Uradni list

Številka 157
Uradni list RS, št. 157/2022 z dne 16. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 157/2022 z dne 16. 12. 2022

Kazalo

Št. 410-43/2022-3 Ob-3740/22, Stran 2622
Na podlagi pete alineje drugega odstavka 23. člena Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21/18) ter 217. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP in 149/22), Ministrstvo za obrambo, Vojkova 55, Ljubljana, objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje programov na področju vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja v letu 2023 in v letu 2024 
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov nevladnih organizacij, ki delujejo v javnem interesu na področju vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja, z namenom in ciljem dopolnitve organizirane podpore vojnim invalidom in žrtvam vojnega nasilja. S sofinanciranjem se podpira tudi kontinuiteta delovanja nevladnih organizacij na področju vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja.
Sofinancirani programi:
a) Program rehabilitacije in vključevanja vojnih invalidov v družbo na področju vojnih invalidov
Program vključuje pomoč pri organiziranju zdraviliško klimatskega zdravljenja, pomoč pri organiziranju zdravstvene oskrbe, nege in terapij ter pomoč pri nakupu invalidskih, tehničnih pripomočkov ter prilagoditev.
b) Program ohranjanja zgodovinskega izročila o okoliščinah in trpljenju žrtev vojnega nasilja na področju žrtev vojnega nasilja
Program vključuje organiziranje, izvajanje spominskih srečanj in prireditev, razstav, predavanj, literature in drugih medijev ter urejanje in upravljanje prostorov, spominskih obeležij in drugih objektov, namenjenih posredovanju in predstavitvi zgodovinskega izročila.
c) Program socialno-zdravstvenega varstva na področju vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja
Program vključuje organizacijo delavnic za ohranjanje zdravja, denarne in druge pomoči, pomoč pri organiziranju in izvedbi opravil, ki omogočajo socialno vključenost in kakovost bivanja.
2. Pogoji za kandidiranje
Nevladna organizacija mora izpolnjevati naslednje pogoje:
a) najmanj 2 leti pred objavo tega javnega razpisa je delovala v javnem interesu na področju vojnih invalidov ali na področju žrtev vojnega nasilja;
b) ni vključena v zvezo ali združenje, ki ima status nevladne organizacije v javnem interesu na področju vojnih invalidov ali na področju žrtev vojnega nasilja;
c) ima izdelan finančni načrt, iz katerega so razvidni vsi prihodki in odhodki za redno delovanje;
d) ni v postopku prenehanja ali izbrisa iz registra društev;
e) ima izpolnjene vse pogodbene obveznosti po pogodbah o sofinanciranju programov nevladnih organizacij, če je bila sklenjena po predhodnem javnem razpisu na področju vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja.
3. Merila za izbiro prejemnikov sredstev
Po merilih, navedenih v nadaljevanju, se bo ocenjevala vsebina in obseg prijavljenih programov. Merila za ocenjevanje programov in razpon točk za posamezne programe so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
MERILA
ŠTEVILO MOŽNIH TOČK
3.1. Ustreznost in skladnost vsebine prijavljenega programa z namenom javnega razpisa: za program rehabilitacije in vključevanja invalidov na področju vojnih invalidov (od 0 do 10); za program ohranjanja zgodovinskega izročila o okoliščinah in trpljenju žrtev vojnega nasilja na področju žrtev vojnega nasilja (od 0 do 10); za program socialno-zdravstvenega varstva na področju vojnih invalidov ter žrtev vojnega nasilja (od 0 do 10)
od 0 do 20
3.2. Obseg programa: za program rehabilitacije in vključevanja invalidov na področju vojnih invalidov (od 0 do 90); za program ohranjanja zgodovinskega izročila o okoliščinah in trpljenju žrtev vojnega nasilja na področju žrtev vojnega nasilja (od 0 do 90); za program socialno-zdravstvenega varstva na področju vojnih invalidov ter žrtev vojnega nasilja (od 0 do 90)
od 0 do 180
3.3. Izkušnje izvajanja programa v preteklem obdobju: za program rehabilitacije in vključevanja invalidov na področju vojnih invalidov (od 0 do 10); za program ohranjanja zgodovinskega izročila o okoliščinah in trpljenju žrtev vojnega nasilja na področju žrtev vojnega nasilja (od 0 do 10); za program socialno-zdravstvenega varstva na področju vojnih invalidov ter žrtev vojnega nasilja (od 0 do 10)
od 0 do 20
3.4. Ustreznost in skladnost finančnega načrta programa: za program rehabilitacije in vključevanja invalidov na področju vojnih invalidov (od 0 do 10); za program ohranjanja zgodovinskega izročila o okoliščinah in trpljenju žrtev vojnega nasilja na področju žrtev vojnega nasilja (od 0 do 10); za program socialno-zdravstvenega varstva na področju vojnih invalidov ter žrtev vojnega nasilja (od 0 do 10)
od 0 do 20
3.5. Status nevladne organizacije v javnem interesu na področju vojnih invalidov ali na področju žrtev vojnega nasilja: za program rehabilitacije in vključevanja invalidov na področju vojnih invalidov (od 0 do 10); za program ohranjanja zgodovinskega izročila o okoliščinah in trpljenju žrtev vojnega nasilja na področju žrtev vojnega nasilja (od 0 do 10)
od 0 do 10
Nevladna organizacija lahko prijavi dva programa:
– program, naveden pod točko 1.a) Program rehabilitacije in vključevanja invalidov v družbo na področju vojnih invalidov in točko 1.c) Program socialno-zdravstvenega varstva na področju vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja
ali
– program pod točko 1.b) Program ohranjanja zgodovinskega izročila o okoliščinah in trpljenju žrtev vojnega nasilja na področju žrtev vojnega nasilja in točko 1.c) Program socialno-zdravstvenega varstva na področju vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja.
Programi, ki bodo v merilu »3.1. Ustreznost in skladnost vsebine prijavljenega programa z namenom javnega razpisa«, ali merilu »3.2. Obseg programa«, ali merilu »3.4. Ustreznost in skladnost finančnega načrta«, prejeli 0 točk, se ne bodo upoštevali pri skupni oceni programov, prijavljenih z vlogo.
Vloge za dodelitev sredstev (v nadaljevanju: vloge), ki za prijavljene programe, od skupno možnih 250 točk ne bodo zbrale vsaj 19 točk, bodo zavrnjene.
4. Višina finančnih sredstev
Okvirna višina sredstev javnega razpisa za sofinanciranje programov, za katere bodo sklenjene pogodbe po določilih tega javnega razpisa v letu 2023, je 295.000,00 EUR.
V letu 2024 bodo za izbrane programe po določilih tega javnega razpisa sklenjene pogodbe o sofinanciranju programov v okviru sprejetega proračuna za leto 2024.
Višina sredstev, ki jih lahko prejme posamezna nevladna organizacija za sofinanciranje programov v letu 2023 in v letu 2024, je odvisna od vrednosti točke in doseženega števila točk, ki jih nevladna organizacija z vlogo doseže na tem javnem razpisu. Vrednost točke se določi tako, da se okvirna višina sredstev javnega razpisa za posamezno leto deli s skupnim številom doseženih točk vseh ocenjenih vlog.
Ne glede na prejšnji odstavek višina sredstev, ki jih lahko pridobi posamezna nevladna organizacija za sofinanciranje programa, ne more presegati višine sredstev, ki so za ta namen predvidena v finančnem načrtu nevladne organizacije za posamezno leto.
5. Upravičene dejavnosti in upravičena poraba sredstev v okviru programov
Dejavnost nevladne organizacije je upravičena, če je v zvezi z:
a) organiziranjem koriščenja zdraviliško klimatskega zdravljenja, pomočjo pri organiziranju zdravstvene oskrbe, nege in terapij ter pomočjo pri nakupu invalidskih, tehničnih pripomočkov ter prilagoditev v programu rehabilitacije in vključevanja invalidov v družbo na področju vojnih invalidov;
b) organiziranjem, izvajanjem spominskih srečanj in prireditev, pripravo razstav, predavanj, literature in drugih medijev ter urejanjem in upravljanjem prostorov, spominskih obeležij in drugih objektov, namenjenih posredovanju in predstavitvi zgodovinskega izročila v programu ohranjanja zgodovinskega izročila o okoliščinah in trpljenju žrtev vojnega nasilja na področju žrtev vojnega nasilja;
c) organizacijo delavnic za ohranjanje zdravja, denarnimi in drugimi pomočmi, pomočjo pri organiziranju in izvedbi opravil, ki omogočajo socialno vključenost in kakovost bivanja v programu socialno-zdravstvenega varstva na področju vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja.
Upravičena je tudi dejavnost nevladne organizacije, ko izvaja redne naloge in operativne aktivnosti, ki zagotavljajo njeno kontinuirano organiziranost in prepoznavnost.
Poraba sredstev je upravičena, če je poraba:
a) s programom neposredno povezana, potrebna za njegovo izvajanje in je v skladu z namenom in ciljem programa;
b) dejansko nastala in je podprta z dokazilom o plačilu (račun iz katerega sta razvidna plačnik, višina in namen plačila);
c) povezana z delom oseb, ki izvajajo program;
d) povezana s stroški rednega delovanja nevladne organizacije (telekomunikacija, internet, elektrika, ogrevanje, komunala, najem prostorov, računovodske storitve, pisarniški material, bančni stroški, poštni stroški) in ne presegajo 25 % dodeljenih sredstev;
e) iz obdobja dovoljene porabe sredstev.
Neupravičena je poraba sredstev za:
a) nakup pohištva, prevoznih sredstev, informacijsko komunikacijske opreme;
b) investicije;
c) nakup in obnovo nepremičnin;
d) plačilo dolgov in obresti.
