Uradni list

Številka 157
Uradni list RS, št. 157/2022 z dne 16. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 157/2022 z dne 16. 12. 2022

Kazalo

Ob-3713/22, Stran 2612
Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa Urad za Interreg in finančne mehanizme, Sektor za upravljanje čezmejnih programov, na podlagi 106.i člena Zakona o javnih financah objavlja
javni razpis 
za predložitev projektov (za standardne projekte) v okviru Interreg programa Slovenija-Avstrija 2021–2027 (referenčna številka: 4300-31/2022) 
1. Organ upravljanja
Organ upravljanja je Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa Urad za Interreg in finančne mehanizme, Sektor za upravljanje čezmejnih programov.
Organ upravljanja je pogodbeni organ za sredstva evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).
2. Pravna podlaga:
– Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – revidiran, 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US),
– Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22 in 105/22 – ZZNŠPP), Uredba (EU) 2021/1060 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. junija 2021 o določitvi skupnih določb o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, Kohezijskem skladu, Skladu za pravični prehod in Evropskem skladu za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo ter finančnih pravil zanje in za Sklad za azil, migracije in vključevanje, Sklad za notranjo varnost in Instrument za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko (uredba o skupnih določbah) z vsemi spremembami,
– Uredba (EU) 2021/1058 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. junija 2021 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in Kohezijskem skladu (uredba o ESRR) z vsemi spremembami,
– Uredba (EU) 2021/1059 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. junija 2021 o posebnih določbah za cilj »evropsko teritorialno sodelovanje« (Interreg), ki ga podpirajo Evropski sklad za regionalni razvoj in instrumenti za zunanje financiranje (uredba Interreg), z vsemi spremembami,
– izvedbeni akti in delegirani akti, sprejeti v skladu z zgoraj navedenimi uredbami,
– drugi pravni akti, ki se uporabljajo za izvajanje projektov, ki jih sofinancira ESRR,
– Interreg program Slovenija-Avstrija št. CCI2021TC16RFCB046, odobren s Sklepom Evropske komisije št. C (2022) 3101 final, dne 16. maja 2022, z vsemi spremembami.
Zaimki, v tem dokumentu uporabljeni v moški slovnični obliki, vključujejo tudi žensko slovnično obliko v skladu z načeli spolno nevtralnega jezika.
3. Javni razpis za predložitev projektov
Ta javni razpis za predložitev projektov objavlja organ upravljanja.
Razpisna dokumentacija, ki vsebuje Priročnik za upravičence, predlogo izjave o projektu, predlogo izjave projektnega partnerja, vzorec pogodbe o sofinanciranju, vzorec sporazuma o partnerstvu ter Interreg program Slovenija-Avstrija (IP SI-AT), je na voljo na spletni strani www.si-at.eu. Vzorec prijavnice brez povezave lahko prenesete s spletne strani www.si-at.eu (ta dokument ni del uradne razpisne dokumentacije).
Interreg program Slovenija-Avstrija za programsko obdobje 2021–2027 vabi morebitne upravičence k predložitvi projektnih vlog v okviru tega javnega razpisa za predložitev projektov.
4. Predmet javnega razpisa za predložitev projektov
IP SI-AT se financira iz evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v okviru cilja evropsko teritorialno sodelovanje. Predmet tega javnega razpisa za predložitev projektov je sofinanciranje projektov, ki učinkovito prispevajo k splošnemu cilju programa, ki je:
zmanjšanje teritorialnih razlik v čezmejni regiji, spodbujanje sprememb in izkoriščanje priložnosti za nove razvojne trende, in sicer z združevanjem virov preko državnih meja, da bi bili bolje pripravljeni na prihodnost in bi se zmanjšale čezmejne ovire ter s tem izboljšalo čezmejno sodelovanje na določenih področjih.
Predmet tega javnega razpisa za predložitev projektov je sofinanciranje projektov, ki ustrezajo naslednjim prednostnim nalogam in pripadajočim specifičnim ciljem:
Prednostna naloga 1: odpornejša in bolj trajnostna regija
– Specifični cilj 1: spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam, preprečevanje tveganj in odpornosti na nesreče
– Specifični cilj 2: spodbujanje prehoda na krožno gospodarstvo
Prednostna naloga 2: sposobnejša in bolj konkurenčna regija
– Specifični cilj 1: razvoj znanj, spretnosti in kompetenc za delo in življenje
– Specifični cilj 2: trajnostni gospodarski razvoj, ki temelji na kulturnih in turističnih potencialih
Prednostna naloga 3: boljše upravljanje sodelovanja
– Specifični cilj 1: krepitev usklajevanja in sodelovanja med institucijami
Projekti morajo biti usmerjeni v doseganje rezultatov. Jasno mora biti prikazana soodvisnost intervencijske logike projekta (tj. specifičnih ciljev projekta, dejavnosti, kazalnikov učinka (outputov) in pričakovanih rezultatov projekta) s ciljnim specifičnim ciljem in kazalniki programa.
