Uradni list

Številka 157
Uradni list RS, št. 157/2022 z dne 16. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 157/2022 z dne 16. 12. 2022

Kazalo

3947. Navodilo o poročanju plačilnega prometa s tujino, stran 12947.

  
Na podlagi tretjega odstavka 29. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, Uradni list RS, 59/11 in 55/17) ter 4. in 6. člena Sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino (Uradni list RS, št. 107/08 in 24/13) izdaja guverner Banke Slovenije
N A V O D I L O 
o poročanju plačilnega prometa s tujino 
1. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(predmet urejanja) 
To navodilo predpisuje vsebino, obliko in roke poročanja o plačilnem prometu s tujino (v nadaljnjem besedilu: PPT).
2. člen 
(obvezniki poročanja) 
Obvezniki poročanja so banke, ki opravljajo PPT.
3. člen 
(predmet poročanja) 
(1) Predmet poročanja so vsa plačila (prilivi/odlivi) ne glede na velikost zneska, ki jih banke in hranilnice (v nadaljevanju: banke) opravijo zase ali za stranke v odnosu s tujino.
(2) Banka poroča:
1. vse razpoložljive podatke, v okviru katerih so v podatkovni strukturi definirani obvezni oziroma neobvezni podatki za poročanje;
2. vse prilive in odlive nefinančnih transakcij bank, ki jih opravijo za potrebe lastnega poslovanja v odnosu s tujino.
(3) Banka ne poroča:
1. množičnih plačil, kjer ena odlivna transakcija v breme transakcijskega računa lahko vsebuje množico odlivov v Sloveniji in v druge države;
2. dokumentarnih plačil, ki se jih iz knjižb na transakcijskih računih ne da prepoznati kot transakcije s tujino, ter dokumentarnih plačil, ki se ne knjižijo na transakcijske račune;
3. plačil v tuje vzajemne sklade (prilivi in odlivi), ki so izvršena z medbančnimi poboti, seznami pa so izdelani izven standardov plačilnega prometa SWIFT ali ISO;
4. medbančnih prenosov;
5. direktnih obremenitev;
6. transakcij iz naslova posredništva med bankami (takih transakcij ne poroča posredniška banka, ampak inicialna banka za odlive in banka prejemnika plačila za prilive);
7. prenosov sredstev/plačil med računi pri slovenskih bankah (rezidenti in nerezidenti), v katerikoli valuti.
4. člen 
(rok poročanja) 
Obvezniki poročajo o PPT mesečno, najkasneje do 10. delovnega dne za podatke predhodnega meseca.
5. člen 
(ponovno posredovanje poročil zaradi ugotovljenih napak) 
(1) Obveznik poročanja je dolžan posredovati podatke, ki so formalno in vsebinsko pravilni.
(2) Obveznik poročanja je dolžan posredovati morebitne popravke že poslanih podatkov/poročil v desetih delovnih dneh od zaznave razloga za popravek ali napake.
6. člen 
(hramba poročil) 
Obveznik poročanja je dolžan poročila, posredovana Banki Slovenije v skladu s tem navodilom, hraniti pet let.
2. PODATKOVNA STRUKTURA 
7. člen 
(podatkovna struktura – PPT) 
(1) Obveznik poročanja PPT poroča skladno z XML shemo in tehničnim navodilom za poročanje podatkov PPT, ki sta objavljena na spletni strani Banke Slovenije.
(2) Obvezniki poročajo naslednje podatke plačil s tujino:
Zaporedna številka
IME POLJA
VSEBINA
Tip polja in največja dolžina
Status
1
banka poročevalka
10 mestna matična številka
AN 10
obvezno
2
obdobje poročila
mesec in leto za katerega se poroča (MMLLLL)
AN 6 
obvezno
3
datum poslovnega dogodka
datum valutacije – datum odobritve oziroma obremenitve računa banke (DD-MM-LLLL)
AN 10 
obvezno
4
smer
1 – priliv, 2 – odliv
AN 1
obvezno
5
znesek
znesek priliva ali odliva v poravnalni valuti 
N 15 (13,2)
obvezno
6
valuta
poravnalna valuta odliva ali priliva po šifrantu ISO 4217 (tričrkovna koda; primer EUR)
AN 3 
obvezno
7
BIC prejemnika
BIC/SWIFT koda prejemnika plačilnega naloga: pri prilivih je to vedno banka poročevalka, pri odlivih pa banka, kateri pošlje odliv v izvršitev 
AN 11 (8 ali 11 mest)
pogojno (obvezno za prilive)
8
BIC pošiljatelja
BIC/SWIFT koda pošiljatelja plačilnega naloga: pri odlivih je to vedno banka poročevalka, pri prilivih pa banka, od katere prejme plačilni nalog
AN 11 (8 ali 11 mest)
pogojno (obvezno za odlive)
9
BIC banke plačnika
podatek je relevanten pri prilivih – iz tega se lahko razbere državo iniciatorja plačila (v kolikor ni IBANa plačnika ali pa je ta različna od države pošiljatelja plačilnega naloga)
AN 11 (8 ali 11 mest)
neobvezno
10*
račun plačnika
IBAN, če obstaja, sicer v drugačni obliki
AN 34 (od 1 do 34 mest)
pogojno (obvezno za odlive)
11*
naziv in naslov plačnika
naziv in naslov plačnika
AN 140 (od 1 do 140 mest)
obvezno
12
BIC banke prejemnika plačila
podatek je relevanten pri odlivih – iz njega se lahko razbere državo prejemnika plačila (v kolikor ni IBANa prejemnika plačila ali pa je ta različna od države prejemnika plačilnega naloga)
AN 11 (8 ali 11 mest)
neobvezno
13*
račun prejemnika plačila
IBAN če obstaja, sicer v drugačni obliki
AN 34 (od 1 do 34 mest)
pogojno (obvezno za prilive)
14*
naziv in naslov prejemnika plačila
naziv in naslov prejemnika plačila
AN 140 (od 1 do 140 mest)
obvezno
*za komitente banke, ki so fizične osebe, se v polje vpiše vrednost FO
3. PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
(prehodna določba) 
Obvezniki poročanja prvič poročajo skladno s tem navodilom februarja 2023 podatke PPT, ki se nanašajo na januar 2023.
9. člen 
(razveljavitev navodila) 
Z uveljavitvijo tega navodila preneha veljati V. člen Navodila za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino (Uradni list RS, št. 18/17), ki pa se še uporablja za poročanje podatkov za december 2022 v januarju 2023.
10. člen 
(začetek veljavnosti) 
To navodilo prične veljati 1. januarja 2023.
Ljubljana, dne 8. decembra 2022
Boštjan Vasle 
guverner 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti