Uradni list

Številka 157
Uradni list RS, št. 157/2022 z dne 16. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 157/2022 z dne 16. 12. 2022

Kazalo

3984. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega akta Južna obvoznica mesta Sežana – 1. faza, stran 13033.

  
Na podlagi 119. ter 129. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) (Uradni list RS, št. 199/21) ter na podlagi 31. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 54/21, 184/21) je župan Občine Sežana sprejel
S K L E P 
o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega akta Južna obvoznica mesta Sežana – 1. faza
1. člen 
S tem sklepom se določa način priprave in sprejema občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za podrobnejšo umestitev južne obvoznice mesta Sežana – 1. faza (v nadaljevanju: OPPN – južna obvoznica v Sežani).
2. člen 
(ocena stanja, razlogi za pripravo podrobnejšega prostorskega načrta in predmet načrtovanja) 
Načrtovanje južne obvoznice mesta Sežana se je v krovnih prostorskih dokumentih občine zasnovalo že v letu 1993, ko se je severno od mesta umestila avtocesta Razdrto–Fernetiči. V takratni urbanistični zasnovi mesta Sežana se je v primarnem mestnem cestnem sistemu obvoznica načrtovala kot podaljšek avtocestnega priključka Sežana zahod preko železniških tirov. Nadaljevala se je po robu zasnove mesta med tremi velikimi doli (vrtačami), ter se navezala na Lokavsko cesto oziroma državno cesto pri sežanski smodnišnici. Tako začrtano traso so prevzemali tudi kasnejši občinski prostorski plani, vendar za njeno umeščanje do priprave občinskega prostorskega načrta niso bile izvedene natančnejše prostorske preveritve ter celovita presoja vplivov na okolje.
Nova prometnica je, poleg za mesto potrebnega dodatnega prehoda čez glavno železniško progo, pomembna tudi za aktiviranje razvojnih površin južno od železniške proge, katere je ob nadgraditvi prometnih sistemov (nadaljevanje AC priključka Sežana zahod proti jugu v smeri Lipice ter vzpostavitev novega industrijskega tira za daljše tovorne kompozicije) mogoče nameniti zlasti logističnim dejavnostim. Namero za umestitev dodatnega terminala na teh površinah je izkazala tudi Luka Koper, zato so že v letu 2006 stekle priprave za izvedbo projekta logističnega terminala ter s tem povezane infrastrukture, v katero so bili vključeni tudi upravljavci državne prometne infrastrukture. Čeprav je bila prednostna naloga zagotovitev dostopa na nove razvojne površine s podaljšanjem AC priključka Sežana zahod preko železniške proge, se je z državnim resorjem, pristojnim za promet, dogovorilo, da se koridor prometnice umesti v poteku med dvema državnima cestama (regionalno cesto R II 445 (Senožeče–Sežana–Fernetiči) in regionalno cesto R3 RT 934 (Sežana–Lipica–Lokev), kar bi v nadaljevanju omogočalo opredelitev obvoznice kot državne ceste oziroma spremembo pri upravljanju cestnega omrežja v Sežani.
V postopku priprave občinskega prostorskega načrta (OPN) se je umeščanje južne obvoznice preverilo s strokovnimi podlagami, izvedena pa je bila tudi celovita presoja vplivov na okolje.
S podrobnejšim načrtovanjem obvoznice v prostor je občina pričela v letu 2018 na podlagi Sklepa o pripravi OPPN za južno obvoznico mesta Sežana, objavljenim v Uradnem listu RS, št. 11/08.
Koridor južne obvoznice je bil, z ustrezno namensko rabo in enoto urejanja prostora SŽ-131, opredeljen v Odloku o OPN Občine Sežana (Uradni list RS, št. 20/16; v nadaljevanju: odlok o OPN).
Na podlagi opredeljenih ukrepov v okoljskem poročilu so v odloku o OPN podane usmeritve za pripravo podrobnejšega načrtovanja prostorske ureditve.
Zaradi uskladitve načrtovane ureditve s potekom novo odkritih jamskih sistemov, ki so opredeljeni v strokovni podlagi Strokovno krasoslovno mnenje za potrebe priprave OPPN za južno obvoznico mesta Sežana, ZRC SAZU Inštitut za raziskovanje Krasa, št. 45/125-10/2019, september 2020, v postopku priprave OPPN po tem sklepu načrtuje le prvi del južne obvoznice mesta Sežana, in sicer od Partizanske ceste do krožišča z obstoječo Orleško cesto.
Predvidene ureditve infrastrukturnih objektov, ki so predmet OPPN, se nahajajo v enoti urejanja SŽ-131 PC. V OPPN je potrebno prikazati vplive in povezave s sosednjimi območji: navezavo na križišče AC priključka Sežana zahod in R II 445 (Senožeče–Sežana–Fernetiči), navezavo na območja obstoječih in predvidenih gospodarskih con ter prometnic (obstoječih in načrtovanih) v enotah urejanja SŽ-33, SŽ-35, SŽ-34 in SŽ-165.
Rešitve morajo obravnavati izven nivojsko prečkanje železniške proge Sežana–državna meja Slovenija–Italija, vključno z industrijskimi in postajnimi tiri, priključevanje na občinski cesti LK 376661, LK 376671 in navezavo na Orleško cesto (JP 874841).
OPPN – južna obvoznica v Sežani se bo na podlagi usmeritev za pripravo podrobneje določilo:
– območje podrobnega načrta;
– urbanistične, arhitekturne in krajinske rešitve prostorskih ureditev;
– načrt gradbenih parcel;
– etapnost izvedbe prostorske ureditve, če je ta potrebna;
– gospodarsko javno infrastrukturo, ki jo je treba zagotoviti za načrtovane prostorske ureditve, pogoje glede njene gradnje in priključevanja objektov nanjo;
– rešitve in ukrepi za varovanje zdravja;
– rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediščine;
– rešitve in ukrepi za varstvo okolja ter ohranjanje narave;
– rešitve in ukrepi za obrambo;
– rešitve in ukrepi za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom;
– druge vsebine glede na namen in območje, za katero se pripravi OPPN.
3. člen 
(pravna podlaga za pripravo podrobnejšega prostorskega načrta) 
Pravna podlaga za pripravo OPPN za južno obvoznico mesta Sežana je:
v veljavni zakonodaji:
– OPPN se pripravi in sprejme po postopku skladno s 126. in 129. členom Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) (Uradni list RS, št. 199/21)
in v veljavnih prostorskih aktih občine:
– Odloku o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sežana (Uradni list RS, št. 20/16, 52/18, 81/19).
Vsebino, obliko in način priprave OPPN opredeljuje Pravilnik o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta.
4. člen 
(območje urejanja) 
Območje OPPN zajema naslednje parcele ali njihove dele št.: 2725/152, 2725/160, 3056, 3057, 3070, 3745/14, 3745/15, 3745/16, 3745/55, 3745/263, 3745/57, 3745/285, 3745/289, 3745/56, 3745/58, 3745/59, 3745/284, 3745/342, 3745/343, 3745/344, 3745/345, 3745/368, 3745/369, 3745/578, 3887/16, 3887/17, 3887/18, 3887/21, 3887/23, 3887/25, 3889/2, 3898, 3905/16, 3905/18, 3905/19, 3905/21, 3914/1, 3914/3, 3914/4, 3914/23, 3914/26, 3914/27, 3914/28, 6091/7, 6091/17, 6108, 6399, k.o. 2455 – Sežana.
Predvidena ureditev, ki je predmet OPPN, se nahaja v enotah urejanja prostora (EUP) SŽ-131, SŽ-32*, SŽ-33*, SŽ-35*, SŽ-34, SŽ-116, SŽ-156 ter v SŽ-165 v Sežani.
5. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Strokovne rešitve se pridobijo v skladu z določili ZUreP-3. Izhodišča za pripravo so v do sedaj izdelanih dokumentih.
Strokovne rešitve prostorskega akta bodo temeljile na:
– Prikazu stanja prostora, usmeritvah občinskega prostorskega načrta in urbanističnega načrta za mesto Sežana,
– Idejnem projektu (IDP) prometne infrastrukture, križanja ter z ostalo infrastrukturo, s prikazom povezav na sosednja območja,
– programskih zasnovah načrtovanih na sosednjih območjih (distribucijski center, eko poslovna cona).
Strokovne podlage posredujejo nosilci urejanja prostora za svoja področja, lahko pa tudi drugi udeleženci pri pripravi. V kolikor se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno izdelati dodatne strokovne podlage, se te pripravijo med postopkom prostorskega akta.
6. člen 
(predvidne aktivnosti in okvirni roki za izdelavo) 
Osnutek se pripravi v roku enega meseca po pridobitvi strokovnih rešitev umeščenih na geodetski posnetek. Za pripravo dopolnjenega osnutka je predviden en mesec po pridobitvi smernic nosilcev urejanja prostora (NUP). Sprejem predloga OPPN je okvirno predviden v roku enega leta po začetku priprave OPPN.
Aktivnosti:
1. Občina je predhodno pridobila mnenje Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave (v nadaljevanju ZRSVN), pristojnega za ohranjanje narave, o verjetno pomembnih vplivih na varovanje območja in glede obveznosti izvedbe presoje sprejemljivosti na varovana območja ter mnenje ministrstva pristojnega za celovito presojo vplivov na okolje (v nadaljevanju CPVO) za mnenje glede obveznosti izvedbe CPVO.
2. Sklep o pripravi OPPN sprejme župan.
3. Občina zaprosi pristojno ministrstvo za dodelitev identifikacijske številke prostorskemu aktu.
4. Objava sklepa ter mnenji iz prve točke tega člena, na spletni strani občine ter v Uradnem listu Republike Slovenije do vzpostavitve prostorsko informacijskega sistema (v nadaljevanju PIS).
5. Občina pozove NUP za podajo podrobnejših usmeritev ter podatke in strokovne podlage za načrtovanje konkretne prostorske ureditve.
6. Priprava osnutka OPPN (objava na spletni strani občine in poziv NUP za pridobitev mnenj).
7. Dopolnitev osnutka po pridobitvi mnenj NUP (gradivo se javno objavi in razgrne, javna obravnava).
8. Župan s sklepom potrdi predlog stališč glede upoštevanja pripomb.
9. Predlog OPPN se skupaj s stališči objavi na spletni strani občine.
10. Po potrebi občina poziva NUP za dopolnitev mnenj.
11. Po potrebi izvedba postopka odločanja o razrešitvi nasprotja javnih interesov na podlagi odločitve občinskega sveta.
12. Sprejem OPPN z odlokom in njegova objava v Uradnem listu RS in PIS.
7. člen 
(nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi prostorskega načrta) 
Državni nosilci urejanja prostora:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana, področje voda,
– Ministrstvo za obrambo RS, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana, področje zaščite in reševanja,
– Ministrstvo za obrambo RS, Direktorat za logistiko, Vojkova cesta 61, Ljubljana, področje obrambe,
– Zavod RS za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana, področje ohranjanja narave,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Nova Gorica, Delpinova ulica 16, 5000 Nova Gorica,
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana ter v vednost DARS d.d., Družba za avtoceste v RS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, področje avtocest in DRSI, Tržaška c. 19, 1000 Ljubljana.
Lokalni nosilci urejanja prostora:
– Kraški vodovod Sežana, Bazoviška cesta 6, 6210 Sežana,
– Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica,
– Javna razsvetljava d.d., Litijska cesta 263, 1261 Ljubljana – Dobrunje,
– Petrol Plin d.o.o, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana,
– Telekom Slovenije, PE Koper, Kolodvorska 9, 6000 Koper,
– Optic tel – telekomunikacije d.o.o., Cigaletova ulica 10, 1000 Ljubljana,
– Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana.
V kolikor se ugotovi v postopku priprave, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja drugih nosilcev urejanja, se le-ta pridobijo v postopku.
8. člen 
(načrt vključevanja javnosti) 
Predvideno je z zakonom predpisano sodelovanje javnosti. Dopolnjeni osnutek se javno objavi in razgrne za najmanj 30 dni. V tem času bo javnosti omogočeno podajanje pripomb in predlogov na objavljeno in razgrnjeno gradivo. Javnost bo s krajem in časom javne razgrnitve gradiva in javne obravnave, načinom podajanja pripomb ter rokom za njihovo podajanje, seznanjena preko objave naznanila o javni razgrnitvi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Občine Sežana ter na krajevno običajen način in preko oglasnih desk KS Sežana. Razgrnjeno gradivo bo objavljeno na spletni strani Občine Sežana ter v fizični obliki na ogled tudi v prostorih Občine Sežana.
9. člen 
(CPVO) 
Na podlagi mnenja Zavoda za varstvo narave št. 3562-0397/2022-4 z dne 18. 7. 2022 se celovita presoja na okolje ne bo izvedla.
10. člen 
(posebne določbe) 
S sprejetjem tega sklepa se:
– spremeni Program priprave OLN »Poslovna cona Sežana jug-Pod železnico« (Uradni list RS, št. 82/06), in sicer za območje urejanja, ki je opredeljeno v 4. členu tega sklepa.
– preneha veljati Sklep o začetku priprave OPPN za južno obvoznico mesta Sežana, št. 3505-5/18, objavljen v Uradnem listu RS, št. 11/18 z dne 23. 2. 2018.
11. člen 
(določitev objave) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 3505-5/2018-93
Sežana, dne 9. novembra 2022
Župan 
Občine Sežana 
David Škabar 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti