Uradni list

Številka 157
Uradni list RS, št. 157/2022 z dne 16. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 157/2022 z dne 16. 12. 2022

Kazalo

4004. Odlok o ustanovitvi Strokovnega sveta Republike Slovenije za šport, stran 13146.

  
Na podlagi 37. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg, 82/20 in 3/22 – ZDeb) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o ustanovitvi Strokovnega sveta Republike Slovenije za šport 
1. člen 
S tem odlokom se za odločanje in svetovanje o strokovnih zadevah na področju športa ustanovi Strokovni svet Republike Slovenije za šport (v nadaljnjem besedilu: strokovni svet).
2. člen 
Strokovni svet ima naslednje naloge:
– določa podrobnejše pogoje in kriterije iz drugega odstavka 33. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg, 82/20 in 3/22 – ZDeb; v nadaljnjem besedilu: ZŠpo-1),
– določa, katera Nacionalna panožna športna zveza ima za posamezno športno panogo pooblastilo za pripravo, spremljanje in izvajanje programa usposabljanja na podlagi ZŠpo-1,
– daje mnenje k predlogu za kandidaturo za organizacijo velike mednarodne prireditve v skladu s prvo in drugo alinejo 4. točke prvega odstavka 75. člena ZŠpo-1,
– daje mnenje k predlogu zakonov in drugih predpisov, ki urejajo področje športa in posegajo nanj,
– daje strokovna mnenja na področju športa,
– se enkrat letno seznani s poročilom o izvajanju nacionalnega programa s tega področja in poročilom inšpektorata, pristojnega za področje športa,
– opravlja ostale naloge, določene z ZŠpo-1 in drugimi predpisi.
3. člen 
(1) Strokovni svet ima 17 članov, ki jih Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) imenuje izmed uveljavljenih strokovnjakov in športnih delavcev s področja športnih programov iz prvega odstavka 6. člena ZŠpo-1, od tega šest na predlog Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez, in sicer dva s področja individualnih športnih panog, dva s področja kolektivnih športnih panog, dva s področja športa za vse, enega na predlog Zveze za šport invalidov Slovenije – Slovenskega paraolimpijskega komiteja in enega na predlog Slovenske univerzitetne športne zveze.
(2) Član strokovnega sveta mora imeti izobrazbo, pridobljeno po javnoveljavnem študijskem programu najmanj druge stopnje, oziroma izobrazbo, katere raven v skladu z zakonom ustreza izobrazbi, pridobljeni po javnoveljavnem študijskem programu druge stopnje, in najmanj deset let izkušenj na področju športa.
(3) Predsednika in podpredsednika imenuje strokovni svet z absolutno večino glasov vseh članov.
(4) Mandat strokovnega sveta je pet let. Posamezni član je lahko imenovan največ dvakrat zaporedoma.
4. člen 
Organiziranje in način dela strokovnega sveta se določi s poslovnikom, ki ga sprejme strokovni svet z najmanj 12 glasovi članov. O drugih zadevah strokovni svet odloča z večino prisotnih članov.
5. člen 
Strokovne in administrativne naloge za strokovni svet opravlja ministrstvo, pristojno za šport.
6. člen 
(1) Člani strokovnega sveta so na sejah strokovnega sveta upravičeni do povračila potnih stroškov in sejnin v skladu s predpisom, ki urejasejnine in povračila stroškov v javnih skladih, javnih agencijah, javnih zavodih in javnih gospodarskih zavodih.
(2) Člani strokovnega sveta, ki so zaposleni v organih državne uprave, opravljajo naloge iz 2. člena tega odloka v okviru svojih rednih delovnih obveznosti.
7. člen 
Strokovni svet o svojem delu poroča vladi enkrat letno.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
Vlada člane strokovnega sveta imenuje v 14 dneh od uveljavitve tega odloka.
9. člen 
Strokovni svet sprejme poslovnik iz 4. člena tega odloka v enem mesecu od uveljavitve tega odloka.
10. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-438/2022
Ljubljana, dne 15. decembra 2022
EVA 2022-3330-0137
Vlada Republike Slovenije 
Danijel Bešič Loredan 
podpredsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti