Uradni list

Številka 157
Uradni list RS, št. 157/2022 z dne 16. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 157/2022 z dne 16. 12. 2022

Kazalo

3979. Sklep o začasnem financiranju Občine Piran v obdobju januar–marec 2023, stran 13025.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB-4 s spremembami), 31. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18) in Odloka o proračunu Občine Piran za leto 2022 (Uradni list RS, št. 11/22, 76/22, 92/22 in 135/22) je župan Občine Piran dne 8. 12. 2022 sprejel
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Piran v obdobju januar–marec 2023 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Piran v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2023.
2. 
Začasno financiranje temelji na proračunu Občine Piran za leto 2022 (Uradni list RS, št. 11/22, 76/22, 92/22 in 135/22).
Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah in Odlokom o proračunu Občine Piran za leto 2022.
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
3. 
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva proračuna do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju proračuna za leto 2022, kar znaša 4.973.375,65 €.
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom Zakona o javnih financah oziroma Odlokom o proračunu Občine Piran, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
4. 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo zakon o javnih financah, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije ter Odlok o proračunu Občine Piran za leto 2022.
5. 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki občinskega proračuna prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena Zakona o javnih financah.
V obdobju začasnega financiranja se občina lahko likvidnostno zadolži.
Po preteku začasnega financiranja, se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun občine za leto 2023.
4. KONČNA DOLOČBA 
6. 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja se od 1. januarja 2023 do uveljavitve proračuna Občine Piran za leto 2023 oziroma do 31. marca 2023.
Št. 410-2/2022
Piran dne, 8. decembra.2022
Župan 
Občine Piran 
Đenio Zadković 
Il Sindaco del Comune di Pirano, visto l’art. 33 della Legge sulla finanza pubblica (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 11/11 – Testo Consolidato 4, e successive modifiche), l’art. 31 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 5/14 – Testo Consolidato, 35/17 e 43/18) e il Decreto sul Bilancio di previsione del Comune di Pirano per l’anno 2022 (Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 11/22, 76/22, 92/22 e 135/22) il giorno 08/12/2022, approva la seguente
D E L I B E R A Z I O N E 
sull’esercizio provvisorio del Comune di Pirano per il periodo gennaio–marzo 2023 
1. DISPOSIZIONI GENERALI 
1. 
La presente delibera stabilisce e regola l’esercizio provvisorio del Comune di Pirano, nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2023.
2. 
L’esercizio provvisorio si basa sul bilancio di previsione del Comune di Pirano per l’anno 2022 (Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 11/22, 76/22, 92/22 e 135/22).
Il volume delle entrate e degli altri ricavi, delle uscite e di altre spese del Comune è determinato in conformità alla Legge sulla finanza pubblica e al Decreto sul bilancio di previsione del Comune di Pirano per l’anno 2022.
2. AMMONTARE E STRUTTURA DELL’ESERCIZIO PROVVISORIO 
3. 
Nel periodo dell’esercizio provvisorio di regola si possono assumere impegni di spesa nei limiti degli impegni di spesa assunti nel medesimo periodo dell’esercizio di bilancio dell’anno 2022, e cioè per un ammontare equivalente a Euro 4.973.375,65.
Durante il periodo dell’esercizio provvisorio le entrate e le uscite possono aumentare alla voce entrate e impegni di spesa finalizzati, come definiti nell’art. 43 della Legge sulla finanza pubblica, ovvero dal Decreto sul bilancio del Comune di Pirano, allorquando non siano stati previsti nell'ambito dell'esercizio provvisorio stesso.
3. ESECUZIONE DELL’ESERCIZIO PROVVISORIO 
4. 
Durante il periodo d’esercizio provvisorio, per l'esecuzione dell’esercizio provvisorio si applicano le norme della legge che disciplina la finanza pubblica, della legge che disciplina l’esecuzione del bilancio di previsione della Repubblica di Slovenia e del Decreto sul bilancio di previsione del Comune di Pirano per l’anno 2022.
5. 
Durante il periodo dell’esercizio provvisorio i fruitori diretti del bilancio comunale possono assumere impegni di spesa e pagare gli stessi dalle medesime partite di bilancio, al pari del bilancio dell’anno precedente.
Le nuove partite di bilancio possono essere aperte dai fruitori diretti esclusivamente in base agli articoli 41, 43 e 44 della Legge sulla finanza pubblica.
Nel periodo dell'esercizio provvisorio il Comune può contrarre prestiti finalizzati a superare una momentanea carenza di liquidità.
Trascorso l’esercizio provvisorio le spese sostenute in tale periodo vengono incluse nel bilancio comunale di previsione per l’anno 2023.
4. DISPOSIZIONE FINALE 
6. 
La delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia e si applica dal 1° gennaio 2023 sino all'entrata in vigore del Bilancio di previsione del Comune di Pirano per l’anno 2023, ovvero sino al 31 marzo 2023.
N. 410-2/2022
Pirano, 8 dicembre 2022
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Đenio Zadković 

AAA Zlata odličnost