Uradni list

Številka 157
Uradni list RS, št. 157/2022 z dne 16. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 157/2022 z dne 16. 12. 2022

Kazalo

3939. Pravilnik o šolninah in drugih prispevkih v visokem šolstvu, stran 12912.

  
Na podlagi prvega odstavka 77. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ, 65/17, 175/20 – ZIUOPDVE, 57/21 – odl. US, 54/22 – ZUPŠ-1 in 100/22 – ZSZUN) minister za izobraževanje, znanost in šport izdaja
P R A V I L N I K 
o šolninah in drugih prispevkih v visokem šolstvu 
1. člen 
(vsebina pravilnika) 
Ta pravilnik ureja šolnino in druge prispevke za študij po študijskih programih z javno veljavnostjo ter prispevke za druge posamične storitve, ki jih zaračunavajo visokošolski zavodi.
2. člen 
(uporaba pravilnika) 
Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na državljane Republike Slovenije, se uporabljajo tudi za državljane držav članic Evropske unije.
3. člen 
(šolnina) 
(1) Državljani Republike Slovenije plačujejo šolnino za:
– redni študij po študijskih programih prve in druge stopnje, ki jih izvajajo javni visokošolski zavodi in zasebni visokošolski zavodi na študijskih programih s koncesijo, če imajo že doseženo izobrazbo, ki ustreza najmanj ravni izobrazbe, pridobljene po študijskem programu, v katerega so vpisani, oziroma še nimajo dosežene izobrazbe, ki ustreza najmanj ravni izobrazbe, pridobljene po študijskem programu, v katerega so vpisani, in jim je prenehal status študenta v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, na prejšnjem študijskem programu;
– redni študij po študijskih programih prve in druge stopnje, ki jih izvajajo zasebni visokošolski zavodi na študijskih programih brez koncesije;
– izredni študij po študijskih programih prve in druge stopnje;
– študij po študijskih programih tretje stopnje ter
– študij po študijskih programih za izpopolnjevanje.
(2) Državljani Republike Slovenije ne plačujejo šolnine za redni študij po študijskih programih prve in druge stopnje, ki jih izvajajo javni visokošolski zavodi in zasebni visokošolski zavodi na študijskih programih s koncesijo, razen za tisti del, ki presega obseg študijskega programa, potrebnega za pridobitev izobrazbe.
(3) Študenti plačujejo šolnino za študij po študijskih programih tretje stopnje na javnih visokošolskih zavodih, razen če je sofinanciranje tega študija že zagotovljeno v proračunu Republike Slovenije v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo.
(4) Tujci in Slovenci brez slovenskega državljanstva, ki se izobražujejo na visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji, plačujejo šolnino v skladu s predpisi, ki urejajo študij tujcev.
4. člen 
(prispevki) 
(1) Javni visokošolski zavodi lahko za redni in izredni študij študentu zaračunavajo naslednje prispevke:
– stroške nadaljnjih izpitov pri istem predmetu v skladu s pravili visokošolskega zavoda,
– stroške komisijskih izpitov,
– stroške, povezane z izvajanjem študijskega programa na terenu in strokovnih ekskurzijah (prevoz, namestitev ipd.),
– članarino za visokošolske knjižnice,
– druge prispevke za študij v delu, ki niso nujni za izvedbo študijskega programa (uporaba informacijsko-komunikacijske opreme, interesne dejavnosti študentov ipd.).
(2) Poleg stroškov iz prejšnjega odstavka se lahko študentu določi tudi varščina za poplačilo morebitne škode.
(3) Javni visokošolski zavodi za redni in izredni študij ne smejo zaračunavati vpisnih stroškov (stroški izbirnih postopkov, vpisna dokumentacija, indeks, študentska izkaznica ipd.).
(4) Zasebni visokošolski zavodi lahko za redni in izredni študij poleg prispevkov iz tega člena zaračunavajo tudi vpisne stroške (stroški izbirnega postopka, študentske izkaznice, vpisne dokumentacije ipd.).
(5) Prispevki iz tega člena se študentom zaračunajo po dejanskih materialnih stroških, ki jih imajo visokošolski zavodi.
5. člen 
(čas plačevanja šolnine) 
Šolnina za študij iz prvega odstavka 3. člena tega pravilnika se plačuje za vsak letnik študijskega programa posebej, za študijske programe za izpopolnjevanje pa za čas, kolikor trajajo.
6. člen 
(elementi za izračun stroškov za določitev šolnine) 
(1) Elementi za izračun stroškov za letnik študijskega programa prve, druge in tretje stopnje in za študijske programe za izpopolnjevanje so:
– stroški dela za plače, vključno s prispevki in drugimi dajatvami delodajalca iz plač, ter drugi osebni prejemki v skladu s predpisi, ki urejajo delovna razmerja,
– materialni stroški, ki obsegajo sredstva za izdatke za blago in storitve, ki nimajo narave stroškov dela iz prejšnje alineje,
– amortizacija opreme in objektov, potrebnih za izvedbo študijskega programa.
(2) Pri izračunu se upoštevajo elementi oziroma stroški, za katere se sredstva ne zagotavljajo iz javnih virov.
7. člen 
(določitev višine šolnine) 
(1) Stroški za izvedbo letnika študijskega programa so vsota dejanskih stroškov po posameznih elementih iz prejšnjega člena.
(2) Šolnina za posameznega študenta se določi tako, da se stroški iz prejšnjega odstavka delijo s številom študentov, vpisanih v posamezni študijski program, upoštevajoč obdobje preteklih študijskih let, določeno v internih aktih visokošolskih zavodov, in se ustrezno zmanjšajo glede na prilagoditev dejanske izvedbe študijskega programa v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo.
(3) Šolnina za posameznega študenta, vpisanega v prvič razpisan študijski program, se določi tako, da se stroški iz prvega odstavka tega člena delijo s številom razpisanih mest za ta študijski program.
8. člen 
(ponavljanje letnika) 
Študentom, ki ponavljajo letnik, se zaračunajo dejanski stroški za tiste obveznosti po študijskem programu, ki jih še niso opravili.
9. člen 
(podaljšanje statusa iz upravičenih razlogov) 
Študentom, ki se jim status podaljša iz upravičenih razlogov, se šolnina ne zaračuna ponovno.
10. člen 
(stroški študijskih programov za izpopolnjevanje) 
Določbe 6. in 7. člena tega pravilnika se uporabljajo tudi za izračunavanje šolnin za študij po študijskih programih za izpopolnjevanje.
11. člen 
(pristojni organ) 
(1) Šolnino in druge prispevke po tem pravilniku določi pristojni organ visokošolskega zavoda.
(2) Če s tem pravilnikom oziroma z drugimi predpisi ni drugače določeno, pristojni organ visokošolskega zavoda določi ceno tudi za druge posamične storitve.
12. člen 
(objava) 
Visokošolski zavod mora podatke o šolninah in drugih prispevkih za študij javno objaviti najkasneje do objave razpisa za vpis za posamezno študijsko leto.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
13. člen
(uskladitev internih aktov) 
Visokošolski zavodi uskladijo svoje interne akte s tem pravilnikom v dveh mesecih od njegove uveljavitve.
14. člen 
(podatki za študijsko leto 2023/2024) 
Ne glede na določbo 12. člena tega pravilnika visokošolski zavodi podatke o šolninah in drugih prispevkih za študij za študijsko leto 2023/2024 javno objavijo do 1. aprila 2023.
15. člen 
(sprejeti ceniki) 
Za študijsko leto 2022/2023 se uporabljajo ceniki, ki so jih visokošolski zavodi sprejeli na podlagi Pravilnika o šolninah in drugih prispevkih v visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 40/94 in 45/98).
16. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o šolninah in drugih prispevkih v visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 40/94 in 45/98).
17. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-87/2022/20
Ljubljana, dne 6. decembra 2022
EVA 2022-3330-0074
Dr. Igor Papič 
minister 
za izobraževanje, znanost in šport

AAA Zlata odličnost