Uradni list

Številka 157
Uradni list RS, št. 157/2022 z dne 16. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 157/2022 z dne 16. 12. 2022

Kazalo

4011. Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Prirodoslovni muzej Slovenije, stran 13155.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg, 3/22 – ZDeb in 105/22 – ZZNŠPP) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P 
o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Prirodoslovni muzej Slovenije 
1. člen 
V Sklepu o ustanovitvi javnega zavoda Prirodoslovni muzej Slovenije (Uradni list RS, št. 60/03, 11/09 in 53/22) se v 9. členu prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima na področju dela zavoda najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 8. raven,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj in poznavanje področja dela zavoda,
– ima sposobnost za organiziranje in vodenje dela zavoda,
– ima visoko raven aktivnega znanja slovenskega jezika,
– ima znanje najmanj enega tujega jezika na višji ravni in najmanj enega tujega jezika na osnovni ravni.«.
2. člen 
V 13. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»O potrebnosti pomočnika direktorja za eno od navedenih področij odloči svet zavoda za vsak mandat direktorja posebej, in sicer glede na možnost, da posamezna področja vodi neposredno direktor sam.«.
3. člen 
V 16. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Svet zavoda sestavlja šest članov, in sicer:
– štirje predstavniki ustanovitelja, ki jih na predlog ministra imenuje Vlada Republike Slovenije med strokovnjaki s področja dela zavoda, financ in pravnih zadev, in
– dva predstavnika delavcev zavoda, ki ju izmed zaposlenih izvolijo zaposleni v zavodu.«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Svet zavoda sprejema odločitve z večino glasov vseh članov. Če je rezultat neodločen, odloči glas predsednika.«.
4. člen 
16.b člen se spremeni tako, da se glasi:
»16.b člen 
Postopek volitev predstavnikov delavcev v svet zavoda vodi volilna komisija, ki jo sestavljajo predsednik, dva člana in njihovi namestniki. Predsednik, člana volilne komisije in njihovi namestniki ne morejo biti kandidati za člana sveta zavoda.
Volilna komisija skrbi za pravilnost volitev predstavnikov delavcev v svet zavoda, ugotavlja popolnost predlogov kandidatov, določi seznam volivcev, ugotavlja izid glasovanja in objavi, katera kandidata sta izvoljena v svet zavoda, ter vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami.«.
5. člen 
V 16.e členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Voli se z glasovnicami. Vsak zaposleni ima en glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu njihovih priimkov z navedbo, da se volita dva kandidata. Voli se tako, da se obkroži zaporedna številka pred imenom kandidata, za katerega se želi glasovati.«.
6. člen 
V 16.f členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Za člana sveta zavoda sta izvoljena tista kandidata, ki sta dobila največje število glasov. Če sta dva kandidata dobila enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.«.
7. člen 
21. člen se spremeni tako, da se glasi:
»21. člen 
Člana sveta, predstavnika ustanovitelja, lahko ustanovitelj razreši pred potekom mandata.«.
8. člen 
V 23.a členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Za postopek odpoklica predstavnika delavcev v svetu in strokovnem svetu zavoda se smiselno uporabljajo določbe o volitvah predstavnikov delavcev v svet zavoda.«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 
9. člen 
Svet zavoda v osmih dneh od uveljavitve tega sklepa s sklepom razpiše nove volitve za predstavnika delavcev v svetu zavoda v skladu s tem sklepom.
10. člen 
Svet zavoda se konstituira v skladu s tem sklepom najpozneje v 30 dneh od uveljavitve tega sklepa. Dosedanjim članom sveta zavoda preneha mandat z dnem konstituiranja novega sveta zavoda v skladu s tem sklepom. Konstitutivno sejo novega sveta zavoda skliče direktor najpozneje v osmih dneh od dne, ko je imenovana oziroma izvoljena večina članov sveta zavoda.
11. člen 
Direktor poskrbi za vpis sprememb ustanovitvenega akta v sodni register v skladu z veljavnimi predpisi.
12. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-394/2022
Ljubljana, dne 15. decembra 2022
EVA 2022-3340-0054
Vlada Republike Slovenije 
Danijel Bešič Loredan 
podpredsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti