 (del)

Loški Potok

3973. Ugotovitveni sklep o revalorizaciji vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Loški Potok za leto 2023

Medvode

3974. Sklep o začasnem financiranju Občine Medvode v letu 2023

Mežica

3975. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Mežica
3976. Poročilo o izidu volitev za Občinski svet Občine Mežica

Murska Sobota

3977. Poročilo o izidu drugega kroga rednih volitev župana Mestne občine Murska Sobota

Odranci

3978. Sklep o začasnem financiranju Občine Odranci v obdobju januar–marec 2023

Piran

3979. Sklep o začasnem financiranju Občine Piran v obdobju januar–marec 2023

Postojna

3980. Poročilo o izidu volitev župana Občine Postojna 20. novembra 2022
3981. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Postojna 20. novembra 2022
3982. Poročilo o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Postojna 20. novembra 2022

Ribnica

3983. Sklep o ugotovitvi revalorizirane vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ribnica za leto 2023

Sežana

3984. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega akta Južna obvoznica mesta Sežana – 1. faza

Slovenj Gradec

3985. Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Slovenj Gradec v obdobju januar–marec 2023

Sodražica

3986. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Sodražica za leto 2023

Sveti Jurij ob Ščavnici

3987. Poročilo o izidu glasovanja za župana Občinskega sveta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici, izvedenih 4. 12. 2022

Šmartno pri Litiji

3988. Poročilo o izidu volitev v Občini Šmartno pri Litiji na lokalnih volitvah, dne 20. 11. 2022 in v drugem krogu volitev za župana, dne 4. 12. 2022

Trebnje

3989. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Trebnje
3990. Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja na lokalnih volitvah občinskega sveta in svetov krajevnih skupnosti v Občini Trebnje, dne 20. novembra 2022
3991. Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja na lokalnih volitvah župana – drugi krog v Občini Trebnje, dne 4. 12. 2022

Tržič

3992. Sklep o ugotovitvi izvolitve župana Občine Tržič
3993. Sklep o potrditvi mandatov izvoljenih članov Občinskega sveta Občine Tržič

Turnišče

3994. Ugotovitveni sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Turnišče za leto 2023

POPRAVKI

4015. Popravek Poročila o izidu rednih volitev župana Mestne občine Ljubljana

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost