Uradni list

Številka 157
Uradni list RS, št. 157/2022 z dne 16. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 157/2022 z dne 16. 12. 2022

Kazalo

3978. Sklep o začasnem financiranju Občine Odranci v obdobju januar–marec 2023, stran 13023.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), 29. člena Statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 102/11 in 64/17) je županja Občine Odranci dne 12. 12. 2022 sprejela
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Odranci v obdobju januar–marec 2023 
1. člen 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Odranci v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2023.
2. člen 
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2022. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18; v nadaljevanju: ZJF), Odlokom o proračunu Občine Odranci za leto 2022 (Uradni list RS, št. 45/22, 128/22).
Do sprejetja proračuna Občine Odranci za leto 2023 se financiranje funkcij Občine Odranci ter njihovih nalog in drugih s predpisi določenih namenov začasno nadaljujejo na podlagi proračuna Občine Odranci za leto 2022.
3. člen 
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
v eurih
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
Proračun januar–marec 2023
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 
337.780,00
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 
311.457,00
70
DAVČNI PRIHODKI 
260.381,00
700
Davki na dohodek in dobiček
251.589,00
703
Davki na premoženje 
7.785,00
704
Domači davki na blago in storitev
1.275,00
706
Drugi davki
–267,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
51.076,00
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
8.458,00
711
Takse in pristojbine
488,00
712
Denarne kazni
0,00
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
0,00
714
Drugi nedavčni prihodki
42.130,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI
12.000,00
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0,00
721
Prihodki od prodaje zalog
12.000,00
73
PREJETE DONACIJE
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
14.323,00
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
14.323,00
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna in sredstev proračuna EU
0,00
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
0,00
787
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
0,00
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
238.324,00
40
TEKOČI ODHODKI 
116.463,00
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
25.807,00
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
4.554,00
402
Izdatki za blago in storitve
84.631,00
403
Plačila domačih obresti 
252,00
409
Rezerve
1.219,00
41
TEKOČI TRANSFERI
118.920,00
410
Subvencije
645,00
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
89.605,00
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
4.774,00
413
Drugi tekoči domači transferi
23.895,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
2.941,00
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
2.941,00
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
0,00
431
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam
0,00
432 
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
0,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
99.456,00
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV
0
441
Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA (IV-V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500
Domače zadolževanje
0
VIII.
ODPLAČILO DOLGA (550)
12.397,00
55
ODPLAČILO DOLGA
12.397,00
550
Odplačilo domačega dolga
12.397,00
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII -II.-V.-VIII.)
87.059,00
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
–12.397,00
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–99.456,00
STANJE SREDSTEV NA RAČUNU DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
231.953,29
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
5. člen 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
6. člen 
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun tekočega leta.
7. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2023 dalje.
Št. 145/2022
Odranci, dne 12. decembra 2022
Županja 
Občine Odranci
Barbara Ferenčak 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti