Uradni list

Številka 157
Uradni list RS, št. 157/2022 z dne 16. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 157/2022 z dne 16. 12. 2022

Kazalo

4003. Uredba o spremembah Uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva, stran 13141.

  
Na podlagi 10. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US, 123/21, 44/22 in 130/22 – ZPOmK-2), drugega odstavka 35. člena Zakona o morskem ribištvu (Uradni list RS, št. 115/06, 76/15, 69/17 in 44/22) in drugega odstavka 49. člena Zakona o sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS, št. 61/06) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah Uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva 
1. člen 
V Uredbi o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva (Uradni list RS, št. 89/14, 2/15, 3/15, 98/15, 28/16, 81/16, 66/17, 82/18, 13/19, 3/21 in 181/21) se v 8. členu peti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(5) Odkup odbitne franšize, manjše ali enake 15 odstotkom zavarovalne vsote posevka, nasada ali plodu na posamezni zavarovani površini, se po tej uredbi ne sofinancira.«.
2. člen 
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
»12. člen 
(sklepanje pogodb in vlaganje zahtevkov) 
(1) Izvajalci zavarovanja lahko sklepajo zavarovanja po tej uredbi do 30. junija 2023.
(2) Izvajalci zavarovanja vložijo zahtevke na agencijo najpozneje do 30. septembra 2023.
(3) Zahtevki, za katere izplačilo ne bo mogoče v tekočem letu, se izplačajo v naslednjem proračunskem letu.«.
3. člen 
Priloga 3 se nadomesti z novo prilogo 3, ki je kot priloga sestavni del te uredbe.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
(dokončanje postopkov) 
Postopki, začeti na podlagi Uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje (Uradni list RS, št. 89/14, 2/15, 3/15, 98/15, 28/16, 81/16, 66/17, 82/18, 13/19, 3/21 in 181/21), se dokončajo v skladu z Uredbo o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva (Uradni list RS, št. 89/14, 2/15, 3/15, 98/15, 28/16, 81/16, 66/17, 82/18, 13/19, 3/21 in 181/21), pri čemer se za začetek postopka šteje sklenitev zavarovalne pogodbe pri izvajalcu zavarovanja.
5. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2023.
Št. 00704-433/2022
Ljubljana, dne 15. decembra 2022
EVA 2022-2330-0107
Vlada Republike Slovenije 
Danijel Bešič Loredan 
podpredsednik 

AAA Zlata odličnost