Uradni list

Številka 157
Uradni list RS, št. 157/2022 z dne 16. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 157/2022 z dne 16. 12. 2022

Kazalo

3985. Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Slovenj Gradec v obdobju januar–marec 2023, stran 13035.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 30. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 91/20 – UPB3) je župan Mestne občine Slovenj Gradec dne 13. 12. 2022 sprejel
S K L E P 
o začasnem financiranju Mestne občine Slovenj Gradec v obdobju januar–marec 2023 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Mestne občine Slovenj Gradec (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2023 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen 
(podlaga za začasno financiranje) 
Začasno financiranje temelji na realiziranem proračunu občine v obdobju januar–marec 2022. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US; v nadaljevanju: ZJF) in v skladu z Odlokom o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2022 (Uradni list RS, št. 202/22, 96/22, 120/22, 144/22 v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
3. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
A BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Konto
Naziv konta
Proračun januar–marec 2023
1
2
3
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
5.130.843,93
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.902.138,09
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)
3.358.032,21
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
3.018.353,75
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
270.685,04
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
65.199,69
706
DRUGI DAVKI IN PRISPEVKI
3.793,73
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
544.105,88
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
318.992,01
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
3.794,32
712
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI
12.348,84
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
2.652,23
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
206.318,48
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)
558.695,03
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
238.174,04
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDM. SRED.
320.520,99
73
PREJETE DONACIJE (730)
0,00
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740)
670.010,81
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINAN. INSTITUC.
670.010,81
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV EVROPSKE UNIJE
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
4.659.292,18
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
1.693.698,46
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
521.273,69
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOC. VARNOST
85.389,45
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
1.053.451,57
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
33.583,75
409
REZERVE
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)
1.693.968,43
410
SUBVENCIJE
4.616,62
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM, GOSPODINJSTVOM
941.886,32
412
TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZ. IN USTANOVAM
51.019,78
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
696.445,71
414
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
1.244.189,29
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
1.244.189,29
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)
27.436,00
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM, KI NISO PRORAČ. UPORABNIKI
18.406,14
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
9.029,86
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ/PRESEŽEK (I.–II.)
471.551,75
B RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750)
0,00
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
44
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440)
0,00
440
DANA POSOJILA
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FIN. NALOŽB
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITAL. DELEŽEV (IV.-V.)
0,00
C RAČUN FINANCIRANJA
50
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
0,00
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
0,00
55
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)
343.149,25
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
343.149,25
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
128.402,50
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
–343.149,25
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–471.551,75
XII. STANJE SRED. NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
1.045.000,00
9009 – SPLOŠNI SKLAD ZA DRUGO (ocena)
955.000,00
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen 
(posebni del proračuna in načrt razvojnih programov) 
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – kontov. Finančni načrti neposrednih uporabnikov proračuna in načrt razvojnih programov se objavijo na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
5. člen 
(uporaba predpisov) 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen 
(prevzemanje in plačevanje obveznosti) 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2023 dalje.
Št. 410-0056/2022
Slovenj Gradec, dne 13. decembra 2022
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Tilen Klugler 

AAA Zlata odličnost