6. Obdobje porabe dodeljenih sredstev
Sredstva dodeljena s tem javnim razpisom morajo biti porabljena v skladu z letnimi pogodbami o sofinanciranju programov za leto 2023 in za leto 2024.
Nevladni organizaciji se sredstva nakazujejo v skladu s plačilnimi roki po veljavnih predpisih o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, mesečno ali v večmesečnih časovnih intervalih, po opravljeni dejavnosti, ki se izvaja v obdobju od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 in v obdobju od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024.
7. Predložitev vlog in rok za oddajo vloge
Vloga se predloži na izpolnjenem obrazcu 02/2023/2024. Predloži se v zaprti ovojnici, ki mora biti v zgornjem levem kotu označena z oznako: »Prijava – Ne odpiraj! Javni razpis za sofinanciranje programov na področju vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja v letu 2023 in v letu 2024«.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti navedeno uradno ime in naslov vlagatelja.
Vlogo je treba oddati na naslov: Ministrstvo za obrambo, Vojkova 55, 1000 Ljubljana.
Rok za oddajo vlog je 9. 1. 2023.
Šteje se, da je vloga pravočasna, če je oddana priporočeno na pošto na dan roka za oddajo vlog.
Nevladna organizacija lahko vlogo dopolnjuje oziroma spreminja do poteka roka za oddajo vloge. Vse spremembe vloge morajo biti na naslov ministrstva predložene v zaprti ovojnici, ki mora biti v zgornjem levem kotu jasno označena z oznako: »Sprememba – Ne odpiraj! Javni razpis za sofinanciranje programov na področju vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja v letu 2023 in v letu 2024«.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti navedeno uradno ime in naslov vlagatelja.
8. Odpiranje vlog
Vloge bo odpirala komisija dne 10. 1. 2023 ob 11. uri v prostorih ministrstva.
Odprejo se le v roku dostavljene in na ovojnici pravilno označene vloge, in sicer v vrstnem redu, v katerem so prispele oziroma bile predložene ministrstvu.
Nepravočasne vloge, oddane v nepravilno opremljenih ovojnicah ali predložene na drug način, kot določa ta javni razpis, se neodprte vrnejo pošiljatelju.
Komisija pri odpiranju vlog ugotovi formalno popolnost vlog. Formalno je popolna vloga, če je vložena na ustrezno izpolnjenem obrazcu 02/2023/2024.
Komisija v 8 dneh od odpiranja vlog pisno pozove vlagatelje nepopolnih vlog, da jih dopolnijo. Dopolnitve vlog morajo biti predložene v roku, ki je določen v pozivu, v zaprti ovojnici, ki mora biti v zgornjem levem kotu jasno označena z oznako: »Dopolnitev prijave – Ne odpiraj! Javni razpis za sofinanciranje programov na področju vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja v letu 2023 in v letu 2024«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti navedeno uradno ime in naslov vlagatelja.
Vloge, ki po poteku roka za dopolnitev vlog niso oddane na način, določen v prejšnjem odstavku ali nimajo zahtevanih prilog oziroma niso dopolnjene v skladu s pozivom ali niso dopolnjene v določenem roku, se zavržejo.
9. Ocenjevanje vlog in obveščanje o izidu javnega razpisa
Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev iz 2. poglavja ali ne izpolnijo meril iz zadnjega odstavka 3. poglavja tega javnega razpisa, bodo zavrnjene.
Po preizkusu in oceni vlog na podlagi pogojev in meril iz 2. in 3. poglavja tega javnega razpisa minister ali oseba, ki je pooblaščena za sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev izda sklep o izboru prejemnikov in višini sredstev za izvedbo programov v letu 2023. Po sprejetju Proračuna Republike Slovenije za leto 2024, predložitvi letnega poročila o porabi sredstev v letu 2023 in načrtu porabe za leto 2024 izda minister ali oseba, ki je pooblaščena za sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev, sklep o višini sredstev za izvedbo programov v letu 2024.
Potencialni prejemniki sredstev bodo o izidu javnega razpisa obveščeni do 26. 1. 2023.
Zoper sklep o izboru je dopustna pritožba na Ministrstvo za obrambo, Vojkova 55, 1000 Ljubljana, v roku 8 dni od prejema sklepa. Ministrstvo bo o pritožbi odločilo v roku 15 dni od prejema pritožbe. Pritožba ne zadrži izvršitve.
Na podlagi sklepa o izboru prejemnikov in višini sredstev za izvedbo programov v letu 2023 se sklenejo pogodbe o sofinanciranju programov v letu 2023. Posebej se sklenejo pogodbe o sofinanciranju programov v letu 2024 na podlagi sklepa o višini sredstev za izvedbo programov v letu 2024.
Če se v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu pogodbe nevladna organizacija ne odzove, se šteje, da je odstopila od vloge.
10. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije
Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani ministrstva: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom prejmete na Upravi Republike Slovenije za vojaško dediščino po elektronski pošti glavna.pisarna@mors.si, ali po tel. 01/230-59-76.
Ministrstvo za obrambo 

AAA Zlata odličnost