Podrobni opis vsebine vsake prednostne naloge in specifičnih ciljev programa, vključno z ukrepi in ciljnimi skupinami, je na voljo v 2. poglavju IP SI-AT dokumenta. Da bi bil vaš projekt skladen s programom, je treba prebrati in upoštevati opis v okviru vsake prednostne naloge in pripadajočega specifičnega cilja.
V skladu s pogoji tega javnega razpisa se projektni predlog lahko nanaša le na eno od navedenih prednostnih nalog in en specifični cilj programa, tudi če nekatere dejavnosti projekta spadajo v drugo prednostno nalogo.
5. Razpoložljiva sredstva, stopnja sofinanciranja in velikost projekta
Za sofinanciranje projektov v okviru tega javnega razpisa za predložitev projektov je na voljo skupno 41.500.000 EUR sredstev ESRR.
Sredstva se razdelijo po prednostnih nalogah, kot sledi:
 Prednostna naloga
Sredstva ESRR v EUR
1. odpornejša in bolj trajnostna regija
21.100.000
2. sposobnejša in bolj konkurenčna regija
17.000.000
3. boljše upravljanje sodelovanja
3.400.000
Skupaj
41.500.000 
Program sofinancira samo upravičene izdatke (glej 10. točko tega dokumenta). Sofinanciranje s sredstvi ESRR znaša do največ 80 % skupnih upravičenih stroškov, najmanj 20 % pa se zagotovi iz lastnega prispevka projektnih partnerjev in/ali drugih virov.1
1 Za podrobnejše informacije glej Priročnik za upravičence.
V programu lahko sodelujejo projekti, katerih zaprošeni znesek znaša najmanj 160.000 EUR sredstev ESRR in kot priporočilo ne presega več kot 1,5 milijona EUR sredstev ESRR.
6. Programsko območje: programsko območje obsega osem slovenskih (gorenjska, goriška, koroška, osrednjeslovenska, podravska, pomurska, savinjska, zasavska) in osem avstrijskih (Oststeiermark, West- in Südsteiermark, Graz, Östliche Obersteiermark, Unterkärnten, Klagenfurt-Villach, Oberkärnten in Südburgenland) NUTS-3 regij.
7. Zahteve za partnerstvo
Minimalna zahteva je, da ima partnerstvo vsaj enega projektnega partnerja iz Slovenije in enega iz Avstrije ali EZTS (Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje), registriran v eni od sodelujočih držav, sestavljen iz članov iz obeh držav članic.
Fizične osebe in politične stranke so izključene iz sodelovanja. Vse druge pravne osebe lahko sodelujejo, če ne delujejo kot zunanji ponudniki storitev ter imajo finančno, administrativno in operativno zmogljivost za sodelovanje v programu.
Vodilni partnerji morajo imeti sedež na programskem območju. Institucije, ki se nahajajo zunaj programskega območja, vendar na ozemlju države članice, vključene v program, lahko delujejo le kot projektni partnerji.
Projektni partnerji, ki se nahajajo zunaj programskega območja, vendar v Evropski uniji, so lahko projektni partnerji le v ustrezno utemeljenih primerih. Upoštevajte, da je v primeru odobritve projekta učinkovito sodelovanje partnerjev iz regij Evropske unije zunaj programskega območja pogojeno s tem, da države članice, v katerih se nahajajo, prevzamejo vse izvedbene določbe v zvezi z upravljanjem, kontrolo in revizijo.
8. Upravičeno obdobje sofinanciranja
Za prvi možni začetek projekta šteje datum oddaje projektne vloge v skupnem elektronskem sistemu za spremljanje (Jems).
Datum zaključka projekta je datum, določen v pogodbi o sofinanciranju, vendar najpozneje 31. decembra 2028.
9. Trajanje projekta: priporočeno trajanje projekta je do 36 mesecev.
10. Upravičeni stroški
1. Stroški osebja
2. Pisarniški in administrativni stroški
3. Potni in namestitveni stroški
4. Stroški zunanjih strokovnjakov in storitev
5. Stroški opreme
6. Stroški za infrastrukturo in gradnje
Podrobni opis upravičenih stroškov je vključen v Priročnik za upravičence (četrti del).
Izdatki se štejejo za upravičene šele od datuma oddaje predloga projekta v sistem Jems.
11. Podpora pri pripravi projektov
Prijavitelji naj pred oddajo projektnih predlogov preberejo dokumente, ki se nanašajo na zadevni javni razpis za predložitev projektov in so objavljeni na spletni strani www.si-at.eu. Vprašanja in zahteve za dodatne informacije se v času trajanja javnega razpisa lahko pošljejo skupnemu sekretariatu po elektronski pošti na naslov si-at.svrk@gov.si.
Skupni sekretariat zagotovi naslednje informacije in podporo v zvezi z razvojem projektov in pripravo vlog:
– informacije o programu in javnem razpisu za predložitev projektov,
– informacije o pripravi in predložitvi vlog,
– organizacija informativnih delavnic,
– objava pogosto zastavljenih vprašanj in odgovorov,
– objava informacij o odobrenih projektih.
Podporo v zvezi s specifičnimi temami, povezanimi z vsebino projekta, vključno z informacijami o državnih pomočeh, z iskanjem projektnih partnerjev ali informacijami o nacionalnem/regionalnem sofinanciranju (slednje velja za projektne partnerje iz Avstrije), zagotavljajo predstavniki obeh držav članic (nacionalnih in regionalnih organov). Zelo priporočljivo je, da vsi projektni partnerji pred oddajo vloge vzpostavijo stik s pristojnimi nacionalnimi/regionalnimi organi.
Kontaktni podatki so navedeni v poglavju 2.6 drugega dela Priročnika za upravičence in na spletni strani programa.
Informacije o načrtovanih informativnih delavnicah, najpogostejših vprašanjih in odobrenih projektih so na voljo na spletni strani programa www.si-at.eu.
12. Predložitev projektnih vlog
Projektne vloge se lahko oddajo kadar koli med datumom začetka in datumom zaključka javnega razpisa za predložitev projektov, ali dokler so na voljo sredstva. Prijavitelji lahko oddajo projektne prijave neprekinjeno od objave razpisa.
Prvi rok za oddajo projektnih vlog je 28. februar 2023 (ob 12. uri). Vsi naslednji roki za oddajo projektnih vlog se objavijo na spletni strani programa www.si-at.eu vsaj dva meseca pred določenim rokom. O vlogah, prejetih v roku pred vsakim zasedanjem odbora za spremljanje (OzS) in ki izpolnjujejo vse zahteve, bo odločal OzS.
Vlogo za projekt predloži vodilni partner preko sistema Jems. Oddana vloga mora vsebovati vse zahtevane podatke ter podpisane in skenirane priloge k prijavnici, kot je navedeno v Priročniku za upravičence.
Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani programa www.si-at.eu.
13. Izbor projektov
Projekti morajo imeti čezmejni vpliv na programsko območje. Izpolnjena morajo biti vsaj tri merila za čezmejno sodelovanje. Projektni partnerji sodelujejo pri razvoju projekta, skupnem izvajanju in skupnem financiranju. Poleg tega lahko sodelujejo pri skupnem osebju.
Izbor projektov temelji na oceni prejetih vlog po standardiziranem postopku, ki zagotavlja spoštovanje načel transparentnosti in enake obravnave. Projektna vloga, oddana preko sistema Jems, je edina, ki šteje za veljavno.
Postopek izbora projektov se izvede v dveh fazah:
Preverjanje administrativne ustreznosti in upravičenosti
Vsak projektni predlog mora izpolnjevati merila administrativne ustreznosti in upravičenosti. Projektne vloge, ki v celoti izpolnjujejo merila administrativne ustreznosti in upravičenosti, bodo predmet ocenjevanja kakovosti.
Če administrativno preverjanje razkrije neskladnosti ali če manjka kateri od dokumentov, se od vodilnega partnerja zahteva, da vlogo dopolni. Dopolnitve se lahko nanašajo na skladnost z merili A3, B1 in B2. Vodilni partner ima možnost projektno vlogo dopolniti v sedmih koledarskih dneh od dneva, ko je bil poslan poziv za dopolnitev. Če projekt po prejetih dopolnitvah v celoti izpolnjuje merila administrativne ustreznosti in upravičenosti ter je potrjen s strani OzS, se bodo dopolnitve vnesle v prijavnico (v sistemu Jems) pred podpisom pogodbe o sofinanciranju.
Ocenjevanje kakovosti
Projekti, ki so ocenjeni kot administrativno ustrezni in upravičeni, se dodatno ocenijo glede kakovosti na podlagi naslednjih meril za ocenjevanje:
– strateška merila ocenjevanja,
– operativna merila ocenjevanja.
Skupno število točk za projektno vlogo v okviru ocenjevanja kakovosti je 100 (100 %). Vsaka projektna vloga mora doseči najmanj 70 % ali 70 točk. Projekti, ki ne dosežejo 70 točk, bodo zavrnjeni. O projektih, ki bodo dosegli 70 točk ali več, se bo razpravljalo na seji OzS, z možnostjo odobritve sofinanciranja, odobritve sofinanciranja pod pogoji, zavrnitve sofinanciranja ali uvrstitve na rezervni seznam.
Projektni partnerji projektov s posebnimi projektnimi aktivnostmi večjega okoljskega pomena, kot so študije nosilnosti varovanih območij, projekti, ki vključujejo registrirane enote kulturne dediščine in/ali skupnosti kulturne dediščine, medijske publikacije, namenjene za promocijo kulturne dediščine, dodatno tesnjenje tal, ki je nastalo med izvajanjem projektov, in drugi (specifični cilj programa 2.2) morajo predvideti trajnostne rešitve za upravljanje obiskovalcev, ki naj vključujejo blažilne ukrepe in ukrepe spremljanja. Projektni partnerji so pozvani, da te aktivnosti spremljajo med celotnim izvajanjem projekta, da bodo lahko o tem, za namene spremljanja programa, poročali organu upravljanja/skupnemu sekretariatu. To posebno merilo mora biti izpolnjeno, sicer bo projekt zavrnjen.
Za IP SI-AT je bistveno, da so horizontalna načela vključena v načrtovanje, izvajanje, spremljanje, poročanje in vrednotenje projektnih dejavnosti. Od partnerjev se pričakuje, da ves čas trajanja projektov upoštevajo ukrepe medsektorskih projektnih dejavnosti, upoštevajoč horizontalna načela EU. Natančneje povedano, ukrepe je treba načrtovati, izvajati in o njih poročati ob upoštevanju horizontalnih načel enakih možnosti, nediskriminacije, enakosti spolov in okoljske trajnosti. Projektni partnerji opredelijo, ali je prispevek projekta k horizontalnim načelom pozitiven, nevtralen ali negativen, in predložijo kratko utemeljitev. Negativna ocena enega od horizontalnih načel bo privedla do zavrnitve projekta.
Podrobni opis točkovanja, uporabljenega v okviru ocenjevanja, je v poglavju 2.1.1.2 tretjega dela Priročnika za upravičence, ki je del razpisne dokumentacije, objavljene na www.si-at.eu.
14. Odobritev projekta: končno odločitev o projektu sprejme OzS programa. OzS formalno odloči o odobritvi ali zavrnitvi projekta ter o višini prispevka ESRR, upoštevajoč kakovost vsake projektne vloge in njenega prispevka k ciljem programa.
15. Obvestilo o izboru projektov: organ upravljanja/skupni sekretariat bo vodilnega partnerja obvestil, ali je bil njegov projektni predlog odobren za sofinanciranje/ni bil odobren za sofinanciranje/dan na rezervni seznam, v 30 koledarskih dneh po odločitvi OzS.
16. Spremembe javnega razpisa za predložitev projektov
Vse spremembe javnega razpisa za predložitev projektov ali razpisne dokumentacije bodo objavljene na spletni strani programa www.si-at.eu.
Spremembe tega javnega razpisa za predložitev projektov bodo objavljene v Uradnem listu Republike Slovenije. Prijavitelji morajo upoštevati morebitne spremembe javnega razpisa za predložitev projektov in pripadajoče razpisne dokumentacije, ki bodo objavljene na zgoraj opisani način.
17. Jezik
Javni razpis za predložitev projektov in razpisna dokumentacija se objavita v slovenskem, nemškem in angleškem jeziku. V primeru neskladij med slovenskim in nemškim besedilom razpisa za predložitev projektov in razpisne dokumentacije prevlada usklajena angleška različica, ki se uporablja kot orodje za skupno razumevanje.
Projektna vloga mora biti dvojezična, napisana v slovenskem in nemškem jeziku, razen povzetka projekta, ki mora biti napisan v slovenskem, nemškem in angleškem jeziku. V primeru neskladij prevlada jezik vodilnega partnerja.
18. Druge določbe: rezultati javnega razpisa za predložitev projektov se štejejo za informacije javnega značaja in objavijo na spletni strani www.si-at.eu po podpisu pogodb o sofinanciranju s sredstvi ESRR z izbranimi vodilnimi partnerji.
Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 

AAA Zlata odličnost