Uradni list

Številka 157
Uradni list RS, št. 157/2022 z dne 16. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 157/2022 z dne 16. 12. 2022

Kazalo

3989. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Trebnje, stran 13039.

  
Na podlagi 25. in 28. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), 471. in 473. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C in 18/21), 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 17. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14 – popr.), 15. člena Statuta Občine Mokronog - Trebelno (Uradni list RS, št. 43/18), 17. člena Statuta Občine Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/11) in 14. člena Statuta Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 12/18) so Občinski svet Občine Trebnje na 23. redni seji dne 28. 9. 2022, Občinski svet Občine Mokronog - Trebelno na 18. redni seji dne 19. 10. 2022, Občinski svet Občine Mirna na 21. redni seji dne 30. 8. 2022 in Občinski svet Občine Šentrupert na 29. redni seji dne 28. 9. 2022 sprejeli
O D L O K 
o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Trebnje 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Trebnje (Uradni list RS, št. 107/13, 29/15 in 58/20) se v 4. členu drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Poslovni naslov podjetja je Metelkova ulica 30, 8210 Trebnje. Sedež podjetja je: Trebnje.«.
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
(objava in veljavnost odloka) 
(1) Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, ko ga v enakem besedilu sprejmejo občinski sveti občin Trebnje, Mokronog - Trebelno, Mirna in Šentrupert.
(2) Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0011/2022
Trebnje, dne 22. novembra 2022
Župan 
Občine Trebnje 
Alojzij Kastelic 
Št. 007-010/2013
Mokronog, dne 29. novembra 2022
Župan 
Občine Mokronog - Trebelno 
Anton Maver 
Št. 007-3/2012-24
Mirna, dne 29. novembra 2022
Župan 
Občine Mirna 
Dušan Skerbiš 
Št. 354-0025/2022-3
Šentrupert, dne 1. decembra 2022
Župan 
Občine Šentrupert 
Andrej Martin Kostelec 

AAA Zlata odličnost