Uradni list

Številka 157
Uradni list RS, št. 157/2022 z dne 16. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 157/2022 z dne 16. 12. 2022

Kazalo

4002. Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o načinu ugotavljanja pogojev in meril za dodelitev investicijskih spodbud za investicije v raziskave in razvoj ter inovacije, stran 13140.

  
Na podlagi sedmega odstavka 4.a člena in tretjega odstavka 5. člena ter za izvrševanje 4.a člena Zakona o spodbujanju investicij (Uradni list RS, št. 13/18, 204/21 in 29/22) in na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembi in dopolnitvah Uredbe o načinu ugotavljanja pogojev in meril za dodelitev investicijskih spodbud za investicije v raziskave in razvoj ter inovacije 
1. člen 
V Uredbi o načinu ugotavljanja pogojev in meril za dodelitev investicijskih spodbud za investicije v raziskave in razvoj ter inovacije (Uradni list RS, št. 75/22) se v 1. členu za besedilom »v raziskave in razvoj ter inovacije« črta pika ter doda besedilo »ter določa pristojne organe za izvajanje 12. člena Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2021/1237 z dne 23. julija 2021 o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 270 z dne 29. 7. 2021, str. 39), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 651/2014/EU).«.
2. člen 
V 7. členu v petem odstavku se število »90« nadomesti s številom »80«.
3. člen 
Za 11. členom se dodata nova 11.a in 11.b člen, ki se glasita:
»11.a člen 
(seštevanje pomoči) 
(1) Pri dodelitvi spodbud, za katere veljajo pravila o državnih pomočeh, veljajo zgornje meje državne pomoči in pragovi za priglasitev ne glede na to, iz katerih javnih sredstev je državna pomoč dodeljena in ali je državna pomoč dodeljena v okviru več shem ali individualnih državnih pomoči hkrati za dejavnost, investicijo ali gospodarsko družbo. Državna pomoč za iste upravičene stroške se lahko sešteva le, če seštevek ne preseže najvišje državne pomoči ali najvišjega zneska državne pomoči v skladu s to uredbo.
(2) Dodelitev spodbud se ne sme združevati s pomočjo de minimis za iste upravičene stroške, če bi bile s tem presežene dovoljene mejne vrednosti državnih pomoči.
11.b člen 
(spremljanje) 
Agencija, pristojna za spodbujanje investicij in internacionalizacije, ter ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, kot dajalca pomoči vodita podrobno evidenco z informacijami in dodatno dokumentacijo, ki je potrebna za ugotovitev, da so izpolnjeni vsi pogoji iz te uredbe ter Uredbe 651/2014/EU. Evidence se hranijo deset let od dneva dodelitve ad hoc pomoči ali od dneva zadnje dodelitve pomoči v okviru sheme.«.
4. člen 
Za 23. členom se doda nov 23.a člen, ki se glasi:
»23.a člen 
(sodelovanje družb) 
Spodbuda za velike gospodarske družbe za procesne in organizacijske inovacije se lahko dodeli, če dejansko sodelujejo z majhnimi in srednje velikimi gospodarskimi družbami v dejavnosti, ki prejema spodbudo, in če sodelujoče majhne in srednje velike gospodarske družbe povzročijo vsaj 30 odstotkov skupnih upravičenih stroškov.«.
KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-431/2022
Ljubljana, dne 15. decembra 2022
EVA 2022-2130-0030
Vlada Republike Slovenije 
Danijel Bešič Loredan 
podpredsednik 

AAA Zlata odličnost